آيين‌نامه شماره ۷۵
آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه

آيين‌نامه شماره ۷۵

آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه

شوراي‌عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۳۹۱,۰۶.۰۶ “آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه” را مشتمل بر ۳۰ ماده و ۳۰ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:
فصل اول: تعريف و شرايط اعطاي پروانه نمايندگي بيمه
ماده۱ نماينده بيمه كه در اين آيين‌نامه اختصاراً «نماينده» ناميده مي‌شود، شخص حقيقي يا حقوقي است كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، از جمله قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، مفاد اين آيين‌نامه و ساير مصوبات شوراي‌عالي بيمه، مجاز به عرضه خدمات بيمه‌اي به نمايندگي از طرف يك شركت بيمه طرف قرارداد مي‌باشد.
تبصره۱- شركت بيمه مي‌تواند بخشي از اختيارات و وظايف خود در صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت در رشته‌هاي مختلف بيمه را بر اساس رتبه‌ نمايندگان بيمه، به نماينده تفويض نمايد.
تبصره۲- رتبه‌بندي نمايندگان بيمه حقيقي و حقوقي طبق دستورالعمل ابلاغي از سوي بيمه مركزي ج.ا.ايران توسط شركت‌هاي بيمه و يا موسسات رتبه‌بندي كه مورد تاييد بيمه مركزي ج.ا.ايران مي‌باشند انجام خواهد شد.
 تبصره۳- مقررات اين آيين‌نامه شامل نمايندگاني است كه در داخل كشور فعاليت مي‌كنند. اعطاي نمايندگي بيمه در خارج از كشور مستلزم اخذ موافقت قبلي بيمه مركزي ج.ا.ايران و بر اساس دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي ج.ا.ايران خواهد بود.
 ماده ۲ پروانه نمايندگي بيمه توسط شركت بيمه پس از تاييد بيمه مركزي ج.ا.ايران در همه رشته‌ها يا رشته‌هاي بيمه‌اي معين صادر خواهد شد. مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمايندگي سه سال است و شركت بيمه مي‌تواند با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و احراز شرايط مربوط و گذراندن دوره‌هاي آموزشي لازم توسط نماينده پروانه وي را تمديد نمايد. در هر حال اعتبار پروانه نمايندگي منوط به اعتبار قرار داد نمايندگي بيمه است.
 ماده ۳ شركت بيمه موظف است شرايط اعطاي نمايندگي بيمه را از طرق مقتضي، به ويژه درج در پايگاه اينترنتي خود به اطلاع عموم برساند.
 ماده ۴ مسئوليت احراز صحت شرايط لازم در مورد هر يك از متقاضيان اخذ پروانه نمايندگي بيمه (اعم از حقيقي و حقوقي) بر عهده شركت بيمة مربوط است.
ماده ۵ شخص حقيقي متقاضي اخذ پروانة نمايندگي بيمه بايد واجد شرايط زير باشد:
الف) تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
ب) اعتقاد به اسلام يا يكي ديگر از اديان رسمي كشور.
پ) عدم اعتياد به مواد مخدر.
ت) عدم حجر.
ث) نداشتن سـوء پيشينه كيفري و همچنين نداشتن سابقه محكوميت به جرايم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري.
ج) داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم (براي آقايان).
چ) داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشته بيمـه (و يا ساير رشته‌ها با گرايش بيمه) بدون نياز به داشتن سابقه كار بيمه‌اي، يا حداقل مدرك كارشناسي در رشته‌هاي مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالي، حسابداري، آمار، مديريت و حقوق) با يك سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي، يا حداقل مدرك كارشناسي در ساير رشته‌ها با دو سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي، يا حداقل مدرك ديپلم با سه سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي.
تبصره ۱- متقاضيان فاقد سابقه كار، بايد دوره آموزشي مربوط را حداقل به‌ مدت ۱۲۰ ساعت طبق دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي ج.ا.ايران در شركت بيمه ويا موسسات آموزشي مورد تأييد بيمه مركزي ج.ا.ايران گذرانده و گواهي‌نامه قبولي را ارايه نمايند.
تبصره ۲- اعطاي پروانه نمايندگي به متقاضيان داراي مدرك تحصيلي ديپلم و يا فوق‌ديپلم، منوط به موافقت كتبي مديرعامل شركت بيمه ذيربط خواهد بود.
ح) موفقيت در آزمون نمايندگي بيمه مركزي ج.ا.ايران.
تبصره – بيمه مركزي مي‌تواند برگزاري آزمون نمايندگي بيمه را به شركت‌هاي بيمه يا مؤسسات آموزشي ذيصلاح يا پژوهشكده بيمه تفويض نمايد.
خ) گذراندن دوره كارآموزي به مدت ۱۵ روز اداري در شركت بيمه مربوطه براي كليه متقاضيان نمايندگي بيمه.
ماده ۶ اعطاي نمايندگي حقوقي بيمه منوط به احراز شرايط زير و ارايه آنها به شركت بيمه مربوطه است:
۱-تشكيل و ثبت در قالب شركت سهامي خاص يا شركت تعاوني متعارف.
۲-تهيه اساسنامه طبق نمونه ابلاغي بيمه مركزي ج.ا.ايران.
۳-موضوع فعاليت نماينده حقوقي به طور انحصاري نمايندگي بيمه باشد.
۴-تعداد اعضاي هيئت مديره حداقل سه نفر باشد.
۵-داشتن حداقل يك ميليارد ريال سرمايه اوليه.
۶-ارايه گواهي‌نامه بانك حاكي از تأديه قسمت نقدي سرمايه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد كل سرمايه نماينده حقوقي.
۷-ارايه صورت كامل اسامي سهامداران، مديران و ميزان سهام هر يك از آنها.
۸-ارايه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مديران مطابق بند ث ماده ۵ اين آيين‌نامه.
۹-مديرعامل و حداقل يك عضو بيمه‌اي هيئت مديره بايد واجد شرايط مندرج در ماده ۵ اين آيين‌نامه باشند.
۱۰-ارايه صورت‌جلسات مجمع عمومي مؤسس و هيئت مديره.
۱۱-ارايه اظهارنامه ثبت نمايندگي حقوقي و تأييديه نام آن.
تبصره ۱- سهامداران نمايندگي حقوقي بايد صرفاً اشخاص حقيقي باشند و مكلفند مبلغ تعهدي سرمايه خود را حداكثر ظرف مدت دو سال تأديه نمايند.
تبصره ۲- مشاركت اشخاص حقوقي در سهام نمايندگي حقوقي بيمه، پس از تاييد بيمه مركزي ج.ا.ايران امكان پذير خواهد بود.
تبصره ۳- مديرعامل، اعضاي هيئت ‌مديره و كاركنان شاغل شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي ج.ا.ايران و مؤسسات وابسته به آنها (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي)، كارگزاران (دلالان رسمي) بيمه، نمايندگان بيمه و ارزيابان خسارت بيمه اي و كاركنان هر يك از آنها نمي‌توانند در نمايندگي حقوقي بيمه سمت و يا سهم داشته باشند.
  ماده ۷ ثبت نمايندگي حقوقي و هرگونه تغييرات بعدي از جمله تغيير در مفاد اساسنامه، ميزان سرمايه، تركيب سهامداران، مديرعامل و اعضاي هيئت مديرة آن، موكول به رعايت مقررات اين آيين‌نامه، اعلام شركت بيمه طرف قرارداد و موافقت بيمه مركزي ج.ا.ايران است.
ماده ۸ نماينده حقوقي موظف است ترازنامه و حساب سود و زيان خود را طبق فرم نمونه‌اي كه بيمه مركزي ج.ا.ايران تهيه و به شركت‌هاي بيمه ابلاغ مي‌نمايد، تنظيم كند و پس از تصويب در مجمع عمومي سهامداران خود، نسخه‌اي از آن را براي بررسي و تائيد به شركت بيمه طرف قرارداد ارسال نمايد.
تبصره ۱- شركت بيمه موظف است حداكثر تا پايان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زيان هر يك از نمايندگان حقوقي خود را به بيمه مركزي ج.ا.ايران ارسال كند.

تبصره ۲- نماينده حقوقي موظف است در هر سال مالي حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه خود را تا سقف سرمايه به عنوان اندوخته سرمايه اي در حساب‌هاي خود منظور نمايد.
ماده ۹ نماينده حقيقي و مدير عامل، اعضاي هيئت مديره، مسئول شعبه و سهامداران نمايندگي حقوقي نمي‌توانند در وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند شاغل (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي) باشند يا به عنوان نماينده شركت بيمه ديگر يا كارگزار بيمه فعاليت كنند. علاوه بر اين، اشخاص مذكور نمي‌توانند در ساير نمايندگي‌هاي حقوقي يا كارگزاري‌هاي حقوقي بيمه شاغل بوده و يا سمت و سهم داشته باشند.
تبصره- مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و كاركنان شاغل (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي) شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي ج.ا.ايران نمي‌توانند به عنوان نماينده حقيقي فعاليت نمايند و يا در نمايندگي‌هاي حقوقي، سمت يا سهم داشته باشند.
ماده ۱۰ شركت بيمه مي‌تواند بر اساس ضوابط ابلاغي بيمه مركزي ج.ا.ايران به نمايندگي حقوقي خود اجازه تأسيس شعبه بدهد مشروط بر آنكه مسئول شعبه حائز شرايط نماينده حقيقي باشد.
فصل دوم: حقوق و تكاليف شركت بيمه و نماينده
ماده ۱۱ شركت بيمه مكلف است:
۱-در قرارداد نمايندگي موارد زير را درج نمايد:
۱-۱-مشخصات‌ كامل و نشاني‌ طرفين‌ قرارداد.
۱-۲-حدود اختيارات‌، حقوق و تعهدات طرفين قرارداد.
۱-۳-ميزان كارمزد و نحوه پرداخت آن به‌ تفكيك‌ رشته‌هاي‌ بيمه‌ و تغييرات آن در موارد بازخريد، فسخ، ابطال يا هر گونه تغيير ديگري دربيمه‌نامه.
۱-۴-مدت‌ قرارداد نمايندگي.
۱-۵-ميزان‌ و نوع‌ تضمين‌ دريافتي‌ از نماينده‌ به‌ منظور تأمين‌ و تضمين‌ حقوق‌ و مطالبات‌ بيمه‌گذاران‌، بيمه‌شدگان، ساير اشخاص ذي‌نفع و شركت بيمه.
۱-۶-ممنوعيت‌ انعقاد قرارداد نمايندگي توسط نماينده‌ با ساير شركت‌هاي‌ بيمه‌ در مدت‌ اعتبار قرارداد.
۱-۷-مواردي كه موجب محدود نمودن‌ فعاليت‌ و يا تعليق‌ يا فسخ‌ قرارداد نمايندگي بيمه مي‌شود و نحوه اجراي آن.
۱-۸-ارجاع‌ رسيدگي‌ به‌ اختلاف‌ احتمالي شركت بيمه‌ و نماينده‌ به هيئت موضوع ماده ۲۰ اين آيين‌نامه.
۱-۹-شمول مصوبات جديد شوراي عالي بيمه بر شرايط قرارداد نمايندگي.
۱-۱۰-مشخصات مديران صاحب امضاي مجاز نمايندگي حقوقي.
۲-بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم و مربوط را به‌موقع به نماينده ابلاغ نمايد.
۳-نام و كد نماينده را در بيمه نامه اي كه بنا به پيشنهاد او صادر مي‌شود، درج نمايد.
۴-در صورت لغو پروانه نمايندگي، مراتب را بلافاصله از طرق مقتضي به اطلاع بيمه مركزي ج.ا.ايران و بيمه‌گذاران برساند و براي استرداد پروانه و جمع‌آوري تابلو، سربرگ، مهر، اسناد و مدارك مربوط اقدام نمايد.
۵-اگر چند نماينده براي يك نوع بيمه، نرخ و شرايط خواسته باشند نرخ و شرايط يكسان را به آنها اعلام نمايد.
تبصره ۱- شركت بيمه مجاز نيست تقاضاي صدور بيمه‌نامه‌اي را كه به وسيلة نماينده ارايه ‌شده است از طريق ديگري، اعم از مستقيم يا غيرمستقيم، قبول نمايد مگر با تقاضاي كتبي بيمه‌گذار.
تبصره ۲- درصورتي كه شركت بيمه، پيشنهاد نماينده‌اي را رد كند، نمي‌تواند همان پيشنهاد را از طريق ديگري اعم از مستقيم يا غيرمستقيم قبول نمايد.
۶-زيرساخت‌هاي فيزيكي و امكانات نرم افزاري لازم براي فروش بيمه در فضاي مجازي توسط نمايندگان و برقراري ارتباط الكترونيكي همزمان بين نماينده، شركت بيمه و بيمه مركزي ج.ا.ايران فراهم نمايد.
۷-در صورت فوت يا حجر نماينده حقيقي يا توقف فعاليت نماينده طبق توافق و نبودن شرط خلاف در قرارداد نمايندگي، ارزش پرتفوي نماينده را پرداخت يا با انتقال آن به نماينده ديگر همان شركت موافقت نمايد. ارزش پرتفوي نماينده و نحوة محاسبه آن با توافق طرفين در قرارداد نمايندگي تعيين مي شود.
تبصره- بيمه‌نامه‌هايي كه از طرف يا به پيشنهاد نماينده توسط شركت بيمه صادر مي‌شود پرتفوي نماينده محسوب مي‌شود.
ماده ۱۲ نماينده مكلف است:
۱-كد و نام نماينده و نام شركت بيمه طرف قرارداد را در تابلو، سربرگ، مهر، آگهي‌ و در پايگاه اطلاع رساني خود (در صورت وجود) درج نمايد. نام شركت بيمه بايد با حروف درشت‌تر از نام و كد نماينده درج شود.
تبصره– تابلو نمايندگان هر شركت بيمه و مندرجات آن بايد متحدالشكل بوده و نمونه آن بايد توسط شركت بيمه ذيربط پيشنهاد و به تصويب بيمه مركزي ج.ا.ايران رسيده باشد.
۲-اطلاعات لازم دربارة بيمه‌نامه درخواست شده از جمله نرخ و شرايط، استثنائات، تعهدات بيمه‌گر و وظايف بيمه‌گذار را با رعايت بخشنامه ها و دستورالعمل‌هاي مربوط، به متقاضي بيمه ارايه نمايد.
۳-به منظور تأمين و تضمين حقوق و مطالبات بيمه‌گذاران، بيمه‌شدگان، ساير اشخاص ذي‌نفع و شركت بيمه، تضمين لازم را نزد شركت بيمه طرف قرارداد توديع نمايد. نوع و ميزان تضمين متناسب با حجم فعاليت هر نماينده حقيقي يا حقوقي و شكل حقوقي ثبت آن، به تشخيص شركت بيمه طرف قرارداد تعيين مي شود.
تبصره ۱- تضمين مربوط تا دو سال پس از پايان يا لغو قرارداد نماينده نزد شركت بيمه نگهداري مي‌شود و پس از آن با درخواست كتبي نماينده مسترد مي‌گردد.
تبصره ۲- به اجرا گذاردن تضامين مذكور توسط بيمه‌گر منوط به طرح و تصويب آن در كميته موضوع ماده ۲۱ آئين‌نامه مي باشد. در صورتي كه نماينده مربوط به تصميم كميته مذكور معترض باشد مي‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ آن، براي تجديد نظر خواهي در هيئت رسيدگي به اختلاف نماينده و شركت بيمه تقاضاي كتبي نمايد. در صورت عدم تجديد نظرخواهي ظرف مهلت مقرر و يا تأييد رأي كميته در هيئت مذكور، شركت بيمه مي‌تواند با رعايت قوانين مربوط، تضامين را به نفع خود كارسازي نمايد.
۴-از رقابت مكارانه و ناسالم با ساير نمايندگان بيمه، دلالان (كارگزاران) رسمي بيمه و شركت‌هاي بيمه و يا انجام تبليغات سوء عليه آنها خودداري نمايد.
۵-حق‌بيمه دريافتي اعم از چك يا پرداخت الكترونيكي را قبل از پايان وقت اداري روزي كه دريافت كرده است به حساب بانكي شركت بيمه مربوط واريز كند و در موارد استثنايي به صندوق آن شركت تحويل نمايد.
۶-كد و نام دلال (كارگزار) رسمي بيمه را در بيمه‌نامه‌اي كه به پيشنهاد او صادر مي‌شود درج نمايد.
۷-امكانات سخت‌افزاري و نيروي انساني آموزش‌ديده را براي برقراري ارتباط الكترونيكي با شركت بيمه مربوط و بيمه مركزي ج.ا.ايران تهيه نمايد.
۸-دفتر مناسب با كاربري اداري يا تجاري كه قبلا به تاييد شركت بيمه ذيربط رسيده باشد تهيه نمايد.
ماده ۱۳ شغل نماينده حقيقي، مديرعامل، عضو بيمه‌اي هيئت مديره و مسئول شعبه نماينده حقوقي بايد منحصراً ارايه خدمات بيمه‌اي در محدوده قرارداد نمايندگي باشد.
تبصره- سمت‌هاي آموزشي در مؤسسات آموزش عالي مستثني هستند.
 ماده ۱۴ كاركنان نماينده كه فروش يا صدور بيمه‌نامه انجام مي‌دهند به عنوان متصديان نمايندگي بيمه محسوب مي‌شوند و بايد واجد شرايط زير و داراي گواهي صلاحيت باشند:
۱-داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم.
۲-گذراندن دوره آموزشي لازم به تشخيص شركت بيمه.
۳-داشتن حسن اخلاق و رفتار و توانايي ايجاد ارتباط با مشتريان و داشتن ساير شرايط عمومي مندرج در بندهاي الف تا ج ماده ۵ به تشخيص و مسئوليت نماينده.
تبصره ۱- گواهي صلاحيت متصديان نمايندگي بيمه به صورت عكس‌دار توسط شركت بيمه يا با تفويض اختيار توسط نمايندگي بيمه براي مدت معين صادر مي شود و لازم است در معرض ديد مراجعان قرار داده شود.
تبصره ۲- در صورت وجود هرگونه شكايت از نمايندگي بيمه، كاركنان و بازاريابان وي شركت بيمه موظف است به شكايت رسيدگي و نتيجه را بطور كتبي به اطلاع شاكي برساند.
 ماده ۱۵ پرداخت حق‌بيمه به نماينـده، كارمند يا بازارياب‌ او در حكم پرداخت حق‌بيمه به شـركت بيمه است و نماينده بايد در قبال دريافت حق‌بيمه، رسيد كددار به متقاضي ارايه نمايد.
 ماده ۱۶ مسئوليت جبران خسارات مستقيم و يا غيرمستقيم وارده به بيمه‌گذار و ساير اشخاص ذي‌نفع كه ناشي از عمد، تقصير، غفلت و يا قصور نماينده، كاركنان يا بازاريابان وي در رابطه با عمليات بيمه‌اي موضوع قرارداد نمايندگي بيمه باشد به صورت تضامني بر عهده شركت بيمه و نماينده است. در هرحال، مفاد اين ماده نافي مسئوليت نماينده در مقابل خسارات وارده به شركت بيمه، از جمله خسارت پرداختي، ساير هزينه‌ها و حق‌بيمه دريافت ‌نشده نخواهد بود.
ماده ۱۷– نمايندگان حقيقي، مديرعامل، عضو بيمه‌اي هيئت‌مديره و مسئول شعبه نمايندگان حقوقي كه بر اساس آيين‌نامه شماره ۵۷ مصوب شوراي عالي بيمه پروانه نمايندگي گرفته‌اند موظفند ظرف يك‌سال يا تا اتمام قرارداد نمايندگي(هركدام طولاني‌تر باشد) در آزمون موضوع بند ح ماده ۵ شركت و نمره قبولي كسب نمايند. تمديد قرارداد نمايندگي منوط به رعايت مفاد اين ماده است.
ماده ۱۸ شركت بيمه مي‌تواند نماينده را در سود حاصل از پرتفوي متعلق به او در كليه رشته‌هاي بيمه به استثناي بيمه‌هاي عمر مشاركت دهد. سود قابل پرداخت نبايد از ۱۵ درصد مجموع كارمزدهاي پرداختي به همان نماينده بابت عمليات بيمه‌اي در سال مورد نظر بيشتر باشد.
 ماده ۱۹ پروانه و قرارداد نمايندگي در موارد زير لغو مي‌شود:
الف) با تصميم يكي از طرفين قرارداد ضمن رعايت مفاد قرارداد نمايندگي و حقوق طرف مقابل.
ب) درصورتي كه نماينده حقيقي هر يك از شرايط مقرر در اين آيين‌نامه را از دست بدهد.
ج) در صورتي كه مديرعامل يا عضو بيمه‌اي هيئت‌مديره نمايندگي حقوقي هر يك از شرايط مقرر در اين آيين‌نامه را از دست بدهد يا فوت كند يا محجور يا معذور شود و ظرف مدت سه ماه، فرد جايگزين واجد شرايط معرفي نشود.
د) در صورت تصميم هيئت رسيدگي به اختلاف نماينده و شركت بيمه، موضوع ماده ۲۰ يا كميته رسيدگي به تخلفات نماينده، موضوع ماده ۲۱.
ه) در صورت ورشكستگي نمايندة حقوقي.
فصل سوم: رسيدگي به اختلاف نماينده و شركت بيمه و رسيدگي به تخلفات نماينده
 ماده ۲۰ به منظور رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه در رابطه با مقررات اين آيين نامه و قرارداد نمايندگي منعقده، هيئت رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه كه در اين آيين‌نامه هيئت ناميده مي‌شود و مركب از سه نفر به شرح زير تشكيل مي‌شود:
الف) نماينده بيمه مركزي ج.ا.ايران؛
ب) نماينده منتخب سنديكاي بيمه گران ايران؛
ج) نماينده منتخب انجمن‌هاي صنفي نمايندگان بيمه.
تبصره ۱- هر يك از نمايندگان مذكور براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و عزل يا تجديد انتخاب آنها بلامانع است.
تبصره ۲- تصميمات هيئت به صورت مكتوب و مستدل با اكثريت آرا اتخاذ مي‌شود و پس از امضاي اعضاي هيئت، توسط بيمه مركزي ج.ا.ايران به طرفين ابلاغ مي‌گردد. اين تصميمات براي طرفين قطعي و لازم‌الاجراست.
 تبصره ۳- دبيرخانه هيئت در بيمه مركزي ج.ا.ايران مستقر خواهد بود و دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم هيئت توسط بيمه مركزي ج.ا.ايران تدوين و ابلاغ خواهد شد.
 ماده ۲۱ شركت‌ بيمه موظف است تخلفات نماينده و شكايت واصله از عملكرد او را در كميته‌ رسيدگي به تخلفات نماينده كه در اين آيين‌نامه كميته ناميده مي شود و مركب از دو نفر به انتخاب هيئت مديره شركت بيمه و يك نفر منتخب انجمن صنفي نمايندگان بيمه است، مطرح نمايد. تصميمات كميته با اكثريت آرا معتبر است.
تبصره ۱- شركت بيمه موظف است ظرف مدت حداكثر دو ماه از تاريخ ابلاغ آئين‌نامه، اعضاي كميته را بطور كتبي به بيمه مركزي ج.ا.ايران معرفي نمايد.
تبصره ۲- در مواردي كه شركت بيمه فاقد انجمن صنفي نمايندگان بيمه است نماينده مربوط مي‌تواند بجاي وي فرد ديگري را معرفي نمايد.
تبصره ۳- كميته حسب مورد مي تواند از كارشناس ذيربط در موضوع تخلف براي حضور در جلسه و اعلام نظر كارشناسي بدون داشتن حق راي دعوت نمايد.
تبصره ۴- اجراي ماده ۲۱، نافي اختيارات موضوع ماده ۲۰ و همچنين اختيارات بيمه مركزي ج.ا.ايران نخواهد بود.
ماده ۲۲ در صورت احراز تخلف نماينده، كميته مي‌تواند متناسب با نوع تخلف، تصميمات زير را اتخاذ نمايد:
۱-تذكر كتبي به نماينده.
۲-ايجاد محدوديت در اختيارات تفويضي مانند سلب مجوز صدور بيمه‌نامه.
۳-كاهش ميزان كارمزد نماينده در يك يا چند رشتة بيمه به مدت حداكثر شش ماه.
۴-تعليق فعاليت نماينده در يك يا چند رشتة بيمه به مدت حداكثر شش ماه.
۵-لغو پروانه فعاليت.
تبصره- در مواردي كه راي كميته تعليق يا لغو فعاليت نماينده باشد، شركت بيمه موظف است نسخه اي از تصميم مربوطه را به بيمه مركزي ج.ا.ايران ارسال نمايد.
ماده ۲۳ در صورتي كه تصميم كميته، لغو پروانه نماينده باشد ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ آن به نماينده، با درخواست كتبي وي، قابل تجديد نظرخواهي در هيئت است. تصميمات كميته در ساير موارد، قطعي و براي طرفين معتبر است.
ماده ۲۴ اگر پروانه فعاليت نماينده‌اي درصورت تخلف و با اعلام بيمه مركزي ج.ا.ايران،يا تصميم هيئت و يا كميته لغو شود اين شخص نمي‌تواند پس از لغو پروانه، به عنوان نماينده بيمه و يا كارگزار رسمي بيمه در صنعت بيمه فعاليت نمايد.
 فصل چهارم: نظارت
 ماده ۲۵ شركت‌ بيمه مسئول احراز و انطباق شرايط فعاليت نمايندگان خود با مقررات اين آيين‌نامه است.
تبصره- در صورت عدم رعايت مقررات اين آيين نامه در اعطاي نمايندگي و يا نحوه فعاليت نمايندگان، بيمه مركزي ج.ا.ايران مي‌تواند شركت بيمه را ملزم به متوقف نمودن فعاليت نماينده كند. همچنين شركت بيمه مسئول جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث، ناشي از عدم رعايت مفاد اين آيين‌نامه خواهد بود.
ماده ۲۶ بيمه مركزي ج.ا.ايران بر حسن اجراي مفاد اين آيين‌نامه نظارت مي‌نمايد. در صورت عدم رعايت مقررات اين آيين‌نامه توسط هر يك از شركت‌هاي بيمه و نقص يا عدم نظارت آنها برنمايندگان بيمه، بيمه مركزي ج.ا.ايران مي‌تواند متناسب با هر مورد، تصميمات زير را اتخاذ نمايد:
۱-اخطار كتبي به شركت بيمه مبني بر ضرورت رعايت مقررات مربوط.
۲-اعلام عدم صلاحيت حرفه‌اي مدير ذيربط شركت بيمه.
۳-سلب صلاحيت مدير عامل يا اعضاي هيئت مديره يا معاون فني و يا مسئولين فني شركت بيمه.
۴-ايجاد محدوديت براي شركت بيمه در زمينه پذيرش نماينده.
۵-ارايه پيشنهاد ممنوعيت شركت بيمه از قبول بيمه در يك يا چند رشته بيمه براي مدت مشخص به شوراي عالي بيمه.
 ماده ۲۷ شركت‌ بيمه موظف است امكان دسترسي مناسب بيمه مركزي ج.ا.ايران به آمار و اطلاعات صحيح و قابل اطمينان مربوط به نمايندگان خود را بر اساس دستورالعملي كه بيمه مركزي ج.ا.ايران تهيه و ابلاغ مي‌كند فراهم نمايد.
ماده ۲۸– بيمه مركزي ج.ا.ايران و يا شركت بيمه مي‌توانند در صورت لزوم، علاوه بر اخذ اطلاعات لازم، دفاتر، اسناد و محل نمايندگي را بازرسي كنند و نماينده مكلف به همكاري لازم در اين زمينه است.
 ماده ۲۹ موارد پيش‌بيني نشده در اين آيين‌نامه در رابطه با نمايندگي بيمه، تابع قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، قانون تجارت، ساير قوانين مربوط و عرف بيمه خواهد بود.

ماده ۳۰ اين آيين‌نامه از تاريخ ۱۳۹۱,۰۸.۰۱ لازم‌الاجرا خواهد بود و جايگزين آيين‌نامه شماره ۵۷ مصوب شوراي‌عالي بيمه با عنوان آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه خواهد شد.

آيين‌نامه شماره ۷۵,۱
مكمل آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه 

  شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۳۹۴,۵.۲۷آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (آيين‌نامه شماره ۷۵) را به شرح زير اصلاح و به عنوان “آيين نامه شماره .۱۷۵” و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب نمود: الف- تبصره‌ ديگري به شرح زير، ذيل بند ح ماده ۵ اضافه شود: تبصره ۲- اشخاصي كه به تشخيص بيمه مركزي حداقل ۱۰ سال سابقه كار مفيد فني بيمه اي داشته باشند، از آزمون كتبي موضوع اين بند معاف هستند. ب- ماده ۷ به شرح زير اصلاح و يك تبصره به ذيل آن اضافه شود: ماده ۷- ثبت نمايندگي حقوقي موكول به رعايت مقررات اين آيين¬نامه، اعلام مؤسسه بيمه طرف قرارداد و موافقت بيمه مركزي ج.ا.ايران مي باشد. تبصره- موافقت با ثبت هرگونه تغييرات بعدي از جمله تغيير در مفاد اساسنامه، ميزان سرمايه، تركيب سهامداران، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره با رعايت مقررات اين آيين نامه و قانون تجارت برعهده شركت بيمه طرف قرارداد است. مؤسسه بيمه موظف است اطلاعات تغييرات مذكور را به نحوي كه بيمه مركزي مشخص مي¬نمايد به بيمه مركزي گزارش نمايد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها