آيين نامه شماره ۳۰
بدهيهاي معوق ناشي از عمليات اتكايي اجباري

253

آيين نامه شماره ۳۰
بدهيهاي معوق ناشي از عمليات اتكايي اجباري

“موسسات بيمه موظفند بدهيهاي معوق ناشي از عمليات اتكايي اجباري خود را تا پايان سال ۱۳۷۱ به بيمه مركزي ايران بپردازند مگر آن كه در خصوص پرداخت موافقت بيمه مركزي ايران را بنحو ديگري جلب نمايند.
در غير اينصورت بيمه مركزي ايران از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۲ صورتحسابهاي بيمه اي اتكايي اجباري را در كليه رشته ها براساس ۷۵% كارمزد هاي مصوب شوراي عالي بيمه تهيه و در محاسبات منظور خواهد نمود .

نوشته های مرتبط

آيين نامه شماره ۷
مکمل :
نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن و تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۵۲ بمنظور تكميل آيين نامه هاي شماره ۱ (نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت…

دیدگاه‌ها