آيين نامه شماره ۱۹
سرمایه گذاری شرکت های بیمه

آيين نامه شماره ۱۹

سرمایه گذاری شرکت های بیمه

ماده يك – موسسات بيمه بايد داراييهايي را كه از محل ذخيره فني احتياطي خريداري شده است طبق مقررات اين آيين نامه در ستون داراييهاي ترازنامه خود جداگانه منعكس نمايند.
ماده دو – نحوه استفاده از ذخيره فني احتياطي (سرمايه گذاريهاي مجاز) براي موسسات بيمه ايراني عبارتست از :
الف – اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد ذخيره فني احتياطي        .
ب – اوراق بهادار و اسناد قرضه تضمين شده بوسيله دولت يا سپرده بانكي حداكثر پنجاه درصد ذخيره فني احتياطي.
اوراق بهادار شامل اوراق زير است        :
الف – سهام , اوراق قرضه و يا مشاركت در شركتهايي كه در ايجاد و يا اداره انبارهاي عمومي كالا فعاليت دارند , به شرطي كه در هر شركت از ده درصد و مجموعا” از بيست و پنج درصد ذخيره فني احتياطي تجاوز نكند.
ب – سهام و يا مشاركت در شركتها و طرح هايي كه در رشته هاي كشاورزي , دامداري صنعتي معدني و يا خدماتي كه از طرف بانكها يا ساير موسسات تخصصي اجرا يا تصويب و نظارت ميشود , بشرطي كه مجموع آنها از ده درصد ذخيره فني احتياطي تجاوز نكند.   
ماده سه – نحوه استفاده از ذخيره فني احتياطي (سرمايه گذاري هاي مجاز ) براي نمايندگي موسسات بيمه خارجي در ايران عبارتست از:           
الف – اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد ذخيره فني احتياطي        .
ب – سپرده هاي بانكي حداكثر پنجاه درصد ذخيره فني احتياطي.
ماده چهار- سرمايه گذاري از محل ذخيره فني احتياطي جز در موارديكه به موجب اين آيين نامه تعيين شده ممنوع است و در غير اينصورت در سال مربوط ذخيره فني احتياطي به جمع درآمدمشمول ماليات موسسه بيمه اضافه خواهدشد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها