آيين‌ نامه شماره ۲۸
آيين‌نامه نمايندگي شركتهاي بيمه

آيين‌ نامه شماره ۲۸

آيين‌نامه نمايندگي شركتهاي بيمه

(در تاريخ ۹/۶/۷۱ آيين‌نامه شماره ۱۸ و مكملهاي آن ملغي و اين آيين‌نامه جايگزين آنها شد)

(در تاريخ ۱۷/۷/۸۷ اين آيين‌نامه و مكملهاي آن ملغي و آيين‌نامه شماره ۵۷ جايگزين آنها شد)

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري آيين‌نامه نمايندگي شركتهاي بيمه مشتمل بر ۳ فصل، ۳۷ ماده و ۱۳ تبصره است را در جلسه مورخ ۹/۶/۱۳۷۱ تصويب نمود:

فصل اول- تعريف و شرايط نمايندگي بيمه

ماده ۱– نماينده بيمه كه در اين آيين‌نامه اختصاراً نماينده ناميده مي‌شود شخصي است حقيقي يا حقوقي كه با توجه به قوانين و مقررات و مفاد اين آيين‌نامه مجاز به عرضه خدمات بيمه اي به نمايندگي از جانب شركت بيمه طرف قرارداد خواهد بود.

مقررات اين آيين‌نامه شامل نمايندگاني است كه خدمات بيمه اي در داخل كشور عرضه مي‌نمايند.

ماده ۲– نمايندگي بيمه طبق مقررات اين آيين‌نامه از طرف شركتهاي بيمه به اشخاص واجد شرايط اعطاء مي‌گردد.

ماده ۳- نمايندگي بيمه براي مدت يكسال اعطا مي‌گردد و بشرط ارائه اظهارنامه مالياتي آخرين دوره مالي نمايندگي، تمديد خواهد شد.

ماده ۴– شركت بيمه مي‌تواند در رشته هاي بيمه اشخاص، اموال و مسئوليت اعطا نمايندگي نمايد.

ماده ۵– اشخاص حقيقي متقاضي اخذ نمايندگي بايد داراي شرايط زير باشند:

الف- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ‌ايران.

ب- اعتقاد به اسلام و يا يكي ديگر از اديان رسمي‌كشور.

ج- دارا بودن حسن شهرت.

د- عدم اعتياد به مواد مخدر.

هـ – نداشتن سوء پيشينه كيفري و همچنين نداشتن سابقه محكوميت ورشكستگي به تقصير يا تقلب.

و- داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي ‌يا معافيت دائم.

ز- دارا بودن حداقل مدرك ديپلم با دو سال سابقه كار مفيد بيمه اي، يا حداقل ليسانس و يكسال سابقه كار مفيد بيمه اي و يا حداقل ليسانس در رشته بيمه و يا گرايش بيمه و ۶ ماه كار مفيد بيمه اي.

ح- موفقيت در آزمون بيمه مركزي ايران.

ط- ساير شرايطي كه از طرف شركت بيمه ذيربط تعيين مي‌شود.

ماده ۶– اشخاص حقوقي متقاضي اخذ نمايندگي بايد داراي شرايط زير باشند:

الف- بصورت يكي از شركتهاي مندرج در قانون تجارت تاسيس شده باشند.

ب- حداقل سرمايه شركت بالغ بر ده ميليون ريال باشد.

ج- اساسنامه شركت به تاييد بيمه مركزي ايران رسيده باشد.

د- موضوع شركت طبق اساسنامه منحصراً مربوط به نمايندگي بيمه و خدمات مربوط به فعاليت بيمه اي باشد.

هـ – مدير عامل شركت بايد علاوه بر شرايط مندرج در بندهاي الف، ب، ج، د، و، ح، ط ماده ۵ اين آيين‌نامه داراي حداقل مدرك ليسانس بيمه و شش ماه سابقه كار مفيد بيمه اي و يا حداقل ليسانس در ساير رشته ها و يكسال سابقه كار مفيد بيمه اي باشد.

فصل دوم- حقوق و تكاليف شركت بيمه ونماينده

ماده ۷– شركت بيمه موظف است قرارداد و پروانه نمايندگي بيمه را طبق نمونه اي كه توسط بيمه مركزي ايران تهيه مي‌شود تنظيم و صادر نمايد.

ماده ۸– شركت بيمه مكلف است حداكثر يكماه پس از انعقاد قرارداد نمايندگي بيمه، يك نسخه رونوشت آنرا به بيمه مركزي ايران ارسال نمايد. بيمه مركزي ايران مكلف است در صورت مغايرت مفاد قرارداد با مقررات اين آيين‌نامه، مراتب را ظرف مدت ۴۵ روز پس از وصول رونوشت قرارداد، جهت اقدام مقتضي به شركت بيمه ذيربط ابلاغ نمايد.

ماده ۹– شركت بيمه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، وضعيت نمايندگان فعلي خود را با شرايط اين آيين‌نامه منطبق نمايد. در صورت عدم انطباق با شرايط اين آيين‌نامه، قرارداد نمايندگي بيمه مربوطه تمديد نخواهد شد.

تبصره– رعايت شرايط مقرر در بندهاي “ز” و “ح” ماده ۵ در مورد اين دسته از نمايندگان حقيقي الزامي‌نمي‌باشد.

ماده ۱۰– شركت بيمه مكلف است بخشنامه ها و دستورالعملهاي لازم در رابطه با فعاليت نمايندگي را بموقع به نماينده يا نمايندگان خود ابلاغ نمايد.

ماده ۱۱– شركت بيمه موظف است نام نماينده خود را در بيمه‌نامه اي كه بنا به پيشنهاد او صادر مي‌شود، درج نمايد.

ماده ۱۲– نماينده مكلف است اطلاعات لازم در باره بيمه مورد پيشنهاد، از جمله: نرخ، شرايط، استثنائات و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار را با رعايت بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به بيمه‌گذار ارائه نمايد.

ماده ۱۳– نماينده بمنظور تامين و تضمين حقوق و مطالبات بيمه‌گذاران، بيمه‌شدگان، شركت بيمه و يا ذينفع بيمه‌نامه موظف به توديع تضمين به نفع شركت بيمه مربوطه مي‌باشد.

تبصره ۱- ميزان تضمين مذكور در اين ماده متناسب با حجم كار هر نماينده به تشخيص شركت بيمه مربوطه تعيين مي‌شود. حداقل تضمين ياد شده به ميزان پنج ميليون ريال مي‌باشد.

تبصره ۲- نوع تضمين فوق و مدت آن به تشخيص شركت بيمه ذيربط تعيين ميگردد.

ماده ۱۴- شركت بيمه مكلف است در صورت لغو نمايندگي، مراتب را بنحو مقتضي باطلاع بيمه‌گذاران مربوطه برساند.

ماده ۱۵– نماينده مسئول جبران خسارات مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از عمد، تقصير، غفلت و يا قصور خود، كاركنان و بازاريابهاي تابعه در رابطه با عمليات بيمه اي موضوع قرارداد نمايندگي مي‌باشد. در هر حال مفاد اين ماده نافي مسئوليت شركت بيمه در برابر بيمه‌گذار نخواهد بود.

ماده ۱۶– پرداخت حق بيمه به نماينده در حكم پرداخت حق بيمه به شركت بيمه مي‌باشد.

ماده ۱۷– نماينده مكلف است حق بيمه دريافتي را اعم از وجه نقد يا چك حداكثر تا پايان وقت اداري روز دريافت، به صندوق شركت بيمه طرف قرارداد يا به حساب بانكي شركت مزبور تحويل و واريز نمايد. طرفين مي‌توانند در قرارداد نمايندگي بنحو ديگري توافق نمايند.

ماده ۱۸– نماينده مكلف است مشخصات و شماره پروانه دلالي رسمي‌بيمه را در بيمه‌نامه اي كه بنا به پيشنهاد او صادر ميگردد، قيد نمايد.

ماده ۱۹– نماينده مكلف است مشخصات و شماره نمايندگي خود را در بيمه‌نامه اي كه صادر مي‌كند، قيد نمايد.

ماده ۲۰– شركت بيمه نبايستي تقاضاي صدور بيمه‌نامه اي را كه بوسيله يكي از نمايندگان خود ارائه  مي‌شود از طريق ديگري اعم از مستقيم و يا غير مستقيم قبول نمايد مگر با موافقت بيمه‌گذار.

ماده ۲۱– در صورتي كه شركت بيمه پيشنهاد بيمه نماينده اي را رد نمايد، نمي‌تواند همان پيشنهاد را از طريق ديگري اعم از مستقيم يا غير مستقيم قبول نمايد.

ماده ۲۲– اگر چند نماينده براي يك نوع بيمه نرخ و شرايط خواسته باشند، شركت بيمه موظف است نرخ و شرايط يكسان اعلام نمايد.

ماده ۲۳– شركت بيمه مكلف است كارمزد نماينده خود را به ميزان پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي پرداخت نمايد. مشروط بر اينكه از حداكثر ميزان تعيين شده در مصوبات شوراي عالي بيمه تجاوز ننمايد.

تبصره – هر گاه تغييراتي در بيمه‌نامه داده شود و اين تغييرات باعث افزايش يا كاهش حق بيمه‌گردد، كارمزد نماينده نيز به همان نسبت افزايش يا كاهش خواهد يافت. در موارد فسخ يا ابطال بيمه‌نامه، كارمزد نماينده به نسبت حق بيمه قابل استرداد كسر خواهد شد.

ماده ۲۴- بيمه‌نامه هايي كه از طرف يا به پيشنهاد نماينده توسط شركت بيمه صادر مي‌شود پرتفوي نماينده خواهد بود.

شركت بيمه حقوق نماينده را نسبت به پرتفوي او در حدود عرف جاري بيمه رعايت خواهد نمود.

تبصره ۱- نماينده مي‌تواند تمام يا قسمتي از پرتفوي خود را در صورت موافقت شركت بيمه به نماينده ديگر همان شركت انتقال دهد.

تبصره ۲- در صورت فوت يا حجر نماينده و فقد شرط خلاف در قرار داد نمايندگي پرتفوي نماينده به شركت بيمه مربوطه منتقل مي‌شود و ارزش پرتفوي نماينده متوفي يا محجور معادل ۲ برابر ميانگين كارمزدهاي دريافتي سالانه نماينده پس از كسر كارمزد هاي برگشتي در طي ۵ سال گذشته مي‌باشد، مشروط بر آن كه از ۱۰۰% كارمزد يكسال گذشته همان نماينده تجاوز ننمايد.

فصل سوم- مقررات مختلف

ماده ۲۵– مرجع رسيدگي به اختلافات ميان نماينده و شركت بيمه در رابطه با مقررات اين آيين‌نامه و قرارداد نمايندگي منعقده، هياتي است مركب از سه نفر به شرح زير:

الف- نماينده بيمه مركزي ايران

ب- نماينده منتخب شركتهاي بيمه.

ج- نماينده انجمن صنفي نمايندگان بيمه.

تبصره ۱-  مادامي‌كه نمايندگان موضوع بند “ب ” يا “ج ” فوق الذكر معرفي نشده‌اند، بيمه مركزي ايران جهت رسيدگي به موارد مطروحه، اقدام به معرفي عضو يا اعضاء جايگزين خواهد نمود.

تبصره ۲- هر يك از نمايندگان فوق الذكر براي مدت دو سال تمام انتخاب مي‌شوند و عزل يا تجديد انتخاب آنها بلامانع است.

ماده ۲۶– جلسات هيات رسيدگي به اختلافات نماينده و شركتهاي بيمه در بيمه مركزي ايران تشكيل و با حضور كليه اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر و براي طرفين ذيربط لازم الاتباع است.

تبصره ۱- نماينده منتخب شركتهاي بيمه كه كارمند شاغل شركت بيمه طرف اختلاف است و همچنين نماينده انجمن صنفي نمايندگان بيمه كه خود شاكي است و يا از وي شكايت شده است، نمي‌توانند بعنوان نماينده شركت بيمه و انجمن صنفي نمايندگان بيمه در هيات مذكور عضويت داشته باشند و در اينگونه موارد شركتهاي بيمه و انجمن صنفي نمايندگان بيمه بايد حسب  مورد فرد يا افراد ديگري را براي شركت در جلسه هيات رسيدگي مزبور معرفي نمايند.

تبصره ۲- شركت بيمه مكلف است در كليه قراردادهاي نمايندگي شرط ارجاع اختلاف فيمابين در رابطه با قرارداد تنظيمي ‌به هيات موضوع ماده ۲۵ را صراحتاً درج نمايند.

تبصره ۳- امور مربوط به هيات رسيدگي به اختلافات نماينده و شركتهاي بيمه توسط بيمه مركزي ايران انجام مي‌شود.

ماده ۲۷– آيين‌نامه راجع به نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم هيات رسيدگي به اختلافات نماينده و شركتهاي بيمه حداكثر ظرف سه ماه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و براي تصويب به شوراي عالي بيمه ارائه خواهد شد.

ماده ۲۸– قرارداد نمايندگي در موارد زير لغو مي‌شود:

الف- با تصميم يكي از طرفين قرارداد ضمن رعايت حقوق طرف مقابل.

ب- در صورتي كه نماينده حقيقي يك يا چند شرط از شرايط مقرر در بندهاي “الف “، ” ب “، ” ج ” و ” د” مندرج در ماده ۵ اين آيين‌نامه را از دست بدهد.

ج- در صورتي كه مدير عامل نماينده حقوقي يك يا چند شرط از شرايط مقرر در بندهاي “الف”، ” ب “، ” ج ” و ” د” مندرج در ماده ۵ اين آيين‌نامه را از دست بدهد و نمايندگي حقوقي ظرف مدت شش ماه از تاريخ از دست دادن شرايط مزبور نسبت به معرفي مدير عامل جايگزين كه حائز همه شرايط مندرج در اين آيين‌نامه باشد، اقدام ننمايد.

د- در مورد اشخاص حقوقي چنانچه درصورت فوت يت حجر يا معذوريت مديرعامل، نمايندگي حقوقي حداكثرظرف مدت شش ماه ازتاريخ فوت يا حجر يا معذوريت مديرعامل فرد واجد شرايط ديگري را بارعايت مقررات اين آيين‌نامه معرفي ننمايد.

تبصره – در صورت لغو قرارداد نمايندگي، پروانه مربوطه نيز از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۲۹– مديران عامل و اعضاء هيات مديره و كاركنان شاغل شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران در زمان اشتغال نمي‌توانند بعنوان نماينده فعاليت نمايند.

ماده ۳۰– بيمه مركزي ايران و شركت بيمه مي‌تواند عنداللزوم ضمن اخذ اطلاعات لازم، دفاتر، اسناد، مدارك و محل نمايندگي را مورد بازرسي قرار دهد و نماينده مكلف به همكاري لازم در اين زمينه مي‌باشد.

ماده ۳۱– درج نام نماينده و نام شركت بيمه مربوط در تابلو و سربرگها و آگهي هاي نماينده الزامي‌است و نام شركت بيمه بايد با حروف درشت تر از نام نماينده يا نمايندگي درج شود.

ماده ۳۲– شغل نماينده بايد منحصرا ارائه خدمات بيمه اي در محدوده قرارداد مربوطه باشد.

تبصره – سمت هاي آموزشي مستثني هستند.

ماده ۳۳– نماينده نمي‌تواند نمايندگي بيش از يك شركت بيمه را دارا باشد.

ماده ۳۴– نماينده مي‌تواند محل كار خود را با اطلاع قبلي شركت بيمه تغيير دهد. در صورت تغيير نشاني، نماينده بايستي مراتب را بلافاصله بطريق مقتضي باطلاع بيمه‌گذاران برساند.

ماده ۳۵ – موارد پيش بيني نشده در اين آيين‌نامه در رابطه با نمايندگي بيمه، تابع قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و قانون تجارت و ساير قوانين مربوط و عرف بيمه خواهد بود.

ماده ۳۶– دستورالعمل‌هاي اجرايي اين آيين‌نامه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و جهت اجراء به شركتهاي بيمه ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳۷– از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به شركتهاي بيمه، آيين‌نامه نمايندگي مصوب مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۵۴ شوراي عالي بيمه و الحاقيه هاي مربوطه (آيين‌نامه هاي شماره ۱۸، ۱/۱۸ و ۲/۱۸) ملغي مي‌باشد.

مصوبه شوراي عالي بيمه

آيين‌نامه شماره ۱/۲۸

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسات مورخ ۱۰ و ۲۴/۵/۱۳۷۳ تصويب نمود كه آيين‌نامه شماره ۲۸ (آيين‌نامه نمايندگي بيمه) به شرح زير مورد تغيير و اصلاح قرار گيرد:

– تغيير ماده ۳ به اين شرح: مدت نمايندگي بيمه نامحدود است، ليكن پروانه نمايندگي بيمه هر سه سال يكبار با رعايت مفاد اين آيين‌نامه تمديد مي‌گردد.

– افزودن يك تبصره به ماده ۴ به اين شرح: بيمه‌گر موظف است بخشي از اختيارات و وظايف خود در صدور بيمه‌نامه و عندالاقتضاء در پرداخت خسارت را در رشته هاي مختلف بيمه براساس درجه بنديهاي انجام شده به شركت نمايندگي تفويض نمايد.

– اصلاح بند الف ماده ۶ به اين شرح: بصورت يكي از شركتهاي سهامي‌عام، خاص و تعاوني تاسيس شده باشد.

– اصلاح بند هـ ماده ۶ به اين شرح: مدير عامل شركت بايد علاوه بر شرايط مندرج در بندهاي الف، ب، ج، د، هـ، و، ح، ط ماده ۵ اين آيين‌نامه داراي حداقل مدرك ليسانس بيمه و ۶ ماه سابقه كار مفيد بيمه اي و يا حداقل ليسانس در ساير رشته ها و يكسال سابقه كار مفيد بيمه اي و يا ديپلم و حداقل ۴ سال سابقه كار مفيد بيمه اي باشد.

– افزودن يك تبصره به ماده ۶ به اين شرح: بازنشستگان صنعت بيمه و نمايندگاني كه داراي ۵ سال سابقه نمايندگي بيمه باشند از برگزاري آزمون بيمه مركزي ايران موضوع بند ح ماده ۵ اين آيين‌نامه معاف هستند.

– افزودن دو تبصره ماده ۱۳ به ۴ تبصره و جايگزيني تبصره هاي جديد با شماره هاي ۲ و ۳ با متون زير:

تبصره ۲ ماده ۱۳- حداقل ميزان تضمين براي شركتهاي نمايندگي بيمه معادل ۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰ ريال است. شركت نمايندگي بيمه مي‌تواند معادل تضمين، بيمه مسئوليت به نفع بيمه‌گر از شركتهاي بيمه داخلي تهيه نمايد.

تبصره ۳ ماده ۱۳– شركتهاي نمايندگي بيمه فعلي بايد ظرف مدت ۶ ماه شرايط خود را با مفاد آيين‌نامه اصلاحي انطباق دهند.

-اصلاح قسمت اخير ماده ۲۴ به شرح زير:

شركتهاي بيمه، حقوق نماينده حقيقي و حقوقي را نسبت به پرتفوي نماينده، در صورت توقف فعاليت كه طبق توافق طرفين انجام گرفته باشد رعايت خواهد نمود و ارزش آن معادل ۲ برابر ميانگين كارمزدهاي دريافتي سالانه نماينده، ظرف حداكثر ۵ سال گذشته نماينده و پس از كسر كارمزدهاي برگشتي خواهد بود، مشروط بر آن كه از ۱۰۰ درصد كارمزد آخرين سال مالي همان نماينده تجاوز ننمايد.

– افزودن متن ذيل بعنوان تبصره يك ماده ۲۳ و تغيير تنها تبصره فعلي آن به تبصره شماره ۲:

تبصره ۱ ماده ۲۳– شركتهاي نمايندگي بيمه با توجه به ميزان سرمايه، قابليتهاي كاري، تعداد و تخصص كاركنان به حجم پرتفوي و قدمت فعاليت و غيره به درجه هاي ۱ و ۲ و ۳ طبقه بندي مي‌شوند.

تغيير ماده ۳۵ به اين شرح: موسسات بيمه مي‌توانند نماينده بيمه و شركتهاي نمايندگي بيمه را د رسود حاصل از پرتفوي متعلق به آنها در كليه رشته هاي بيمه اي باستثناء بيمه‌هاي مختلط پس انداز مشاركت دهند سودقابل پرداخت نبايد از ۱۵ درصد كارمزد پرداختي به شركتهاي نمايندگي بابت عمليات بيمه هر سال بيشتر باشد.

– تغيير ماده ۳۶ به اين شرح: نحوه محاسبه مشاركت در منافع به شرح صورتحساب مشاركت پيوست خواهد بود.

– تغيير ماده ۳۷ به اين شرح: شركتهاي نمايندگي موظفند حداقل ده درصد از سود سالانه خود را بعنوان اندوخته سرمايه اي در حسابهاي خود منظور نمايند.

– تغيير شماره مواد ۳۵، ۳۶، ۳۷ فعلي به ترتيب به شماره هاي ۳۸، ۳۹، ۴۰.

مصوبه شوراي عالي بيمه

آيين‌نامه شماره ۲/۲۸

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و با توجه به ماده ۲۷ آيين‌نامه نمايندگي بيمه، در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۳ “آيين‌نامه نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم هيات رسيدگي به اختلافات نماينده و شركتهاي بيمه ” را مشتمل بر شش ماده و يك تبصره، به شرح زير مورد تصويب قرار داد:

ماده ۱ – جلسه هيات رسيدگي هر پانزده روز يكبار (درصورت وصول تقاضا) با حضور كليه اعضاء هيات مذكور در ماده ۲۵ آيين‌نامه نمايندگي در بيمه مركزي ايران تشكيل ميگردد.مسئوليت اعلام تاريخ و ساعت تشكيل جلسه بعهده نماينده بيمه مركزي ايران خواهد بود.

تبصره– امور اداري مربوط به هيات رسيدگي توسط بيمه مركزي ايران انجام خواهدشد.

ماده ۲ – تصميمات متخذه هيات با اكثريت آراء قطعي و معتبر مي‌باشد و براي طرفين لازم الاجراء است.

ماده ۳– تقاضا بصورت مكتوب و همراه با رونوشت يا فتوكپي مدارك و مستندات بايد به بيمه مركزي ايران ارسال گردد. موضوع مورد تقاضا بايد صريحاً درشكوائيه قيدگردد.

ماده ۴– هيات هرگاه حضور طرفين را لازم بداند آنها را لااقل ده روز قبل كتباً احضار و الا بدون حضور طرفين، رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ماده ۵ – طرفين موظف به پاسخ و ارائه مدارك مورد نياز هيات حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ ابلاغ مي‌باشند. عدم ارسال بموقع پاسخ و يا ارائه مدارك مانع از اتخاذ تصميم هيات نخواهد بود.

ماده ۶– تصميمات هيات بصورت مكتوب و مستدل حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تشكيل جلسه نهايي و امضاء توسط بيمه مركزي ايران به طرفين ابلاغ خواهد شد.

مصوبه شوراي عالي بيمه

آيين‌نامه شماره ۳/۲۸

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۴ تصويب نمود كه آيين‌نامه شماره ۲۸ به شرح زير مورد تغيير و اصلاح قرار گيرد:

۱- يك تبصره به ماده ۱۵ به اين شرح اضافه شود: نماينده بيمه بايد از رقابت مكارانه و ناسالم با دلالان رسمي‌و ساير نمايندگان بيمه و انجام تبليغات سوء عليه موسسات بيمه خودداري نمايد.

۲- يك ماده پس از ماده ۲۸ بعنوان ماده ۲۸ مكرر به اين شرح اضافه شود: پروانه نمايندگي در موارد زير لغو مي‌شود:

الف – در مواردي كه نماينده بر خلاف اساسنامه خود يا قوانين، مقررات بيمه و مصوبات شوراي عالي بيمه رفتار نمايد يا تخلفي كند كه موجب ضرر و زيان به بيمه‌گذاران و صنعت بيمه‌گردد، موسسه بيمه مربوطه با اعلام نظر بيمه مركزي ايران، نماينده را بطور موقت از فعاليت در رشته يا رشته هايي از بيمه منع و در صورت تكرار حسب مورد فعاليت نماينده را محدود و يا پروانه نمايندگي را لغو مي‌نمايد.

ب – در صورت عدم اجراي مقررات اين آيين‌نامه و تاييد آن در هيات مذكور در ماده ۲۵.

۳- اصلاح بندهاي “ز” و “ح ” ماده ۵ به شرح زير:

ز– دارا بودن حداقل مدرك ديپلم با دو سال سابقه كار مفيد بيمه اي، يا حداقل ليسانس و يكسال سابقه كار مفيد بيمه اي، يا حداقل ليسانس در رشته بيمه و يا گرايش بيمه و ۶ ماه كار مفيد بيمه اي و يا دارابودن حداقل ديپلم و طي دوره هاي آموزشي مورد تاييد بيمه مركزي ايران.

ح– موفقيت در آزمون بيمه مركزي ايران (بازنشستگان صنعت بيمه كه حداقل پنج سال در بخشهاي فني بيمه اي خدمت نموده باشند از آزمون معاف هستند).

۴- اصلاح ماده ۲۹ به اين شرح: مديران عامل و اعضاء هيات مديره و كاركنان شاغل موسسات بيمه و بيمه مركزي ايران در زمان اشتغال نمي‌توانند بعنوان نماينده فعاليت نمايند و يا در شركتهاي نمايندگي سهيم باشند.

مصوبه شوراي عالي بيمه

آيين‌نامه شماره ۴/۲۸

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ تصويب نمود كه يك تبصره به بند “ز” ماده ۵ آيين‌نامه شماره ۲۸ به شرح زير افزوده گردد:

«بازنشستگان صنعت بيمه كه حداقل ده سال در بخشهاي فني بيمه اي خدمت نموده باشند با داشتن حداقل مدرك سيكل از شرايط اين بند معاف مي‌باشند.»

مصوبه شوراي عالي بيمه

آيين‌نامه‌ شماره‌ ۵/۲۸

شوراي عالي بيمه‌ در اجراي‌ بند ۵ ماده‌ ۱۷ قانون‌ تاسيس‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ و بيمه‌گري‌ در جلسه‌ مورخ‌۱/۹/۱۳۷۸ تصويب‌ كرد كه‌ بند هـ،   ماده‌ ۶ آيين‌نامه‌ شماره‌ ۲۸ به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ شود:

«مدير عامل‌ شركت‌ بايد علاوه‌ بر شرايط مندرج‌ در بندهاي‌ الف‌، ب‌، ج‌، د، هـ ، و، ح‌ و ط ماده‌ ۵ اين‌ آيين‌نامه‌ داراي‌ حداقل‌ مدرك‌ ليسانس‌ بيمه‌ و شش‌ ماه‌ سابقه‌ كار مفيد بيمه‌ اي‌ يا حداقل‌ ليسانس‌ درساير رشته‌ ها و يك‌ سال‌ سابقه‌ كار مفيد بيمه‌ اي‌ يا ديپلم‌ و حداقل‌ چهار سال‌ سابقه‌ كار مفيد بيمه‌ اي‌ ياحداقل‌ ليسانس‌ و طي‌ دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ مورد تاييد بيمه‌ مركزي‌ ايران باشد.»

مصوبه شوراي عالي بيمه

آيين‌نامه شماره ۶/ ۲۸

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ تصويب نمود:

متن زير به عنوان “فصل دوم: ضوابط تاسيس و فعاليت شركت نمايندگي بيمه” جايگزين ماده ۶ آيين‌نامه نمايندگي بيمه (شماره ۲۸) و اصلاحات بعدي آن شود و نام فصل دوم و فصل سوم به فصل سوم و چهارم تغيير كند:

ماده ۶ – براي تاسيس شركت نمايندگي بيمه علاوه بر ساير مقررات بايد موارد زير رعايت شود:

۱. به صورت سهامي‌خاص يا تعاوني تأسيس شود.

۲.  براي اخذ پروانه شركت نمايندگي بيمه بايد مدارك و اطلاعات زير توسط مؤسسين از طريق شركت بيمه به بيمه مركزي ايران ارسال شود.

۱-۲. اساسنامه شركت.

۲-۲. ميزان سرمايه شركت.

۳-۲. صورت كامل اسامي‌سهامداران، مديران و ميزان سهام هر يك از آنها.

۴-۲. گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مديران.

۵-۲. آخرين مدرك تحصيلي و گواهي سابقه كار مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره موضوع بند ۸  اين آيين‌نامه.

۳. يك شخص حقيقي يا حقوقي نبايد به ترتيب بيش از پنجاه درصد و سي درصد سهام يك شركت نمايندگي بيمه را داشته باشند.

تبصره– هر يك از مؤسسين و اقارب نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول آنها و نيز اشخاص حقوقي كه هر مؤسس بيش از پنجاه درصد سهم آن را دارد در مجموع يك شخص محسوب مي‌شوند.

۴. سرمايه شركت نمايندگي بيمه بايد حداقل يكصد ميليون ريال تعيين و پنجاه درصد آن نقداً پرداخت شده باشد.

۵. ثبت شركت نمايندگي بيمه و همچنين هرگونه تغييرات بعدي در اساسنامه، ميزان سرمايه، تركيب سهامداران و تغيير مدير عامل و اعضاي هيئت مديره موكول به موافقت شركت بيمه ذيربط و تاييد بيمه مركزي ايران است.

۶. شركت نمايندگي بيمه موظف است ترازنامه و حسابهاي سود و زيان خود را طبق نمونه اي كه از‌طرف بيمه مركزي ايران تهيه مي‌شود تنظيم و پس از تصويب، نسخه‌اي از آن را براي بررسي شركت بيمه ذيربط و اطلاع بيمه مركزي ايران ارسال نمايد.

۷. در صورت فوت يا استعفاء يا عزل يا ممنوعيت هاي قانوني مدير عامل، عضو هيئت مديره واجد شرايط مذكور بند ۸ وظايف او را انجام مي‌دهد و هيئت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه فرد ديگري را با رعايت مقررات انتخاب نمايد.

۸. مدير عامل و حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره علاوه بر شرايط مندرج دربندهاي “الف”، ” ب”، ” ج “، ” د “، ” هـ ” و ” و” ماده ۵ آيين‌نامه شماره ۲۸ بايد واجد يكي از شرايط زير باشند:

۱-۸. حداقل مدرك ليسانس بيمه و دو سال سابقه به عنوان نماينده يا كارگزار حقيقي بيمه و يا مدير عاملي شركت نمايندگي و يا شركت كارگزاري بيمه.

۲-۸. حداقل مدرك ليسانس ساير رشته ها و سه سال سابقه به عنوان نماينده يا كارگزار حقيقي بيمه و يا مدير عاملي شركت نمايندگي و يا شركت كارگزاري بيمه.

۳-۸. حداقل مدرك ليسانس بيمه و سه سال سابقه فعاليت مفيد بيمه اي در شركت هاي بيمه و يا بيمه مركزي ايران به تشخيص بيمه مركزي ايران.

۴-۸. حداقل مدرك ليسانس ساير رشته ها و پنج سال سابقه فعاليت مفيد بيمه‌اي در شركت‌‌هاي بيمه يا بيمه مركزي ايران به تشخيص بيمه مركزي ايران.

تبصره– در صورتي كه مدرك تحصيلي ديپلم يا فوق ديپلم باشد به ترتيب چهار سال و دو سال به سوابق فوق اضافه مي‌شود.

۹. مدير عامل و عضو هيئت مديره موضوع بند ۸ هر كدام بايد حداقل ده درصد سهام شركت را داشته باشند.

۱۰. مدير عامل و اعضاي هيئت مديره شركت نمايندگي بيمه نمي‌توانند در شركت هاي بيمه و يا سازمانهاي دولتي شاغل باشند و يا در ساير شركت هاي نمايندگي و ياكارگزاري بيمه سمت و يا سهم داشته باشند و يا به عنوان نماينده يا كارگزار حقيقي فعاليت كنند.

۱۱. شركت نمايندگي بيمه بايد يكي از حسابداران رسمي‌مورد تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي را به عنوان بازرس قانوني انتخاب و صورتهاي مالي شركت را به تاييد وي برساند.

۱۲. شركت نمايندگي بيمه با موافقت قبلي و كتبي شركت بيمه ذيربط و بيمه مركزي ايران مي‌تواند در استان محل تاسيس خود شعبه داير نمايد مشروط به آنكه مسئول شعبه شرايط مدير عامل شركت نمايندگي را داشته باشد.

۱۳. محل شركت نمايندگي بيمه بايد داراي موقعيت و كاربري اداري يا تجاري، فضاي مناسب و تجهيزات اداري لازم باشد.

۱۴. شركت ‌هاي نمايندگي بيمه كه قبلاً تأسيس شده‌اند موظفند ظرف يكسال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه خود را با شرايط آن منطبق نمايند. در غير اين صورت شركت بيمه ذيربط مكلف است از پرداخت كارمزد خودداري و فعاليت آن را محدود كند.

۱۵. شركت‌هاي بيمه موظفند بر تمام فعاليت‌هاي شركت‌هاي نمايندگي بيمه به ويژه عمليات صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت آنها نظارت دقيق داشته باشند و بيمه مركزي ايران موظف به كنترل و نظارت بر اين وظيفه شركت‌هاي بيمه مي‌باشد.

مصوبه شوراي عالي بيمه

آيين‌نامه شماره ۷/۲۸

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۳ تصويب نمود:

الف- آيين‌نامه شماره ۶/۲۸ به شرح زير اصلاح شود:

۱- تبصره‌هاي زير به «بند ۳» اضافه و شماره تبصره فعلي اصلاح شود.

تبصره ۲- هر شخص حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند در بيش از يك شركت نمايندگي بيمه يا شركت كارگزاري بيمه سهامدار عمده باشد. از نظر اين آيين‌نامه سهامدار عمده شخصي است كه بيش از ده درصد سهام يك شركت نمايندگي بيمه يا شركت كارگزاري بيمه را داشته باشد.

تبصره ۳–  نمايندگان و كارگزاران بيمه نمي‌توانند سهامدار شركت‌هاي نمايندگي و كارگزاري بيمه باشند.

۲- بند ۸ و بندهاي ۳-۸ و ۴-۸ به شرح زير اصلاح شود:

۸- مديرعامل و حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره علاوه بر شرايط مندرج در بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «و»، «ح» و «ط» ماده ۵ آيين‌نامه شماره ۲۸ بايد واجد يكي از شرايط زير باشند:

۳-۸- حداقل مدرك ليسانس بيمه وسه سال سابقه فعاليت مفيد بيمه‌اي در شركت‌هاي بيمه‌، بيمه مركزي ايران، شركت‌هاي نمايندگي بيمه يا شركت‌هاي كارگزاري بيمه به تشخيص بيمه‌ مركزي ايران.

۴-۸- حداقل مدرك ليسانس ساير رشته‌ها و پنج سال سابقه فعاليت مفيد بيمه‌اي در شركت‌هاي بيمه، بيمه مركزي ايران، شركت‌هاي نمايندگي بيمه يا شركت‌هاي كارگزاري بيمه به تشخيص بيمه مركزي ايران.

۳- بند ۹ به شرح زير اصلاح شود:

۹- مدير عامل و عضو بيمه‌اي هيئت مديره موضوع بند ۸ اين آيين‌نامه مشمول مفاد ماده ۳۲ آيين‌نامه نمايندگي بيمه خواهند بود و هر كدام بايد حداقل ده درصد سهام شركت نمايندگي بيمه را داشته باشند.

۴- عبارت «مدير عامل و» از ابتداي «بند ۱۰» حذف شود.

۵- در بند ۱۱ به جاي عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» عبارت«شركت بيمه ذيربط» قرار گيرد.

۶- در بند ۱۲ به جاي عبارت «مدير عامل شركت نمايندگي» عبارت «نماينده حقيقي» جايگزين و تبصره زير ذيل آن اضافه گردد:

تبصره- مسئول شعبه مشمول مفاد ماده ۳۲ آيين‌نامه نمايندگي بيمه خواهد بود.

۷- بند ۱۴ به شرح زير اصلاح شود:

۱۴- شركت‌هاي نمايندگي بيمه موظفند تا پايان سال ۱۳۸۳ خود را با ضوابط اين آيين‌نامه تطبيق دهند. از ابتداي سال ۱۳۸۴ شركت‌هاي بيمه مكلفند به شركت‌هاي نمايندگي بيمه كه خود را با ضوابط آيين‌نامه شماره ۶/۲۸ و اين آيين‌نامه منطبق نكنند تا هنگام تمديد پروانه حداكثر معادل نمايندة حقيقي كارمزد پرداخت نمايند و در صورت تداوم عدم تطبيق، از تمديد پروانه آنها خودداري كنند.

ب- متن زير به عنوان تبصره، ذيل ماده ۵ آيين‌نامه شماره ۲۸ اضافه شود:

تبصره – اشخاصي كه به تشخيص بيمه مركزي ايران داراي تجربه مفيد بيمه‌اي در مشاغل مديريتي شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي ايران هستند از شركت در آزمون موضوع بند «ح» معافند.

مصوبه شوراي عالي بيمه

آيين‌نامه شماره ۸/۲۸

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‎گري در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ تصويب نمود آيين‌نامه شماره ۶/۲۸ و اصلاحيه آن به شرح زير اصلاح شود:

الف- بند ۳ و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح شود:

۳- هر شخص حقوقي نبايد بيش از سي درصد سهام يك شركت نمايندگي بيمه را داشته باشد و هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي‎تواند در بيش از يك شركت نمايندگي بيمه يا شركت كارگزاري بيمه سهامدار عمده باشد. از نظر اين آيين‌نامه سهامدار عمده شخصي است كه بيش از ده درصد سهام يك شركت نمايندگي بيمه يا شركت كارگزاري بيمه را داشته باشد.

تبصره ۱- هر يك از سهامداران و اقارب نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول آنها و نيز اشخاص حقوقي كه هرسهامدار بيش از پنجاه درصد سهم آن را دارد در مجموع يك شخص محسوب مي‎شوند.

تبصره ۲– نمايندگان و كارگزاران بيمه نمي‎توانند سهامدار شركت‎هاي نمايندگي وكارگزاري بيمه باشند.

ب‌- در بند ۸ عبارت  يكي از اعضاي هيئت مديره” به عبارت “دو عضو هيئت مديره” تغيير يابد.

ج) بندهاي ۹، ۱۲ و ۱۴ به شرح زير اصلاح شوند:

۹- مديرعامل و اعضاي بيمه ‎اي هيئت مديره موضوع بند ۸ اين آيين‌نامه مشمول مفاد ماده ۳۲ آيين‌نامه نمايندگي بيمه خواهند بود.

۱۲- شركت نمايندگي بيمه با موافقت قبلي شركت بيمه ذيربط و اجازه بيمه مركزي ايران مي‎تواند دفتر فرعي داير نمايد مشروط بر آنكه مسئول دفتر فرعي شرايط نماينده حقيقي را داشته باشد. مسئولين دفاتر فرعي مشمول مفاد ماده ۳۲ آيين‌نامه نمايندگي بيمه مي‌‎باشند.

تبصره– شركتهاي نمايندگي بيمه موظفند وضعيت دفاتر فرعي خود به ويژه مسئولين آنها را با ضوابط اين آيين‌نامه تطبيق داده يا به فعاليت اين گونه دفاتر خاتمه دهند.

۱۴- شركت‎هاي نمايندگي بيمه موظفند حداكثر تا پايان شهريور ۱۳۸۴ وضعيت خود را با ضوابط اين آيين‌نامه تطبيق دهند. شركت‎هاي بيمه ذيربط موظفند از ابتداي مهرماه ۱۳۸۴ كارمزد شركتهايي را كه با مقررات اين آيين‌نامه تطبيق نيافته‎اند حداكثر معادل كارمزد نماينده حقيقي پرداخت كند

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها