آيين نامه شماره ۱۶
كارمزد اتكايي اجباري انواع بيمه هاي

آيين نامه شماره ۱۶

كارمزد اتكايي اجباري انواع بيمه هاي

شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۷۲ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر ۷ ماده و ۷ تبصره است در جلسه مورخ ۵/۳/۱۳۵۴ تصويب نمود:

  ماده يك – كارمزد اتكايي اجباري انواع بيمه هاي زير به شرح ذيل تعيين ميشود.

 رشته بيمه ارقام به درصد
 الف – بيمه آتش سوزي و خطرات تابعه آن معادل ۳۰
 ب – بيمه باربري كالا معادل ۳۰
 ج – بيمه حوادث شخصي اعم از انفرادي و جمعي معادل ۵/۲۷
 د – بيمه درماني اعم از انفرادي و جمعي معادل ۳۰
 ح – بيمه اتومبيل (بدنه ) و حوادث رانندگان وسرنشينان اتومبيل بيمه شده و همچنين بيمه مربوط به مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني مازاد بر ميزان قانوني آن معادل ۲۵
 و – بيمه دام و طيور معادل ۲۰

ماده دو – كارمزد اتكايي اجباري بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث معادل ۱۰ درصد تعيين ميشود.     
ماده سه – كارمزد اتكايي اجباري ساير انواع بيمه هاي غيرزندگي كه در مواد ۱ و ۲ اين آيين نامه معين نشده است به ترتيب مقرر در مواد ۱ و ۳ و تبصره ماده ۴ آيين نامه شماره ۵ خواهد بود.          
تبصره – نرخهاي تعيين شده در مواد ۱ و ۲ و ۳ اين آيين نامه نسبت به حق بيمه بيمه هاي اتكايي اجباري موسسه بيمه واگذارنده محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده چهار- مشاركت در سود (كارمزد منافع ) انواع بيمه هاي موضوع ماده ۱ اين آيين نامه معادل ۵/۳۲ درصد منافع بيمه مركزي ايران از مجموع بيمه هاي اتكايي اجباري انواع بيمه هاي مذكور در ماده يك خواهد بود.      
ماده پنج – مشاركت در سود (كارمزد منافع ) انواع بيمه هاي موضوع مواد ۲ و ۳ اين آيين نامه معادل ده درصد منافع بيمه مركزي ايران از مجموع بيمه هاي اتكايي اجباري بيمه هاي مذكور در مواد ۲ و ۳ اين آيين نامه خواهد بود.
تبصره – در صورتيكه در مورد مازاد سهميه بيمه اتكايي اجباري تمام يا بعضي از بيمه هاي مذكور در ماده ۳ اين آيين نامه واگذاري اتكايي انجام نشود و همچنين موسسه بيمه صادر كننده صورت ريز جداگانه بيمه هاي مذكور را تهيه و به بيمه مركزي ايران ارسال دارد علاوه بر ده درصد موضوع اين ماده معادل ۲۵ درصد از منافع بيمه مركزي ايران از واگذاري بيمه هاي موضوع اين تبصره نيز بطور جداگانه محاسبه و به حساب موسسه بيمه واگذارنده منظور خواهد شد.
ماده شش- منافع بيمه مركزي از واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري هر يك از موسسات بيمه موضوع مواد ۴ و ۵ اين آيين نامه كه پس ا ز پايان هر سال مالي محاسبه خواهد شد عبارتست از جمع اقلام مندرج در بند (الف ) پس از كسر جمع اقلام مندرج در بند (ب) به شرح زير :
الف:
ذخيره حق بيمه براي خطرات جاري نقل از سال مالي قبل          
ذخيره خسارات معوق نقل از سال مالي قبل                 
حق بيمه بيمه هاي اتكايي اجباري سال مالي مورد عمل 
ب:
۱-كارمزدهاي اتكايي اجباري سال مالي مورد عمل        
۲- خسارات پرداختي سال مالي مورد عمل      
۳-ذخيره حق بيمه براي خطرات جاري در آخر سال مالي مورد عمل          
۴-ذخيره خسارات معوق در آخر سال مالي مورد عمل    
۵-پنج درصد حق بيمه بيمه هاي اتكايي اجباري بابت هزينه هاي اداري     
۶-زيان سالهاي قبل          
تبصره ۱- صورت حساب مشاركت در سود (كارمزد منافع ) موضوع مواد ۴ و ۵ بايد بطور جداگانه تنظيم شود.
تبصره ۲- در صورت حساب مشاركت در سود ( كارمزد منافع) موضوع ماده ۵ علاوه بر رديف هاي مذكور در بند (ب) اين ماده معادل پانزده درصد حق بيمه بيمه هاي اتكايي اجباري بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نيز بعنوان سهم صندوق تامين خسارتهاي بدني منظور خواهد شد.        
تبصره ۳- ذخيره حق بيمه براي خطرات جاري عبارتست از چهل و پنج درصد حق بيمه بيمه هاي اتكايي اجباري بيمه اتومبيل (بدنه ) و بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و چهل درصد حق بيمه بيمه هاي اتكايي اجباري ساير انواع بيمه هاي غير زندگي   .
تبصره ۴- حق بيمه هاي اتكايي اجباري سال مالي مورد عمل عبارتست از حق بيمه بيمه هاي اتكايي اجباري واگذاري به اضافه حق بيمه هاي اضافي مربوط منهاي حق بيمه هاي برگشتي مربوط.      
تبصره ۵- خسارت پرداختي سا ل مالي مورد عمل عبارتست از سهم بيمه مركزي ايران در خسارات و هزينه هاي كارشناسي پرداخت شده توسط موسسه بيمه پس از كسر سهم بيمه مركزي ايران از بازيافتي هاي خسارات      .
ماده هفت – مقررات مواد ۱ و ۲ و ۴ اين آيين نامه از اول سال ۱۳۵۴ و ماده ۵ نسبت به منافع بيمه مركزي ايران از ييمه هاي اتكايي اجباري سال ۱۳۵۲ و بعد از آن قابل اجرا است و مواد ۸ و ۱۱ آيين نامه شماره ۱ و مواد ۲ و ۴ آيين نامه شماره ۵ ملغي است.

آيين نامه شماره ۱/۱۶
مقررات مكمل آيين نامه شماره ۱۶
اصلاح تبصره ۲ ماده ۶

تبصره ۲ ماده ۶ آيين نامه شماره ۱۶ با توجه به قانون اصلاح بند (الف) ماده (۱) آيين نامه منابع درآمد صندوق تامين خسارتهاي بدني مصوب ۱۷/۳/۱۳۶۳ در مورد بيمه نامه هاي صادره از اول فروردين ماه ۱۳۶۲ به شرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره ۲- در صورتحساب مشاركت در سود (كارمزد منافع ) موضوع ماده ۵ علاوه بر رديفهاي مذكور در بند (ب) اين ماده معادل سه درصد حق بيمه بيمه هاي اتكايي اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نيز بعنوان سهم صندوق تامين خسارتهاي بدني منظور خواهد شد.

آيين نامه شماره ۲/۱۶
مكمل آيين نامه شماره ۱۶

شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۷۲ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۴ تصويب نمود:

كارمزد اتكايي اجباري براي كليه رشته هاي بيمه غير زندگي موضوع مواد ۱, ۲ و ۳ آيين نامه شماره ۱۶ شوراي عالي بيمه به ميزان ۳ واحد تقليل يافته و به شرح جدول پيوست تعيين مي گردد.

اين مصوبه از تاريخ ۱/۷/۱۳۷۴ جاري خواهد بود .

كارمزد اتكايي اجباري انواع بيمه هاي غير زندگي

 رشته هاي بيمهدرصد
۱بيمه آتش سوزي و خطرات تابعه آن۲۷
۲بيمه باربري كالا معادل۲۷
۳بيمه حوادث اعم از انفرادي و گروهي۵/۲۴
۴بيمه حوادث رانندگان و سرنشينان اتومبيل بيمه شده۲۲
۵بيمه حوادث تكميلي عمر انفرادي۵/۲۴
۶بيمه درماني اعم از انفرادي و جمعي۲۷
۷بيمه اتومبيل (بدنه )۲۲
۸بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني مازاد بر ميزان قانوني آن۷
۹بيمه دام و طيور۱۷
۱۰بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث۷
۱۱بيمه وسائل نقليه آبي و مسئوليتهاي مدني مربوط به آن۱۲
۱۲بيمه هواپيما و مسئوليتهاي مدني مربوط به آن۱۲
۱۳بيمه هاي مسئوليت مدني عمومي۲۲
۱۴بيمه هاي مسئوليت مدني حرفه اي۱۷
۱۵بيمه هاي مسئوليت حمل و نقل بين المللي۱۲
۱۶بيمه هاي تمام خطر مقاطعه كاري و نصب و شكست ماشين آلات۱۷
۱۷بيمه پول در صندوق در حين حمل۱۷
۱۸بيمه صداقت و امانت كارمندان۱۷
۱۹بيمه عدم النفع بصورت مستقل۱۷
۲۰بيمه هاي مربوط به اكتشاف و استخراج نفت۷
۲۱بيمه دزدي با شكست حرز بصورت مستقل۱۷
۲۲بيمه شكست شيشه بصورت مستقل۲۷
۲۳بيمه هاي اعتباري۷

آئين نامه شماره۳/۱۶     
مكمل آئين نامه شماره ۲/۱۶

شورايعالي بيمه درجلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۸ موارد زير را به عنوان مقررات مكمل آئين نامه شماره ۲/۱۶ موردتصويب قرارداد
۱- بند (۱) مصوبه جلسه مورخ۱۳/۱۱/۱۳۷۶ شورايعالي بيمه براي سال مالي ۱۳۷۸ نيز تمديد مي گردد
۲- از ابتداي سال مالي ۱۳۷۹ چنانچه ضريب خسارت واقعي سالانه شركت بيمه در هريك از رشته هاي غيرزندگي به جز رشته شخص ثالث بيشتر از ۷۰ درصد باشد كارمزد بيمه اتكائي اجباري آن رشته معادل ۹۰ درصد كارمزد مصوب و چنانچه ضريب خسارت هررشته بيشتر از ۸۵ درصد باشد كارمزد بيمه اتكائي اجباري آن معادل ۸۰ درصد كارمزد مصوب خواهد بود.

۳- چنانچه ضريب خسارت واقعي سالانه رشته شخص ثالث در هرشركت بيمه بيشتر از ۹۰ درصد باشد، كارمزدبيمه اتکائي اجباري اين رشته معادل ۹۰ درصد کارمزد مصوب و چنانچه ضريب خسارت واقعي سالانه اين رشته بيشتر از ۱۰۰ درصد باشد، كارمزد بيمه اتكائي اجباري آن معادل ۸۰ درصد كارمزد مصوب خواهد بود        .
۴- منظور از ضريب خسارت واقعي سالانه در مصوبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۶ و اين مصوبه ، نسبت خسارت واقع شده به حق بيمه عايد شده ، به همان ترتيب منعكس شده در “گزارش آماري صنعت بيمه” كشور است.

آئين نامه شماره ۴/۱۶    
مكمل آئين نامه ميزان كارمزد و مشاركت در سود بيمه هاي اتكائي اجباري بيمه هاي غير زندگي

شوراي عالي بيمه در اجراي بيمه ماده ۷۲ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ تصويب نمود      .
كارمزد اتكائي اجباري بيمه هاي درماني موضوع بند ۶ پيوست آئين نامه شماره ۲/۱۶ اصلاح و ۱۵ درصد تعيين مي گردد.

آيين نامه شماره ۵/۱۶
مقررات مربوط به ميزان كارمزد و مشاركت در سود (كارمزد منافع) بيمه‎ هاي اتكايي اجباري بيمه‎ هاي غيرزندگي

شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۷۲ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‎گري در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱ تصويب نمود كه ماده چهار آيين نامه شماره ۱۶ به شرح زير اصلاح شود و از ابتداي سال مالي ۱۳۸۲ به مرحله اجرا درآيد.
ماده چهار ـ مشاركت در سود (كارمزد منافع) انواع بيمه‎ هاي موضوع ماده يك اين آيين نامه معادل ۵/۱۸ درصد منافع بيمه مركزي ايران از مجموع بيمه‎ هاي اتكايي اجباري انواع بيمه ‎هاي مذكور در ماده يك خواهد بود.

آيين نامه شماره ۶/۱۶  
مقررات مكمل آيين نامه شماره ۳/۱۶

شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۷۲ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‎گري در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱ تصويب نمود كه بند ۲ آيين نامه شماره ۳/۱۶ به شرح زير اصلاح شود و از ابتداي سال مالي ۱۳۸۱ به مرحله اجرا درآيد .
« چنانچه ضريب خسارت واقعي سالانه شركت بيمه در هر يك از رشته ‎هاي غيرزندگي ( به جز رشته شخص ثالث ) بين ۷۰ درصد تا ۸۵ درصد باشد كارمزد بيمه اتكايي اجباري آن رشته معادل ۸۰ درصد كارمزد مصوب و چنانچه ضريب خسارت هر رشته بيشتر از ۸۵ درصد باشد كارمزد بيمه اتكايي اجباري آن معادل ۶۰ درصد كارمزد مصوب خواهد بود . »

آيين نامه شماره ۷/۱۶

(مكمل آيين‌نامه میزان کارمزد و مشارکت در سود (کارمزد منافع) بیمه‌های اتکایی اجباری بیمه‌های غیرزندگی)

شوراي‌عالي بيمه در اجراي بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۷ و ماده ۷۲ قانون تأسیس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۱ آيين‌نامه شماره ۱۶ “میزان کارمزد و مشارکت در سود (کارمزد منافع) بیمه‌های اتکایی اجباری بیمه‌های غیرزندگی” را به شرح زير اصلاح و به عنوان آيين‌نامه ۷/۱۶ و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب نمود .

۱-   عبارت “بيمه‌هاي مربوط به اكتشاف و استخراج نفت” در رديف ۲۰ جدول پيوست آيين نامه شماره ۲/۱۶ به عبارت “بيمه نفت، گاز و پتروشيمي” اصلاح گردد و ميزان كارمزد اتكايي اجباري آن ۸ درصد تعيين مي‌گردد.
۲-      متن زير به عنوان تبصره ذيل جدول پيوست آيين‌نامه شماره۲/۱۶ اضافه مي‌شود.

تبصره – بيمه نفت، گاز و پتروشيمي مربوط به موارد زير است:

الف) بخش خشكي(ساحلی) Onshore: عمليات مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و گاز( شامل چاه­ها، تاسيسات، عمليات و دستگاه‌هاي حفاري)، پالايشگاه‌هاي نفت،‌ توسعه پالايشگاه‌هاي نفت، پالايشگاه‌هاي گاز، توسعه پالايشگاه ‌هاي گاز، تاسيسات پتروشيمي در حال بهره‌برداري، ساخت و نصب تاسيسات نفت، گاز و پتروشيمي، كارخانه‌هاي توليد روغن موتور، مخازن نفت و خطوط لوله در حال بهره‌برداري.

ب) ‌بخش دريايي(فراساحلی) Offshore: عمليات مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و گاز(شامل چاه­ها، تاسيسات، عمليات و دستگاه‌هاي حفاري دريايي)، ساخت سكوهاي حفاري دريايي، بارگذاري جكت‌ها، ‌Deck‌ها و… بر روي Barge و حمل و استقرار آنها در محل نصب در دريا جهت ساخت سكوهاي حفاري دريايي، بازسازي سكوهاي حفاري دريايي، سكوهاي حفاري دريايي در حال بهره‌برداري، لوله‌گذاري در دريا و خطوط لوله در حال بهره‌برداري در دريا و ساير موارد مرتبط با عمليات اكتشاف و استخراج نفت و گاز در دريا.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها