آیین‌ نامه شماره ۲۸
آیین‌نامه نمایندگی شرکتهای بیمه

253

آیین‌ نامه شماره ۲۸

آیین‌نامه نمایندگی شرکتهای بیمه

(در تاریخ ۹/۶/۷۱ آیین‌نامه شماره ۱۸ و مکملهای آن ملغی و این آیین‌نامه جایگزین آنها شد)

(در تاریخ ۱۷/۷/۸۷ این آیین‌نامه و مکملهای آن ملغی و آیین‌نامه شماره ۵۷ جایگزین آنها شد)

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری آیین‌نامه نمایندگی شرکتهای بیمه مشتمل بر ۳ فصل، ۳۷ ماده و ۱۳ تبصره است را در جلسه مورخ ۹/۶/۱۳۷۱ تصویب نمود:

فصل اول- تعریف و شرایط نمایندگی بیمه

ماده ۱– نماینده بیمه که در این آیین‌نامه اختصاراً نماینده نامیده می‌شود شخصی است حقیقی یا حقوقی که با توجه به قوانین و مقررات و مفاد این آیین‌نامه مجاز به عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از جانب شرکت بیمه طرف قرارداد خواهد بود.

مقررات این آیین‌نامه شامل نمایندگانی است که خدمات بیمه ای در داخل کشور عرضه می‌نمایند.

ماده ۲– نمایندگی بیمه طبق مقررات این آیین‌نامه از طرف شرکتهای بیمه به اشخاص واجد شرایط اعطاء می‌گردد.

ماده ۳- نمایندگی بیمه برای مدت یکسال اعطا می‌گردد و بشرط ارائه اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی نمایندگی، تمدید خواهد شد.

ماده ۴– شرکت بیمه می‌تواند در رشته های بیمه اشخاص، اموال و مسئولیت اعطا نمایندگی نماید.

ماده ۵– اشخاص حقیقی متقاضی اخذ نمایندگی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ‌ایران.

ب- اعتقاد به اسلام و یا یکی دیگر از ادیان رسمی‌کشور.

ج- دارا بودن حسن شهرت.

د- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

هـ – نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

و- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی ‌یا معافیت دائم.

ز- دارا بودن حداقل مدرک دیپلم با دو سال سابقه کار مفید بیمه ای، یا حداقل لیسانس و یکسال سابقه کار مفید بیمه ای و یا حداقل لیسانس در رشته بیمه و یا گرایش بیمه و ۶ ماه کار مفید بیمه ای.

ح- موفقیت در آزمون بیمه مرکزی ایران.

ط- سایر شرایطی که از طرف شرکت بیمه ذیربط تعیین می‌شود.

ماده ۶– اشخاص حقوقی متقاضی اخذ نمایندگی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- بصورت یکی از شرکتهای مندرج در قانون تجارت تاسیس شده باشند.

ب- حداقل سرمایه شرکت بالغ بر ده میلیون ریال باشد.

ج- اساسنامه شرکت به تایید بیمه مرکزی ایران رسیده باشد.

د- موضوع شرکت طبق اساسنامه منحصراً مربوط به نمایندگی بیمه و خدمات مربوط به فعالیت بیمه ای باشد.

هـ – مدیر عامل شرکت باید علاوه بر شرایط مندرج در بندهای الف، ب، ج، د، و، ح، ط ماده ۵ این آیین‌نامه دارای حداقل مدرک لیسانس بیمه و شش ماه سابقه کار مفید بیمه ای و یا حداقل لیسانس در سایر رشته ها و یکسال سابقه کار مفید بیمه ای باشد.

فصل دوم- حقوق و تکالیف شرکت بیمه ونماینده

ماده ۷– شرکت بیمه موظف است قرارداد و پروانه نمایندگی بیمه را طبق نمونه ای که توسط بیمه مرکزی ایران تهیه می‌شود تنظیم و صادر نماید.

ماده ۸– شرکت بیمه مکلف است حداکثر یکماه پس از انعقاد قرارداد نمایندگی بیمه، یک نسخه رونوشت آنرا به بیمه مرکزی ایران ارسال نماید. بیمه مرکزی ایران مکلف است در صورت مغایرت مفاد قرارداد با مقررات این آیین‌نامه، مراتب را ظرف مدت ۴۵ روز پس از وصول رونوشت قرارداد، جهت اقدام مقتضی به شرکت بیمه ذیربط ابلاغ نماید.

ماده ۹– شرکت بیمه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، وضعیت نمایندگان فعلی خود را با شرایط این آیین‌نامه منطبق نماید. در صورت عدم انطباق با شرایط این آیین‌نامه، قرارداد نمایندگی بیمه مربوطه تمدید نخواهد شد.

تبصره– رعایت شرایط مقرر در بندهای “ز” و “ح” ماده ۵ در مورد این دسته از نمایندگان حقیقی الزامی‌نمی‌باشد.

ماده ۱۰– شرکت بیمه مکلف است بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم در رابطه با فعالیت نمایندگی را بموقع به نماینده یا نمایندگان خود ابلاغ نماید.

ماده ۱۱– شرکت بیمه موظف است نام نماینده خود را در بیمه‌نامه ای که بنا به پیشنهاد او صادر می‌شود، درج نماید.

ماده ۱۲– نماینده مکلف است اطلاعات لازم در باره بیمه مورد پیشنهاد، از جمله: نرخ، شرایط، استثنائات و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار را با رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به بیمه‌گذار ارائه نماید.

ماده ۱۳– نماینده بمنظور تامین و تضمین حقوق و مطالبات بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان، شرکت بیمه و یا ذینفع بیمه‌نامه موظف به تودیع تضمین به نفع شرکت بیمه مربوطه می‌باشد.

تبصره ۱- میزان تضمین مذکور در این ماده متناسب با حجم کار هر نماینده به تشخیص شرکت بیمه مربوطه تعیین می‌شود. حداقل تضمین یاد شده به میزان پنج میلیون ریال می‌باشد.

تبصره ۲- نوع تضمین فوق و مدت آن به تشخیص شرکت بیمه ذیربط تعیین میگردد.

ماده ۱۴- شرکت بیمه مکلف است در صورت لغو نمایندگی، مراتب را بنحو مقتضی باطلاع بیمه‌گذاران مربوطه برساند.

ماده ۱۵– نماینده مسئول جبران خسارات مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از عمد، تقصیر، غفلت و یا قصور خود، کارکنان و بازاریابهای تابعه در رابطه با عملیات بیمه ای موضوع قرارداد نمایندگی می‌باشد. در هر حال مفاد این ماده نافی مسئولیت شرکت بیمه در برابر بیمه‌گذار نخواهد بود.

ماده ۱۶– پرداخت حق بیمه به نماینده در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه می‌باشد.

ماده ۱۷– نماینده مکلف است حق بیمه دریافتی را اعم از وجه نقد یا چک حداکثر تا پایان وقت اداری روز دریافت، به صندوق شرکت بیمه طرف قرارداد یا به حساب بانکی شرکت مزبور تحویل و واریز نماید. طرفین می‌توانند در قرارداد نمایندگی بنحو دیگری توافق نمایند.

ماده ۱۸– نماینده مکلف است مشخصات و شماره پروانه دلالی رسمی‌بیمه را در بیمه‌نامه ای که بنا به پیشنهاد او صادر میگردد، قید نماید.

ماده ۱۹– نماینده مکلف است مشخصات و شماره نمایندگی خود را در بیمه‌نامه ای که صادر می‌کند، قید نماید.

ماده ۲۰– شرکت بیمه نبایستی تقاضای صدور بیمه‌نامه ای را که بوسیله یکی از نمایندگان خود ارائه  می‌شود از طریق دیگری اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم قبول نماید مگر با موافقت بیمه‌گذار.

ماده ۲۱– در صورتی که شرکت بیمه پیشنهاد بیمه نماینده ای را رد نماید، نمی‌تواند همان پیشنهاد را از طریق دیگری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم قبول نماید.

ماده ۲۲– اگر چند نماینده برای یک نوع بیمه نرخ و شرایط خواسته باشند، شرکت بیمه موظف است نرخ و شرایط یکسان اعلام نماید.

ماده ۲۳– شرکت بیمه مکلف است کارمزد نماینده خود را به میزان پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی پرداخت نماید. مشروط بر اینکه از حداکثر میزان تعیین شده در مصوبات شورای عالی بیمه تجاوز ننماید.

تبصره – هر گاه تغییراتی در بیمه‌نامه داده شود و این تغییرات باعث افزایش یا کاهش حق بیمه‌گردد، کارمزد نماینده نیز به همان نسبت افزایش یا کاهش خواهد یافت. در موارد فسخ یا ابطال بیمه‌نامه، کارمزد نماینده به نسبت حق بیمه قابل استرداد کسر خواهد شد.

ماده ۲۴- بیمه‌نامه هایی که از طرف یا به پیشنهاد نماینده توسط شرکت بیمه صادر می‌شود پرتفوی نماینده خواهد بود.

شرکت بیمه حقوق نماینده را نسبت به پرتفوی او در حدود عرف جاری بیمه رعایت خواهد نمود.

تبصره ۱- نماینده می‌تواند تمام یا قسمتی از پرتفوی خود را در صورت موافقت شرکت بیمه به نماینده دیگر همان شرکت انتقال دهد.

تبصره ۲- در صورت فوت یا حجر نماینده و فقد شرط خلاف در قرار داد نمایندگی پرتفوی نماینده به شرکت بیمه مربوطه منتقل می‌شود و ارزش پرتفوی نماینده متوفی یا محجور معادل ۲ برابر میانگین کارمزدهای دریافتی سالانه نماینده پس از کسر کارمزد های برگشتی در طی ۵ سال گذشته می‌باشد، مشروط بر آن که از ۱۰۰% کارمزد یکسال گذشته همان نماینده تجاوز ننماید.

فصل سوم- مقررات مختلف

ماده ۲۵– مرجع رسیدگی به اختلافات میان نماینده و شرکت بیمه در رابطه با مقررات این آیین‌نامه و قرارداد نمایندگی منعقده، هیاتی است مرکب از سه نفر به شرح زیر:

الف- نماینده بیمه مرکزی ایران

ب- نماینده منتخب شرکتهای بیمه.

ج- نماینده انجمن صنفی نمایندگان بیمه.

تبصره ۱-  مادامی‌که نمایندگان موضوع بند “ب ” یا “ج ” فوق الذکر معرفی نشده‌اند، بیمه مرکزی ایران جهت رسیدگی به موارد مطروحه، اقدام به معرفی عضو یا اعضاء جایگزین خواهد نمود.

تبصره ۲- هر یک از نمایندگان فوق الذکر برای مدت دو سال تمام انتخاب می‌شوند و عزل یا تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

ماده ۲۶– جلسات هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکتهای بیمه در بیمه مرکزی ایران تشکیل و با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و برای طرفین ذیربط لازم الاتباع است.

تبصره ۱- نماینده منتخب شرکتهای بیمه که کارمند شاغل شرکت بیمه طرف اختلاف است و همچنین نماینده انجمن صنفی نمایندگان بیمه که خود شاکی است و یا از وی شکایت شده است، نمی‌توانند بعنوان نماینده شرکت بیمه و انجمن صنفی نمایندگان بیمه در هیات مذکور عضویت داشته باشند و در اینگونه موارد شرکتهای بیمه و انجمن صنفی نمایندگان بیمه باید حسب  مورد فرد یا افراد دیگری را برای شرکت در جلسه هیات رسیدگی مزبور معرفی نمایند.

تبصره ۲- شرکت بیمه مکلف است در کلیه قراردادهای نمایندگی شرط ارجاع اختلاف فیمابین در رابطه با قرارداد تنظیمی ‌به هیات موضوع ماده ۲۵ را صراحتاً درج نمایند.

تبصره ۳- امور مربوط به هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکتهای بیمه توسط بیمه مرکزی ایران انجام می‌شود.

ماده ۲۷– آیین‌نامه راجع به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکتهای بیمه حداکثر ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و برای تصویب به شورای عالی بیمه ارائه خواهد شد.

ماده ۲۸– قرارداد نمایندگی در موارد زیر لغو می‌شود:

الف- با تصمیم یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت حقوق طرف مقابل.

ب- در صورتی که نماینده حقیقی یک یا چند شرط از شرایط مقرر در بندهای “الف “، ” ب “، ” ج ” و ” د” مندرج در ماده ۵ این آیین‌نامه را از دست بدهد.

ج- در صورتی که مدیر عامل نماینده حقوقی یک یا چند شرط از شرایط مقرر در بندهای “الف”، ” ب “، ” ج ” و ” د” مندرج در ماده ۵ این آیین‌نامه را از دست بدهد و نمایندگی حقوقی ظرف مدت شش ماه از تاریخ از دست دادن شرایط مزبور نسبت به معرفی مدیر عامل جایگزین که حائز همه شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشد، اقدام ننماید.

د- در مورد اشخاص حقوقی چنانچه درصورت فوت یت حجر یا معذوریت مدیرعامل، نمایندگی حقوقی حداکثرظرف مدت شش ماه ازتاریخ فوت یا حجر یا معذوریت مدیرعامل فرد واجد شرایط دیگری را بارعایت مقررات این آیین‌نامه معرفی ننماید.

تبصره – در صورت لغو قرارداد نمایندگی، پروانه مربوطه نیز از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۲۹– مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره و کارکنان شاغل شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران در زمان اشتغال نمی‌توانند بعنوان نماینده فعالیت نمایند.

ماده ۳۰– بیمه مرکزی ایران و شرکت بیمه می‌تواند عنداللزوم ضمن اخذ اطلاعات لازم، دفاتر، اسناد، مدارک و محل نمایندگی را مورد بازرسی قرار دهد و نماینده مکلف به همکاری لازم در این زمینه می‌باشد.

ماده ۳۱– درج نام نماینده و نام شرکت بیمه مربوط در تابلو و سربرگها و آگهی های نماینده الزامی‌است و نام شرکت بیمه باید با حروف درشت تر از نام نماینده یا نمایندگی درج شود.

ماده ۳۲– شغل نماینده باید منحصرا ارائه خدمات بیمه ای در محدوده قرارداد مربوطه باشد.

تبصره – سمت های آموزشی مستثنی هستند.

ماده ۳۳– نماینده نمی‌تواند نمایندگی بیش از یک شرکت بیمه را دارا باشد.

ماده ۳۴– نماینده می‌تواند محل کار خود را با اطلاع قبلی شرکت بیمه تغییر دهد. در صورت تغییر نشانی، نماینده بایستی مراتب را بلافاصله بطریق مقتضی باطلاع بیمه‌گذاران برساند.

ماده ۳۵ – موارد پیش بینی نشده در این آیین‌نامه در رابطه با نمایندگی بیمه، تابع قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و قانون تجارت و سایر قوانین مربوط و عرف بیمه خواهد بود.

ماده ۳۶– دستورالعمل‌های اجرایی این آیین‌نامه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و جهت اجراء به شرکتهای بیمه ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳۷– از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به شرکتهای بیمه، آیین‌نامه نمایندگی مصوب مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۵۴ شورای عالی بیمه و الحاقیه های مربوطه (آیین‌نامه های شماره ۱۸، ۱/۱۸ و ۲/۱۸) ملغی می‌باشد.

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره ۱/۲۸

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسات مورخ ۱۰ و ۲۴/۵/۱۳۷۳ تصویب نمود که آیین‌نامه شماره ۲۸ (آیین‌نامه نمایندگی بیمه) به شرح زیر مورد تغییر و اصلاح قرار گیرد:

– تغییر ماده ۳ به این شرح: مدت نمایندگی بیمه نامحدود است، لیکن پروانه نمایندگی بیمه هر سه سال یکبار با رعایت مفاد این آیین‌نامه تمدید می‌گردد.

– افزودن یک تبصره به ماده ۴ به این شرح: بیمه‌گر موظف است بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمه‌نامه و عندالاقتضاء در پرداخت خسارت را در رشته های مختلف بیمه براساس درجه بندیهای انجام شده به شرکت نمایندگی تفویض نماید.

– اصلاح بند الف ماده ۶ به این شرح: بصورت یکی از شرکتهای سهامی‌عام، خاص و تعاونی تاسیس شده باشد.

– اصلاح بند هـ ماده ۶ به این شرح: مدیر عامل شرکت باید علاوه بر شرایط مندرج در بندهای الف، ب، ج، د، هـ، و، ح، ط ماده ۵ این آیین‌نامه دارای حداقل مدرک لیسانس بیمه و ۶ ماه سابقه کار مفید بیمه ای و یا حداقل لیسانس در سایر رشته ها و یکسال سابقه کار مفید بیمه ای و یا دیپلم و حداقل ۴ سال سابقه کار مفید بیمه ای باشد.

– افزودن یک تبصره به ماده ۶ به این شرح: بازنشستگان صنعت بیمه و نمایندگانی که دارای ۵ سال سابقه نمایندگی بیمه باشند از برگزاری آزمون بیمه مرکزی ایران موضوع بند ح ماده ۵ این آیین‌نامه معاف هستند.

– افزودن دو تبصره ماده ۱۳ به ۴ تبصره و جایگزینی تبصره های جدید با شماره های ۲ و ۳ با متون زیر:

تبصره ۲ ماده ۱۳- حداقل میزان تضمین برای شرکتهای نمایندگی بیمه معادل ۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰ ریال است. شرکت نمایندگی بیمه می‌تواند معادل تضمین، بیمه مسئولیت به نفع بیمه‌گر از شرکتهای بیمه داخلی تهیه نماید.

تبصره ۳ ماده ۱۳– شرکتهای نمایندگی بیمه فعلی باید ظرف مدت ۶ ماه شرایط خود را با مفاد آیین‌نامه اصلاحی انطباق دهند.

-اصلاح قسمت اخیر ماده ۲۴ به شرح زیر:

شرکتهای بیمه، حقوق نماینده حقیقی و حقوقی را نسبت به پرتفوی نماینده، در صورت توقف فعالیت که طبق توافق طرفین انجام گرفته باشد رعایت خواهد نمود و ارزش آن معادل ۲ برابر میانگین کارمزدهای دریافتی سالانه نماینده، ظرف حداکثر ۵ سال گذشته نماینده و پس از کسر کارمزدهای برگشتی خواهد بود، مشروط بر آن که از ۱۰۰ درصد کارمزد آخرین سال مالی همان نماینده تجاوز ننماید.

– افزودن متن ذیل بعنوان تبصره یک ماده ۲۳ و تغییر تنها تبصره فعلی آن به تبصره شماره ۲:

تبصره ۱ ماده ۲۳– شرکتهای نمایندگی بیمه با توجه به میزان سرمایه، قابلیتهای کاری، تعداد و تخصص کارکنان به حجم پرتفوی و قدمت فعالیت و غیره به درجه های ۱ و ۲ و ۳ طبقه بندی می‌شوند.

تغییر ماده ۳۵ به این شرح: موسسات بیمه می‌توانند نماینده بیمه و شرکتهای نمایندگی بیمه را د رسود حاصل از پرتفوی متعلق به آنها در کلیه رشته های بیمه ای باستثناء بیمه‌های مختلط پس انداز مشارکت دهند سودقابل پرداخت نباید از ۱۵ درصد کارمزد پرداختی به شرکتهای نمایندگی بابت عملیات بیمه هر سال بیشتر باشد.

– تغییر ماده ۳۶ به این شرح: نحوه محاسبه مشارکت در منافع به شرح صورتحساب مشارکت پیوست خواهد بود.

– تغییر ماده ۳۷ به این شرح: شرکتهای نمایندگی موظفند حداقل ده درصد از سود سالانه خود را بعنوان اندوخته سرمایه ای در حسابهای خود منظور نمایند.

– تغییر شماره مواد ۳۵، ۳۶، ۳۷ فعلی به ترتیب به شماره های ۳۸، ۳۹، ۴۰.

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره ۲/۲۸

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و با توجه به ماده ۲۷ آیین‌نامه نمایندگی بیمه، در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۳ “آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکتهای بیمه ” را مشتمل بر شش ماده و یک تبصره، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

ماده ۱ – جلسه هیات رسیدگی هر پانزده روز یکبار (درصورت وصول تقاضا) با حضور کلیه اعضاء هیات مذکور در ماده ۲۵ آیین‌نامه نمایندگی در بیمه مرکزی ایران تشکیل میگردد.مسئولیت اعلام تاریخ و ساعت تشکیل جلسه بعهده نماینده بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

تبصره– امور اداری مربوط به هیات رسیدگی توسط بیمه مرکزی ایران انجام خواهدشد.

ماده ۲ – تصمیمات متخذه هیات با اکثریت آراء قطعی و معتبر می‌باشد و برای طرفین لازم الاجراء است.

ماده ۳– تقاضا بصورت مکتوب و همراه با رونوشت یا فتوکپی مدارک و مستندات باید به بیمه مرکزی ایران ارسال گردد. موضوع مورد تقاضا باید صریحاً درشکوائیه قیدگردد.

ماده ۴– هیات هرگاه حضور طرفین را لازم بداند آنها را لااقل ده روز قبل کتباً احضار و الا بدون حضور طرفین، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ماده ۵ – طرفین موظف به پاسخ و ارائه مدارک مورد نیاز هیات حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ می‌باشند. عدم ارسال بموقع پاسخ و یا ارائه مدارک مانع از اتخاذ تصمیم هیات نخواهد بود.

ماده ۶– تصمیمات هیات بصورت مکتوب و مستدل حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تشکیل جلسه نهایی و امضاء توسط بیمه مرکزی ایران به طرفین ابلاغ خواهد شد.

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره ۳/۲۸

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۴ تصویب نمود که آیین‌نامه شماره ۲۸ به شرح زیر مورد تغییر و اصلاح قرار گیرد:

۱- یک تبصره به ماده ۱۵ به این شرح اضافه شود: نماینده بیمه باید از رقابت مکارانه و ناسالم با دلالان رسمی‌و سایر نمایندگان بیمه و انجام تبلیغات سوء علیه موسسات بیمه خودداری نماید.

۲- یک ماده پس از ماده ۲۸ بعنوان ماده ۲۸ مکرر به این شرح اضافه شود: پروانه نمایندگی در موارد زیر لغو می‌شود:

الف – در مواردی که نماینده بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین، مقررات بیمه و مصوبات شورای عالی بیمه رفتار نماید یا تخلفی کند که موجب ضرر و زیان به بیمه‌گذاران و صنعت بیمه‌گردد، موسسه بیمه مربوطه با اعلام نظر بیمه مرکزی ایران، نماینده را بطور موقت از فعالیت در رشته یا رشته هایی از بیمه منع و در صورت تکرار حسب مورد فعالیت نماینده را محدود و یا پروانه نمایندگی را لغو می‌نماید.

ب – در صورت عدم اجرای مقررات این آیین‌نامه و تایید آن در هیات مذکور در ماده ۲۵.

۳- اصلاح بندهای “ز” و “ح ” ماده ۵ به شرح زیر:

ز– دارا بودن حداقل مدرک دیپلم با دو سال سابقه کار مفید بیمه ای، یا حداقل لیسانس و یکسال سابقه کار مفید بیمه ای، یا حداقل لیسانس در رشته بیمه و یا گرایش بیمه و ۶ ماه کار مفید بیمه ای و یا دارابودن حداقل دیپلم و طی دوره های آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی ایران.

ح– موفقیت در آزمون بیمه مرکزی ایران (بازنشستگان صنعت بیمه که حداقل پنج سال در بخشهای فنی بیمه ای خدمت نموده باشند از آزمون معاف هستند).

۴- اصلاح ماده ۲۹ به این شرح: مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره و کارکنان شاغل موسسات بیمه و بیمه مرکزی ایران در زمان اشتغال نمی‌توانند بعنوان نماینده فعالیت نمایند و یا در شرکتهای نمایندگی سهیم باشند.

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره ۴/۲۸

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ تصویب نمود که یک تبصره به بند “ز” ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۲۸ به شرح زیر افزوده گردد:

«بازنشستگان صنعت بیمه که حداقل ده سال در بخشهای فنی بیمه ای خدمت نموده باشند با داشتن حداقل مدرک سیکل از شرایط این بند معاف می‌باشند.»

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه‌ شماره‌ ۵/۲۸

شورای عالی بیمه‌ در اجرای‌ بند ۵ ماده‌ ۱۷ قانون‌ تاسیس‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ و بیمه‌گری‌ در جلسه‌ مورخ‌۱/۹/۱۳۷۸ تصویب‌ کرد که‌ بند هـ،   ماده‌ ۶ آیین‌نامه‌ شماره‌ ۲۸ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ شود:

«مدیر عامل‌ شرکت‌ باید علاوه‌ بر شرایط مندرج‌ در بندهای‌ الف‌، ب‌، ج‌، د، هـ ، و، ح‌ و ط ماده‌ ۵ این‌ آیین‌نامه‌ دارای‌ حداقل‌ مدرک‌ لیسانس‌ بیمه‌ و شش‌ ماه‌ سابقه‌ کار مفید بیمه‌ ای‌ یا حداقل‌ لیسانس‌ درسایر رشته‌ ها و یک‌ سال‌ سابقه‌ کار مفید بیمه‌ ای‌ یا دیپلم‌ و حداقل‌ چهار سال‌ سابقه‌ کار مفید بیمه‌ ای‌ یاحداقل‌ لیسانس‌ و طی‌ دوره‌ های‌ آموزشی‌ مورد تایید بیمه‌ مرکزی‌ ایران باشد.»

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره ۶/ ۲۸

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ تصویب نمود:

متن زیر به عنوان “فصل دوم: ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت نمایندگی بیمه” جایگزین ماده ۶ آیین‌نامه نمایندگی بیمه (شماره ۲۸) و اصلاحات بعدی آن شود و نام فصل دوم و فصل سوم به فصل سوم و چهارم تغییر کند:

ماده ۶ – برای تاسیس شرکت نمایندگی بیمه علاوه بر سایر مقررات باید موارد زیر رعایت شود:

۱. به صورت سهامی‌خاص یا تعاونی تأسیس شود.

۲.  برای اخذ پروانه شرکت نمایندگی بیمه باید مدارک و اطلاعات زیر توسط مؤسسین از طریق شرکت بیمه به بیمه مرکزی ایران ارسال شود.

۱-۲. اساسنامه شرکت.

۲-۲. میزان سرمایه شرکت.

۳-۲. صورت کامل اسامی‌سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یک از آنها.

۴-۲. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیران.

۵-۲. آخرین مدرک تحصیلی و گواهی سابقه کار مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره موضوع بند ۸  این آیین‌نامه.

۳. یک شخص حقیقی یا حقوقی نباید به ترتیب بیش از پنجاه درصد و سی درصد سهام یک شرکت نمایندگی بیمه را داشته باشند.

تبصره– هر یک از مؤسسین و اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها و نیز اشخاص حقوقی که هر مؤسس بیش از پنجاه درصد سهم آن را دارد در مجموع یک شخص محسوب می‌شوند.

۴. سرمایه شرکت نمایندگی بیمه باید حداقل یکصد میلیون ریال تعیین و پنجاه درصد آن نقداً پرداخت شده باشد.

۵. ثبت شرکت نمایندگی بیمه و همچنین هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه، میزان سرمایه، ترکیب سهامداران و تغییر مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موکول به موافقت شرکت بیمه ذیربط و تایید بیمه مرکزی ایران است.

۶. شرکت نمایندگی بیمه موظف است ترازنامه و حسابهای سود و زیان خود را طبق نمونه ای که از‌طرف بیمه مرکزی ایران تهیه می‌شود تنظیم و پس از تصویب، نسخه‌ای از آن را برای بررسی شرکت بیمه ذیربط و اطلاع بیمه مرکزی ایران ارسال نماید.

۷. در صورت فوت یا استعفاء یا عزل یا ممنوعیت های قانونی مدیر عامل، عضو هیئت مدیره واجد شرایط مذکور بند ۸ وظایف او را انجام می‌دهد و هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه فرد دیگری را با رعایت مقررات انتخاب نماید.

۸. مدیر عامل و حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره علاوه بر شرایط مندرج دربندهای “الف”، ” ب”، ” ج “، ” د “، ” هـ ” و ” و” ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۲۸ باید واجد یکی از شرایط زیر باشند:

۱-۸. حداقل مدرک لیسانس بیمه و دو سال سابقه به عنوان نماینده یا کارگزار حقیقی بیمه و یا مدیر عاملی شرکت نمایندگی و یا شرکت کارگزاری بیمه.

۲-۸. حداقل مدرک لیسانس سایر رشته ها و سه سال سابقه به عنوان نماینده یا کارگزار حقیقی بیمه و یا مدیر عاملی شرکت نمایندگی و یا شرکت کارگزاری بیمه.

۳-۸. حداقل مدرک لیسانس بیمه و سه سال سابقه فعالیت مفید بیمه ای در شرکت های بیمه و یا بیمه مرکزی ایران به تشخیص بیمه مرکزی ایران.

۴-۸. حداقل مدرک لیسانس سایر رشته ها و پنج سال سابقه فعالیت مفید بیمه‌ای در شرکت‌‌های بیمه یا بیمه مرکزی ایران به تشخیص بیمه مرکزی ایران.

تبصره– در صورتی که مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم باشد به ترتیب چهار سال و دو سال به سوابق فوق اضافه می‌شود.

۹. مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موضوع بند ۸ هر کدام باید حداقل ده درصد سهام شرکت را داشته باشند.

۱۰. مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت نمایندگی بیمه نمی‌توانند در شرکت های بیمه و یا سازمانهای دولتی شاغل باشند و یا در سایر شرکت های نمایندگی و یاکارگزاری بیمه سمت و یا سهم داشته باشند و یا به عنوان نماینده یا کارگزار حقیقی فعالیت کنند.

۱۱. شرکت نمایندگی بیمه باید یکی از حسابداران رسمی‌مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عنوان بازرس قانونی انتخاب و صورتهای مالی شرکت را به تایید وی برساند.

۱۲. شرکت نمایندگی بیمه با موافقت قبلی و کتبی شرکت بیمه ذیربط و بیمه مرکزی ایران می‌تواند در استان محل تاسیس خود شعبه دایر نماید مشروط به آنکه مسئول شعبه شرایط مدیر عامل شرکت نمایندگی را داشته باشد.

۱۳. محل شرکت نمایندگی بیمه باید دارای موقعیت و کاربری اداری یا تجاری، فضای مناسب و تجهیزات اداری لازم باشد.

۱۴. شرکت ‌های نمایندگی بیمه که قبلاً تأسیس شده‌اند موظفند ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این مصوبه خود را با شرایط آن منطبق نمایند. در غیر این صورت شرکت بیمه ذیربط مکلف است از پرداخت کارمزد خودداری و فعالیت آن را محدود کند.

۱۵. شرکت‌های بیمه موظفند بر تمام فعالیت‌های شرکت‌های نمایندگی بیمه به ویژه عملیات صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت آنها نظارت دقیق داشته باشند و بیمه مرکزی ایران موظف به کنترل و نظارت بر این وظیفه شرکت‌های بیمه می‌باشد.

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره ۷/۲۸

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۳ تصویب نمود:

الف- آیین‌نامه شماره ۶/۲۸ به شرح زیر اصلاح شود:

۱- تبصره‌های زیر به «بند ۳» اضافه و شماره تبصره فعلی اصلاح شود.

تبصره ۲- هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در بیش از یک شرکت نمایندگی بیمه یا شرکت کارگزاری بیمه سهامدار عمده باشد. از نظر این آیین‌نامه سهامدار عمده شخصی است که بیش از ده درصد سهام یک شرکت نمایندگی بیمه یا شرکت کارگزاری بیمه را داشته باشد.

تبصره ۳–  نمایندگان و کارگزاران بیمه نمی‌توانند سهامدار شرکت‌های نمایندگی و کارگزاری بیمه باشند.

۲- بند ۸ و بندهای ۳-۸ و ۴-۸ به شرح زیر اصلاح شود:

۸- مدیرعامل و حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره علاوه بر شرایط مندرج در بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «و»، «ح» و «ط» ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۲۸ باید واجد یکی از شرایط زیر باشند:

۳-۸- حداقل مدرک لیسانس بیمه وسه سال سابقه فعالیت مفید بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه‌، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های نمایندگی بیمه یا شرکت‌های کارگزاری بیمه به تشخیص بیمه‌ مرکزی ایران.

۴-۸- حداقل مدرک لیسانس سایر رشته‌ها و پنج سال سابقه فعالیت مفید بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های نمایندگی بیمه یا شرکت‌های کارگزاری بیمه به تشخیص بیمه مرکزی ایران.

۳- بند ۹ به شرح زیر اصلاح شود:

۹- مدیر عامل و عضو بیمه‌ای هیئت مدیره موضوع بند ۸ این آیین‌نامه مشمول مفاد ماده ۳۲ آیین‌نامه نمایندگی بیمه خواهند بود و هر کدام باید حداقل ده درصد سهام شرکت نمایندگی بیمه را داشته باشند.

۴- عبارت «مدیر عامل و» از ابتدای «بند ۱۰» حذف شود.

۵- در بند ۱۱ به جای عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» عبارت«شرکت بیمه ذیربط» قرار گیرد.

۶- در بند ۱۲ به جای عبارت «مدیر عامل شرکت نمایندگی» عبارت «نماینده حقیقی» جایگزین و تبصره زیر ذیل آن اضافه گردد:

تبصره- مسئول شعبه مشمول مفاد ماده ۳۲ آیین‌نامه نمایندگی بیمه خواهد بود.

۷- بند ۱۴ به شرح زیر اصلاح شود:

۱۴- شرکت‌های نمایندگی بیمه موظفند تا پایان سال ۱۳۸۳ خود را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند. از ابتدای سال ۱۳۸۴ شرکت‌های بیمه مکلفند به شرکت‌های نمایندگی بیمه که خود را با ضوابط آیین‌نامه شماره ۶/۲۸ و این آیین‌نامه منطبق نکنند تا هنگام تمدید پروانه حداکثر معادل نماینده حقیقی کارمزد پرداخت نمایند و در صورت تداوم عدم تطبیق، از تمدید پروانه آنها خودداری کنند.

ب- متن زیر به عنوان تبصره، ذیل ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۲۸ اضافه شود:

تبصره – اشخاصی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران دارای تجربه مفید بیمه‌ای در مشاغل مدیریتی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران هستند از شرکت در آزمون موضوع بند «ح» معافند.

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره ۸/۲۸

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‎گری در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ تصویب نمود آیین‌نامه شماره ۶/۲۸ و اصلاحیه آن به شرح زیر اصلاح شود:

الف- بند ۳ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح شود:

۳- هر شخص حقوقی نباید بیش از سی درصد سهام یک شرکت نمایندگی بیمه را داشته باشد و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‎تواند در بیش از یک شرکت نمایندگی بیمه یا شرکت کارگزاری بیمه سهامدار عمده باشد. از نظر این آیین‌نامه سهامدار عمده شخصی است که بیش از ده درصد سهام یک شرکت نمایندگی بیمه یا شرکت کارگزاری بیمه را داشته باشد.

تبصره ۱- هر یک از سهامداران و اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها و نیز اشخاص حقوقی که هرسهامدار بیش از پنجاه درصد سهم آن را دارد در مجموع یک شخص محسوب می‎شوند.

تبصره ۲– نمایندگان و کارگزاران بیمه نمی‎توانند سهامدار شرکت‎های نمایندگی وکارگزاری بیمه باشند.

ب‌- در بند ۸ عبارت  یکی از اعضای هیئت مدیره” به عبارت “دو عضو هیئت مدیره” تغییر یابد.

ج) بندهای ۹، ۱۲ و ۱۴ به شرح زیر اصلاح شوند:

۹- مدیرعامل و اعضای بیمه ‎ای هیئت مدیره موضوع بند ۸ این آیین‌نامه مشمول مفاد ماده ۳۲ آیین‌نامه نمایندگی بیمه خواهند بود.

۱۲- شرکت نمایندگی بیمه با موافقت قبلی شرکت بیمه ذیربط و اجازه بیمه مرکزی ایران می‎تواند دفتر فرعی دایر نماید مشروط بر آنکه مسئول دفتر فرعی شرایط نماینده حقیقی را داشته باشد. مسئولین دفاتر فرعی مشمول مفاد ماده ۳۲ آیین‌نامه نمایندگی بیمه می‌‎باشند.

تبصره– شرکتهای نمایندگی بیمه موظفند وضعیت دفاتر فرعی خود به ویژه مسئولین آنها را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق داده یا به فعالیت این گونه دفاتر خاتمه دهند.

۱۴- شرکت‎های نمایندگی بیمه موظفند حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۸۴ وضعیت خود را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند. شرکت‎های بیمه ذیربط موظفند از ابتدای مهرماه ۱۳۸۴ کارمزد شرکتهایی را که با مقررات این آیین‌نامه تطبیق نیافته‎اند حداکثر معادل کارمزد نماینده حقیقی پرداخت کند

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها