آیین نامه شماره ۱۹
سرمایه گذاری شرکت های بیمه

253

آیین نامه شماره ۱۹

سرمایه گذاری شرکت های بیمه

ماده یک – موسسات بیمه باید داراییهایی را که از محل ذخیره فنی احتیاطی خریداری شده است طبق مقررات این آیین نامه در ستون داراییهای ترازنامه خود جداگانه منعکس نمایند.
ماده دو – نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز) برای موسسات بیمه ایرانی عبارتست از :
الف – اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی        .
ب – اوراق بهادار و اسناد قرضه تضمین شده بوسیله دولت یا سپرده بانکی حداکثر پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی.
اوراق بهادار شامل اوراق زیر است        :
الف – سهام , اوراق قرضه و یا مشارکت در شرکتهایی که در ایجاد و یا اداره انبارهای عمومی کالا فعالیت دارند , به شرطی که در هر شرکت از ده درصد و مجموعا” از بیست و پنج درصد ذخیره فنی احتیاطی تجاوز نکند.
ب – سهام و یا مشارکت در شرکتها و طرح هایی که در رشته های کشاورزی , دامداری صنعتی معدنی و یا خدماتی که از طرف بانکها یا سایر موسسات تخصصی اجرا یا تصویب و نظارت میشود , بشرطی که مجموع آنها از ده درصد ذخیره فنی احتیاطی تجاوز نکند.   
ماده سه – نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاری های مجاز ) برای نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران عبارتست از:           
الف – اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی        .
ب – سپرده های بانکی حداکثر پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی.
ماده چهار- سرمایه گذاری از محل ذخیره فنی احتیاطی جز در مواردیکه به موجب این آیین نامه تعیین شده ممنوع است و در غیر اینصورت در سال مربوط ذخیره فنی احتیاطی به جمع درآمدمشمول مالیات موسسه بیمه اضافه خواهدشد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها