آيين‌نامه شماره ۷۳
آیین نامه اجرائی ماده واحده قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين‌المللي بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (كارت سبز)

آيين‌نامه شماره ۷۳

آیین نامه اجرائی ماده واحده قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين‌المللي بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (كارت سبز)

شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده واحده قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين‌المللي بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (كارت سبز) مصوب ۵/۳/۱۳۵۶، در جلسه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ آيين‌نامه اجرايي قانون فوق را مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱-     تعاريف: دراين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارت­هاي ذيل درمعاني مشروحه مقابل آن به‌كار مي‌روند:

۱- قانون الحاق: قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين‌المللي بيمه مسئوليت مدني وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (كارت سبز) مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۵۶.

۲-    قانون بيمه اجباري شخص ثالث: قانون بيمه اجباري شخص ثالث دركشورهاي عضو سيستم بين‌المللي بيمه كارت سبز

۳- دفتر: دفتر ايراني عضو سيستم بين‌المللي بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني (كارت سبز) كه در بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان اداره كارت سبز فعاليت مي‌كند و كليه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي آن بر عهده بيمه مركزي مي‌باشد.

۴- عضو: هر مؤسسه بيمه ايراني كه مجاز به انجام عمليات بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث است و مجوز صدور كارت سبز از بيمه مركزي را دارد.

۵- كارگزار خسارت: مؤسسه بيمه يا هر شخص حقوقي كه از طرف يك يا چند عضو معرفي شده و پس از تأييد دفتر، مجاز مي­شود امور ارزيابي خسارت­هاي ناشي از حادثه وسيله نقليه داراي كارت سبز و تسويه آن را به نمايندگي از عضو يا اعضاء مذكور انجام دهد.

۶- كارت سبز: گواهي­نامه بين‌المللي بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه عضو بر اساس نمونه مورد تائيد دفتر صادر و به بيمه‌گذار عرضه مي‌نمايد.

۷-  بيمه‌گذار: هر شخص داراي كارت سبز كه مسئوليت وي براي جبران خسارت مالي و بدني وارده به شخص ثالث تحت پوشش قرار گرفته است.

۸- شخص ثالث: هر شخص زيان­ديده‌اي كه به علت حادثه وسيله نقليه دچار خسارت بدني و يا مالي شده و مطابق قانون بيمه اجباري شخص ثالث كشور محل وقوع حادثه، ثالث تلقي شود.

۹- وسيله نقليه: هر نوع وسيله نقليه موتوري موضوع كارت سبز كه با قدرت موتور روي زمين (به جز ريل) حركت كند و مشمول بيمه اجباري شخص ثالث كشوري باشد كه در آنجا مورد استفاده قرار مي‌گيرد،‌ بعلاوه انواع يدك و تريلر مجاز متصل به وسايل نقليه مزبور.

۱۰- حادثه: هرگونه واقعه ناشي از وسيله نقليه داراي كارت سبز و يا محمولات آن كه باعث خسارت بدني و يا مالي به اشخاص ثالث مي‌شود و طبق قانون بيمه اجباري شخص ثالث كشور محل وقوع حادثه، تحت پوشش بيمه‌نامه باشد.

۱۱- ادعاي خسارت: هر ادعايي كه زيان­ديده به منظور جبران خسارت مالي و يا بدني مطرح كند و ناشي از حادثه باشد.

۱۲- شوراي دفاتر كارت سبز: نهاد مسئول اداره عمليات سيستم بين­المللي كارت سبز كه دفتر عضو آن است.

ماده ۲-    وظايف و تكاليف دفتر به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:

۱- دستورالعمل‌هاي مربوط به شرايط اعطاي مجوز و نحوه فعاليت اعضا و انتخاب كارگزاران خسارت را تدوين، ابلاغ و بر عملكرد اعضا نظارت نمايد.

۲- مشخصه­هاي كارت سبز را مطابق مقررات مربوط تنظيم و به اعضا ابلاغ كند و اعضا موظفند كه كارت سبز را طبق آن صادر نمايند.

۳-    بازپرداخت خسارت­هايي كه طبق مقررات سيستم كارت سبز بر عهده اعضا مي‌باشد را تضمين نمايد.

۴-    به منظور بررسي و رفع مشكلات اجرايي حداقل سالي يك­بار جلسه‌اي با اعضا برگزار كند.

۵-    بر اجراي مقررات و دستورالعمل‌هاي مصوب شوراي دفاتر كارت سبز نظارت نمايد.

تبصره- دفتر مي‌تواند بر شيوه‌هاي مورد عمل، امكانات اجرايي و كيفيت منابع انساني و نرم‌افزاري عضو نظارت نمايد. 

ماده ۳-   وظايف و تكاليف عضو به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:

۱- آمار و اطلاعات و صورت­هاي حق‌بيمه و خسارات پرداخت شده و معوق و تغييرات حاصله مربوط به عمليات كارت سبز خود را طبق چارچوبي كه دفتر اعلام مي‌نمايد، تنظيم و هر سه ماه يك­بار براي دفتر ارسال نمايد.

۲- در صورت بروز اختلاف با ساير اعضاي دفتر و يا اعضاي دفاتر ساير كشورها در مورد تفسير يا اجراي مقررات كارت سبز و يا امور مربوط به تسويه خسارت، موضوع را به دفتر اعلام و طبق نظر دفتر عمل نمايد.

۳- براي وصول مطالبات خود بابت انجام امور كارشناسي و تسويه خسارت طبق مقررات سيستم كارت سبز از ساير دفاتر كارت سبز و يا اعضاي آنها اقدام نمايد.

تبصره- عضو موظف است طبق مقررات سيستم كارت سبز حق‌الزحمه ساير دفاتر، اعضا و يا كارگزاران خسارت را پرداخت كند.

۴- سهم مشاركت خود مشتمل بر هزينه­هاي اجراي تضمين‌ها و تكاليفي كه به موجب مقررات سيستم كارت سبز به عهده‌ دفتر قرار مي­گيرد را در موعد مقرر به دفتر پرداخت نمايد.

تبصره۱- بيمه مركزي دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت سهم مشاركت و ضمانت اجرايي لازم را بر مبناي مقررات سيستم كارت سبز تدوين و ابلاغ مي­­نمايد.

تبصره۲- عضو بايد، تعهدات لازم را به منظور ضمانت حسن انجام تعهد و تسويه خسارت‌هاي كارت سبز به ترتيبي كه بيمه مركزي اعلام خواهد نمود، نزد دفتر توديع نمايد.

ماده ۴- دفتر و هر يك از اعضا موظفند رونوشت كليه مصوبات، مكاتبات و گزارشات مفيد و موثر در عمليات كارت سبز، دريافتي از شوراي دفاتر و نيز ساير دفاتر كارت سبز و اعضاي آنها را براي يكديگر ارسال نمايند.

ماده ۵-    حق‌بيمه كارت سبز براي انواع وسايل نقليه موتوري زميني توسط بيمه مركزي تعيين مي‌شود.

تبصره– عضو مي‌تواند حق‌بيمه كارت سبز را به ارز معتبر خارجي از بيمه‌گذاران دريافت نمايد.

ماده ۶- عمليات بيمه كارت سبز حسب مورد تابع كليه مقررات قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ مي‌باشد.

ماده ۷- دفتر بايد به محض اطلاع از وقوع حادثه در داخل كشور، مراتب را حسب مورد به دفتر يا عضو كشور ذي­ربط و كارگزار خسارت مربوط اعلام و با آنها همكاري لازم را به عمل آورد.

ماده ۸- در صورت عدم وجود كارگزار خسارت، دفتر مي­تواند رسيدگي، تشخيص و تسويه خسارت زيان‌ديدگان ناشي از حوادث موضوع ماده ۷ را به يكي از اعضا واگذار و يا خود راساً به آن رسيدگي نمايد.

ماده ۹- در صورت وقوع حادثه در خارج از كشور، مسئوليت تسويه و بازپرداخت خساراتي كه توسط دفتر محل وقوع حادثه و يا عضو و يا كارگزار خسارت ذي­ربط به زيان­ديدگان حادثه پرداخت مي­شود، به عهده عضو صادر كننده كارت سبز خواهد بود

ماده ۱۰- عضو موظف است در صورت دريافت اعلاميه و صورت­حساب خسارت، مبالغ ارزي و ريالي خسارت و هزينه‌هاي رسيدگي مربوط را حسب اعلام دفتر يا عضو ذي­ربط يا كارگزار خسارت مربوط بازپرداخت نمايد. تاخير در بازپرداخت خسارت طبق مقررات سيستم كارت سبز، مشمول جريمه خواهد شد. 

ماده ۱۱- دفتر مي‌تواند به عضوي كه به وظايف، تكاليف و تعهدات خود عمل نمي‌نمايد اخطار كتبي داده و در صورت ادامه وضعيت، مجوز صدور كارت سبز آن را تعليق نمايد. در هر صورت عضو مكلف به ايفاي تعهدات و اجراي تكاليف قبلي ناشي از صدور كارت سبز خود مي‌باشد.

ماده ۱۲-  ساير دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي اجرا يا نظارت بر اجراي اين آيين‌نامه توسط بيمه مركزي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها