آيين نامه شماره ۳۰
بدهيهاي معوق ناشي از عمليات اتكايي اجباري

آيين نامه شماره ۳۰
بدهيهاي معوق ناشي از عمليات اتكايي اجباري

“موسسات بيمه موظفند بدهيهاي معوق ناشي از عمليات اتكايي اجباري خود را تا پايان سال ۱۳۷۱ به بيمه مركزي ايران بپردازند مگر آن كه در خصوص پرداخت موافقت بيمه مركزي ايران را بنحو ديگري جلب نمايند.
در غير اينصورت بيمه مركزي ايران از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۲ صورتحسابهاي بيمه اي اتكايي اجباري را در كليه رشته ها براساس ۷۵% كارمزد هاي مصوب شوراي عالي بيمه تهيه و در محاسبات منظور خواهد نمود .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها