آيين‌نامه شماره 100
ضوابط تاسیس و فعالیت موسسات بیمه غیردولتی

آيين‌نامه شماره 100

ضوابط تاسیس و فعالیت موسسات بیمه غیردولتی

شوراي‌عالي بيمه در چهارصد و چهل و هفتمین جلسه خود، با توجه به قانون تاسيس موسسات بيمه غيردولتي مصوب ششم شهريور ۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي و در اجراي ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ضوابط تاسیس و فعالیت موسسات بیمه غیردولتی را مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۱ تبصره به شرح زير تصويب نمود:

ضوابط تاسیس و فعالیت موسسات بیمه غیردولتی


ماده ۱- کلمات و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه با تعاریف زیر بکار رفته اند:          
الف- قانون تاسیس : قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن.         
ب – بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.  
پ – موسسه بیمه: موسسه‌ای است که بر اساس قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این آیین‌نامه از بیمه مرکزی پروانه فعالیت دریافت نموده باشد.    
ت – موافقت اصولي: موافقت با درخواست تاسيس موسسه بيمه كه پس از اخذ مصوبه مجمع عمومي بيمه مركزي به منظور تشكيل پرونده ثبتي و پذيره‌نويسي سهام صادر مي‌شود.    
ث – پروانه تاسيس: موافقت با ثبت موسسه بيمه در مرجع ثبت شركتها كه بيمه مركزي پس از تاييد طرح اساسنامه و انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان در مجمع عمومي موسس و در صورت احراز شرايط لازم براساس موافقت اصولي، صادر مي‌كند.    
ج -پروانه فعاليت: مجوز فعاليت موسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه‌اي كه بيمه مركزي صادر مي‌نمايد.           
ح – کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسه بیمه: کارکنان موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده ۱ آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه (شماره ۹۰) و اصلاحات بعدی آن.         
ماده ۲- تشكيل موسسه بيمه صرفاً به صورت «شركت سهامي عام» ايراني يا «شركت تعاوني سهامي عام» ايراني كه سهام آن با نام بوده و با رعايت قانون تأسيس و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد، امكان‌پذير است. در تاسيس موسسه بيمه به صورت «شركت تعاوني سهامي عام»، مقررات ماده (۱۲) «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي- مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ ابلاغي ۳۱/۰۴/۱۳۸۷مجلس شوراي اسلامي» نيز رعايت خواهد شد.
ماده ۳- موسسین موسسه بیمه باید فاقد سابقه محکومیت موضوع ماده ۶۴ قانون تاسیس و یا هرگونه محکومیت دیگری که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شده است، باشند. 
ماده ۴- وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های موضوع ماده ۲ ‹‹قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت›› نمی‌توانند جزء موسسین موسسه بیمه باشند.         
تبصره ۱ -وزارتخانه‌ها، موسسات، نهادها و شرکت‌های موضوع این ماده در مجموع نمی‌توانند بیش از ده درصد در موسسه بیمه سهم داشته باشند.   
تبصره ۲ -شرکت‌های موضوع تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مشمول حکم این ماده نمی‌باشند. ولی در هر حال مجموع سهام آنها نباید بیش از ۲۰ درصد سهام موسسه بیمه باشد.    
تبصره ۳ -صندوق‌هاي بازنشستگي كاركنان شركت‌ها و موسسات دولتي به استثناي صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق‌هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح مشمول محدوديت اين ماده نمي‌باشند.   
ماده ۵- اشخاص حقوقی که وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در آنها بیش از ۲۰ درصد سهم دارند، نمی‌توانند در مجموع بیش از ۲۰ درصد در موسسه بیمه سهم داشته باشند. 
ماده ۶- هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک موسسه بیمه را داشته باشد. نصاب مذکور در مورد اشخاص حقیقی شامل اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آن شخص نیز می‌باشد.   
تبصره ۱-هر شخص حقیقی و اقارب وی مندرج در این ماده به علاوه اشخاص حقوقی که آن شخص حقیقی و یا اقارب مذکور در آنها بیش از ۲۰ درصد سهم داشته باشند، با رعایت نصاب مندرج در این ماده در مجموع نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهم یک موسسه بیمه را داشته باشد.           
تبصره ۲-هر شخص حقوقی به علاوه سایر اشخاص حقوقی که آن شخص به طور مستقیم در آن‌ها بیش از ۲۰ درصد سهم داشته باشد، با رعایت نصاب مندرج در این ماده در مجموع نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهم یک موسسه بیمه را داشته باشد.
تبصره ۳-در صورتی که موسسه بیمه مختلط متقاضی تفکیک عملیات بیمه‌های زندگی و غیرزندگی خود از طریق تاسیس موسسه بیمه تخصصی باشد، موسسه بیمه مختلط و سایر موسسین موسسه بیمه جدید که موسسه بیمه مختلط بیش از ۲۰ درصد سهام آنها را در اختیار دارد، با رعایت مفاد این ماده از شمول محدودیت‌های مندرج در تبصره های ۱ و ۲ آن مستثنی هستند. موسسه بیمه مختلط متقاضی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه جدید اساسنامه خود را اصلاح نموده و سایر اقدامات لازم را جهت تطبیق وضعیت خود با مقررات مربوط به عمل آورد. پس از اصلاح اساسنامه، موسسه بیمه متقاضی مجاز به صدور بیمه‌‌نامه در زمینه فعالیت موسسه بیمه جدید نخواهد بود.
تبصره ۴-موسسه بیمه مختلط می‌تواند با موافقت موسسه بیمه جدید موضوع تبصره ۳ این ماده و رعایت مواد ۵۴ تا ۵۷ قانون تاسیس و سایر مقررات مربوط، آن بخش از پرتفوی خود را که مربوط به موضوع فعالیت موسسه بیمه جدید است به آن موسسه منتقل نماید.           
ماده ۷- مادامی که موسسه بیمه‌‌ای در هر دو بخش بیمه‌‌های زندگی و بیمه‌‌های غیرزندگی فعالیت می‌کند، طبق مواد ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری (آیین‌نامه شماره ۶۸) و اصلاحات بعدی آن، مکلف است حساب‌های مربوط به معاملات بیمه‌های زندگی را از سایر حساب‌های خود تفکیک نموده و دفاتر خود را به ترتیبی تنظیم کند که کلیه اقلام مربوط به معاملات هر یک از انواع بیمه‌های زندگی به تفکیک مشخص شده باشد.           
ماده ۸- براي دريافت موافقت اصولي، اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي كه واجد شرايط مقرر در اين آيين نامه هستند بايد تقاضاي تاسيس موسسه بيمه را همراه پيش‌نويس اساسنامه، برنامه جامع عملياتي و ساير مدارك و اطلاعاتي كه براي احراز شرايط پيش‌بيني شده در قانون تاسيس و اين آيين‌نامه مورد نياز است به بيمه مركزي تسليم نمايند.
تبصره ۱-برنامه جامع عملیاتی باید شامل اهداف موسسه، بازارهای هدف، تمهیدات بیمه اتکایی و نحوه حصول به اهداف مورد نظر حداقل برای سه سال اولیه فعالیت موسسه بیمه باشد.       
تبصره ۲-در صورتي كه بيمه مركزي پس از دريافت مدارك از متقاضي، براي احراز شرايط، ارایه مدارك و اطلاعات ديگري را لازم بداند بايد ظرف پانزده روز اداري، مراتب را به طور كتبي به متقاضي اعلام نمايد.    
ماده ۹- کلیه موسسین حقوقی موسسه بیمه و سهامداران حقوقی با بیش از پنج درصد سهام موسسه بیمه، باید حداقل سه دوره مالی سابقه فعالیت داشته باشند و مکلفند یک نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان مصوب خود در سه سال مالی قبل را به همراه اظهارنامه‌ای مشتمل بر اسامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران عمده (دارای بیش از پنج درصد سهام) و سایر اطلاعات ضروری به بیمه مرکزی ارایه دهند.          
ماده ۱۰- بيمه مركزي پس از دريافت كليه مدارك و اطلاعات مورد نياز و احراز شرايط قانوني موسسين، حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را درباره تقاضاي مطرح شده براي طی مراحل قانوني به شوراي-عالي بيمه ارایه خواهد نمود.
ماده ۱۱- مفاد اعلاميه پذيره‌نويسي بايد قبل از ارایه به اداره ثبت شركت‌ها به تاييد بيمه مركزي برسد.
ماده ۱۲- حسابرس و بازرس قانوني موسسه بيمه بايد از ميان حسابرسان مورد تاييد بيمه مركزي و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شوند.    
ماده ۱۳- هیچ یک از کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسه بیمه نمی‌توانند در سایر موسسات بیمه (سرزمین اصلی و مناطق آزاد)، کارگزاری‌ها، نمایندگی‌های بیمه و ارزیابی‌های خسارت بیمه‌ای، هرگونه سمت داشته باشند.        
ماده ۱۴- پس از تعيين سرمايه، تصويب اساسنامه، تعيين مديران، بازرس قانوني و ساير موارد مندرج در قانون تجارت در مجمع عمومي موسس و تعيين مديرعامل، بيمه مركزي با رعايت مقررات، پروانه تاسيس موسسه بيمه را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۵- مدت اعتبار موافقت اصولي و پروانه تاسيس حداكثر يك سال پس از صدور است مگر آنكه قبل از انقضاء به درخواست متقاضي و موافقت بيمه مركزي اين مهلت تمديد شود.  
تبصره – مجوزهای صادر شده قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.          
ماده ۱۶- برای صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه و ادامه فعالیت آن، موسسه بیمه باید متناسب با ساختار سازمانی خود، دارای کارکنان کلیدی به ترتیب مندرج در آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه (شماره ۹۰) و آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه (شماره ۹۳) و اصلاحات بعدی آن بوده و صلاحیت فنی آنها قبلاً به تایید بیمه مرکزی رسیده باشد.        
تبصره – در صورت استعفا، عزل یا فوت مدیر عامل موسسه بیمه یا سلب شرایط وی (به تشخیص بیمه مرکزی)، موسسه بیمه موظف است حداکثر تا دو ماه فرد واجد شرایط دیگری را به بیمه مرکزی معرفی نماید. بیمه مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را در مورد صلاحیت فرد معرفی شده اعلام کند. تا زمان انتصاب مدیر عامل مورد تایید بیمه مرکزی، انجام وظایف وی بر عهده قائم مقام مدیر عامل و در صورت نبود قائم مقام، به عهده عضو منتخب هیئت مدیره موسسه بیمه خواهد بود. چنانچه موسسه بیمه‌ای به هر علت بیش از سه ماه فاقد مدیر عامل تایید صلاحیت شده باشد، رئیس‌کل بیمه مرکزی موظف است در اجرای ماده ۴۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری موضوع را همراه با پیشنهاد مشخص در شورای‌عالی بیمه مطرح نماید        .
ماده ۱۷- بيمه مركزي پس از ثبت موسسه بيمه و معرفي مسئولین فني، امور مالی و کنترلی مورد تاييد، ظرف يك ماه پروانه فعاليت براي رشته‌هاي مورد تقاضا را در چارچوب اساسنامه صادر خواهد كرد.   
ماده ۱۸- مديران موسسه بيمه موظفند بر اساس برنامه عملياتي پيش‌بيني شده موسسه بيمه را اداره نمايند و هرگونه تغيير در كليات برنامه عملياتي را قبلاُ به اطلاع و تاييد بيمه مركزي برسانند.   
ماده ۱۹- انجام عمليات اتكايي برای موسسات بیمه اتکایی مجاز است. موسسات بیمه مستقیم مشروط به داشتن حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت بیمه اتکایی و با رعایت ضوابطی که از سوی بیمه مرکزی اعلام خواهد شد مجاز به قبولی اتکایی از سایر موسسات بیمه داخلی (اعم از دولتی، غیردولتی و ثبت شده در مناطق آزاد) و خارجی می‌باشند.  
ماده ۲۰- مواردی که در این آیین‌نامه ذکر نشده است، حسب مورد تابع قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، قانون تجارت، مصوبات شورای‌عالی بیمه، دستورالعمل‌های بیمه مرکزی و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.    
ماده ۲۱- این آیین‌نامه جایگزین ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیردولتی (آیین‌نامه شماره ۴۰) مصوب شورای‌عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن می‌شود و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است. سایر ضوابط مربوط به تاسیس و فعالیت موسسه بیمه که حسب مورد در سایر آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه از جمله آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه (شماره ۹۰) و آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه (شماره ۹۳) و اصلاحات بعدی آن‌ها، وجود دارد، بقوت خود باقی است .

نوشته های مرتبط

نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه

فرهاد عظیمی: آنچه از روح حاکم بر این آیین نامه می توان دریافت این است که شورا با گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشاء آن قابل جبران بداند» (بادینی، 500:1392) که جای بسی خرسندی است. اما باید مراقب بود که مبادا با فاصله گرفتن از تقصیر به این بهانه که با «واقعیت جهان امروز که افزایش خطرات و حوادث در جامعه نتیجه تلاقی تعداد زیادی از فعالیت های گروهی در حال انجام است، ناسازگار است» (بادینی، 547:1392) هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی جایگزین توزیع خسارت شود.

دیدگاه‌ها