آیین نامه شماره ۲۵
تعرفه بیمه آتش سوزی

253

آیین نامه شماره ۲۵

تعرفه بیمه آتش سوزی

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر ۱۶ ماده و ۷ تبصره است در جلسه مورخ ۴/۶ /۱۳۷۰ تصویب نمود:          
ماده ۱- حداقل نرخ بیمه آتش سوزی , انفجار, صاعقه برای موارد بیمه صنعتی و غیر صنعتی که فهرست آنها در ضمائم شماره (۱) و (۲) پیوست مشخص گردیده است در مورد بیمه نامه های صادره در ایران بشرح زیر تعیین میگردد:

طبقهنرخ درهزار
۱۳/۰
۲۷/۰
۳۱
۴۶/۱
۵۲
۶۵/۲
۷۳/۲
۸۷/۳
۹۴/۲

ماده ۲- حداقل نرخ بیمه انبارها و سراهای عمومی و موجودی آنها ۳ درهزار میباشد. در صورتیکه انبار حاوی کالاهای خطرناک مذکور در ضمیمه شماره ۳ و یا مواد شیمیایی خطرناک و یا بسیار خطرناک مذکور در ضمائم شماره ۴ و ۵ باشد حداقل نرخ بیمه آن بترتیب معادل ۴ , ۷/۳ و ۲/۴ درهزار خواهد بود.    
ماده ۳- موسسات بیمه مجاز به صدور بیمه نامه موجود انبار (مواد و کالا ) بصورت شناور (اظهار نامه أی )میباشند . در اینصورت حق بیمه قطعی براساس متوسط موجودی در طول مدت اعتبار بیمه محاسبه خواهد شد. حداقل حق بیمه معادل ۵۰% حق بیمه سرمایه تعیین شده در زمان شروع بیمه نامه خواهد بود. 
تبصره _در صورت افزایش موجودی از سقف پیش بینی شده, حداقل حق بیمه موضوع این ماده نیز بمیزان ۵۰% حق بیمه سرمایه افزایش یافته متناسب با مدت باقیمانده افزایش خواهد یافت.   
ماده ۴- حداقل نرخ بیمه بیمه نامه آتش سوزی ساختمانهای مسکونی که شامل خطرات آتش سوزی , صاعقه , انفجار , زلزله و سیل است , ۷/۰ درهزار میباشد.        
ماده ۵_ موسسات بیمه میتوانند برای بیمه نامه های ساختمانهای مسکونی که مدت اعتبار آنها بیش از یکسال است در صورت وصول حق بیمه تمام مدت بصورت نقد و یکجا حداکثر ۳% در سال نسبت به مدت زائد بر یک سال تخفیف منظور نمایند. تخفیف موضوع این تبصره نمیتواند از حداکثر ۳۰% کل حق بیمه تجاوز نماید.     
ماده ۶- نرخهای موضوع این آیین نامه برای ساختمان و محتویات آن که تواما” یا بطور مجزا بیمه میشوند, اعمال خواهد شد.
ماده ۷- نرخهای مقرر در این آیین نامه برای بیمه نامه هایی قابل اعمال میباشد که مدت آنها یکسال باشد.

تبصره _ حق بیمه بیمه نامه هایی که مدت اعتبار آنها کمتر از یکسال باشد به شرح زیر تعیین میشود:

۱۲% حق بیمه سالانهکمتر از پانزده روز تا پانزده روز
۲۰% حق بیمه سالانهبیش از پانزده روز تا یکماه
۳۰% حق بیمه سالانهبیش از یکماه تا دو ماه
۴۰% حق بیمه سالانهبیش از دو ماه تا سه ماه
۵۰% حق بیمه سالانهبیش از سه ماه تا چهار ماه
۶۰% حق بیمه سالانهبیش ازچهار ماه تا پنج ماه
۷۰% حق بیمه سالانهبیش از پنج ماه تا شش ماه
۷۵% حق بیمه سالانهبیش از شش ماه تا هفت ماه
۸۰% حق بیمه سالانهبیش از هفت ماه تا هشت ماه
۸۵% حق بیمه سالانهبیش از هشت ماه تا نه ماه
۹۰% حق بیمه سالانهبیش از نه ماه تا ده ماه
۱۰۰% حق بیمه سالانهبیش از ده ماه

 ماده ۸- نرخهای مقرر در این آیین نامه برای موارد بیمه أی که خارج از مناطق تراکم خطر واقع شده اند تعیین گردیده است . در صورتیکه مورد بیمه در یکی از مناطق ششگانه تراکم خطر واقع شده باشد نرخ بیمه به میزان مندرج در جدول زیر افزایش مییابد.

مناطق تراکم خطر۱۲۳۴۵۶
اضافه نرخ (درصد)۱۰۰۷۵۶۰۷۵۳۰۱۵

  تبصره ۱- بیمه مرکزی ایران موظف است مناطق تراکم خطر شهرهای درجه یک کشور را مشخص و به شرکتهای بیمه ابلاغ نماید.           
تبصره ۲- اضافه نرخ موضوع این ماده شامل بیمه ساختمانهای مسکونی نمی باشد. 
ماده ۹- موسسات بیمه مجاز به صدور بیمه نامه آتش سوزی با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این آیین نامه نیستند مگر در موارد خاص و باجلب موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران        .
ماده ۱۰- در مواردیکه نرخ بیمه در این آیین نامه تعیین نشده است موسسات بیمه موظفند پس از جلب موافقت بیمه مرکزی ایران در مورد نرخ به صدور بیمه نامه مبادرت نمایند.  
تبصره – بیمه مرکزی ایران موظف است پس از تعیین نرخ , موضوع را همزمان جهت اطلاع و اجرا به کلیه موسسات بیمه اعلام نماید.           
ماده ۱۱- موسسات بیمه موکلفند در مواردی که موضوعات مختلفی را که دارای نرخهای جداگانه أی در تعرفه میباشد و در یک بیمه نامه تحت پوشش قرار میدهند , در صورتیکه موضوعات مذکور از نظر فنی قابل تفکیک باشد, سرمایه , نرخ و حق بیمه هر موضوع را در بیمه نامه مربوطه بصورت تفکیکی درج نمایند.      
ماده ۱۲- موسسات بیمه در مورد خطراتی که قابل تفکیک نیستند مجاز به صدور بیمه نامه های جداگانه نمیباشند , مگر با نرخ یکسان و درج شماره هر بیمه نامه در بیمه نامه دیگر . حداقل نرخ یکسان قابل اعمال مربوط به خطرناکترین ریسک میباشد.

ماده ۱۳- نرخهای موضوع این آیین نامه با توجه به پرداخت خسارت تا سقف سرمایه مندرج در بیمه نامه در طول اعتبار آن پیش بینی شده است. بنابر این در صورت وقوع خسارت سرمایه بیمه به میزان خسارت تقلیل می یابد.  
تبصره – شرکتهای بیمه میتوانند بدون دریافت حق بیمه مجدد از تقلیل سرمایه تا ۵% به موجب این ماده صرفنظر نمایند.
ماده ۱۴- در صورتیکه مورد بیمه بعلت حادثه أی غیر از تحقق خطرات بیمه شده از بین برود و یا بطور کلی موضوع کلی موضوع خطر منتفی شود, حق بیمه مدت قبل از انتفاء خطر بطور روز شمار محاسبه خواهد شد. 
ماده ۱۵- حداقل نرخ خطرات اضافی که بانضمام بیمه نامه آتش سوزی صادر میگردد بشرح زیر تعیین میشود:

خطراتنرخ درهزار
۱- زلزله و آتشفشان :
۱/۱- در مناطق زلزله خیز شدید۱
۲/۱- در مناطق زلزله خیز خفیف۵/۰
۲- سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها۲/۰
۳- طوفان و گرد باد و تند باد۱۵/۰
۴- ترکیدگی لوله آب (حداقل فرانشیز ۰۰۰ر۵ ریال۲/۰
۵- ضایعات ناشی از برف و باران۲/۰
۶- سقوط هواپیما , هلیکوپتر و یا قطعات آن :۱/۰
۱/۶- مناطق نزدیک به فرودگاه (شعاع ۵ کیلومتری فرودگاه )
۲/۶- مناطق دور از فرودگاه۰۵/۰

۷- آشوب ,بلوا , اعتصاب , قیام , اغتشاش داخلی و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی (نسبت به مورد از بیمه مرکزی ایران استعلام نرخ گردد.)         
۸- هزینه پاکسازی :در این مورد حداکثر تا ۲۰% ارزش مورد بیمه سرمایه قابل افزایش بوده که میبایستی تحت عنوان هزینه پاکسازی در بیمه نامه درج و حداقل ۵۰% نرخ بیمه مورد بیمه نسبت به آن اعمال گردد.          

۰,۰۱ درهزار۹- برخورد جسم خارجی
۲۰ درهزار۱۰- شکست شیشه :


از هر خسارت شکست شیشه حداقل معادل ۱۰% مبلغ بیمه شده که در هر حال از ۰۰۰ر۲۵ ریال کمتر نخواهد بود کسر خواهد شد.           
۱۱- عدم النفع ناشی از آتش سوزی – نسبت به مورد از بیمه مرکزی ایران استعلام نرخ گردد.
۱۲ظروف تحت فشار صنعتی ۱ درهزار    
تبصره – مناطق زلزله خیز شدید و خفیف توسط بیمه مرکزی ایران تعیین و اعلام خواهد شد

ماده ۱۶-مقررات این آیین نامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ برای موسسات بیمه لازم الاتباع میباشد.

شرایط بیمه ظروف تحت فشار صنعتی          
اول تعاریف         
۱- :ظروف تحت فشارصنعتی عبارت است از   
۱/۱- دیگ بخار به مفهوم ماشین آلاتی که براثر فعل و انفعلات ناشی از نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا، بخار مرطوب و یا خشک را جهت استفاده در صنایع تولید مینماید          
۱/۲- ظروفی که منظور نگهداری مواد و یا کارهای تحت فشار، در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد
ظروف تحت فشار صنعتی شامل قسمتهای زیر میباشد 
الف_ دستگاه اصلی           
ب _ اجزاء و قطعاتی که بدون وجود دریچه های سوپاپ قطع کننده به دستگاه اصلی متصل میباشد
ج _ قطعات فلزی ، درجات فشارآب و اتصالاتی که آنها را به دستگاه اصلی وصل میکند حتی اگر این قطعات و اتصالات بوسیله دریچه سوپاپهای اطمینان از اجزاء ثابت جدا شده باشد          
۲- ترکیدن و تلاشی ،بمفهوم تغییر شکل ناگهانی وخطرناک ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه است که در اثر فشار نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا ایجاد شود          
دوم خسارت قابل تامین     
این بیمه خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را که ناشی از ترکیدن و تلاشی این ظروف باشد با رعایت مفاد بیمه نامه ، تعاریف فوق و مفاد مندرج زیر جبران میماند. 
سوم سایر شرایط 
۱- بیمه گر میتواند بازدید و بررسیهای دوره ای را ازظروف تحت فشار صنعتی موضوع این بیمه نامه انجام دهدبیمه گذار مکلف است تسهیلات لازم جهت بازدید و بررسیهای دوره ای مزبور فراهم نموده و دستورات و ضوابط ایمنی توصیه شده از طرف بیمه گر را رعایت نماید    
۲- فشار یا بار بر روی سوپاپهای اطمینان نباید از میزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نماید، مگر آنکه توافق دیگری بین طرفین بعمل آمده باشد  
۳- چنانچه بیمه گذار بخواهد اصلاحات و یا تغییراتی در ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه بعمل آورد و یا قطعات و ادواتی را به ظروف مزبور اضافه و یا از آن جدا نماید میبایست مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد.

آیین نامه شماره ۱/۲۵

تعرفه بیمه آتش سوزی وخطرات اضافی  
مقررات مکمل آئین نامه ۲۵       
شورایعالی بیمه درجلسه مورخ ۲۸/۱۱/۷۰ تصویب نمود
پودر آلومینیوم از فهرست مواد شیمیایی بسیار خطرناک “ضمیمه شماره پنج ” ردیف ۳۶ حذف گردد.
کارخانه پنبه نسوز از فهرست موارد بیمه صنعتی “ضمیمه شماره یک” موضوع کد ۳۶۹۹۰۱ حذف شود و در فهرست موارد بیمه غیر صنعتی “ضمیمه شماره دو” در طبقه ۲ با نرخ ۷/۰ درهزار قرار گیرد.       

آیین نامه شماره ۲/۲۵   

مقررات مکمل آیین نامه شماره ۲۵ راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی .        

شورایعالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۱ تصویب نمود که ماده ۴ آیین نامه شماره ۲۵ به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۴ –حداقل نرخ بیمه بیمه نامه آتش سوزی ساختمانهای مسکونی که شامل خطرات آتش سوزی, صاعقه و انفجار است ۳/۰ درهزار می باشد و برای خطرات اضافی نرخهای موجود در تعرفه آتش سوزی اعمال میگردد.

آیین نامه شماره ۳/۲۵   
مقررات مکمل آیین نامه شماره ۲۵ راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی
در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۳ شورای عالی بیمه حداقل نرخ خطر زلزله موضوع بند یک ماده ۱۵ آئین نامه شماره ۲۵ شورایعالی بیمه اصلاح وبرای ساختمانها گلی (سنتی قدیمی) آجری , اسکلت فلزی , بتون , طراحی و محاسبه و اجرا طبق آیین نامه شماره ۲۸۰۰ و یا محتویات آنها واقع در شهرهای مختلف کشور به شرح زیر به تصویب رسید:

تقسیم بندی و نرخ حق بیمه مناطق مختلف براساس شدت و ضعف خطر زلزله به سرمایه درهزارنوع نرخ و درجه نوع ساختمان و مصالحردیف
۵۴۳۲۱
۸/۱۵/۱۲/۱۱/۱۱گلی (سنتی قدیمی )۱
۶/۱۴/۱۱۹/۰۸/۰آجری۲
۴/۱۱/۱۸/۰۷/۰۶/۰اسکلت فلزی۳
۱۸/۰۶/۰۵/۰۴/۰بتون۴
۸/۰۶/۰۴/۰۳/۰۲/۰طراحی ومحاسبه واجرا طبق آیینامه ۲۸۰۰۵

شرایط:

مبلغ بیمه شده با توجه به نرخهای تعیین شده نبایستی کمتر از ۸۰ درصد سرمایه اصلی بیمه شده در بیمه نامه آتش سوزی باشد.۱
حداقل سهم بیمه گذار از جبران هر خسارت برای اماکن مسکونی ۵درصد و برای غیر مسکونی ۱۵ درصد بوده و در صورتی که این میزان را افزایش دهد از تخفیفات زیر برخوردار خواهد بود :۲
  میزان تخفیف در حق بیمه میزان سهم بیمه گذار از هر خسارت ۲۰% ۲۵% ۴۵% ۴۰% ۶۵% ۶۰۵
در صورتی که سرمایه بیمه نامه متجاوز از یک میلیارد ریال باشد قبل از صدور بیمه نامه بایستی نرخ و شرایط آن از بیمه مرکزی ایران استعلام گردد.۳
موسسات بیمه در صورت تمایل بیمه گذار می توانند پس از جلب موافقت بیمه مرکزی ایران نسبت به صدور بیمه نامه با نرخ و شرایط دیگری اقدام نمایند.

این مصوبه از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۳ لازم الاجرا می باشد.
۴
میزان ( ریسک ) زلزله به تفکیک شهرستانهای ۲۵ استان کشور به همراه راهنمای کد شهرستانها.۵

نام استان: آذربایجان شرقی

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۲اهر
۴B۱۰بستان آباد
۲بناب
۴تبریز
۴سراب
۴B۱۱شبستر
۲کلیبر
۲مراغه
۳مرند
۴میانه
۴هریس
۲هشترود

نام استان : آذربایجان غربی

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۳ارومیه
۱A۱۲بوکان
۴پیرانشهر
۱A۱۰تکاب
۵خوی
۳سردشت
۵سلماس
۱شاهین دژ
۴ماکو
۱مهاباد
۱A۱۱میاندوآب
۲نقده

  نام استان:اردبیل

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۴اردبیل
۳بیله سوار
۳پارس آباد
۴خلخال
۳گرمی
۲مشگین شهر

نام استان: اصفهان

میزان ریسکشماره کدشهرستان
اردستان
۳Q۱۳اصفهان
۱برخوارومیمه
۱Q۱۲خمینی شهر
۱خوانسار
۱Q۱۵سمیرم
۲فریدن(داران)
۱Q۱۰فریدون شهر
۲Q۱۱فلاورجان
۱قمشه
۳کاشان
۱گلپایگان
۱Q۱۴لنجان
۱Q۱۶مبارکه
۳نائین
۱Q۱۷نجف آباد
۳نطنز

نام استان: ایلام

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۴ایلام
۳دره شهر
۳دهلران
۳شیروان و جرداول
۲مهران

نام استان: باختران

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۴اسلام آبادغرب
۴باختران
۳پاوه
۳جوانرود
۴سرپل ذهاب
۴سقز
۳قصر شیرین
۳کنگاور
۴گیلان غرب

نام استان: بوشهر

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۳بوشهر
۳تنگستان(اهرم)
۳دشتستان
۳دشتی
۳دیر
۳کنگان
۵گناوه

نام استان: بویر احمد و کهکیلویه

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۴بویر احمد
۵کهکیلویه
۵گچساران

نام استان:تهران

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۵هرند
۵J۱۰دماوند
۵ری
۵ساوجبلاغ
۵شمیرانات
۵شهریار
۵قم
۵کرج
۵ورامین
۵کهریزک

  نام استان: چهارمحال و بختیاری  

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۳اردل
۳بروجن
۲شهرکرد
۳فارسان
۳لردگان

نام استان: خراسان

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۴اسفراین
۵بجنورد
۳H۱۸بیرجند
۳H۱۳تایباد
۳H۱۰تربت جام
۵H۱۱تربت حیدریه
۳چناران
۵H۲۰خواف
۳درگز
۴سبزوار
۳H۲۱سرخس
۵شیروان
۵H۱۷طبس
۵H۱۶فردوس
۴H۱۵قائنات
۵قوچان
۵H۱۲کاشمر
۵H۱۴گناباد
۳مشهد
۳H۱۹نهبندان
۴نیشابور

نام استان: خوزستان  

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۱P۱۱آبادان
۳اندیمشک
۳اهواز
۴ایذه
۴P۱۴باغ ملک
۱P۱۲بندرماه شهر
۵P۱۳بهبهان
۱P۱۰خرمشهر
۳P۱۵دزفول
۲سوسنگرد
۴رامهرمز
۱شادگان
۳شوش
۴شوشتر
۴مسجدسلیمان

نام استان: زنجان

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۲ابهر
۵تاکستان
۱خدابنده
۴زنجان
۵قزوین

نام استان: سمنان

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۴دامغان
۴سمنان
۴شاهرود
۴گرمسار

نام استان: سیستان و بلوچستان

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۳ایرانشهر
۴چابهار
۴خاش
۴زابل
۴زاهدان
۴سراوان
۴نیک شهر

نام استان: فارس

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۴T۱۳آباده
۳T۱۱استهبان
۲اقلید
۴جهرم
۳داراب
۴سپیدان
۴شیراز
۳T۱۰فسا
۵فیروز آباد
۴کازرون
۴T۱۴لار
۴T۱۵لامرد
۲مرودشت
۵ممسنی
۲T۱۲تبریز

نام استان: کردستان

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۲بانه
۱بیجار
۲سقز
۱سنندج
۱قروه
۳مریوان

نام استان: کرمان

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۲بافت
۴بم
۲جیرفت
۴رفسنجان
۳زرند
۲سیرجان
۳شهربابک
۵کرمان
۳X۱۰کهنوج
۴مشیز

نام استان: گیلان

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۳آستارا
۴آستانه اشرفیه
۵بندرانزلی
۴طالش
۴رشت
۵رودبار
۴رودسر
۵صومعه سرا
۵فومن
۴F۱۰لاهیجان
۴F۱۱لنگرود

نام استان: لرستان

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۴الیگودرز
۴بروجرد
۴خرم آباد
۴دلفان
۴درود
۴کوهدشت

نام استان: مازندران

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۴آمل
۴بابل
۴G۱۶بابلسر
۳G۱۲بندرترکمن
۴G۱۰بهشهر
۴تنکابن
۴رامسر
۴ساری
۴سوادکوه
۴G۱۴علی آباد
۴قائم شهر
۴G۱۱کردکوی
۴G۱۳گرگان
۴G۱۷گنبدکاووس
۴G۱۵مینو دشت
۴نور
۴نوشهر

نام استان: مرکزی  

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۱آشتیان
۱اراک
۲تفرش
۱خمین
۱دلیجان
۵ساوه
۱سربند
۱محلات

نام استان: هرمزگان  

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۴بندرعباس
۴بندرلنگه
۴جاسک
۵رودان
۴قشم
۵میناب

نام استان: همدان 

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۱اسدآباد
۴تویسرکان
۱کبوترآهنگ
۱ملایر
۴نهاوند
۱همدان

نام استان: یزد  

میزان ریسکشماره کدشهرستان
۳اردکان
۳بافق
۳تفت
۴مهریز
۳میبد
۲یزد

آیین‌نامه شماره ۱/۳/۲۵ 
اصلاح آیین‌نامه حداقل نرخ حق بیمه خطر زلزله


شورای‌عالی‌بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۷ اصلاح آئین‌نامه شماره ۳/۲۵ را به شرح زیر تصویب نمود:   
شرط شماره سه در آئین‌نامه شماره ۳/۲۵ حذف شود. براین اساس شرط شماره سه در این آئین‌نامه به شرط شماره دو تغییر خواهد کرد.           

آئین‌ نامه‌ شماره‌ ۴/۲۵   
مقررات‌ مکمل‌ آیین‌نامه‌ شماره‌ ۲۵          
( تعرفه‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌)


شورای‌ عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ بند ۴ ماده‌ ۱۷ قانون‌ تاسیس‌بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ و بیمه‌ گری‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۸/۸/۱۳۸۰ مقررنمود:
حداقل‌ نرخهای‌ مصوب‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌، انفجار و صاعقه‌به‌ میزان‌ ده‌ درصد کاهش‌ می‌یابد    

آیین‌نامه‌ شماره‌ ۵/۲۵    
مقررات‌ مکمل‌ آیین‌نامه‌ شماره‌ ۲۵ راجع‌ به‌ تعرفه‌ بیمه‌ آتش‌ سوزی‌ و خطرات‌ اضافی‌


شورای‌ عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ بند ۴ ماده‌ ۱۷ قانون‌ تأسیس‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ و بیمه‌گری‌ در جلسه‌مورخ‌ ۱۸/۴/۱۳۸۱ موارد زیر را تصویب‌ نمود:    
الف‌ ـ ماده‌ ۵ آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۲۵ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ شود:        
ماده‌ ۵ – بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ می‌تواند برای‌ بیمه‌ نامه‌های‌ آتش‌سوزی‌ ساختمانهای‌ مسکونی‌ که‌ مدت ‌اعتبارآنها بیش‌ از پنج‌ سال‌ است‌ درصورت‌ وصول‌ حق‌ بیمه‌ تمام‌ مدت‌ به‌ صورت‌ نقد و یکجا متناسب‌ با نرخ‌سود سپرده‌ های‌ بلندمدت‌ بانکی‌ و نرخ‌ تورم‌ تخفیف‌ مناسب‌ را در ابتدای‌ هر سال‌ تعیین‌ و اعلام‌ نماید.        
ب‌ ـ تبصره‌ای‌ به‌ شرح‌ زیر ذیل‌ به‌ بند ۴ آیین‌ نامه‌ شماره۳ /۲۵اضافه‌ گردد.           
تبصره‌: بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ می‌تواند در مورد طرح‌ های‌ خاص‌، طبقه‌بندی‌ ریسک‌ خطر زلزله‌ساختمانهای‌ مسکونی‌‏راسآ تعیین‌ و نرخ‌ مناسب‌ را اعلام‌ نماید.     
ج‌ ـ بند (۱) شرایط آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۳/۲۵ مبلغ‌ بیمه‌ شده‌ باتوجه‌ به‌ نرخ‌ های‌ تعیین‌ شده‌ نبایستی‌ کمتراز ۸۰ درصد سرمایه‌ اصلی‌ بیمه‌ شده‌ در بیمه‌نامه‌ آتش‌ سوزی‌ باشداز شرایط آیین‌نامه‌ شماره۳/‌۲۵ حذف‌ گردد.       

(آیین نامه شماره ۶/۲۵)
تعرفه بیمه خطر زلزله برای موارد بیمه غیر صنعتی


شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ تعرفه بیمه خطر زلزله برای موارد بیمه غیر صنعتی مذکور در ضمیمه شماره ۲ آیین نامه شماره ۲۵ را به شرح زیر تصویب و مقرر نمود آیین نامه شماره ۳/۲۵ صرفاً برای موارد بیمه‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

۱.حداقل نرخ حق بیمه به تفکیک نوع ساختمان و منطقه خطر به شرح زیر تعیین می‌شود:

مناطق زلزله خیز شدیدمناطق زلزله خیز خفیفنوع ساختمان
۴/۰ در هزار۲/۰ در هزارطراحی، محاسبه و اجرا طبق آیین نامه ۲۸۰۰
۷/۰ در هزار۴/۰ در هزاراسکلت فلزی یا بتون
۲/۱ در هزار۸/۰ در هزارگلی و آجری

 ۲.حداقل سهم بیمه‌گذار از جبران هر خسارت، معادل یک درصد مبلغ بیمه شده تعیین می‌شود که از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر خواهد شد.         

۳. مناطق زلزله‌خیر خفیف شامل شهرستانهای با میزان ریسک ۱ ،۲ و۳ و مناطق زلزله‌خیز شدید شامل شهرستانهای با میزان ریسک ۵ و۴ براساس جداول ضمیمه آیین‌نامه شماره ۳/۲۵ تعیین می‌شود.    

۴. شرکت‌های بیمه در صورت تمایل بیمه‌گذار می‌توانند پس از جلب موافقت بیمه مرکزی ایران با نرخ و شرایط دیگری بیمه نامه صادر نمایند

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها