آیین‌نامه شماره ۷۲
آیین‌نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

253

آیین‌نامه شماره ۷۲

آیین‌نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

شورای‌عالی بیمه در اجرای بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ۱۳۹۱,۰۴.۲۷ “آیین‌نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” را مشتمل بر ۳ ماده به شرح زیر تصویب نمود:

  ماده ۱- حداکثر تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث معادل ۸۰ درصد تعرفه‌های مقرر در تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک مورخ ۱۳۹۰,۰۲.۱۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت (تعرفه حق‌بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث) تعیین می‌گردد.

 ماده ۲- سایر ضوابط مربوط از جمله میزان و نحوه اعمال تخفیف و یا افزایش حق‌بیمه، تابع تصویب‌نامه فوق‌الاشاره خواهد بود.

 ماده ۳- این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین‌نامه تعرفه پوشش‌های مازاد مالی و بدنی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۶,۰۶.۱۹(آیین‌نامه شماره ۵۶) می‌گردد.

آیین‌نامه شماره۷۲,۱

مکمل آیین­ نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث   

شورای­عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۰۹.۲۵به استناد ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، مقررات تعیین حق­ بیمه پوشش‌های بدنی و مالی بیمه اختیاری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را به شرح ذیل اصلاح نمود که بدینوسیله جهت اجرا ابلاغ می­شود:

۲-واد زیر را جایگزین مواد ۱ و ۲ آیین­ نامه شماره ۷۲ «آیین­ نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» و به عنوان مکمل آیین‌نامه مذکور (آیین­نامه شماره ۷۲,۱) تصویب نمود:

ماده ۱- مؤسسات بیمه مجازند با رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه شماره ۸۱ و عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک نسبت به تعیین تعرفه حق‌بیمه هر یک از پوشش‌های بدنی و مالی بیمه اختیاری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اقدام نمایند.

ماده ۲- چنانچه بیمه­ گذار متقاضی خرید یکی از پوشش­ های بدنی یا مالی اختیاری باشد اجبار وی به خرید پوشش اختیاری دیگر ممنوع است.

ماده ۳- در صورتی که هر یک از بیمه­ گذاران بعد از افزایش قانونی مبلغ ریالی دیه اقدام به خرید الحاقیه نمایند این الحاقیه تا سقف تعهدات قانونی جدید مشمول ضوابط بیمه اجباری شخص ثالث خواهد بود.

ماده ۴- حق­ بیمه پوشش­ های اختیاری مالی یا بدنی صرف نظر از تغییرات مبلغ ریالی دیه تا پایان مدت اعتبار بیمه­ نامه تابع ضوابط حق­ بیمه پوشش­ های اختیاری بیمه شخص ثالث خواهد بود.

ماده ۵- مؤسسات بیمه موظفند حق­ بیمه هر یک از پوشش­های بدنی و مالی اختیاری را به صورت جداگانه در بیمه­ نامه شخص ثالث درج نمایند .

نوشته های مرتبط

آیین نامه شماره ۵۶
بیمه نامه های اختیاری( مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث

آیین نامه شماره ۵۶ بیمه نامه های اختیاری( مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ماده ۱. موسسات بیمه مکلفند…

دیدگاه‌ها