آيين نامه شماره ۲۱
شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي , صاعقه , انفجار

آيين نامه شماره ۲۱

شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي , صاعقه , انفجار

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي , صاعقه , انفجار مشتمل بر ۳۴ ماده را در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۶۶ بشرح پيوست تصويب نموده كه از تاريخ ۱/۱/۱۳۶۷ بمرحله اجرا در آيد . با تصويب شرايط فوق , شرايط عمومي بيمه نامه هاي آتش سوزي موضوع ماده ۲ آيين نامه شماره ۲ ملغي خواهد بود:

فصل اول كليات

ماده ۱- اساس قرارداد

اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پيشنهاد كتبي بیمه گذار (كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد) تنظيم گرديده است و مورد توافق ميباشد.

آن قسمت از پيشنهاد كتبي بیمه گذار كه مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده و كتبا” به بیمه گذار همزمان با صدور بيمه نامه اعلام گرديده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نميگردد.

ماده ۲- بيمه گر

بيمه گر شركت بيمه ايست كه مشخصات آن در اين بيمه نامه قيد گرديده و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه نامه بعهده ميگيرد.

ماده ۳- بیمه گذار

بیمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه است كه بيمه را خريداري نموده و متعهد پرداخت حق بيمه آن ميباشد.

ماده ۴- ذينفع

ذينفع هر شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه اعم از بیمه گذار ميباشد كه در تمام يا قسمتي از موضوع بيمه نفع داشته باشد.

ماده ۵- مورد بيمه

مورد بيمه اموال مندرج در جدول مشخصات اين بيمه نامه است كه متعلق به بیمه گذار و يا در تصرف وي در محل مورد بيمه باشد.

اموال ساير اشخاص تا حدودي كه با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد و همچنين اثاثيه منزل و ساير اموال متعلق به اعضاء خانواده بیمه گذار يا كارگراني كه در منزل وي به سر ميبرند , مشروط بر اين كه بهاي آنها در سرمايه بيمه شده منظور و در محل مورد بيمه مستقر باشد بيمه شده محسوب ميشود.

ماده ۶- مدت بيمه

مدت بيمه از ساعت ۱۲ روزي كه به عنوان تاريخ شروع در بيمه نامه قيد گرديده است آغاز و در ساعت ۱۲ روز انقضاء بيمه نامه خاتمه مييابد مگر آن كه خلاف آن در بيمه نامه تصريح شده باشد.

ماده ۷- اعتبار بيمه نامه

اعتبار بيمه نامه و تعهد بيمه گر بعد از پرداخت اولين قسط حق بيمه آغاز ميگردد و بیمه گذار مديون باقيمانده حق بيمه خواهد بود مگر آن كه تاريخ شروع موخري كتبا” مورد توافق قرار گيرد . ولي در هر حال پايان مدت قرار داد در صورت نبودن شرط خلاف تاريخ مندرج در بيمه نامه ميباشد.

ماده ۸- اصل غرامت

جبران خسارت در هيچ مورد از ميزان زيان وارده به بیمه گذار نسبت به مورد بيمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمي نمايد.

فصل دوم شرايط

ماده ۹- اصل حسن نيت

بیمه گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بيمه گر كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهد.

اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بيمه گر عمدا” از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمدا” بر خلاف واقع اظهاري بنمايد قرار داد بيمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد . در اينصورت نه فقط وجوه پرداختي بیمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه گر ميتواند مانده حق بيمه را نيز مطالبه نمايد.

ماده ۱۰- خطرات بيمه شده

تامين بيمه گر با رعايت استثنائات و محدوديتهاي مندرج در بيمه نامه شامل تحقق خسارت ناشي از خطرات زير خواهد بود.

۱- آتش

در اين بيمه نامه منظور از آتش عبارت است از تركيب هر ماده با اكسيژن به شرط آن كه با شعله همراه باشد.

۲- صاعقه

در اين بيمه نامه صاعقه عبارت است از تخليه بارالكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر القاء دوبار مخالف به وجود مي آيد.

۳-انفجار

در اين بيمه نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز و يا بخار است.

ماده ۱۱ – خسارت و هزينه هاي قابل تامين

اين بيمه نامه خسارت مشروحه زير را تامين مينمايد:

۱- خسارت مستقيم ناشي از آتش , صاعقه و انفجار.

۲- خسارت و هزينه ناشي از اقدامات لازم كه بمنظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت ميگيرد. همچنين خسارت و هزينه ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه به منظور نجات آن از خطرات بيمه شده .

ماده ۱۲- حدود خسارت قابل تامين

اين بيمه نامه خسارت مستقيم به مورد بيمه را كه ناشي از آتش , صاعقه و انفجار در مكان و محل مورد بيمه باشد به شرح مندرج در بيمه نامه و به ميزان زيان وارده به بیمه گذار نسبت به مال بيمه شده جبران خواهد نمود.

خسارت قابل پرداخت نميتواند از مابه التفاوت ارزش هر يك از اقلام بيمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و يا در صورت خسارت و يا در صورت خسارت كلي از مبلغ بيمه شده هر يك از اقلام خسارت ديده تجاوز نمايدو زيان حاصله از وقفه در كار و توليد و زيان ناشي از افزايش هزينه تعمير , بازسازي و تاسيس مجدد بيمه نميباشد.

ماده ۱۳- خطرات اضافي

در صورت موافقت بيمه گر و دريافت حق بيمه اضافي ميتوان خطرات ديگري را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بيمه شده آمده است بيمه نمود.

تامين خطرات اضافي منوط به صدور الحاقيه خواهد بود.

ماده ۱۴- پرداخت حق بيمه

در صورت نبودن شرط خلاف بیمه گذار موظف است حق بيمه را در مقابل دريافت بيمه نامه نقدا” بپردازد و قبض رسيديكه به امضا, مجاز بيمه گر رسيده باشد اخذ نمايد.

ماده ۱۵ كتبي بودن اظهارات

پيشنهاد و اظهار بیمه گذار و بيمه گر بايستي كتبا” به آخرين نشاني اعلام شده ارسال گردد.

ماده۱۶ – كاهش ارزش مورد بيمه

در صورتيكه بهاي اموال بيمه شده بطور محسوس از ارزش مورد بيمه كمتر شود بیمه گذار موظف است موضوع را بدون تاخير به اطلاع بيمه گر برساند.

در صورتيكه كل و يا قسمتي از مورد بيمه بدليلي غير از تحقق خطرات بيمه شده زيان كلي ببيند بيمه نامه در ارتباط با كل و يا آن قسمت از مورد بيمه از زمان وقوع زيان كلي منفسخ و حق بيمه دوره اعتبار به صورت روز شمار محاسبه و مابه التفاوت به بیمه گذار مسترد ميشود.

ماده ۱۷ – بيمه مضاعف

اگر تمام يا قسمتي از اموال بيمه شده موضوع اين بيمه نامه به موجب قرارداد ديگري و براي همان خطر و مدت نزد بيمه گر ديگري بيمه شود بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخير و با ذكر نام بيمه گر جديد و مبلغ بيمه شده به اطلاع بيمه گر برساند.

در صورت وقوع حادثه مسئوليت بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه كرده با مجموع مبالغ بيمه شده ميباشد.

چنانچه اموال بيمه شده تحت بيمه نامه ديگري مانند بيمه نامه باربري كه قبل از شروع بيمه نامه حاضر تنظيم گرديده بيمه شده باشد مسئوليت بيمه گر فقط نسبت به قسمتي خواهد بود كه بوسيله بيمه نامه مقدم تامين نشده است.

ماده ۱۸ – تشديد خطر

هرگاه در مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و يا وضعيت مورد بيمه داده شود كه موجب تشديد خطر باشد بیمه گذار موظف است بدون تاخير بيمه گر را از تغييرات حاصله آگاه سازد و نيز در صورتيكه تغييرات نامبرده در اثر عمل بیمه گذار نبوده ولي بیمه گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاريخ اطلاع بيمه گر را آگاه نمايد.

در صورت تشديد خطر بيمه گر ميتواند حق بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقيمانده مطالبه يا اينكه قرارداد بيمه را ظرف ده روز از تاريخ اعلام بیمه گذار فسخ نمايد. در صورتيكه طرفين نتوانند در ميزان حق بيمه اضافي توافق نمايند از تاريخ اعلام عدم قبول بیمه گذار بيمه نامه منفسخ ميگردد.

در هر صورت بيمه گر حق دارد حق بيمه اضافي را از هنگام تشديد خطر تا از زمان فسخ و يا انقضاي مدت بيمه مطالبه نمايد.

در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم شود در حين اجراي قرارداد بیمه گذار عوامل تشديد خطر را ميدانسته و بيمه گر را مطلع نكرده است بيمه گر ميتواند خسارت را به نسبت حق بيمه دريافتي و حق بيمه مجدد پرداخت كند.

ماده ۱۹- حقوق مرتهن

بيمه گر مكلف است حقوق قانوني مرتهن را در مورد اموال بيمه شده اعم از منقول و غير منقول تا حدود حداكثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعايت نمايد. حقوق مرتهن نسبت به اموال بيمه شده مزبور بايد به اطلاع بيمه گر رسيده باشد.

ماده ۲۰- تغيير مالكيت

در صورتيكه مالكيت مورد بيمه به ديگري انتقال داده شود مراتب ميبايستي در اسرع وقت به اطلاع بيمه گر برسد. در اينصورت انتقال حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به انتقال گيرنده منوط به موافقت كتبي شخص اخير ميباشد.

خسارت به نسبت ميزان استحقاق به ذوي الحقوق اعم از ذينفع مندرج در بيمه نامه پرداخت ميشود.

ماده ۲۱- فسخ بيمه نامه

بيمه گر و بیمه گذار ميتوانند در هر زمان تقاضاي فسخ بيمه نامه را بنمايند . در صورتيكه تقاضاي فسخ بيمه نامه توسط بیمه گذار صورت پذيرد بيمه گر با در نظر گرفتن تعرفه كوتاه مدت حق بيمه را محاسبه و مابه التفاوت دريافتي را به بیمه گذار مسترد مينمايد.

بيمه گر ميتواند با اخطار كتبي سي روزه بيمه نامه را فسخ و اعلاميه آن را با پست سفارشي به آخرين نشاني اعلام شده بیمه گذار ارسال نمايد. در اينصورت بيمه گر بايستي حق بيمه دريافتي باقيمانده مدت را پس از انقضاء سي روز از تاريخ ابلاغ اخطار مزبور به بیمه گذار بصورت روز شمار مسترد نمايد.

ماده ۲۲ – موارديكه بیمه گذار حقوق خود را از دست ميدهد

در موارد زير قرارداد بيمه باطل است و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نميباشد. در صورتيكه قسمتي از حق بيمه وصول نشده و يا خسارتي پرداخت شده باشد بيمه گر محق در مطالبه آن خواهد بود.

۱-كتمان حقايق يا اظهارات خلاف واقع عمدي بیمه گذار در پيشنهاد بيمه بنحويكه منجر به كاهش اهميت خطر در نظر بيمه گر شده باشد.

۲- بيمه كردن اموال به ميزاني بيش از ارزش واقعي با قصد تقلب .

۳-بيمه مضاعف مورد بيمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بيمه گر ديگر با قصد تقلب .

۴- مباشرت و يا مشاركت در ايجاد خسارت عمدي در موضوع بيمه توسط ذوي الحقوق اعم از بیمه گذار و يا قائم مقام وي.

۵- بيمه خطري كه قبلا” تحقق يافته است.

ماده ۲۳ – وظايف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه

در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است:

۱-حداكثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بيمه گر را مطلع نمايد.

۲-حداكثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بايستي كيفيت حادثه , فهرست اشياءنجات داده شده , محل جديد آنها و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه گر ارسال دارد.

۳- براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه , كليه اقدامات لازم را بعمل آورد.

۴- بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد. مگر آن كه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد.

۵- ضمن همه گونه همكاري كه بيمه گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد حداكثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بين رفته و آسيب ديده و در صورت درخواست بيمه گر بهاي آنها بلافاصله قبل از تاريخ حادثه در اختيار بيمه گر قرار دهد.

ماده ۲۴- ارزيابي خسارت

۱- در صورتيكه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط بتناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.

۲- قيمت واقعي مورد بيمه در زمان بروز خسارت بر اين اساس كه بيمه را نبايد وسيله انتفاع قرارداد , محاسبه خواهد شد.

۳-در صورتيكه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بيمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعيين ميزان خسارت وارده را بوسيله هياتي مركب از سه نفر كارشناس به شرح زير بنمايند:

الف – هر يك از طرفين يك نفر كارشناس انتخاب و كتبا” بطرف ديگر معرفي مينمايد.

كارشناسان منتخب متفقا” نسبت به تعيين كارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتيكه يكي از طرفين كارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاريخ اعلام طرف ديگر انتخاب ننمايد و يا كارشناسان منتخب در تعيين كارشناس سوم ظرف مدت يك ماه از تاريخ آخرين انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعيين كارشناس يا كارشناسان تعيين نشده به دادگاه ذيصلاح تقديم خواهد شد.

ب – هر يك از طرفين ميتواند در صورتيكه كارشناس سوم نسبت خويشاوندي با طرف ديگر داشته باشد كارشناس مزبور را رد نمايد.

ج – هر يك از طرفين حق الزحمه كارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه كارشناس سوم بالمناصفه بعهده طرفين خواهد بود.

ماده ۲۵ – اختيارات بيمه گر در مورد اموال خسارت ديده

بيمه گر ميتواند اموال خسارت ديده و نجات داده شده را تصاحب , تعمير و يا تعويض نمايد.

كه در اينصورت ميبايستي تمايل خود را كتبا” و حداكثر ظرف ۳۰ روز پس از دريافت مدارك مذكور در بند ۵ ماده ۲۳ به بیمه گذار ابلاغ نمايد. بهاي اموال تصاحب شده براساس توافق و يا ارزيابي تعيين خواهد شد. تعمير و يا تعويض اموال مورد بيمه خسارت ديده توسط بيمه گر ميبايستي ظرف مدتي كه عرفا” كمتر از آن مقدور نميباشد انجام پذيرد.

ماده ۲۶- مهلت پرداخت خسارت

بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف چهار هفته پس از دريافت كليه اسناد و مداركي كه بتواند بوسيله آنها حدود مسئوليت خود و ميزان خسارت وارده را تشخيص دهد , اقدام به تسويه و پرداخت خسارت نمايد.

ماده ۲۷ – موارديكه موجب كاهش جبران خسارت ميشود

در موارد زير بيمه گر ميتواند پرداخت خسارت را رد نمايد يا اينكه آن را به نسبت درجه تقصير ذوي الحقوق اعم از بیمه گذار يا قائم مقام وي كاهش دهد:

۱-هرگاه حادثه در اثر تقصير ذوي الحقوق اعم از بیمه گذار و يا قائم مقام وي روي داده باشد.

۲-هرگاه بیمه گذار به وظايف مندرج در ماده ۲۳ عمل ننموده باشد و در تيجه ميزان خسارت افزايش يافته ويابه حقوق بيمه گرخدشه واردآيد.

ماده ۲۸ – مهلت اقامه دعوي

بيمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند كه كليه دعاوي ناشي از اين بيمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان , فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بيمه نامه از تاريخ وقوع حادثه مزبور عليه يكديگر اقامه نمايند و هرگونه ادعاي احتمالي پس از انقضاي دو سال ياد شده را ازخود سلب و بلاعوض به طرف مقابل صلح نمودند . دعاوي ناشي از اين بيمه نامه پس از دو سال مذكور مشمول مرور زمان و غير قابل استماع ميباشد.

ماده ۲۹ – اصل قائم مقامي

كليه حقوق بیمه گذار عليه اشخاص ثالث به لحاظ تقصير يا مسئوليت اشخاص مذكور در ايجاد حادثه تا ميزان خسارت پرداخت شده توسط بيمه گر , به شخص اخير منتقل ميگردد.

شركاء , كاركنان , همسر و بستگان نسبي و يا سببي درجه اول بیمه گذار از لحاظ اجراي مقررات اين ماده شخص ثالث تلقي نميگردند مگر آن كه خسارت ناشي از عمد آنان باشد.

فصل سوم – استثنائات

ماده ۳۰- مسكوكات , پول , اوراق بهادار, اسناد , فلزات قيمتي به هر شكل , جواهرات و مرواريد, سنگهاي قيمتي سوارنشده , هرگونه اسناد و نسخ خطي و همچنين هزينه بازسازي نقشه , جمع آوري مجدد اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگاني تحت اين بيمه نامه پوشش ندارد مگر آن كه صراحتا” خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۳۱- تحقق خطرات موضوع اين بيمه نامه چنانچه ناشي از هر يك از حوادث و وقايع ذيل باشد, تحت پوشش اين بيمه نامه نخواهد بود. مگر آن كه صراحتا” خلاف آن شرط شده باشد:

۱-جنگ . جنگ داخلي , آشوب و بلوا , اعتصاب , قيام , انقلاب , كودتا , اغتشاشات داخلي و يا اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي

۲-زمين لرزه , آتش فشان , ريزش زمين , سيل , طغيان رودخانه ها , حريق تحت الارضي و يا آفات سماوي

۳-انفجار مواد منفجره مانند ديناميت , تي – ان – تي و باروت

۴-فعل و انفعالات هسته اي

ماده ۳۲- خسارت وارده به موتورها و ماشينهاي برقي در نتيجه اتفاقات زير كه در داخل موتورها و ماشينهاي مزبور بوقوع بپيوندد به هر علت مورد پوشش اين بيمه نامه نميباشد:

اتصالات و اثرات ناشي از جريان برق , پاره شدن هادي , جرقه زدن , امواج برقي ناشي از اين اتفاقات بار زياد و يا عدم كفايت عايق بندي . لكن خسارتي كه در نتيجه اتفاقات مذكور در ساير قسمتهاي مورد بيمه بروز نمايد, تحت پوشش خواهد بود.

ماده ۳۳- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي ناشي از انفجار اين ظروف مورد پوشش اين بيمه نامه نميباشد. لكن خسارتي كه در نتيجه تحقق خطر مزبور در ساير قسمتهاي مورد بيمه بروز نمايد تحت پوشش خواهد بود.

ماده ۳۴- خسارت وارده به مورد بيمه در محدوده آتش كنترل شده تحت پوشش اين بيمه نامه نخواهد بود.

آيين نامه شماره ۱/۲۱

مكمل آيين نامه شماره ۲۱

در شرايط الحاقيه بيمه ظروف تحت فشار صنعتي منضم به بيمه نامه آتش سوزي

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري , شرايط الحاقيه بيمه ظروف تحت فشار صنعتي (به شرح پيوست ) كه منضم به بيمه نامه آتش سوزي ميگردد را در جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۶۷ تصويب نمود.

جدول مشخصات الحاقيه بيمه ظروف تحت فشار صنعتي

ردیفمورد بیمهمحل مورد بیمهشماره سريالمارك و تاريخ ساختنام سازندهحداكثر فشار مجاز واردبر سوپاپ اطمينانمبلغ بيمه شده(ريال)نرخ (%)حق بيمه (ريال)حداكثر تعهد بيمه گر(ريال
جمع

امضاء بيمه گر ………………….

شرايط بيمه ظروف تحت فشار صنعتي

اول – تعاريف

۱- ظروف تحت فشار صنعتي عبارتست از :

۱/۱- ديگ بخار به مفهوم ماشين آلاتي كه بر اثر فعل و انفعالات ناشي از نيروي بخار و يا ساير عوامل نيروزا , بخار مرطوب و يا خشك را جهت استفاده در صنايع توليد مينمايد

۲/۱- ظروفي كه بمنظور نگهداري مواد و يا گازهاي تحت فشار , در صنعت مورد استفاده قرار ميگيرد .

ظروف تحت فشار صنعتي شامل قسمتهاي زير ميباشد:

الف – دستگاه اصلي .

ب – اجزا و قطعاتي كه بدون وجود دريچه هاي سوپاپ قطع كننده به دستگاه اصلي متصل ميباشد.

ج – قطعات فلزي , درجات فشار آب و اتصالاتي كه آنها را به دستگاه اصلي وصل ميكند , حتي اگر اين قطعات و اتصالات بوسيله دريچه سوپاپهاي اطمينان از اجزا ثابت جدا شده باشد.

۲- تركيدن و تلاشي , به مفهوم تغيير شكل ناگهاني و خطرناك ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه است كه در اثر فشار نيروي بخار و يا ساير عوامل نيروزا ايجاد شود.

دوم – خسارت قابل تامين

اين بيمه خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه را كه ناشي از تركيدن و تلاشي اين ظروف باشد با رعايت مفاد بيمه نامه , تعاريف فوق و مفاد مندرج زير جبران مينمايد.

سوم – ساير مقررات

۱- بيمه گر ميتواند بازديد و بررسيهاي دوره اي را از ظروف تحت فشار صنعتي موضوع اين بيمه نامه انجام دهد, بیمه گذار مكلف است تسهيلات لازم جهت بازديد و بررسيهاي دوره هاي مزبور فراهم نموده و دستورات و ضوابط ايمني توصيه شده از طرف بيمه گر را رعايت نمايد.

۲- فشار يا بار بر روي سوپاپهاي اطمينان نبايد از ميزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نمايد, مگر آن كه توافق ديگري بين طرفين بعمل آمده باشد.

۳- چنانچه بیمه گذار بخواهد اصلاحات و يا تغييراتي در ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه بعمل آورد و يا قطعات وارداتي را به ظروف مزبور اضافه و يا از آن جدا نمايد. ميبايست مراتب را به بيمه گر اطلاع دهد.

شرايط بيمه ظروف فشار صنعتي

چهارم – استثنائات

اين بيمه موارد زير را تحت پوشش قرار نميدهد :

۱-خسارت وارده به ظروف تحت فشا رصنعتي مورد بيمه در اثر آزمايش هيدروليكي ظروف مزبور.

۲- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه در دوره تعمير و راه اندازي مجدد اين ظروف در موارديكه بعلت تحقق خطر موضوع بيمه اين الحاقيه خسارت ديده است,۳- خسارت ناشي از موارد زير در صورتيكه منجر به تلاشي و يا تركيدن ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه نگردد

الف – خوردگي ناشي از سوخت يا موارد ديگر , زنگ زدگي و يا استهلاك قطعات ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه

ب – تغيير شكل تدريجي ظروف مزبور از قبيل :

-ترك خوردن , شكستن , متورم شدن , لايه لايه شدن , درز پيدا كردن , شيار پيدا كردن (حتي اگر اين موارد همراه با تست باشد).

ج – نقص فني اتصالات ظروف مورد بيمه.

آيين نامه شماره ۲/۲۱

مكمل آيين نامه شماره ۲۱

اصلاح ماده ۲۱ افزودن يك تبصره به ماده ۱۲

مقررات مكمل آيين نامه شماره ۲۱ شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي , صاعقه , انفجارشوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۰ تصويب نمود:

متن ماده ۲۱ ” موارد فسخ بيمه نامه ” بشرح زير اصلاح گردد:

ماده ۲۱ – بیمه گذار ميتواند در هر زمان بيمه نامه را فسخ نمايد . در اين صورت بيمه گر با در نظر گرفتن تعرفه كوتاه مدت , حق بيمه را محاسبه و مابه التفاوت دريافتي را به بیمه گذار مسترد مينمايد. بيمه نامه هايي كه بموجب قانون يا قرارداد بنفع ثالث صادر ميشوند از شمول اين حكم مستثني ميباشند.

بيمه گر در مواردي كه قانون بيمه اجازه فسخ به او داده است ميتواند بيمه نامه را با يك اخطار ده روزه فسخ نمايد و اعلاميه آن را با پست سفارشي به آخرين نشاني اعلام شده بیمه گذار ارسال نمايد . در اينصورت بيمه گر بايستي حق بيمه دريافتي باقيمانده مدت را پس از انقضاء ده روز از تاريخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گذار بصورت روز شمار مسترد نمايد.

متن زير بعنوان تبصره ماده ۱۲ به شرايط عمومي فوق الذكر اضافه گردد:

تبصره : سرمايه بيمه در صورت وقوع خسارت , بميزان خسارت تقليل مي يابد, لكن بیمه گذار ميتواند با پرداخت حق بيمه اضافي سرمايه بيمه را افزايش دهد.

شركتهاي بيمه ميتوانند از تقليل سرمايه تا ۵% بدون دريافت حق بيمه اضافي صرفنظر نمايند

آيين نامه شماره ۳/۲۱

اصلاح بند ۲ ماده ۳۱

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري شرايط الحاقيه بيمه زلزله از خطرات تبعي و ضميمه بيمه نامه آتش سوزي را در جلسات مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۲ و ۲۶/۲/۱۳۷۳ بشرح زير تصويب نمود:

“با توجه به پيشنهاد مورخ بیمه گذار و همچنين با عنايت به ماده ۱۳ شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي مصوب شوراي عالي بدينوسيله خسارات مستقيم ناشي از زلزله وارد به مورد بيمه به استثناء سرقت بيمه ميشود و استثناء زمين لرزه از بند ۲ ماده ۳۱ شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي فوق الذكر حذف مي گردد.

از مبلغ هر خسارت ۱۵% بعنوان تعهد بیمه گذار (فرانشيز ) كسر خواهد شد . ساير شروط الحاقيه مطابق با شرايط عمومي , خصوصي و پيوست عمومي بيمه نامه آتش سوزي فوق الذكر مي باشد.

مبلغ بيمه شده :

نرخ :

حق بيمه :

تاريخ صدور:

تاريخ شروع اعتبار الحاقيه :

دیدگاه‌ها