آیین نامه شماره ۳۰
بدهیهای معوق ناشی از عملیات اتکایی اجباری

253

آیین نامه شماره ۳۰
بدهیهای معوق ناشی از عملیات اتکایی اجباری

“موسسات بیمه موظفند بدهیهای معوق ناشی از عملیات اتکایی اجباری خود را تا پایان سال ۱۳۷۱ به بیمه مرکزی ایران بپردازند مگر آن که در خصوص پرداخت موافقت بیمه مرکزی ایران را بنحو دیگری جلب نمایند.
در غیر اینصورت بیمه مرکزی ایران از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۲ صورتحسابهای بیمه ای اتکایی اجباری را در کلیه رشته ها براساس ۷۵% کارمزد های مصوب شورای عالی بیمه تهیه و در محاسبات منظور خواهد نمود .

نوشته های مرتبط

آیین نامه شماره ۷
مکمل :
نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن و تعیین میزان کارمزد و حق بیمه

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۵۲ بمنظور تکمیل آیین نامه های شماره ۱ (نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت…

دیدگاه‌ها