آيين نامه شماره ۱۷
مجوز صدور بيمه نامه اعتبار(ی)

آيين نامه شماره ۱۷

مجوز صدور بيمه نامه اعتبار(ی)

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۴ تصويب نمود:  
ماده ۱- موسسات بيمه كشور مجاز به صدور بيمه نامه براي بيمه اعتبار مي‌باشند.      
ماده ۲- موسسات بيمه كشور موظفند قبل از صدور هر بيمه نامه اعتباري بطور جداگانه موافقت بيمه مركزي ايران را با نرخ و شرايط بيمه تحصيل نمايند.    
ماده ۳- شرايط عمومي بيمه نامه هاي بيمه اعتباري از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از شش ماه اجراء آزمايشي براي تصويب به شورايعالي بيمه پيشنهاد خواهد شد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها