آيين نامه شماره ۱۴
ضمانت اجرای عدم رعایت آیین نامه ها و نرخ

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۳۵۳,۵.۱۳ تصويب نمود:

هرگاه موسسه بيمه اي در صدور بيمه نامه اي نرخ هاي معين و مقررات مربوط در آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه را رعايت ننمايد, بيمه مركزي ايران علاوه بر اقدامات معمول و متداول ديگري كه بعمل مي آورد , ميتواند تا نود درصد كارمزد اتكايي اجباري آن بيمه نامه را نيز تقليل دهد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها