آیین‌نامه ‌شماره ‌۴۸
ضوابط اعطای‌ نمایندگی‌ بیمه‌به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ در مناطق‌ آزاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

253

آیین‌نامه ‌شماره ‌۴۸

ضوابط اعطای‌ نمایندگی‌ بیمه‌به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ در مناطق‌ آزاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

 شورای عالی‌ بیمه‌ در اجرای‌ تبصره‌ ۲ ماده‌ ۲ مقررات‌ تاسیس‌ و فعالیت‌ موسسات‌ بیمه‌ در مناطق‌آزاد تجاری‌ – صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌۷۹,۰۶.۰۸ هیات‌ وزیران‌، درجلسه‌ مورخ ۱۳۸۲.‌۰۴.۰۳ که‌ با حضور نماینده‌ دبیر شورایعالی‌ مناطق‌ آزاد تشکیل‌ شد ضوابط اعطای‌ نمایندگی‌ بیمه‌به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ در مناطق‌ آزاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را مشتمل‌ بر ۶ ماده‌ و یک‌ تبصره‌ بشرح‌ ذیل‌تصویب‌ نمود.

ماده‌ ۱- اشخاص‌ حقیقی‌ متقاضی‌ نمایندگی‌ موسسات‌ بیمه‌ مناطق‌ آزاد باید واجد شرایط ذیل‌ باشند :

الف‌ – دارا بودن‌ حداقل‌ مدرک‌ دیپلم‌ و تجربه‌ کافی‌ در زمینه‌ فعالیتهای‌ بیمه‌ای‌ به‌ تشخیص‌موسسه‌ بیمه
ب‌ – انجام‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ و یا داشتن‌ معافیت‌ دائم‌ برای‌ اتباع‌ ذکور ایرانی‌.
پ‌ – عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر و سابقه‌ محکومیت‌ موثر کیفری‌ به‌ گواهی‌ مراجع‌ ذیربط.
ت‌ – عدم‌ شهرت‌ به‌ نادرستی‌ و نداشتن‌ سوابق‌ سوء حرفه‌ای‌
ث‌ – عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار در سایر مشاغل‌ در مناطق‌ آزاد و یا سایر مناطق‌ کشور.
تبصره‌ – تدریس‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزشی‌ مستثنی‌ می‌باشد
ج‌ – موفقیت‌ در آزمون‌ تخصصی‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌.
ماده‌ ۲- نحوه‌ فعالیت‌ نماینده‌ در مناطق‌ آزاد تابع‌ قرارداد فیمابین‌ وی‌ و موسسه‌ بیمه‌ و بارعایت‌ مقررات‌تاسیس‌ و فعالیت‌ موسسات‌ بیمه‌ درمناطق‌ آزاد تجاری‌ – صنعتی‌ و سایر قوانین‌ و مقررات‌ مربوط خواهد بود.
ماده‌ ۳- قرارداد نمایندگی‌ باید حداقل‌ شامل‌ موارد زیرباشد:
الف‌ – مشخصات‌ ونشانی‌ طرفین‌ قرارداد
ب‌ – حدوداختیارات‌ و وظایف‌ متقابل‌ نماینده‌ وموسسه‌ بیمه‌
پ‌ – نرخ‌ کارمزد به‌ تفکیک‌ رشته‌های‌ مختلف‌ بیمه‌ای‌
ت‌ – مدت‌ قرارداد
ث‌ – میزان‌ ونوع‌ تضمین‌ دریافتی‌ از نماینده‌ به‌ منظور تامین‌ و تضمین‌ حقوق‌ و مطالبات‌ بیمه‌گذاران‌، بیمه‌شدگان, موسسه‌ بیمه‌ و یا ذینفع بیمه‌نامه‌
ج‌ – ممنوعیت‌ انعقاد قرارداد نمایندگی‌ با سایر موسسات‌ بیمه‌ در مدت‌ اعتبار قرارداد
چ‌ – موارد محدودنمودن‌ فعالیت‌، تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد
ح‌ – در قرارداد نمایندگی‌ بایستی‌ موارد ذیل‌ مورد تاکید قرار گیرد :
– نماینده‌ مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ مستقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ ناشی‌ از عمد، تقصیر، غفلت‌ و یا قصور خود، کارکنان‌ و بازاریابهای‌ تابع‌ در رابطه‌ با عملیات‌ بیمه‌ای‌ موضوع‌ قرارداد نمایندگی‌ می‌باشد. در هرحال‌ مفاد این‌ ماده‌ نافی‌ مسئولیت‌ موسسه‌ بیمه‌ دربرابر بیمه‌گذاران‌ نخواهد بود
– نماینده‌ بیمه‌ باید از رقابت‌ مکارانه‌ و ناسالم‌ با موسسات‌ بیمه‌، دلالان‌ رسمی‌ و سایر نمایندگان‌ بیمه‌ و نیز انجام‌ تبلیغات‌ سوء علیه‌ موسسات‌ بیمه‌ خودداری نماید
– پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ نماینده‌ در حکم‌ پرداخت‌ به‌ موسسه‌ بیمه‌ بوده‌ و امضاء نماینده‌ ذیل‌ اسناد بیمه‌ای‌ به‌ منزله‌ امضاء موسسه‌ بیمه‌ می‌باشد
– مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ اختلاف‌ موسسه‌ بیمه‌ و نماینده‌، بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ می‌باشد
– در صورتیکه‌ شورایعالی‌ بیمه‌ مقررات‌ جدیدی‌ وضع‌ نماید، مقررات‌ مذکور از تاریخ‌ تصویب‌ بر شرایط قرارداد حاکم‌ خواهدبود
ماده‌ ۴- موسسه‌ بیمه‌ مکلف‌ است‌ حداکثر یکماه‌ پس‌ از انعقاد قرارداد نمایندگی‌ بیمه‌، یک‌ نسخه‌رونوشت‌ آنرا به‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ ارسال‌ نماید.
ماده‌ ۵- موسسه‌ بیمه‌ موظف‌ است‌ برای‌ نمایندگان‌ خود پروانه‌ نمایندگی‌ صادر نماید. مدت‌ اعتبار پروانه‌سه‌ سال‌ بوده‌ و تمدید آن‌ بلامانع‌ است‌. در هر صورت‌ مدت‌ اعتبار پروانه‌ نمایندگی‌ نمی‌تواند بیشتر از مدت‌ اعتبار قرارداد نمایندگی‌ باشد.
ماده‌ ۶- در صورت‌ عدم‌ رعایت‌ ضوابط تعیین‌ شده‌ در این‌ مصوبه‌ از سوی‌ موسسه‌ بیمه‌ و همچنین‌ عدم ‌رعایت‌ مقررات‌ تاسیس‌ و فعالیت‌ موسسات‌ بیمه‌ در مناطق‌ آزاد از طرف‌ نماینده‌ بنا به‌ اعلام‌بیمه‌ مرکزی‌ایران‌ ، موسسه‌ بیمه‌ موظف‌است‌ نسبت‌ به‌ تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد نماینده‌ اقدام‌ نماید.

 اصلاح آیین نامه ضوابط اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد

آیین نامه شماره ۴۸,۲

مکمل آیین‌نامه ضوابط اعطای پروانه نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۴,۰۵.۰۶ حضور نماینده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی تشکیل شد، در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و تبصره ۲ ماده ۲ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی (موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۱۱۷- ت ۲۲۱۱۷ هـ مورخ۱۳۷۹.۰۶.۰۸ هیئت وزیران)، ضمن لغو آیین­ نامه شماره ۴۸.۱، مؤسسات بیمه مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را ملزم به رعایت بند ج ماده ۱ آیین نامه ۴۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۲.۰۴.۰۳ نمود .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها