آيين‌ نامه‌ شماره‌ ۴۲
آيين‌نامه‌سرمايه‌گذاري‌ مؤسسات‌ بيمه‌ (نحوه‌ به‌كار افتادن‌ ذخايرو اندوخته‌ها)

آيين‌ نامه‌ شماره‌ ۴۲

آيين‌نامه‌سرمايه‌گذاري‌ مؤسسات‌ بيمه‌ (نحوه‌ به‌كار افتادن‌ ذخايرو اندوخته‌ها)

ماده‌۱ـمؤسسات‌ بيمه‌ بايد دارايي‌هاي‌ معرف‌ ذخاير فني‌ و ذخاير و اندوخته‌هاي‌ قانوني‌ وهمچنين‌ سرمايه‌ خود را طبق‌ مقررات‌ اين‌ آيين‌نامه‌ به‌طور شفاف‌ و منطبق‌ بر استانداردهاي‌حسابداري‌ در صورت‌ هاي‌ مالي‌ خود منعكس‌ كنند.
ماده‌۲ـسرمايه‌گذاري‌هاي‌ مجاز از محل‌ ذخاير فني‌ براي‌ مؤسسات‌ بيمه‌ ايراني‌ كه‌ فقط دربيمه‌ هاي‌ غيرزندگي‌ فعاليت‌ مي‌كنند عبارت‌ است‌ از:
الف‌ ـسپرده‌ بانكي‌ حداقل‌ بيست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌.
ب‌ ـاوراق‌ مشاركت‌ تضمين‌ شده‌ بوسيله‌ دولت‌ يا بانك‌ هاي‌ دولتي‌ حداقل‌ ده‌ درصد وحداكثر بيست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌. در صورتيكه‌ خريد اوراق‌ مشاركت‌مندرج‌ در اين‌ بند به‌ ميزان‌ حداقل‌ تعيين‌ شده‌ ميسر نباشد، مؤسسات‌ بيمه‌مي‌توانند حداقل‌ مذكور را با سپرده‌ بانكي‌ تامين‌ نمايند.
ج‌ ـ اوراق‌ مشاركت‌ تضمين‌ شده‌ توسط بانك‌هاي‌ خصوصي‌ كه‌ با مجوز مراجع‌ قانوني‌ذيربط منتشر شده‌ باشد حداكثر تا ۱۰ درصد ذخاير فني‌ مؤسسه‌ بيمه‌.
د ـسهام‌ شركت‌ هاي‌ پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌ به‌ شرطي‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ براي‌ هر شركت‌سرمايه‌پذير از ده‌ درصد سهام‌ آن‌ شركت‌ و در مجموع‌ از سي‌ درصد جمع‌ ذخايرفني‌ مؤسسات‌ بيمه‌ تجاوز نكند.
تبصره‌: مؤسسات‌ بيمه‌ مي‌تواند در ساير ابزارهاي‌ مالي‌ و اوراق‌ بهادار پذيرفته‌ شده‌در بورس‌ حداكثر تا ۱۰ درصد ذخاير فني‌ سرمايه‌گذاري‌ كنند مشروط بر اينكه‌ جمع‌كل‌ اين‌ بند از ۳۰ درصد ذخاير فني‌ مؤسسه‌ بيمه‌ تجاوز نكند.
ه’ ـ مشاركت‌ در طرح‌ هاي‌ ساختماني‌ به‌ شرطي‌ كه‌ سرمايه‌گذاري‌ در هر طرح‌ از بيست‌ درصد قيمت‌ تمام‌ شده‌ آن‌ طرح‌ و در مجموع‌ از بيست‌ درصد جمع‌ ذخايرفني‌ مؤسسه‌ بيمه‌ تجاوز نكند.
و ـ خريد اموال‌ غيرمنقول‌ (املاك‌ و مستغلات‌) واقع‌ در محدوده‌ شهرهاي‌ بزرگ‌به‌ شرطي‌ كه‌ مجموع‌ آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌ تجاوز نكند.
ز ـاعطاي‌ تسهيلات‌ براي‌ خريد محل‌ فعاليت‌ به‌ نمايندگان‌ مؤسسه‌ بيمه‌ ذي‌ ربط كه‌حداقل‌ دو سال‌ از شروع‌ فعاليت‌ آنها گذشته‌ باشد به‌ شرطي‌ كه‌:
۱ـ مجموع‌ تسهيلات‌ اعطايي‌ از پنج‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌ تجاوز نكند.
۲ـ در هر مورد، محل‌ خريداري‌ شده‌ به‌ عنوان‌ وثيقه‌ در رهن‌ اعطا كننده‌تسهيلات‌ قرار گيرد و رهن‌ اول‌ باشد و سقف‌ تسهيلات‌ اعطايي‌ ازپنجاه‌ درصد ارزش‌ محل‌ خريداري‌ شده‌ بيشتر نباشد.
۳ـ مدت‌ بازپرداخت‌ تسهيلات‌ اعطايي‌ حداكثر پنج‌ سال‌ و نرخ‌ سود آن‌ حداقل‌دو درصد بيشتر از سود سپرده‌ هاي‌ بلندمدت‌ بانكي‌ باشد.
ح‌ ـسرمايه‌گذاري‌ در شركت‌ هاي‌ خارج‌ از بورس‌ با تأييد بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ به‌ شرطي‌ كه‌مجموع‌ آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌ تجاوز نكند.
ط ـوام‌ به‌ كاركنان‌ مؤسسه‌ بيمه‌ به‌ منظور تهيه‌ مسكن‌ طبق‌ آيين‌ نامه‌ هاي‌ استخدامي‌حداكثر تا ۵ درصد ذخاير فني‌ شركت‌ بيمه‌.
ماده‌ ۳ـسرمايه‌ گذاري‌ مجاز از محل‌ ذخاير رياضي‌ براي‌ مؤسسات‌ بيمه‌ ايراني‌ كه‌ فقط دربيمه‌ هاي‌ زندگي‌ فعاليت‌ مي‌كنند عبارت‌ است‌ از:
الف‌ ـ وام‌ به‌ بيمه‌گذاران‌ از محل‌ ذخاير رياضي‌ آنها طبق‌ شرايط بيمه‌ نامه‌ ها.
ب‌ ـ سپرده‌ هاي‌ بانكي‌ حداقل‌ ده‌ درصد جمع‌ ذخاير رياضي‌.
ج‌ ـاوراق‌ مشاركت‌ تضمين‌ شده‌ به‌ وسيله‌ دولت‌ يا بانك‌ هاي‌ دولتي‌ حداقل‌ ده‌ درصدو حداكثر بيست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌. در صورتيكه‌ خريد اوراق‌ مشاركت‌مندرج‌ در اين‌ بند به‌ ميزان‌ حداقل‌ تعيين‌ شده‌ ميسر نباشد، مؤسسات‌ بيمه‌مي‌توانند حداقل‌ مذكور را با سپرده‌ بانكي‌ تامين‌ نمايند.
د ـاوراق‌ مشاركت‌ تضمين‌ شده‌ توسط بانك‌هاي‌ خصوصي‌ كه‌ با مجوز مراجع‌ قانوني‌ذيربط منتشر شده‌ باشد حداكثر تا ۱۰ درصد ذخاير فني‌ مؤسسه‌ بيمه‌.
ه’ ـ سهام‌ شركت‌ هاي‌ پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌ به‌ شرطي‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ براي‌ هر شركت‌سرمايه‌پذير از ده‌ درصد و در مجموع‌ از چهل‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌ تجاوز نكند.
تبصره‌: مؤسسه‌ بيمه‌ مي‌تواند در ساير ابزارهاي‌ مالي‌ و اوراق‌ بهادار پذيرفته‌ شده‌در بورس‌ حداكثر تا ۱۰ درصد ذخاير فني‌ سرمايه‌گذاري‌ كنند مشروط بر اينكه‌ جمع‌كل‌ اين‌ بند از ۴۰ درصد ذخاير فني‌ مؤسسه‌ بيمه‌ تجاوز نكند.
و ـ مشاركت‌ در اجراي‌ طرح‌ هاي‌ ساختماني‌ به‌ شرطي‌ كه‌ سرمايه‌گذاري‌ در اين‌طرح‌ ها از بيست‌ درصد قيمت‌ تمام‌ شده‌ هر طرح‌ و در مجموع‌ از سي‌ درصد جمع‌ذخاير فني‌ تجاوز نكند.
ز ـ خريد اموال‌ غيرمنقول‌ در محدوده‌ شهرهاي‌ بزرگ‌ به‌ شرطي‌ كه‌ مجموع‌ آنها ازده‌ درصد جمع‌ ذخاير رياضي‌ تجاوز نكند.
ح‌ ـاعطاي‌ تسهيلات‌ براي‌ خريد محل‌ فعاليت‌ نمايندگان‌ مؤسسه‌ ذي‌ربط كه‌ حداقل‌ دوسال‌ از شروع‌ فعاليت‌ آنها گذشته‌ باشد طبق‌ شرايط مندرج‌ در بند (ه’) ماده‌ ۲ اين‌آيين‌ نامه‌.
ط ـسرمايه‌گذاري‌ در شركت‌ هاي‌ خارج‌ از بورس‌ با تأييد بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ به‌ شرطي‌ كه‌مجموع‌ آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌ تجاوز نكند.
ي‌ ـوام‌ به‌ كاركنان‌ مؤسسه‌ بيمه‌ به‌ منظور تهيه‌ مسكن‌ طبق‌ آيين‌نامه‌ هاي‌ استخدامي‌حداكثر تا ۵ درصد ذخاير فني‌ مؤسسه‌ بيمه‌ .
ماده‌ ۴ـ سرمايه‌گذاري‌ مجاز از محل‌ ذخاير فني‌ براي‌ مؤسسات‌ بيمه‌اي‌ كه‌ هم‌زمان‌ در بيمه‌ هاي‌زندگي‌ و غيرزندگي‌ (مختلط) فعاليت‌ مي‌كنند عبارت‌ است‌ از:
الف‌ ـ وام‌ به‌ بيمه‌گذاران‌ بيمه‌ هاي‌ زندگي‌ طبق‌ شرايط بيمه‌نامه‌ هاي‌ زندگي‌ از محل‌ ذخايررياضي‌ آنها.
ب‌ ـسپرده‌ هاي‌ بانكي‌ حداقل‌ ۲۰ درصد جمع‌ ذخاير فني‌.
ج‌ ـ اوراق‌ مشاركت‌ تضمين‌ شده‌ به‌ وسيله‌ دولت‌ يا بانك‌ هاي‌ دولتي‌ حداقل‌ ده‌ درصدو حداكثر بيست‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌. در صورتيكه‌ خريد اوراق‌ مشاركت‌ مندرج‌در اين‌ بند به‌ ميزان‌ حداقل‌ تعيين‌ شده‌ ميسر نباشد، مؤسسات‌ بيمه‌ مي‌توانندحداقل‌ مذكور را با سپرده‌ بانكي‌ تامين‌ نمايند.
د ـ اوراق‌ مشاركت‌ تضمين‌ شده‌ توسط بانك‌هاي‌ خصوصي‌ كه‌ با مجوز مراجع‌ قانوني‌ذيربط منتشر شده‌ باشد حداكثر تا ۱۰ درصد ذخاير فني‌ مؤسسه‌ بيمه‌.
ه’ ـ سهام‌ شركت‌ هاي‌ پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌ به‌ شرطي‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ براي‌ هر شركت‌سرمايه‌پذير از ده‌ درصد و درمجموع‌ از سي‌ و دو درصد جمع‌ ذخاير فني‌ تجاوزنكند.
تبصره‌: مؤسسه‌ بيمه‌ مي‌تواند در ساير ابزارهاي‌ مالي‌ و اوراق‌ بهادار پذيرفته‌ شده‌در بورس‌ حداكثر تا ۱۰ درصد ذخاير فني‌ سرمايه‌گذاري‌ كنند مشروط بر اينكه‌ جمع‌كل‌ اين‌ بند از ۳۲ درصد ذخاير فني‌ مؤسسه‌ بيمه‌ تجاوز نكند.
و ـ مشاركت‌ در اجراي‌ طرح‌ هاي‌ ساختماني‌ به‌ شرطي‌ كه‌ سرمايه‌ گذاري‌ در هر طرح‌ ازبيست‌ درصد قيمت‌ تمام‌ شده‌ آن‌ و درمجموع‌ از بيست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخايرفني‌ تجاوز نكند.
ز ـ خريد اموال‌ واقع‌ در محدوده‌ شهرهاي‌ بزرگ‌ به‌ شرطي‌ كه‌ مجموع‌ آنها از ده‌ درصدجمع‌ ذخاير فني‌ تجاوز نكند.
ح‌ ـ اعطاي‌ تسهيلات‌ براي‌ خريد محل‌ فعاليت‌ به‌ نمايندگان‌ مؤسسه‌ ذيربط كه‌ حداقل‌دو سال‌ از شروع‌ فعاليت‌ آنها گذشته‌ باشد، طبق‌ شرايط مندرج‌ در بند (ه’) ماده‌۲.
ط ـ سرمايه‌گذاري‌ در شركت‌ هاي‌ خارج‌ از بورس‌ با تأييد بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ به‌ شرطي‌ كه‌مجموع‌ آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌ تجاوز نكند.
ي‌ ـ وام‌ به‌ كاركنان‌ مؤسسه‌ بيمه‌ به‌ منظور تهيه‌ مسكن‌ طبق‌ آيين‌نامه‌ هاي‌ استخدامي‌حداكثر تا ۵ درصد ذخاير فني‌ شركت‌ بيمه‌.
ماده‌ ۵ـ مؤسسات‌ بيمه‌اي‌ كه‌ فقط در بيمه‌ هاي‌ اتكايي‌ فعاليت‌ مي‌كنند، مي‌توانند طبق‌ مفاد ماده‌۴اين‌ آيين‌ نامه‌ ذخاير فني‌ خود را سرمايه‌گذاري‌ كنند
ماده‌۶ـ مؤسسات‌ بيمه‌ مي‌توانند موارد زير را جزء سرمايه‌گذاري‌ خود منظور نمايند
الف‌ ـ سپرده‌ هايي‌ كه‌ اين‌ مؤسسات‌ به‌ موجب‌ قراردادهاي‌ بيمه‌ اتكايي‌ نزد مؤسسات‌بيمه‌گر واگذارنده‌ دارند.
ب‌ ـ بدهي‌ مؤسسات‌ بيمه‌گر واگذارنده‌ به‌ اين‌ مؤسسات‌ بابت‌ معاملات‌ بيمه‌ اتكايي‌حداكثر تا بيست‌ درصد جمع‌ ذخاير مربوط به‌ اين‌ معاملات‌.
ج‌ ـ بدهي‌ بيمه‌گذاران‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ قراردادهاي‌ بيمه‌ هاي‌ غيرزندگي‌ حداكثر تاده‌ درصد ذخاير فني‌ بيمه‌ هاي‌ غيرزندگي‌.
د ـ بدهي‌ وزارتخانه‌ ها و مؤسسات‌ دولتي‌ حداكثر تا بيست‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌.
ماده‌ ۷ـ دارايي‌هاي‌ مورد نياز در فعاليت‌ مؤسسه‌ بيمه‌ حداكثر تا سقف‌ ۳۰% از ارزش‌ ويژه‌ مجازخواهد بود. بقيه‌ ارزش‌ ويژه‌ مؤسسات‌ بيمه‌ با رعايت‌ درصدهاي‌ مذكور در مواد ۲ تا ۵ سرمايه‌گذاري‌مي‌شود. براي‌ تامين‌ اين‌ ماده‌ در مورد بيمه‌هاي‌ موجود بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ بررسي‌ لازم‌ را انجام‌ داده‌ وظرف‌ چهار ماه‌ گزارش‌ خود را به‌ شورايعالي‌ بيمه‌ جهت‌ تصميم‌گيري‌ ارائه‌ مي‌كند.
ماده‌ ۸ـ مؤسسات‌ بيمه‌اي‌ كه‌ در خارج‌ از كشور فعاليت‌ دارند، نسبت‌ به‌ ذخاير فني‌ وسرمايه‌گذاري‌ هايي‌ كه‌ مربوط به‌ عمليات‌ آنها در خارج‌ است‌، تابع‌ مقررات‌ محل‌ فعاليت‌خواهند بود. در صورتي‌ كه‌ در كشور خارجي‌ محل‌ فعاليت‌ مؤسسه‌ بيمه‌ ايراني‌ مقرراتي‌ دراين‌ موارد وجود نداشته‌ باشد مؤسسه‌ بيمه‌ مربوط تابع‌ مقررات‌ اين‌ آيين‌نامه‌ خواهند بود.
ماده‌ ۹ـ در مؤسسات‌ بيمه‌ مختلط، حسابهاي‌ بيمه‌ هاي‌ زندگي‌ و يا بيمه‌ هاي‌ متضمن‌ پرداخت‌مستمري‌ بايد به‌ طور كامل‌ جداي‌ از حسابهاي‌ بيمه‌ هاي‌ غيرزندگي‌ نگاهداري شود.
ماده‌ ۱۰ـ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ مي‌تواند به‌ عنوان‌ بخشي‌ از وظايف‌ نظارتي‌ خود تمام‌ يا قسمتي‌ از اموال‌خريداري‌ شده‌ از محل‌ سرمايه‌ و ذخاير فني‌ و ذخاير و اندوخته‌ هاي قانوني‌ مؤسسات‌بيمه‌ را در هر زمان‌ كه‌ مقتضي‌ بداند ارزشيابي‌ كند.
ماده‌ ۱۱ـمؤسسات‌ بيمه‌ مكلفند در صورتهاي‌ مالي‌ هر سال‌ سرمايه‌گذاري‌ هاي‌ انجام‌ شده‌ از محل‌سرمايه‌ و ذخاير فني‌ و ذخاير و اندوخته‌ هاي‌ قانوني‌ خود را به‌ تفكيك تعيين‌ و ضميمه‌صورتهاي‌ مالي‌ به‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ ارسال‌ كنند.
اين‌ آيين‌ نامه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ جايگزين‌ آيين‌نامه‌ هاي‌ شماره‌ ۱۲ و ۱/۱۲ خواهد بود
آيين نامه شماره ۱/۴۲
(مكمل آيين نامة سرمايه ‏گذاري مؤسسات بيمه)
در اجراي ماده ۶۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‎گري، شوراي عالي بيمه در جلسة مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ تصويب نمود مادة ۴ آيين نامه ‌سرمايه ‎گذاري مؤسسات بيمه (شمارة ۴۲) به شرح زير اصلاح شود:
۱ـ بند (ج) ذيل اين‎ ماده حذف و متن زير جايگزين بند (ب) شود:
ب) سپرده‎هاي بانكي و يا اوراق مشاركت تضمين شده توسط دولت و يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداقل سي درصد جمع ذخاير فني.
۲ـ متن زير به عنوان تبصره ذيل اين ماده اضافه شود:
تبصره ـ شركت‏هاي بيمه مجاز نيستند از اوراق مشاركت موضوع بندهاي (ب) و (د) و يا اوراق سپردة بانكي خود به عنوان تضمين و يا وثيقه استفاده نمايند.
آيين نامه شماره ۲/۴۲
مكمل آيين نامه سرمايه گذاري مؤسسات بيمه
در اجراي ماده ۶۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‎گري، شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۳ تصويب نمود بند ۳ قسمت ‹‹ز›› ذيل ماده ۲ آيين نامه سرمايه گذاري مؤسسات بيمه به شرح زير اصلاح شود:
۳- مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي حداكثر پنج سال و نرخ سود آن حداقل دو درصد بيشتر از سود سپرده پنج ساله بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار باشد.
آيين نامه شماره ۳/۴۲
مكمل آيين نامه سرمايه گذاري مؤسسات بيمه
در اجراي ماده ۶۱ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ، شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۴ تصويب نمود تبصره ذيل ماده ۴ آيين نامه سرمايه گذاري مؤسسات بيمه (آيين نامه شماره ۱/۴۲) به شرح زير اصلاح شود:
تبصره – شركت هاي بيمه به استثناء شعب و نمايندگي هاي خارج از كشور آنها كه طبق مقررات كشور محل فعاليت ملزم به توديع وثيقه يا تضمين مي باشند، مجاز نيستند از اوراق مشاركت موضوع بندهاي «ب» و «د» و يا اوراق سپرده بانكي خود به عنوان تضمين و يا وثيقه استفاده نمايند

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها