آيين نامه شماره ۲۵
تعرفه بیمه آتش سوزی

آيين نامه شماره ۲۵

تعرفه بیمه آتش سوزی

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر ۱۶ ماده و ۷ تبصره است در جلسه مورخ ۴/۶ /۱۳۷۰ تصويب نمود:          
ماده ۱- حداقل نرخ بيمه آتش سوزي , انفجار, صاعقه براي موارد بيمه صنعتي و غير صنعتي كه فهرست آنها در ضمائم شماره (۱) و (۲) پيوست مشخص گرديده است در مورد بيمه نامه هاي صادره در ايران بشرح زير تعيين ميگردد:

طبقهنرخ درهزار
۱۳/۰
۲۷/۰
۳۱
۴۶/۱
۵۲
۶۵/۲
۷۳/۲
۸۷/۳
۹۴/۲

ماده ۲- حداقل نرخ بيمه انبارها و سراهاي عمومي و موجودي آنها ۳ درهزار ميباشد. در صورتيكه انبار حاوي كالاهاي خطرناك مذكور در ضميمه شماره ۳ و يا مواد شيميايي خطرناك و يا بسيار خطرناك مذكور در ضمائم شماره ۴ و ۵ باشد حداقل نرخ بيمه آن بترتيب معادل ۴ , ۷/۳ و ۲/۴ درهزار خواهد بود.    
ماده ۳- موسسات بيمه مجاز به صدور بيمه نامه موجود انبار (مواد و كالا ) بصورت شناور (اظهار نامه أي )ميباشند . در اينصورت حق بيمه قطعي براساس متوسط موجودي در طول مدت اعتبار بيمه محاسبه خواهد شد. حداقل حق بيمه معادل ۵۰% حق بيمه سرمايه تعيين شده در زمان شروع بيمه نامه خواهد بود. 
تبصره _در صورت افزايش موجودي از سقف پيش بيني شده, حداقل حق بيمه موضوع اين ماده نيز بميزان ۵۰% حق بيمه سرمايه افزايش يافته متناسب با مدت باقيمانده افزايش خواهد يافت.   
ماده ۴- حداقل نرخ بيمه بيمه نامه آتش سوزي ساختمانهاي مسكوني كه شامل خطرات آتش سوزي , صاعقه , انفجار , زلزله و سيل است , ۷/۰ درهزار ميباشد.        
ماده ۵_ موسسات بيمه ميتوانند براي بيمه نامه هاي ساختمانهاي مسكوني كه مدت اعتبار آنها بيش از يكسال است در صورت وصول حق بيمه تمام مدت بصورت نقد و يكجا حداكثر ۳% در سال نسبت به مدت زائد بر يك سال تخفيف منظور نمايند. تخفيف موضوع اين تبصره نميتواند از حداكثر ۳۰% كل حق بيمه تجاوز نمايد.     
ماده ۶- نرخهاي موضوع اين آيين نامه براي ساختمان و محتويات آن كه تواما” يا بطور مجزا بيمه ميشوند, اعمال خواهد شد.
ماده ۷- نرخهاي مقرر در اين آيين نامه براي بيمه نامه هايي قابل اعمال ميباشد كه مدت آنها يكسال باشد.

تبصره _ حق بيمه بيمه نامه هايي كه مدت اعتبار آنها كمتر از يكسال باشد به شرح زير تعيين ميشود:

۱۲% حق بيمه سالانهكمتر از پانزده روز تا پانزده روز
۲۰% حق بيمه سالانهبيش از پانزده روز تا يكماه
۳۰% حق بيمه سالانهبيش از يكماه تا دو ماه
۴۰% حق بيمه سالانهبيش از دو ماه تا سه ماه
۵۰% حق بيمه سالانهبيش از سه ماه تا چهار ماه
۶۰% حق بيمه سالانهبيش ازچهار ماه تا پنج ماه
۷۰% حق بيمه سالانهبيش از پنج ماه تا شش ماه
۷۵% حق بيمه سالانهبيش از شش ماه تا هفت ماه
۸۰% حق بيمه سالانهبيش از هفت ماه تا هشت ماه
۸۵% حق بيمه سالانهبيش از هشت ماه تا نه ماه
۹۰% حق بيمه سالانهبيش از نه ماه تا ده ماه
۱۰۰% حق بيمه سالانهبيش از ده ماه

 ماده ۸- نرخهاي مقرر در اين آيين نامه براي موارد بيمه أي كه خارج از مناطق تراكم خطر واقع شده اند تعيين گرديده است . در صورتيكه مورد بيمه در يكي از مناطق ششگانه تراكم خطر واقع شده باشد نرخ بيمه به ميزان مندرج در جدول زير افزايش مييابد.

مناطق تراكم خطر۱۲۳۴۵۶
اضافه نرخ (درصد)۱۰۰۷۵۶۰۷۵۳۰۱۵

  تبصره ۱- بيمه مركزي ايران موظف است مناطق تراكم خطر شهرهاي درجه يك كشور را مشخص و به شركتهاي بيمه ابلاغ نمايد.           
تبصره ۲- اضافه نرخ موضوع اين ماده شامل بيمه ساختمانهاي مسكوني نمي باشد. 
ماده ۹- موسسات بيمه مجاز به صدور بيمه نامه آتش سوزي با نرخي كمتر از نرخهاي مقرر در اين آيين نامه نيستند مگر در موارد خاص و باجلب موافقت قبلي بيمه مركزي ايران        .
ماده ۱۰- در موارديكه نرخ بيمه در اين آيين نامه تعيين نشده است موسسات بيمه موظفند پس از جلب موافقت بيمه مركزي ايران در مورد نرخ به صدور بيمه نامه مبادرت نمايند.  
تبصره – بيمه مركزي ايران موظف است پس از تعيين نرخ , موضوع را همزمان جهت اطلاع و اجرا به كليه موسسات بيمه اعلام نمايد.           
ماده ۱۱- موسسات بيمه موكلفند در مواردي كه موضوعات مختلفي را كه داراي نرخهاي جداگانه أي در تعرفه ميباشد و در يك بيمه نامه تحت پوشش قرار ميدهند , در صورتيكه موضوعات مذكور از نظر فني قابل تفكيك باشد, سرمايه , نرخ و حق بيمه هر موضوع را در بيمه نامه مربوطه بصورت تفكيكي درج نمايند.      
ماده ۱۲- موسسات بيمه در مورد خطراتي كه قابل تفكيك نيستند مجاز به صدور بيمه نامه هاي جداگانه نميباشند , مگر با نرخ يكسان و درج شماره هر بيمه نامه در بيمه نامه ديگر . حداقل نرخ يكسان قابل اعمال مربوط به خطرناكترين ريسك ميباشد.

ماده ۱۳- نرخهاي موضوع اين آيين نامه با توجه به پرداخت خسارت تا سقف سرمايه مندرج در بيمه نامه در طول اعتبار آن پيش بيني شده است. بنابر اين در صورت وقوع خسارت سرمايه بيمه به ميزان خسارت تقليل مي يابد.  
تبصره – شركتهاي بيمه ميتوانند بدون دريافت حق بيمه مجدد از تقليل سرمايه تا ۵% به موجب اين ماده صرفنظر نمايند.
ماده ۱۴- در صورتيكه مورد بيمه بعلت حادثه أي غير از تحقق خطرات بيمه شده از بين برود و يا بطور كلي موضوع كلي موضوع خطر منتفي شود, حق بيمه مدت قبل از انتفاء خطر بطور روز شمار محاسبه خواهد شد. 
ماده ۱۵- حداقل نرخ خطرات اضافي كه بانضمام بيمه نامه آتش سوزي صادر ميگردد بشرح زير تعيين ميشود:

خطراتنرخ درهزار
۱- زلزله و آتشفشان :
۱/۱- در مناطق زلزله خيز شديد۱
۲/۱- در مناطق زلزله خيز خفيف۵/۰
۲- سيل و طغيان آب درياها و رودخانه ها۲/۰
۳- طوفان و گرد باد و تند باد۱۵/۰
۴- تركيدگي لوله آب (حداقل فرانشيز ۰۰۰ر۵ ريال۲/۰
۵- ضايعات ناشي از برف و باران۲/۰
۶- سقوط هواپيما , هليكوپتر و يا قطعات آن :۱/۰
۱/۶- مناطق نزديك به فرودگاه (شعاع ۵ كيلومتري فرودگاه )
۲/۶- مناطق دور از فرودگاه۰۵/۰

۷- آشوب ,بلوا , اعتصاب , قيام , اغتشاش داخلي و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي (نسبت به مورد از بيمه مركزي ايران استعلام نرخ گردد.)         
۸- هزينه پاكسازي :در اين مورد حداكثر تا ۲۰% ارزش مورد بيمه سرمايه قابل افزايش بوده كه ميبايستي تحت عنوان هزينه پاكسازي در بيمه نامه درج و حداقل ۵۰% نرخ بيمه مورد بيمه نسبت به آن اعمال گردد.          

۰,۰۱ درهزار۹- برخورد جسم خارجي
۲۰ درهزار۱۰- شكست شيشه :


از هر خسارت شكست شيشه حداقل معادل ۱۰% مبلغ بيمه شده كه در هر حال از ۰۰۰ر۲۵ ريال كمتر نخواهد بود كسر خواهد شد.           
۱۱- عدم النفع ناشي از آتش سوزي – نسبت به مورد از بيمه مركزي ايران استعلام نرخ گردد.
۱۲ظروف تحت فشار صنعتي ۱ درهزار    
تبصره – مناطق زلزله خيز شديد و خفيف توسط بيمه مركزي ايران تعيين و اعلام خواهد شد

ماده ۱۶-مقررات اين آيين نامه از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۱ براي موسسات بيمه لازم الاتباع ميباشد.

شرايط بيمه ظروف تحت فشار صنعتي          
اول تعاريف         
۱- :ظروف تحت فشارصنعتي عبارت است از   
۱/۱- ديگ بخار به مفهوم ماشين آلاتي كه براثر فعل و انفعلات ناشي از نيروي بخار و يا ساير عوامل نيروزا، بخار مرطوب و يا خشك را جهت استفاده در صنايع توليد مينمايد          
۱/۲- ظروفي كه منظور نگهداري مواد و يا كارهاي تحت فشار، در صنعت مورد استفاده قرار ميگيرد
ظروف تحت فشار صنعتي شامل قسمتهاي زير ميباشد 
الف_ دستگاه اصلي           
ب _ اجزاء و قطعاتي كه بدون وجود دريچه هاي سوپاپ قطع كننده به دستگاه اصلي متصل ميباشد
ج _ قطعات فلزي ، درجات فشارآب و اتصالاتي كه آنها را به دستگاه اصلي وصل ميكند حتي اگر اين قطعات و اتصالات بوسيله دريچه سوپاپهاي اطمينان از اجزاء ثابت جدا شده باشد          
۲- تركيدن و تلاشي ،بمفهوم تغيير شكل ناگهاني وخطرناك ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه است كه در اثر فشار نيروي بخار و يا ساير عوامل نيروزا ايجاد شود          
دوم خسارت قابل تامين     
اين بيمه خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه را كه ناشي از تركيدن و تلاشي اين ظروف باشد با رعايت مفاد بيمه نامه ، تعاريف فوق و مفاد مندرج زير جبران ميماند. 
سوم ساير شرايط 
۱- بيمه گر ميتواند بازديد و بررسيهاي دوره اي را ازظروف تحت فشار صنعتي موضوع اين بيمه نامه انجام دهدبیمه گذار مكلف است تسهيلات لازم جهت بازديد و بررسيهاي دوره اي مزبور فراهم نموده و دستورات و ضوابط ايمني توصيه شده از طرف بيمه گر را رعايت نمايد    
۲- فشار يا بار بر روي سوپاپهاي اطمينان نبايد از ميزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نمايد، مگر آنكه توافق ديگري بين طرفين بعمل آمده باشد  
۳- چنانچه بیمه گذار بخواهد اصلاحات و يا تغييراتي در ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه بعمل آورد و يا قطعات و ادواتي را به ظروف مزبور اضافه و يا از آن جدا نمايد ميبايست مراتب را به بيمه گر اطلاع دهد.

آيين نامه شماره ۱/۲۵

تعرفه بيمه آتش سوزي وخطرات اضافي  
مقررات مكمل آئين نامه ۲۵       
شورايعالي بيمه درجلسه مورخ ۲۸/۱۱/۷۰ تصويب نمود
پودر آلومينيوم از فهرست مواد شيميايي بسيار خطرناك “ضميمه شماره پنج ” رديف ۳۶ حذف گردد.
كارخانه پنبه نسوز از فهرست موارد بيمه صنعتي “ضميمه شماره يك” موضوع كد ۳۶۹۹۰۱ حذف شود و در فهرست موارد بيمه غير صنعتي “ضميمه شماره دو” در طبقه ۲ با نرخ ۷/۰ درهزار قرار گيرد.       

آيين نامه شماره ۲/۲۵   

مقررات مكمل آيين نامه شماره ۲۵ راجع به تعرفه بيمه آتش سوزي و خطرات اضافي .        

شورايعالي بيمه در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۱ تصويب نمود كه ماده ۴ آيين نامه شماره ۲۵ به شرح زير اصلاح شود:
ماده ۴ –حداقل نرخ بيمه بيمه نامه آتش سوزي ساختمانهاي مسكوني كه شامل خطرات آتش سوزي, صاعقه و انفجار است ۳/۰ درهزار مي باشد و براي خطرات اضافي نرخهاي موجود در تعرفه آتش سوزي اعمال ميگردد.

آيين نامه شماره ۳/۲۵   
مقررات مكمل آيين نامه شماره ۲۵ راجع به تعرفه بيمه آتش سوزي و خطرات اضافي
در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۳ شوراي عالي بيمه حداقل نرخ خطر زلزله موضوع بند يك ماده ۱۵ آئين نامه شماره ۲۵ شورايعالي بيمه اصلاح وبراي ساختمانها گلي (سنتي قديمي) آجري , اسكلت فلزي , بتون , طراحي و محاسبه و اجرا طبق آيين نامه شماره ۲۸۰۰ و يا محتويات آنها واقع در شهرهاي مختلف كشور به شرح زير به تصويب رسيد:

تقسيم بندي و نرخ حق بيمه مناطق مختلف براساس شدت و ضعف خطر زلزله به سرمايه درهزارنوع نرخ و درجه نوع ساختمان و مصالحردیف
۵۴۳۲۱
۸/۱۵/۱۲/۱۱/۱۱گلي (سنتي قديمي )۱
۶/۱۴/۱۱۹/۰۸/۰آجري۲
۴/۱۱/۱۸/۰۷/۰۶/۰اسكلت فلزي۳
۱۸/۰۶/۰۵/۰۴/۰بتون۴
۸/۰۶/۰۴/۰۳/۰۲/۰طراحي ومحاسبه واجرا طبق آيينامه ۲۸۰۰۵

شرایط:

مبلغ بيمه شده با توجه به نرخهاي تعيين شده نبايستي کمتر از ۸۰ درصد سرمايه اصلي بيمه شده در بيمه نامه آتش سوزي باشد.۱
حداقل سهم بیمه گذار از جبران هر خسارت براي اماکن مسکوني ۵درصد و براي غير مسکوني ۱۵ درصد بوده و در صورتي که اين ميزان را افزايش دهد از تخفيفات زير برخوردار خواهد بود :۲
  ميزان تخفيف در حق بيمه ميزان سهم بیمه گذار از هر خسارت ۲۰% ۲۵% ۴۵% ۴۰% ۶۵% ۶۰۵
در صورتي كه سرمايه بيمه نامه متجاوز از يك ميليارد ريال باشد قبل از صدور بيمه نامه بايستي نرخ و شرايط آن از بيمه مركزي ايران استعلام گردد.۳
موسسات بيمه در صورت تمايل بیمه گذار مي توانند پس از جلب موافقت بيمه مركزي ايران نسبت به صدور بيمه نامه با نرخ و شرايط ديگري اقدام نمايند.

اين مصوبه از تاريخ ۱/۷/۱۳۷۳ لازم الاجرا مي باشد.
۴
ميزان ( ريسك ) زلزله به تفكيك شهرستانهاي ۲۵ استان كشور به همراه راهنماي كد شهرستانها.۵

نام استان: آذربايجان شرقي

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۲اهر
۴B۱۰بستان آباد
۲بناب
۴تبریز
۴سراب
۴B۱۱شبستر
۲کلیبر
۲مراغه
۳مرند
۴میانه
۴هریس
۲هشترود

نام استان : آذربايجان غربي

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۳ارومیه
۱A۱۲بوکان
۴پیرانشهر
۱A۱۰تکاب
۵خوی
۳سردشت
۵سلماس
۱شاهین دژ
۴ماکو
۱مهاباد
۱A۱۱میاندوآب
۲نقده

  نام استان:اردبیل

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۴اردبيل
۳بيله سوار
۳پارس آباد
۴خلخال
۳گرمي
۲مشگين شهر

نام استان: اصفهان

ميزان ريسكشماره کدشهرستان
اردستان
۳Q۱۳اصفهان
۱برخوارومیمه
۱Q۱۲خمینی شهر
۱خوانسار
۱Q۱۵سمیرم
۲فریدن(داران)
۱Q۱۰فریدون شهر
۲Q۱۱فلاورجان
۱قمشه
۳كاشان
۱گلپايگان
۱Q۱۴لنجان
۱Q۱۶مباركه
۳نائين
۱Q۱۷نجف آباد
۳نطنز

نام استان: ايلام

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۴ايلام
۳دره شهر
۳دهلران
۳شيروان و جرداول
۲مهران

نام استان: باختران

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۴اسلام آبادغرب
۴باختران
۳پاوه
۳جوانرود
۴سرپل ذهاب
۴سقز
۳قصر شيرين
۳كنگاور
۴گيلان غرب

نام استان: بوشهر

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۳بوشهر
۳تنگستان(اهرم)
۳دشتستان
۳دشتي
۳دير
۳کنگان
۵گناوه

نام استان: بوير احمد و كهكيلويه

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۴بوير احمد
۵کهكيلويه
۵گچساران

نام استان:تهران

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۵هرند
۵J۱۰دماوند
۵ری
۵ساوجبلاغ
۵شمیرانات
۵شهریار
۵قم
۵کرج
۵ورامین
۵کهریزک

  نام استان: چهارمحال و بختياري  

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۳اردل
۳بروجن
۲شهرکرد
۳فارسان
۳لردگان

نام استان: خراسان

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۴اسفراين
۵بجنورد
۳H۱۸بيرجند
۳H۱۳تايباد
۳H۱۰تربت جام
۵H۱۱تربت حيدريه
۳چناران
۵H۲۰خواف
۳درگز
۴سبزوار
۳H۲۱سرخس
۵شيروان
۵H۱۷طبس
۵H۱۶فردوس
۴H۱۵قائنات
۵قوچان
۵H۱۲کاشمر
۵H۱۴گناباد
۳مشهد
۳H۱۹نهبندان
۴نيشابور

نام استان: خوزستان  

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۱P۱۱آبادان
۳انديمشك
۳اهواز
۴ايذه
۴P۱۴باغ ملك
۱P۱۲بندرماه شهر
۵P۱۳بهبهان
۱P۱۰خرمشهر
۳P۱۵دزفول
۲سوسنگرد
۴رامهرمز
۱شادگان
۳شوش
۴شوشتر
۴مسجدسليمان

نام استان: زنجان

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۲ابهر
۵تاكستان
۱خدابنده
۴زنجان
۵قزوين

نام استان: سمنان

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۴دامغان
۴سمنان
۴شاهرود
۴گرمسار

نام استان: سيستان و بلوچستان

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۳ايرانشهر
۴چابهار
۴خاش
۴زابل
۴زاهدان
۴سراوان
۴نيك شهر

نام استان: فارس

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۴T۱۳آباده
۳T۱۱استهبان
۲اقليد
۴جهرم
۳داراب
۴سپيدان
۴شيراز
۳T۱۰فسا
۵فيروز آباد
۴كازرون
۴T۱۴لار
۴T۱۵لامرد
۲مرودشت
۵ممسني
۲T۱۲تبريز

نام استان: كردستان

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۲بانه
۱بيجار
۲سقز
۱سنندج
۱قروه
۳مريوان

نام استان: كرمان

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۲بافت
۴بم
۲جيرفت
۴رفسنجان
۳زرند
۲سيرجان
۳شهربابك
۵كرمان
۳X۱۰كهنوج
۴مشيز

نام استان: گيلان

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۳آستارا
۴آستانه اشرفيه
۵بندرانزلي
۴طالش
۴رشت
۵رودبار
۴رودسر
۵صومعه سرا
۵فومن
۴F۱۰لاهيجان
۴F۱۱لنگرود

نام استان: لرستان

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۴اليگودرز
۴بروجرد
۴خرم آباد
۴دلفان
۴درود
۴كوهدشت

نام استان: مازندران

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۴آمل
۴بابل
۴G۱۶بابلسر
۳G۱۲بندرتركمن
۴G۱۰بهشهر
۴تنكابن
۴رامسر
۴ساري
۴سوادكوه
۴G۱۴علي آباد
۴قائم شهر
۴G۱۱كردكوي
۴G۱۳گرگان
۴G۱۷گنبدكاووس
۴G۱۵مينو دشت
۴نور
۴نوشهر

نام استان: مركزي  

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۱آشتيان
۱اراك
۲تفرش
۱خمين
۱دليجان
۵ساوه
۱سربند
۱محلات

نام استان: هرمزگان  

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۴بندرعباس
۴بندرلنگه
۴جاسك
۵رودان
۴قشم
۵ميناب

نام استان: همدان 

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۱اسدآباد
۴تويسركان
۱كبوترآهنگ
۱ملاير
۴نهاوند
۱همدان

نام استان: يزد  

ميزان ريسكشماره كدشهرستان
۳اردكان
۳بافق
۳تفت
۴مهريز
۳ميبد
۲يزد

آيين‌نامه شماره ۱/۳/۲۵ 
اصلاح آيين‌نامه حداقل نرخ حق بيمه خطر زلزله


شوراي‌عالي‌بيمه در اجراي بند ۴ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۷ اصلاح آئين‌نامه شماره ۳/۲۵ را به شرح زير تصويب نمود:   
شرط شماره سه در آئين‌نامه شماره ۳/۲۵ حذف شود. براين اساس شرط شماره سه در اين آئين‌نامه به شرط شماره دو تغيير خواهد كرد.           

آئين‌ نامه‌ شماره‌ ۴/۲۵   
مقررات‌ مكمل‌ آيين‌نامه‌ شماره‌ ۲۵          
( تعرفه‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌)


شوراي‌ عالي‌ بيمه‌ در اجراي‌ بند ۴ ماده‌ ۱۷ قانون‌ تاسيس‌بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ و بيمه‌ گري‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۸/۸/۱۳۸۰ مقررنمود:
حداقل‌ نرخهاي‌ مصوب‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌، انفجار و صاعقه‌به‌ ميزان‌ ده‌ درصد كاهش‌ مي‌يابد    

آيين‌نامه‌ شماره‌ ۵/۲۵    
مقررات‌ مكمل‌ آيين‌نامه‌ شماره‌ ۲۵ راجع‌ به‌ تعرفه‌ بيمه‌ آتش‌ سوزي‌ و خطرات‌ اضافي‌


شوراي‌ عالي‌ بيمه‌ در اجراي‌ بند ۴ ماده‌ ۱۷ قانون‌ تأسيس‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ و بيمه‌گري‌ در جلسه‌مورخ‌ ۱۸/۴/۱۳۸۱ موارد زير را تصويب‌ نمود:    
الف‌ ـ ماده‌ ۵ آيين‌ نامه‌ شماره‌ ۲۵ به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ شود:        
ماده‌ ۵ – بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ مي‌تواند براي‌ بيمه‌ نامه‌هاي‌ آتش‌سوزي‌ ساختمانهاي‌ مسكوني‌ كه‌ مدت ‌اعتبارآنها بيش‌ از پنج‌ سال‌ است‌ درصورت‌ وصول‌ حق‌ بيمه‌ تمام‌ مدت‌ به‌ صورت‌ نقد و يكجا متناسب‌ با نرخ‌سود سپرده‌ هاي‌ بلندمدت‌ بانكي‌ و نرخ‌ تورم‌ تخفيف‌ مناسب‌ را در ابتداي‌ هر سال‌ تعيين‌ و اعلام‌ نمايد.        
ب‌ ـ تبصره‌اي‌ به‌ شرح‌ زير ذيل‌ به‌ بند ۴ آيين‌ نامه‌ شماره۳ /۲۵اضافه‌ گردد.           
تبصره‌: بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ مي‌تواند در مورد طرح‌ هاي‌ خاص‌، طبقه‌بندي‌ ريسك‌ خطر زلزله‌ساختمانهاي‌ مسكوني‌‏راسآ تعيين‌ و نرخ‌ مناسب‌ را اعلام‌ نمايد.     
ج‌ ـ بند (۱) شرايط آيين‌ نامه‌ شماره‌ ۳/۲۵ مبلغ‌ بيمه‌ شده‌ باتوجه‌ به‌ نرخ‌ هاي‌ تعيين‌ شده‌ نبايستي‌ كمتراز ۸۰ درصد سرمايه‌ اصلي‌ بيمه‌ شده‌ در بيمه‌نامه‌ آتش‌ سوزي‌ باشداز شرايط آيين‌نامه‌ شماره۳/‌۲۵ حذف‌ گردد.       

(آيين نامه شماره ۶/۲۵)
تعرفه بيمه خطر زلزله براي موارد بيمه غير صنعتي


شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ تعرفه بيمه خطر زلزله براي موارد بيمه غير صنعتي مذكور در ضميمه شماره ۲ آيين نامه شماره ۲۵ را به شرح زير تصويب و مقرر نمود آيين نامه شماره ۳/۲۵ صرفاً براي موارد بيمه‌هاي صنعتي مورد استفاده قرار گيرد.

۱.حداقل نرخ حق بيمه به تفكيك نوع ساختمان و منطقه خطر به شرح زير تعيين مي‌شود:

مناطق زلزله خيز شديدمناطق زلزله خيز خفيفنوع ساختمان
۴/۰ در هزار۲/۰ در هزارطراحي، محاسبه و اجرا طبق آيين نامه ۲۸۰۰
۷/۰ در هزار۴/۰ در هزاراسكلت فلزي يا بتون
۲/۱ در هزار۸/۰ در هزارگلي و آجري

 ۲.حداقل سهم بيمه‌گذار از جبران هر خسارت، معادل يك درصد مبلغ بيمه شده تعيين مي‌شود كه از مبلغ خسارت قابل پرداخت كسر خواهد شد.         

۳. مناطق زلزله‌خير خفيف شامل شهرستانهاي با ميزان ريسك ۱ ،۲ و۳ و مناطق زلزله‌خيز شديد شامل شهرستانهاي با ميزان ريسك ۵ و۴ براساس جداول ضميمه آيين‌نامه شماره ۳/۲۵ تعيين مي‌شود.    

۴. شركت‌هاي بيمه در صورت تمايل بيمه‌گذار مي‌توانند پس از جلب موافقت بيمه مركزي ايران با نرخ و شرايط ديگري بيمه نامه صادر نمايند

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها