آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۴۲
آیین‌نامه‌سرمایه‌گذاری‌ مؤسسات‌ بیمه‌ (نحوه‌ به‌کار افتادن‌ ذخایرو اندوخته‌ها)

253

آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۴۲

آیین‌نامه‌سرمایه‌گذاری‌ مؤسسات‌ بیمه‌ (نحوه‌ به‌کار افتادن‌ ذخایرو اندوخته‌ها)

ماده‌۱ـمؤسسات‌ بیمه‌ باید دارایی‌های‌ معرف‌ ذخایر فنی‌ و ذخایر و اندوخته‌های‌ قانونی‌ وهمچنین‌ سرمایه‌ خود را طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ به‌طور شفاف‌ و منطبق‌ بر استانداردهای‌حسابداری‌ در صورت‌ های‌ مالی‌ خود منعکس‌ کنند.
ماده‌۲ـسرمایه‌گذاری‌های‌ مجاز از محل‌ ذخایر فنی‌ برای‌ مؤسسات‌ بیمه‌ ایرانی‌ که‌ فقط دربیمه‌ های‌ غیرزندگی‌ فعالیت‌ می‌کنند عبارت‌ است‌ از:
الف‌ ـسپرده‌ بانکی‌ حداقل‌ بیست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌.
ب‌ ـاوراق‌ مشارکت‌ تضمین‌ شده‌ بوسیله‌ دولت‌ یا بانک‌ های‌ دولتی‌ حداقل‌ ده‌ درصد وحداکثر بیست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌. در صورتیکه‌ خرید اوراق‌ مشارکت‌مندرج‌ در این‌ بند به‌ میزان‌ حداقل‌ تعیین‌ شده‌ میسر نباشد، مؤسسات‌ بیمه‌می‌توانند حداقل‌ مذکور را با سپرده‌ بانکی‌ تامین‌ نمایند.
ج‌ ـ اوراق‌ مشارکت‌ تضمین‌ شده‌ توسط بانک‌های‌ خصوصی‌ که‌ با مجوز مراجع‌ قانونی‌ذیربط منتشر شده‌ باشد حداکثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌.
د ـسهام‌ شرکت‌ های‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ به‌ شرطی‌ که‌ میزان‌ آن‌ برای‌ هر شرکت‌سرمایه‌پذیر از ده‌ درصد سهام‌ آن‌ شرکت‌ و در مجموع‌ از سی‌ درصد جمع‌ ذخایرفنی‌ مؤسسات‌ بیمه‌ تجاوز نکند.
تبصره‌: مؤسسات‌ بیمه‌ می‌تواند در سایر ابزارهای‌ مالی‌ و اوراق‌ بهادار پذیرفته‌ شده‌در بورس‌ حداکثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ سرمایه‌گذاری‌ کنند مشروط بر اینکه‌ جمع‌کل‌ این‌ بند از ۳۰ درصد ذخایر فنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌ تجاوز نکند.
ه’ ـ مشارکت‌ در طرح‌ های‌ ساختمانی‌ به‌ شرطی‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ در هر طرح‌ از بیست‌ درصد قیمت‌ تمام‌ شده‌ آن‌ طرح‌ و در مجموع‌ از بیست‌ درصد جمع‌ ذخایرفنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌ تجاوز نکند.
و ـ خرید اموال‌ غیرمنقول‌ (املاک‌ و مستغلات‌) واقع‌ در محدوده‌ شهرهای‌ بزرگ‌به‌ شرطی‌ که‌ مجموع‌ آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نکند.
ز ـاعطای‌ تسهیلات‌ برای‌ خرید محل‌ فعالیت‌ به‌ نمایندگان‌ مؤسسه‌ بیمه‌ ذی‌ ربط که‌حداقل‌ دو سال‌ از شروع‌ فعالیت‌ آنها گذشته‌ باشد به‌ شرطی‌ که‌:
۱ـ مجموع‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ از پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نکند.
۲ـ در هر مورد، محل‌ خریداری‌ شده‌ به‌ عنوان‌ وثیقه‌ در رهن‌ اعطا کننده‌تسهیلات‌ قرار گیرد و رهن‌ اول‌ باشد و سقف‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ ازپنجاه‌ درصد ارزش‌ محل‌ خریداری‌ شده‌ بیشتر نباشد.
۳ـ مدت‌ بازپرداخت‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ حداکثر پنج‌ سال‌ و نرخ‌ سود آن‌ حداقل‌دو درصد بیشتر از سود سپرده‌ های‌ بلندمدت‌ بانکی‌ باشد.
ح‌ ـسرمایه‌گذاری‌ در شرکت‌ های‌ خارج‌ از بورس‌ با تأیید بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ به‌ شرطی‌ که‌مجموع‌ آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نکند.
ط ـوام‌ به‌ کارکنان‌ مؤسسه‌ بیمه‌ به‌ منظور تهیه‌ مسکن‌ طبق‌ آیین‌ نامه‌ های‌ استخدامی‌حداکثر تا ۵ درصد ذخایر فنی‌ شرکت‌ بیمه‌.
ماده‌ ۳ـسرمایه‌ گذاری‌ مجاز از محل‌ ذخایر ریاضی‌ برای‌ مؤسسات‌ بیمه‌ ایرانی‌ که‌ فقط دربیمه‌ های‌ زندگی‌ فعالیت‌ می‌کنند عبارت‌ است‌ از:
الف‌ ـ وام‌ به‌ بیمه‌گذاران‌ از محل‌ ذخایر ریاضی‌ آنها طبق‌ شرایط بیمه‌ نامه‌ ها.
ب‌ ـ سپرده‌ های‌ بانکی‌ حداقل‌ ده‌ درصد جمع‌ ذخایر ریاضی‌.
ج‌ ـاوراق‌ مشارکت‌ تضمین‌ شده‌ به‌ وسیله‌ دولت‌ یا بانک‌ های‌ دولتی‌ حداقل‌ ده‌ درصدو حداکثر بیست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌. در صورتیکه‌ خرید اوراق‌ مشارکت‌مندرج‌ در این‌ بند به‌ میزان‌ حداقل‌ تعیین‌ شده‌ میسر نباشد، مؤسسات‌ بیمه‌می‌توانند حداقل‌ مذکور را با سپرده‌ بانکی‌ تامین‌ نمایند.
د ـاوراق‌ مشارکت‌ تضمین‌ شده‌ توسط بانک‌های‌ خصوصی‌ که‌ با مجوز مراجع‌ قانونی‌ذیربط منتشر شده‌ باشد حداکثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌.
ه’ ـ سهام‌ شرکت‌ های‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ به‌ شرطی‌ که‌ میزان‌ آن‌ برای‌ هر شرکت‌سرمایه‌پذیر از ده‌ درصد و در مجموع‌ از چهل‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نکند.
تبصره‌: مؤسسه‌ بیمه‌ می‌تواند در سایر ابزارهای‌ مالی‌ و اوراق‌ بهادار پذیرفته‌ شده‌در بورس‌ حداکثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ سرمایه‌گذاری‌ کنند مشروط بر اینکه‌ جمع‌کل‌ این‌ بند از ۴۰ درصد ذخایر فنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌ تجاوز نکند.
و ـ مشارکت‌ در اجرای‌ طرح‌ های‌ ساختمانی‌ به‌ شرطی‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌طرح‌ ها از بیست‌ درصد قیمت‌ تمام‌ شده‌ هر طرح‌ و در مجموع‌ از سی‌ درصد جمع‌ذخایر فنی‌ تجاوز نکند.
ز ـ خرید اموال‌ غیرمنقول‌ در محدوده‌ شهرهای‌ بزرگ‌ به‌ شرطی‌ که‌ مجموع‌ آنها ازده‌ درصد جمع‌ ذخایر ریاضی‌ تجاوز نکند.
ح‌ ـاعطای‌ تسهیلات‌ برای‌ خرید محل‌ فعالیت‌ نمایندگان‌ مؤسسه‌ ذی‌ربط که‌ حداقل‌ دوسال‌ از شروع‌ فعالیت‌ آنها گذشته‌ باشد طبق‌ شرایط مندرج‌ در بند (ه’) ماده‌ ۲ این‌آیین‌ نامه‌.
ط ـسرمایه‌گذاری‌ در شرکت‌ های‌ خارج‌ از بورس‌ با تأیید بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ به‌ شرطی‌ که‌مجموع‌ آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نکند.
ی‌ ـوام‌ به‌ کارکنان‌ مؤسسه‌ بیمه‌ به‌ منظور تهیه‌ مسکن‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ های‌ استخدامی‌حداکثر تا ۵ درصد ذخایر فنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌ .
ماده‌ ۴ـ سرمایه‌گذاری‌ مجاز از محل‌ ذخایر فنی‌ برای‌ مؤسسات‌ بیمه‌ای‌ که‌ هم‌زمان‌ در بیمه‌ های‌زندگی‌ و غیرزندگی‌ (مختلط) فعالیت‌ می‌کنند عبارت‌ است‌ از:
الف‌ ـ وام‌ به‌ بیمه‌گذاران‌ بیمه‌ های‌ زندگی‌ طبق‌ شرایط بیمه‌نامه‌ های‌ زندگی‌ از محل‌ ذخایرریاضی‌ آنها.
ب‌ ـسپرده‌ های‌ بانکی‌ حداقل‌ ۲۰ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌.
ج‌ ـ اوراق‌ مشارکت‌ تضمین‌ شده‌ به‌ وسیله‌ دولت‌ یا بانک‌ های‌ دولتی‌ حداقل‌ ده‌ درصدو حداکثر بیست‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌. در صورتیکه‌ خرید اوراق‌ مشارکت‌ مندرج‌در این‌ بند به‌ میزان‌ حداقل‌ تعیین‌ شده‌ میسر نباشد، مؤسسات‌ بیمه‌ می‌توانندحداقل‌ مذکور را با سپرده‌ بانکی‌ تامین‌ نمایند.
د ـ اوراق‌ مشارکت‌ تضمین‌ شده‌ توسط بانک‌های‌ خصوصی‌ که‌ با مجوز مراجع‌ قانونی‌ذیربط منتشر شده‌ باشد حداکثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌.
ه’ ـ سهام‌ شرکت‌ های‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ به‌ شرطی‌ که‌ میزان‌ آن‌ برای‌ هر شرکت‌سرمایه‌پذیر از ده‌ درصد و درمجموع‌ از سی‌ و دو درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوزنکند.
تبصره‌: مؤسسه‌ بیمه‌ می‌تواند در سایر ابزارهای‌ مالی‌ و اوراق‌ بهادار پذیرفته‌ شده‌در بورس‌ حداکثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ سرمایه‌گذاری‌ کنند مشروط بر اینکه‌ جمع‌کل‌ این‌ بند از ۳۲ درصد ذخایر فنی‌ مؤسسه‌ بیمه‌ تجاوز نکند.
و ـ مشارکت‌ در اجرای‌ طرح‌ های‌ ساختمانی‌ به‌ شرطی‌ که‌ سرمایه‌ گذاری‌ در هر طرح‌ ازبیست‌ درصد قیمت‌ تمام‌ شده‌ آن‌ و درمجموع‌ از بیست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایرفنی‌ تجاوز نکند.
ز ـ خرید اموال‌ واقع‌ در محدوده‌ شهرهای‌ بزرگ‌ به‌ شرطی‌ که‌ مجموع‌ آنها از ده‌ درصدجمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نکند.
ح‌ ـ اعطای‌ تسهیلات‌ برای‌ خرید محل‌ فعالیت‌ به‌ نمایندگان‌ مؤسسه‌ ذیربط که‌ حداقل‌دو سال‌ از شروع‌ فعالیت‌ آنها گذشته‌ باشد، طبق‌ شرایط مندرج‌ در بند (ه’) ماده‌۲.
ط ـ سرمایه‌گذاری‌ در شرکت‌ های‌ خارج‌ از بورس‌ با تأیید بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ به‌ شرطی‌ که‌مجموع‌ آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نکند.
ی‌ ـ وام‌ به‌ کارکنان‌ مؤسسه‌ بیمه‌ به‌ منظور تهیه‌ مسکن‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ های‌ استخدامی‌حداکثر تا ۵ درصد ذخایر فنی‌ شرکت‌ بیمه‌.
ماده‌ ۵ـ مؤسسات‌ بیمه‌ای‌ که‌ فقط در بیمه‌ های‌ اتکایی‌ فعالیت‌ می‌کنند، می‌توانند طبق‌ مفاد ماده‌۴این‌ آیین‌ نامه‌ ذخایر فنی‌ خود را سرمایه‌گذاری‌ کنند
ماده‌۶ـ مؤسسات‌ بیمه‌ می‌توانند موارد زیر را جزء سرمایه‌گذاری‌ خود منظور نمایند
الف‌ ـ سپرده‌ هایی‌ که‌ این‌ مؤسسات‌ به‌ موجب‌ قراردادهای‌ بیمه‌ اتکایی‌ نزد مؤسسات‌بیمه‌گر واگذارنده‌ دارند.
ب‌ ـ بدهی‌ مؤسسات‌ بیمه‌گر واگذارنده‌ به‌ این‌ مؤسسات‌ بابت‌ معاملات‌ بیمه‌ اتکایی‌حداکثر تا بیست‌ درصد جمع‌ ذخایر مربوط به‌ این‌ معاملات‌.
ج‌ ـ بدهی‌ بیمه‌گذاران‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ قراردادهای‌ بیمه‌ های‌ غیرزندگی‌ حداکثر تاده‌ درصد ذخایر فنی‌ بیمه‌ های‌ غیرزندگی‌.
د ـ بدهی‌ وزارتخانه‌ ها و مؤسسات‌ دولتی‌ حداکثر تا بیست‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌.
ماده‌ ۷ـ دارایی‌های‌ مورد نیاز در فعالیت‌ مؤسسه‌ بیمه‌ حداکثر تا سقف‌ ۳۰% از ارزش‌ ویژه‌ مجازخواهد بود. بقیه‌ ارزش‌ ویژه‌ مؤسسات‌ بیمه‌ با رعایت‌ درصدهای‌ مذکور در مواد ۲ تا ۵ سرمایه‌گذاری‌می‌شود. برای‌ تامین‌ این‌ ماده‌ در مورد بیمه‌های‌ موجود بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ بررسی‌ لازم‌ را انجام‌ داده‌ وظرف‌ چهار ماه‌ گزارش‌ خود را به‌ شورایعالی‌ بیمه‌ جهت‌ تصمیم‌گیری‌ ارائه‌ می‌کند.
ماده‌ ۸ـ مؤسسات‌ بیمه‌ای‌ که‌ در خارج‌ از کشور فعالیت‌ دارند، نسبت‌ به‌ ذخایر فنی‌ وسرمایه‌گذاری‌ هایی‌ که‌ مربوط به‌ عملیات‌ آنها در خارج‌ است‌، تابع‌ مقررات‌ محل‌ فعالیت‌خواهند بود. در صورتی‌ که‌ در کشور خارجی‌ محل‌ فعالیت‌ مؤسسه‌ بیمه‌ ایرانی‌ مقرراتی‌ دراین‌ موارد وجود نداشته‌ باشد مؤسسه‌ بیمه‌ مربوط تابع‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ خواهند بود.
ماده‌ ۹ـ در مؤسسات‌ بیمه‌ مختلط، حسابهای‌ بیمه‌ های‌ زندگی‌ و یا بیمه‌ های‌ متضمن‌ پرداخت‌مستمری‌ باید به‌ طور کامل‌ جدای‌ از حسابهای‌ بیمه‌ های‌ غیرزندگی‌ نگاهداری شود.
ماده‌ ۱۰ـ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ بخشی‌ از وظایف‌ نظارتی‌ خود تمام‌ یا قسمتی‌ از اموال‌خریداری‌ شده‌ از محل‌ سرمایه‌ و ذخایر فنی‌ و ذخایر و اندوخته‌ های قانونی‌ مؤسسات‌بیمه‌ را در هر زمان‌ که‌ مقتضی‌ بداند ارزشیابی‌ کند.
ماده‌ ۱۱ـمؤسسات‌ بیمه‌ مکلفند در صورتهای‌ مالی‌ هر سال‌ سرمایه‌گذاری‌ های‌ انجام‌ شده‌ از محل‌سرمایه‌ و ذخایر فنی‌ و ذخایر و اندوخته‌ های‌ قانونی‌ خود را به‌ تفکیک تعیین‌ و ضمیمه‌صورتهای‌ مالی‌ به‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ ارسال‌ کنند.
این‌ آیین‌ نامه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ جایگزین‌ آیین‌نامه‌ های‌ شماره‌ ۱۲ و ۱/۱۲ خواهد بود
آیین نامه شماره ۱/۴۲
(مکمل آیین نامه سرمایه ‏گذاری مؤسسات بیمه)
در اجرای ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‎گری، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ تصویب نمود ماده ۴ آیین نامه ‌سرمایه ‎گذاری مؤسسات بیمه (شماره ۴۲) به شرح زیر اصلاح شود:
۱ـ بند (ج) ذیل این‎ ماده حذف و متن زیر جایگزین بند (ب) شود:
ب) سپرده‎های بانکی و یا اوراق مشارکت تضمین شده توسط دولت و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداقل سی درصد جمع ذخایر فنی.
۲ـ متن زیر به عنوان تبصره ذیل این ماده اضافه شود:
تبصره ـ شرکت‏های بیمه مجاز نیستند از اوراق مشارکت موضوع بندهای (ب) و (د) و یا اوراق سپرده بانکی خود به عنوان تضمین و یا وثیقه استفاده نمایند.
آیین نامه شماره ۲/۴۲
مکمل آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه
در اجرای ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‎گری، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۳ تصویب نمود بند ۳ قسمت ‹‹ز›› ذیل ماده ۲ آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه به شرح زیر اصلاح شود:
۳- مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر پنج سال و نرخ سود آن حداقل دو درصد بیشتر از سود سپرده پنج ساله بانکی مصوب شورای پول و اعتبار باشد.
آیین نامه شماره ۳/۴۲
مکمل آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه
در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۴ تصویب نمود تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه (آیین نامه شماره ۱/۴۲) به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره – شرکت های بیمه به استثناء شعب و نمایندگی های خارج از کشور آنها که طبق مقررات کشور محل فعالیت ملزم به تودیع وثیقه یا تضمین می باشند، مجاز نیستند از اوراق مشارکت موضوع بندهای «ب» و «د» و یا اوراق سپرده بانکی خود به عنوان تضمین و یا وثیقه استفاده نمایند

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها