آيين نامه شماره ۳۱
آیین نامه بازیافت

آيين نامه شماره ۳۱

آیین نامه بازیافت

ماده يك – وجوه , اموال و حقوق ماليي كه در نتيجه اقدامات بيمه گران پس از پرداخت خسارت بیمه گذار بمنظور اعمال حق قانوني يا قراردادي خود به دست مي آيد خسارت بازيافتي ناميده ميشود.  
ماده دو – موسسه بيمه موظف است معادل ارزش بازيافتي ها و يا اسناد ماليي كه در قبال حقوق خود دريافت مي نمايد سند انتظامي صادر و به حساب مربوطه منظور نمايد.    
ماده سه – موسسه بيمه موظف است وجوهي را كه بابت بازيافت خسارت دريافت مي نمايد پس از كسر هزينه هاي وصول , به ميزان خالص دريافتي تحت عنوان برگشت خسارت در حسابهاي مربوطه ثبت نمايد.     
ماده چهار- موسسه بيمه موظف است در اسرع وقت اموال بازيافتي را طبق ضوابط مربوطه به فروش رسانيده , وجوه حاصل را پس از كسر هزينه هاي فروش به ترتيب مقرر در ماده سه اين آيين نامه در حسابها عمل نمايد. 
تبصره ۱- بیمه گذار مربوطه در خريد اموال بازيافتي حق تقدم دارد.        
تبصره ۲- موسسه بيمه مي تواند اموال بازيافتي مورد نياز خود را به ارزش عادله تملك نمايد و در مورد وجوه حاصله وفق ماده سه اين آيين نامه عمل نمايد .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها