آیین نامه شماره ۱۷
مجوز صدور بیمه نامه اعتبار(ی)

253

آیین نامه شماره ۱۷

مجوز صدور بیمه نامه اعتبار(ی)

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۴ تصویب نمود:  
ماده ۱- موسسات بیمه کشور مجاز به صدور بیمه نامه برای بیمه اعتبار می‌باشند.      
ماده ۲- موسسات بیمه کشور موظفند قبل از صدور هر بیمه نامه اعتباری بطور جداگانه موافقت بیمه مرکزی ایران را با نرخ و شرایط بیمه تحصیل نمایند.    
ماده ۳- شرایط عمومی بیمه نامه های بیمه اعتباری از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از شش ماه اجراء آزمایشی برای تصویب به شورایعالی بیمه پیشنهاد خواهد شد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها