آيين نامه شماره ۱۰
ذخاير فني موسسات بيمه

شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه ذخاير فني موسسات بيمه را كه به موجب تبصره يك ماده ۸۲ قانون مالياتهاي مستقيم طي نامه شماره ۲۶۳۸ مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ مورد موافقت وزارت دارايي قرار گرفته است در ۱۲ ماده و يك تبصره در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ تصويب نمود:       
آيين نامه ذخاير فني موسسات بيمه 
فصل اول – كليات
ماده ۱- موسسات بيمه ايراني و نمايندگي موسسات بيمه خارجي كه مجاز به انجام معاملات بيمه در ايران مي باشند مكلفند براي انجام تمام تعهداتي كه بموجب قراردادهاي بيمه مستقيم و قراردادها يا توافق هاي بيمه اتكايي بعهده گرفته اند ذخاير فني (اندوخته هاي فني ) زير را بر اساس ضوابط مقرر از طرف شوراي عالي بيمه نگهداري و در ستون بدهي ترازنامه خود ثبت نمايند.    
الف – در بيمه هاي زندگي  :
۱- ذخيره رياضي براي پرداخت سرمايه ها و مستمريها 
۲- ذخيره مشاركت بیمه گذاران درمنافع براي پرداخت سهمي از منافع حاصله به بیمه گذاران           
۳- ذخيره فني تكميلي براي تقويت ساير ذخاير فني بيمه هاي زندگي و تضمين تعهدات موسسات بيمه          
ب – در بيمه هاي غير زندگي          :
۱- ذخيره حق بيمه براي خطرات جاري         .
۲- خيره خسارات معوق براي پرداخت خساراتيكه اعلام شده و در دست رسيدگي است.       
۳- ذخيره برگشت حق بيمه براي استرداد حق بيمه بعلت فسخ يا ابطال يا تقليل حق بيمه بعد از دوره مالي      .
۴- ذخيره رياضي براي پرداخت مستمريها.     
۵- ذخيره مشاركت بیمه گذاران در منافع براي پرداخت سهمي از منافع حاصله به بیمه گذاران           .
۶- ذخيره فني تكميلي براي تقويت ساير ذخايرفني بيمه هاي غيرزندگي وتضمين تعهدات موسسات بيمه        
ماده ۲- موسسات بيمه موظفند در موقع تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه سال مالي ۱۳۵۲ ذخاير فني سال ۱۳۵۲ را طبق مقررات اين آئين نامه محاسبه و به بدهكارحساب سود و زيان بستانكار حساب ذخاير فني منظور دارند ودر موقع تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه سالهاي بعد، هرسال ذخاير فني آخر سال مالي قبل را به بستانكار حساب سود و زيان سال مالي منتقل و ذخاير فني آخر سال مالي را به بدهكار حساب سود و زيان همان سال منظور نمايند.         
فصل دوم – ذخاير فني بيمه هاي زندگي       
ماده ۳- ذخيره رياضي بيمه هاي زندگي عبارتست از تفاوت بين ارزش فعلي تعهدات بيمه گر ( اعم از سرمايه و مستمري ) و ارزش فعلي تعهدات بیمه گذاران با رعايت مباني فني مورد استفاده در محاسبه حق بيمه كه نسبت به سهم نگهداري موسسه بيمه محاسبه ميشود.

ماده ۴- ذخيره مشاركت در منافع بيمه هاي زندگي عبارتست از درصدي از منافع حاصل از معاملات بيمه هاي زندگي و سرمايه گذاري ذخاير فني آن كه به موجب شرايط قراردادهاي بيمه هاي زندگي بايد بين بیمه گذاران بيمه هاي زندگي تقسيم شود. سهم بیمه گذاران در منافع اعم از اينكه در پايان هرسال مالي يا سالهاي بعد قابل تقسيم باشد بايد در اين ذخيره منظور شود.     
ماده ۵- ذخيره فني تكميلي در بيمه هاي زندگي عبارتست از حاصل جمع اقلام زير:          
الف – بهره اوراق قرضه خريداري شده از اول سال ۱۳۵۲ به بعد از محل ذخاير فني بيمه هاي زندگي موضوع تبصره ۶ ماده ۸۲ قانون مالياتهاي مستقيم كه موسسات بيمه به ذخائر فني خود اضافه نموده و مينمايند.    
ب- يك درصد حق بيمه هاي وصولي پس از كسر حق بيمه اتكائي واگذاري.          
ج- ذخاير موضوع بندهاي الف و ب فوق كه از سال قبل منتقل شده است  .
فصل سوم – ذخاير فني بيمه هاي غير زندگي 
ماده ۶- ذخيره حق بيمه براي خطرات جاري در بيمه هاي غيرزندگي كه عبارتست از حق بيمه هاي مربوط به فاصله زماني بين تاريخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهاي به ترتيب زير محاسبه ميشود:
براي بيمه هاي اتومبيل ( بدنه و شخص ثالث ) : چهل و پنج درصد حق بيمه بيمه نامه هاي صادره ظرف سال پس از كسر حق بيمه اتكائي واگذاري ، .         
براي ساير بيمه ها: چهل درصد حق بيمه بيمه نامه هاي صادره ظرف سال پس از كسر حق بيمه اتكائي واگذاري            .
تبصره : در مورد اولين سال فعاليت موسسات بيمه در ايران براي هريك از ماههاي قبل از شروع فعاليت سه و نيم درصد حق بيمه بيمه نامه هاي صادره ظرف سال مذكور پس از كسر حق بيمه اتكائي واگذاري به نصابهاي مندرج در ماده فوق اضافه ميشود. هرگاه موسسه بيمه در نيمه دوم ماه شروع به فعاليت كرده باشد ماه مزبور جزو ماههاي فعاليت محسوب نميگردد.           
ماده ۷- ذخيره خسارات معوق در بيمه هاي غير زندگي عبارتست از جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسيدگي در آخر سال مالي پس از كسر سهم بيمه گر اتكائي.    
ماده ۸- ذخيره برگشت حق بيمه در بيمه هاي غيرزندگي عبارتست از پنجاه درصد نسبت حق بيمه هاي برگشتي به كل حق بيمه در سه سال مالي قبل ضربدر حق بيمه سال مالي جاري پس از كسر حق بيمه اتكائي        .
ماده ۹- ذخيره رياضي در بيمه هاي غيرزندگي براي پرداخت مستمريهائيكه قطعي شده عبارتست از ارزش فعلي تعهدات بيمه گر پس از كسر سهم بيمه گر اتكائي   .
ماده ۱۰- ذخيره مشاركت در منافع بيمه هاي غير زندگي عبارتست از درصدي از منافع حاصل از هريك از قراردادهاي بيمه كه به موجب شرايط قرارداد قابل پرداخت به بیمه گذاران باشد.       
ماده ۱۱- ذخيره فني تكميلي در بيمه هاي غير زندگي عبارتست از حاصل جمع اقلام زير:   
الف : بهره اوراق قرضه خريداري شده از اول سال ۱۳۵۲ به بعد از محل ذخاير فني بيمه هاي غير زندگي موضوع تبصره ۶ ماده ۸۲ قانون مالياتهاي مستقيم كه موسسات بيمه به ذخاير فني خود اضافه نموده و مي نمايند. 
ب- يك درصد حق بيمه هاي سال پس از كسر حق بيمه اتكائي واگذاري .
ج- ذخاير موضوع بندهاي الف و ب فوق كه از سال قبل منتقل شده است  .
فصل چهارم – ذخاير فني بيمه هاي اتكائي قبولي        
۱۲- ذخاير فني معاملات بيمه اتكائي قبولي با رعايت قواعد مقرر در مواد قبلي اين آئين نامه و به موجب شرايط قراردادها و توافقهاي اتكائي محاسبه ميشود.   

آيين نامه شماره ۱/۱۰                   

مقررات مكمل آيين نامه ذخاير فني موسسات بيمه (آيين نامه شماره ۱۰)ملغي شده

شوراي عالي بيمه بنا به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و موافقت شماره ۲۰/۳۱۵۳/۱۳۲۶۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۲ وزارت اموراقتصادي و دارايي در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۵ تصويب نمود كه از ابتداي سال ۱۳۶۲ مواد ۵ و ۱۱ آيين نامه شماره ۱۰ موضوع ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و تبصره يك ماده ۸۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۵۲ به شرح زير اصلاح و نيز ماده ۱۱ مكرر به آيين نامه مذكور اضافه شود:       
ماده ۵ – ذخيره فني تكميلي در بيمه هاي زندگي عبارتست از حاصل جمع اقلام زير :       
الف – هفت درصد حق بيمه هاي سال پس از كسر حق بيمه هاي اتكايي واگذاري   .
ب – ذخيره فني تكميلي كه از سال قبل منتقل شده است.       
ماده ۱۱- ذخيره فني تكميلي در بيمه هاي غير زندگي , باستثناي “بيمه هاي خطرات جنگ كه نسبت به آنها اتكايي واگذاري به خارج از كشور صورت نگيرد” عبارتست از حاصل جمع اقلام زير:           
الف – هفت درصد حق بيمه هاي سال پس از كسر حق بيمه هاي اتكايي واگذاري   .
ب – ذخيره فني تكميلي كه از سال قبل منتقل شده است.       
ماده ۱۱ مكرر- ذخيره فني تكميلي در بيمه هاي خطرات جنگ كه نسبت به آنها اتكايي واگذاري به خارج از كشور صورت نگيرد عبارتست از حاصل جمع اقلام رديف الف پس از كسر اقلام رديف ب بشرح زير:      
الف – حق بيمه سال پس از كسر حق بيمه اتكايي واگذاري داخلي به اضافه ذخيره فني تكميلي موضوع همين ماده و ساير ذخائر فني مربوطه كه از سال قبل منتقل شده اند.         
ب – حاصل جمع ذخائر فني مربوط به سال مالي مورد نظر (بدون در نظر گرفتن ذخيره فني تكميلي ) و خسارت مربوطه پس از كسر سهم اتكايي داخلي            .

آيين نامه شماره ۲/۱۰                  

مقررات مكمل آيين نامه ذخاير فني موسسات بيمه (آيين نامه شماره ۱۰)

شوراي عالي بيمه بنا به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و براساس موافقت شماره ۳۶۹۴۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۶۷ در جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۶۷ تصويب نمود كه تبصره اي به شرح ذيل به ماده ۱۱ مكرر آيين نامه شماره ۱/۱۰ اضافه گردد.                      
تبصره : در هر مورد كه ذخيره فني تكميلي موضوع ماده ۱۱ مكرر آيين نامه ذخائر فني موسسات بيمه , در خصوص بيمه هاي خطرات جنگ كه نسبت به آنها اتكايي واگذاري به خارج از كشور صورت نمي گيرد, كمتر از ميزان ذخيره فني تكميلي به ماخذ مقرر در ماده ۱۱ آيين نامه ۱/۱۰گردد ميزان ذخيره تکميلي بماخذ مقرر در ماده ۱۱ آئين نامه اخيرالذكر محاسبه خواهد شد.    
بديهي است تاريخ اجراي اين آيين نامه همان تاريخ اجراي ماده ۱۱ مكرر آيين نامه ذخائر فني موسسات بيمه مصوب شوراي عالي بيمه مي باشد .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها