آیین نامه شماره ۱۶
کارمزد اتکایی اجباری انواع بیمه های

253

آیین نامه شماره ۱۶

کارمزد اتکایی اجباری انواع بیمه های

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر ۷ ماده و ۷ تبصره است در جلسه مورخ ۵/۳/۱۳۵۴ تصویب نمود:

  ماده یک – کارمزد اتکایی اجباری انواع بیمه های زیر به شرح ذیل تعیین میشود.

 رشته بیمه ارقام به درصد
 الف – بیمه آتش سوزی و خطرات تابعه آن معادل ۳۰
 ب – بیمه باربری کالا معادل ۳۰
 ج – بیمه حوادث شخصی اعم از انفرادی و جمعی معادل ۵/۲۷
 د – بیمه درمانی اعم از انفرادی و جمعی معادل ۳۰
 ح – بیمه اتومبیل (بدنه ) و حوادث رانندگان وسرنشینان اتومبیل بیمه شده و همچنین بیمه مربوط به مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی مازاد بر میزان قانونی آن معادل ۲۵
 و – بیمه دام و طیور معادل ۲۰

ماده دو – کارمزد اتکایی اجباری بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث معادل ۱۰ درصد تعیین میشود.     
ماده سه – کارمزد اتکایی اجباری سایر انواع بیمه های غیرزندگی که در مواد ۱ و ۲ این آیین نامه معین نشده است به ترتیب مقرر در مواد ۱ و ۳ و تبصره ماده ۴ آیین نامه شماره ۵ خواهد بود.          
تبصره – نرخهای تعیین شده در مواد ۱ و ۲ و ۳ این آیین نامه نسبت به حق بیمه بیمه های اتکایی اجباری موسسه بیمه واگذارنده محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده چهار- مشارکت در سود (کارمزد منافع ) انواع بیمه های موضوع ماده ۱ این آیین نامه معادل ۵/۳۲ درصد منافع بیمه مرکزی ایران از مجموع بیمه های اتکایی اجباری انواع بیمه های مذکور در ماده یک خواهد بود.      
ماده پنج – مشارکت در سود (کارمزد منافع ) انواع بیمه های موضوع مواد ۲ و ۳ این آیین نامه معادل ده درصد منافع بیمه مرکزی ایران از مجموع بیمه های اتکایی اجباری بیمه های مذکور در مواد ۲ و ۳ این آیین نامه خواهد بود.
تبصره – در صورتیکه در مورد مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری تمام یا بعضی از بیمه های مذکور در ماده ۳ این آیین نامه واگذاری اتکایی انجام نشود و همچنین موسسه بیمه صادر کننده صورت ریز جداگانه بیمه های مذکور را تهیه و به بیمه مرکزی ایران ارسال دارد علاوه بر ده درصد موضوع این ماده معادل ۲۵ درصد از منافع بیمه مرکزی ایران از واگذاری بیمه های موضوع این تبصره نیز بطور جداگانه محاسبه و به حساب موسسه بیمه واگذارنده منظور خواهد شد.
ماده شش- منافع بیمه مرکزی از واگذاری بیمه های اتکایی اجباری هر یک از موسسات بیمه موضوع مواد ۴ و ۵ این آیین نامه که پس ا ز پایان هر سال مالی محاسبه خواهد شد عبارتست از جمع اقلام مندرج در بند (الف ) پس از کسر جمع اقلام مندرج در بند (ب) به شرح زیر :
الف:
ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری نقل از سال مالی قبل          
ذخیره خسارات معوق نقل از سال مالی قبل                 
حق بیمه بیمه های اتکایی اجباری سال مالی مورد عمل 
ب:
۱-کارمزدهای اتکایی اجباری سال مالی مورد عمل        
۲- خسارات پرداختی سال مالی مورد عمل      
۳-ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری در آخر سال مالی مورد عمل          
۴-ذخیره خسارات معوق در آخر سال مالی مورد عمل    
۵-پنج درصد حق بیمه بیمه های اتکایی اجباری بابت هزینه های اداری     
۶-زیان سالهای قبل          
تبصره ۱- صورت حساب مشارکت در سود (کارمزد منافع ) موضوع مواد ۴ و ۵ باید بطور جداگانه تنظیم شود.
تبصره ۲- در صورت حساب مشارکت در سود ( کارمزد منافع) موضوع ماده ۵ علاوه بر ردیف های مذکور در بند (ب) این ماده معادل پانزده درصد حق بیمه بیمه های اتکایی اجباری بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز بعنوان سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی منظور خواهد شد.        
تبصره ۳- ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری عبارتست از چهل و پنج درصد حق بیمه بیمه های اتکایی اجباری بیمه اتومبیل (بدنه ) و بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و چهل درصد حق بیمه بیمه های اتکایی اجباری سایر انواع بیمه های غیر زندگی   .
تبصره ۴- حق بیمه های اتکایی اجباری سال مالی مورد عمل عبارتست از حق بیمه بیمه های اتکایی اجباری واگذاری به اضافه حق بیمه های اضافی مربوط منهای حق بیمه های برگشتی مربوط.      
تبصره ۵- خسارت پرداختی سا ل مالی مورد عمل عبارتست از سهم بیمه مرکزی ایران در خسارات و هزینه های کارشناسی پرداخت شده توسط موسسه بیمه پس از کسر سهم بیمه مرکزی ایران از بازیافتی های خسارات      .
ماده هفت – مقررات مواد ۱ و ۲ و ۴ این آیین نامه از اول سال ۱۳۵۴ و ماده ۵ نسبت به منافع بیمه مرکزی ایران از ییمه های اتکایی اجباری سال ۱۳۵۲ و بعد از آن قابل اجرا است و مواد ۸ و ۱۱ آیین نامه شماره ۱ و مواد ۲ و ۴ آیین نامه شماره ۵ ملغی است.

آیین نامه شماره ۱/۱۶
مقررات مکمل آیین نامه شماره ۱۶
اصلاح تبصره ۲ ماده ۶

تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه شماره ۱۶ با توجه به قانون اصلاح بند (الف) ماده (۱) آیین نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی مصوب ۱۷/۳/۱۳۶۳ در مورد بیمه نامه های صادره از اول فروردین ماه ۱۳۶۲ به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره ۲- در صورتحساب مشارکت در سود (کارمزد منافع ) موضوع ماده ۵ علاوه بر ردیفهای مذکور در بند (ب) این ماده معادل سه درصد حق بیمه بیمه های اتکایی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز بعنوان سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی منظور خواهد شد.

آیین نامه شماره ۲/۱۶
مکمل آیین نامه شماره ۱۶

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۴ تصویب نمود:

کارمزد اتکایی اجباری برای کلیه رشته های بیمه غیر زندگی موضوع مواد ۱, ۲ و ۳ آیین نامه شماره ۱۶ شورای عالی بیمه به میزان ۳ واحد تقلیل یافته و به شرح جدول پیوست تعیین می گردد.

این مصوبه از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۴ جاری خواهد بود .

کارمزد اتکایی اجباری انواع بیمه های غیر زندگی

 رشته های بیمهدرصد
۱بیمه آتش سوزی و خطرات تابعه آن۲۷
۲بیمه باربری کالا معادل۲۷
۳بیمه حوادث اعم از انفرادی و گروهی۵/۲۴
۴بیمه حوادث رانندگان و سرنشینان اتومبیل بیمه شده۲۲
۵بیمه حوادث تکمیلی عمر انفرادی۵/۲۴
۶بیمه درمانی اعم از انفرادی و جمعی۲۷
۷بیمه اتومبیل (بدنه )۲۲
۸بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی مازاد بر میزان قانونی آن۷
۹بیمه دام و طیور۱۷
۱۰بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث۷
۱۱بیمه وسائل نقلیه آبی و مسئولیتهای مدنی مربوط به آن۱۲
۱۲بیمه هواپیما و مسئولیتهای مدنی مربوط به آن۱۲
۱۳بیمه های مسئولیت مدنی عمومی۲۲
۱۴بیمه های مسئولیت مدنی حرفه ای۱۷
۱۵بیمه های مسئولیت حمل و نقل بین المللی۱۲
۱۶بیمه های تمام خطر مقاطعه کاری و نصب و شکست ماشین آلات۱۷
۱۷بیمه پول در صندوق در حین حمل۱۷
۱۸بیمه صداقت و امانت کارمندان۱۷
۱۹بیمه عدم النفع بصورت مستقل۱۷
۲۰بیمه های مربوط به اکتشاف و استخراج نفت۷
۲۱بیمه دزدی با شکست حرز بصورت مستقل۱۷
۲۲بیمه شکست شیشه بصورت مستقل۲۷
۲۳بیمه های اعتباری۷

آئین نامه شماره۳/۱۶     
مکمل آئین نامه شماره ۲/۱۶

شورایعالی بیمه درجلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۸ موارد زیر را به عنوان مقررات مکمل آئین نامه شماره ۲/۱۶ موردتصویب قرارداد
۱- بند (۱) مصوبه جلسه مورخ۱۳/۱۱/۱۳۷۶ شورایعالی بیمه برای سال مالی ۱۳۷۸ نیز تمدید می گردد
۲- از ابتدای سال مالی ۱۳۷۹ چنانچه ضریب خسارت واقعی سالانه شرکت بیمه در هریک از رشته های غیرزندگی به جز رشته شخص ثالث بیشتر از ۷۰ درصد باشد کارمزد بیمه اتکائی اجباری آن رشته معادل ۹۰ درصد کارمزد مصوب و چنانچه ضریب خسارت هررشته بیشتر از ۸۵ درصد باشد کارمزد بیمه اتکائی اجباری آن معادل ۸۰ درصد کارمزد مصوب خواهد بود.

۳- چنانچه ضریب خسارت واقعی سالانه رشته شخص ثالث در هرشرکت بیمه بیشتر از ۹۰ درصد باشد، کارمزدبیمه اتکائی اجباری این رشته معادل ۹۰ درصد کارمزد مصوب و چنانچه ضریب خسارت واقعی سالانه این رشته بیشتر از ۱۰۰ درصد باشد، کارمزد بیمه اتکائی اجباری آن معادل ۸۰ درصد کارمزد مصوب خواهد بود        .
۴- منظور از ضریب خسارت واقعی سالانه در مصوبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۶ و این مصوبه ، نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده ، به همان ترتیب منعکس شده در “گزارش آماری صنعت بیمه” کشور است.

آئین نامه شماره ۴/۱۶    
مکمل آئین نامه میزان کارمزد و مشارکت در سود بیمه های اتکائی اجباری بیمه های غیر زندگی

شورای عالی بیمه در اجرای بیمه ماده ۷۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ تصویب نمود      .
کارمزد اتکائی اجباری بیمه های درمانی موضوع بند ۶ پیوست آئین نامه شماره ۲/۱۶ اصلاح و ۱۵ درصد تعیین می گردد.

آیین نامه شماره ۵/۱۶
مقررات مربوط به میزان کارمزد و مشارکت در سود (کارمزد منافع) بیمه‎ های اتکایی اجباری بیمه‎ های غیرزندگی

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‎گری در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱ تصویب نمود که ماده چهار آیین نامه شماره ۱۶ به شرح زیر اصلاح شود و از ابتدای سال مالی ۱۳۸۲ به مرحله اجرا درآید.
ماده چهار ـ مشارکت در سود (کارمزد منافع) انواع بیمه‎ های موضوع ماده یک این آیین نامه معادل ۵/۱۸ درصد منافع بیمه مرکزی ایران از مجموع بیمه‎ های اتکایی اجباری انواع بیمه ‎های مذکور در ماده یک خواهد بود.

آیین نامه شماره ۶/۱۶  
مقررات مکمل آیین نامه شماره ۳/۱۶

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‎گری در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱ تصویب نمود که بند ۲ آیین نامه شماره ۳/۱۶ به شرح زیر اصلاح شود و از ابتدای سال مالی ۱۳۸۱ به مرحله اجرا درآید .
« چنانچه ضریب خسارت واقعی سالانه شرکت بیمه در هر یک از رشته ‎های غیرزندگی ( به جز رشته شخص ثالث ) بین ۷۰ درصد تا ۸۵ درصد باشد کارمزد بیمه اتکایی اجباری آن رشته معادل ۸۰ درصد کارمزد مصوب و چنانچه ضریب خسارت هر رشته بیشتر از ۸۵ درصد باشد کارمزد بیمه اتکایی اجباری آن معادل ۶۰ درصد کارمزد مصوب خواهد بود . »

آیین نامه شماره ۷/۱۶

(مکمل آیین‌نامه میزان کارمزد و مشارکت در سود (کارمزد منافع) بیمه‌های اتکایی اجباری بیمه‌های غیرزندگی)

شورای‌عالی بیمه در اجرای بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۷ و ماده ۷۲ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۱ آیین‌نامه شماره ۱۶ “میزان کارمزد و مشارکت در سود (کارمزد منافع) بیمه‌های اتکایی اجباری بیمه‌های غیرزندگی” را به شرح زیر اصلاح و به عنوان آیین‌نامه ۷/۱۶ و مکمل آیین‌نامه مذکور تصویب نمود .

۱-   عبارت “بیمه‌های مربوط به اکتشاف و استخراج نفت” در ردیف ۲۰ جدول پیوست آیین نامه شماره ۲/۱۶ به عبارت “بیمه نفت، گاز و پتروشیمی” اصلاح گردد و میزان کارمزد اتکایی اجباری آن ۸ درصد تعیین می‌گردد.
۲-      متن زیر به عنوان تبصره ذیل جدول پیوست آیین‌نامه شماره۲/۱۶ اضافه می‌شود.

تبصره – بیمه نفت، گاز و پتروشیمی مربوط به موارد زیر است:

الف) بخش خشکی(ساحلی) Onshore: عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز( شامل چاه­ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه‌های حفاری)، پالایشگاه‌های نفت،‌ توسعه پالایشگاه‌های نفت، پالایشگاه‌های گاز، توسعه پالایشگاه ‌های گاز، تاسیسات پتروشیمی در حال بهره‌برداری، ساخت و نصب تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی، کارخانه‌های تولید روغن موتور، مخازن نفت و خطوط لوله در حال بهره‌برداری.

ب) ‌بخش دریایی(فراساحلی) Offshore: عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز(شامل چاه­ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه‌های حفاری دریایی)، ساخت سکوهای حفاری دریایی، بارگذاری جکت‌ها، ‌Deck‌ها و… بر روی Barge و حمل و استقرار آنها در محل نصب در دریا جهت ساخت سکوهای حفاری دریایی، بازسازی سکوهای حفاری دریایی، سکوهای حفاری دریایی در حال بهره‌برداری، لوله‌گذاری در دریا و خطوط لوله در حال بهره‌برداری در دریا و سایر موارد مرتبط با عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریا.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها