آیین نامه شماره ۱۰
ذخایر فنی موسسات بیمه

253

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه را که به موجب تبصره یک ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم طی نامه شماره ۲۶۳۸ مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ مورد موافقت وزارت دارایی قرار گرفته است در ۱۲ ماده و یک تبصره در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ تصویب نمود:       
آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه 
فصل اول – کلیات
ماده ۱- موسسات بیمه ایرانی و نمایندگی موسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه در ایران می باشند مکلفند برای انجام تمام تعهداتی که بموجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادها یا توافق های بیمه اتکایی بعهده گرفته اند ذخایر فنی (اندوخته های فنی ) زیر را بر اساس ضوابط مقرر از طرف شورای عالی بیمه نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه خود ثبت نمایند.    
الف – در بیمه های زندگی  :
۱- ذخیره ریاضی برای پرداخت سرمایه ها و مستمریها 
۲- ذخیره مشارکت بیمه گذاران درمنافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گذاران           
۳- ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذخایر فنی بیمه های زندگی و تضمین تعهدات موسسات بیمه          
ب – در بیمه های غیر زندگی          :
۱- ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری         .
۲- خیره خسارات معوق برای پرداخت خساراتیکه اعلام شده و در دست رسیدگی است.       
۳- ذخیره برگشت حق بیمه برای استرداد حق بیمه بعلت فسخ یا ابطال یا تقلیل حق بیمه بعد از دوره مالی      .
۴- ذخیره ریاضی برای پرداخت مستمریها.     
۵- ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گذاران           .
۶- ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذخایرفنی بیمه های غیرزندگی وتضمین تعهدات موسسات بیمه        
ماده ۲- موسسات بیمه موظفند در موقع تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی ۱۳۵۲ ذخایر فنی سال ۱۳۵۲ را طبق مقررات این آئین نامه محاسبه و به بدهکارحساب سود و زیان بستانکار حساب ذخایر فنی منظور دارند ودر موقع تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه سالهای بعد، هرسال ذخایر فنی آخر سال مالی قبل را به بستانکار حساب سود و زیان سال مالی منتقل و ذخایر فنی آخر سال مالی را به بدهکار حساب سود و زیان همان سال منظور نمایند.         
فصل دوم – ذخایر فنی بیمه های زندگی       
ماده ۳- ذخیره ریاضی بیمه های زندگی عبارتست از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه گر ( اعم از سرمایه و مستمری ) و ارزش فعلی تعهدات بیمه گذاران با رعایت مبانی فنی مورد استفاده در محاسبه حق بیمه که نسبت به سهم نگهداری موسسه بیمه محاسبه میشود.

ماده ۴- ذخیره مشارکت در منافع بیمه های زندگی عبارتست از درصدی از منافع حاصل از معاملات بیمه های زندگی و سرمایه گذاری ذخایر فنی آن که به موجب شرایط قراردادهای بیمه های زندگی باید بین بیمه گذاران بیمه های زندگی تقسیم شود. سهم بیمه گذاران در منافع اعم از اینکه در پایان هرسال مالی یا سالهای بعد قابل تقسیم باشد باید در این ذخیره منظور شود.     
ماده ۵- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های زندگی عبارتست از حاصل جمع اقلام زیر:          
الف – بهره اوراق قرضه خریداری شده از اول سال ۱۳۵۲ به بعد از محل ذخایر فنی بیمه های زندگی موضوع تبصره ۶ ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم که موسسات بیمه به ذخائر فنی خود اضافه نموده و مینمایند.    
ب- یک درصد حق بیمه های وصولی پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری.          
ج- ذخایر موضوع بندهای الف و ب فوق که از سال قبل منتقل شده است  .
فصل سوم – ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی 
ماده ۶- ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه های غیرزندگی که عبارتست از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهای به ترتیب زیر محاسبه میشود:
برای بیمه های اتومبیل ( بدنه و شخص ثالث ) : چهل و پنج درصد حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری ، .         
برای سایر بیمه ها: چهل درصد حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری            .
تبصره : در مورد اولین سال فعالیت موسسات بیمه در ایران برای هریک از ماههای قبل از شروع فعالیت سه و نیم درصد حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال مذکور پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری به نصابهای مندرج در ماده فوق اضافه میشود. هرگاه موسسه بیمه در نیمه دوم ماه شروع به فعالیت کرده باشد ماه مزبور جزو ماههای فعالیت محسوب نمیگردد.           
ماده ۷- ذخیره خسارات معوق در بیمه های غیر زندگی عبارتست از جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسیدگی در آخر سال مالی پس از کسر سهم بیمه گر اتکائی.    
ماده ۸- ذخیره برگشت حق بیمه در بیمه های غیرزندگی عبارتست از پنجاه درصد نسبت حق بیمه های برگشتی به کل حق بیمه در سه سال مالی قبل ضربدر حق بیمه سال مالی جاری پس از کسر حق بیمه اتکائی        .
ماده ۹- ذخیره ریاضی در بیمه های غیرزندگی برای پرداخت مستمریهائیکه قطعی شده عبارتست از ارزش فعلی تعهدات بیمه گر پس از کسر سهم بیمه گر اتکائی   .
ماده ۱۰- ذخیره مشارکت در منافع بیمه های غیر زندگی عبارتست از درصدی از منافع حاصل از هریک از قراردادهای بیمه که به موجب شرایط قرارداد قابل پرداخت به بیمه گذاران باشد.       
ماده ۱۱- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های غیر زندگی عبارتست از حاصل جمع اقلام زیر:   
الف : بهره اوراق قرضه خریداری شده از اول سال ۱۳۵۲ به بعد از محل ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی موضوع تبصره ۶ ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم که موسسات بیمه به ذخایر فنی خود اضافه نموده و می نمایند. 
ب- یک درصد حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاری .
ج- ذخایر موضوع بندهای الف و ب فوق که از سال قبل منتقل شده است  .
فصل چهارم – ذخایر فنی بیمه های اتکائی قبولی        
۱۲- ذخایر فنی معاملات بیمه اتکائی قبولی با رعایت قواعد مقرر در مواد قبلی این آئین نامه و به موجب شرایط قراردادها و توافقهای اتکائی محاسبه میشود.   

آیین نامه شماره ۱/۱۰                   

مقررات مکمل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (آیین نامه شماره ۱۰)ملغی شده

شورای عالی بیمه بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و موافقت شماره ۲۰/۳۱۵۳/۱۳۲۶۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۲ وزارت اموراقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۵ تصویب نمود که از ابتدای سال ۱۳۶۲ مواد ۵ و ۱۱ آیین نامه شماره ۱۰ موضوع ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و تبصره یک ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۵۲ به شرح زیر اصلاح و نیز ماده ۱۱ مکرر به آیین نامه مذکور اضافه شود:       
ماده ۵ – ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های زندگی عبارتست از حاصل جمع اقلام زیر :       
الف – هفت درصد حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکایی واگذاری   .
ب – ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است.       
ماده ۱۱- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های غیر زندگی , باستثنای “بیمه های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکایی واگذاری به خارج از کشور صورت نگیرد” عبارتست از حاصل جمع اقلام زیر:           
الف – هفت درصد حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکایی واگذاری   .
ب – ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است.       
ماده ۱۱ مکرر- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکایی واگذاری به خارج از کشور صورت نگیرد عبارتست از حاصل جمع اقلام ردیف الف پس از کسر اقلام ردیف ب بشرح زیر:      
الف – حق بیمه سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری داخلی به اضافه ذخیره فنی تکمیلی موضوع همین ماده و سایر ذخائر فنی مربوطه که از سال قبل منتقل شده اند.         
ب – حاصل جمع ذخائر فنی مربوط به سال مالی مورد نظر (بدون در نظر گرفتن ذخیره فنی تکمیلی ) و خسارت مربوطه پس از کسر سهم اتکایی داخلی            .

آیین نامه شماره ۲/۱۰                  

مقررات مکمل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه (آیین نامه شماره ۱۰)

شورای عالی بیمه بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و براساس موافقت شماره ۳۶۹۴۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۶۷ در جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۶۷ تصویب نمود که تبصره ای به شرح ذیل به ماده ۱۱ مکرر آیین نامه شماره ۱/۱۰ اضافه گردد.                      
تبصره : در هر مورد که ذخیره فنی تکمیلی موضوع ماده ۱۱ مکرر آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه , در خصوص بیمه های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکایی واگذاری به خارج از کشور صورت نمی گیرد, کمتر از میزان ذخیره فنی تکمیلی به ماخذ مقرر در ماده ۱۱ آیین نامه ۱/۱۰گردد میزان ذخیره تکمیلی بماخذ مقرر در ماده ۱۱ آئین نامه اخیرالذکر محاسبه خواهد شد.    
بدیهی است تاریخ اجرای این آیین نامه همان تاریخ اجرای ماده ۱۱ مکرر آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه مصوب شورای عالی بیمه می باشد .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها