آيين‌نامه شماره ۶۶
اركان بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

آيين‌نامه شماره ۶۶

اركان بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

   مقدمه

در قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه­ گري مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰، اركان بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير عنوان شده است:

۱.       مجمع عمومي

۲.       شوراي عالي بيمه

۳.       هيأت عامل

۴.       بازرسان

فصل دوم قانون ياد شده (مواد ۱۰ الي ۱۷) به شوراي عالي بيمه به عنوان ركن دوم بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دارد.

اركان شوراي عالي بيمه

اركان شوراي عالي بيمه عبارتند از:

۱.       شوراي عالي بيمه     

۲.       كميسيون تخصصي شوراي عالي بيمه     

۳.       دبيرخانه شوراي عالي بيمه

۱- شوراي عالي بيمه

۱-۱- تركيب اعضاي شوراي عالي بيمه

طبق ماده ۱۰ قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه­گري شوراي عالي بيمه از اشخاص زير تشكيل مي­گردد:

۱.       رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

۲.       معاون وزير امور اقتصادي و دارايي

۳.       معاون وزير بازرگاني

۴.       معاون وزير كار و امور اجتماعي

۵.       معاون وزير جهاد كشاورزي

۶.       رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران

۷.       مدير عامل يكي از مؤسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه­گران ايران

۸.       يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي

۹.       يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي

۱۰.   يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

توضيح: اعضاي شوراي عالي بيمه موضوع بندهاي ۷، ۸ ، ۹ و ۱۰ براي مدت سه سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 ۱-۲- وظايف شوراي عالي بيمه

طبق ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه­گري، وظايف شوراي عالي بيمه عبارت است از:

۱.    رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسيس يا لغو پروانه مؤسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي

۲.       تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده مؤسسات بيمه قرار گيرد.

۳.       تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه­نامه­ها و نظارت بر امور بيمه‌هاي اتكايي

۴.       تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته­هاي مختلف بيمه مستقيم

۵.       تصويب آيين­نامه­هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت مؤسسات بيمه

۶.    رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران درباره عمليات و فعاليت­هاي مؤسسات بيمه در ايران كه حداقل هر شش ماه يك بار بايد تسليم شود.

۷.       حق اظهار نظر درباره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع شود.

۸.       انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است (بشرح جدول شماره يك).

جدول شماره يك

رديفوظيفه شوراي عالي بيمهماده قانوني
۱تصويب سازمان دبيرخانه شوراي عالي بيمهماده (۱۶)
۲تعيين فعاليت­­هاي مشمول اطلاق عمليات بيمهتبصره (۲) ماده (۳۱)
۳تصويب آيين­نامه ميزان وديعه مورد نياز سرمايه هر يك از رشته­هاي بيمهماده (۳۶)
۴تاييد ممنوعيت به طور موقت موسسه بيمه از قبول بيمه در رشته­هاي معينماده (۴۱)
۵تصويب انتقال سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات موسسه بيمه ويا ساير اقدامات متضمن منافع بيمه­گذاران، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنهاماده (۴۴)
۶تصويب موضوعات پيش­بيني شده در فصل چهارم قانون تاسيس بيمه مركزي (در حال حاضر موضوعيت ندارد، ولي در صورت لغو ممنوعيت فعاليت موسسات بيمه خارجي در ايران، اتخاذ تصميم در موارد پيش­بيني شده در مفاد مورد اشاره از جمله وظايف شورا خواهد بود)مواد(۴۵) و (۴۶) وتبصره ذيل ماده (۴۷)
۷تصويب واگذاري تمام يا قسمتي از پرتفوي يك موسسه بيمه به يك يا چند موسسه بيمه ديگرماده (۵۴)
۸تصويب ادغام يك يا چند موسسه بيمه در يك موسسه بيمه در صورت تحقق شرايط مواد (۵۵)، (۵۶) و (۵۷) قانونماده (۵۸)
۹تاييد ادغام موسسه بيمه يا لغو پروانه آن در صورت عدم رضايت از وضع مالي يا اداري موسسه مذكورماده (۵۹)
۱۰تصويب انواع اندوخته­هاي فني و قانوني، طرز محاسبه آنها، ترتيب به كار انداختن اين اندخته‌ها، نحوه ارزيابي اموال منقول و غيرمنقولماده (۶۱)
۱۱تصويب نمونه ترازنامه و حساب سود و زيان موسسات بيمهماده (۶۲)
۱۲تصويب آيين­نامه دلالان رسمي بيمهماده (۶۸)
۱۳تصويب نحوه واگذاري بيمه اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براي هر رشته بيمهماده (۷۲)

۱-۳- ساير الزامات قانوني مربوط به شوراي عالي بيمه

۱.     رياست شوراي عالي بيمه در اخذ رأي شركت نمي­كند.

۲.     جلسات شوراي عالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضاي شورا رسميت مي­يابد.

۳.     تصميمات با اكثريت پنج رأي حاضر در جلسه، رسمي و معتبر و قابل اجرا است.

۴.   هنگام رسيدگي و اخذ رأي نسبت به مؤسسه بيمه­اي كه يكي از اعضاي شوراي عالي بيمه به نحوي در آن سهيم است، آن عضو در رأي شركت نخواهد كرد.

۵.     جلسات شوراي عالي بيمه حداقل ماهي يك­بار به دعوت رييس شوراي‌عالي بيمه تشكيل مي­گردد.

۶.   در صورتي كه حداقل چهار نفر از اعضاي شوراي عالي بيمه كتباً تقاضاي تشكيل جلسه بنمايند، رييس شوراي عالي بيمه موظف است ظرف مدت يك هفته، اعضاي شورا را براي تشكيل جلسه دعوت نمايد.

۷.   صورت­جلسات مذاكرات شوراي‌عالي بيمه در دفتري ثبت و به امضاي رييس شوراي‌عالي بيمه رسيده و در بيمه مركزي ج.ا.ا. نگهداري مي­شود.

۸.   اعضاي شوراي‌عالي بيمه قبل از شروع به كار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي‌عالي بيمه نهايت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كليه تصميمات خود را به صلاح كشور اتخاذ نمايند و اسرار شوراي‌عالي بيمه را حفظ كنند.

۹.   اعضاي شوراي‌عالي بيمه و مشاورين و اعضاي اداري شوراي‌عالي بيمه و افرادي كه شوراي‌عالي بيمه در اجراي وظايف خود به آنها مراجعه مي‌كند و رئيس كل و ساير اعضاي هيئت عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانه‌اي كه در اجراي وظايف محوله به دست مي‌آورند خودداري نمايند والا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومي خواهند بود.

۱۰. شوراي عالي بيمه داراي دبيرخانه­اي است كه سازمان آن را شوراي عالي بيمه تصويب مي­كند. رئيس و كاركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران انتخاب مي­شوند.

۱-۴- مقررات داخلي شوراي عالي بيمه

۱.     شوراي عالي بيمه به صورت عادي حداقل ماهيانه يك بار جلسه خواهد داشت.

تبصره۱: شوراي عالي بيمه درصورت نياز با درخواست رئيس شورا و يا چهارنفر از اعضاي شورا مي‌تواند جلسه فوق‌العاده داشته باشد.

تبصره ۲: لغو جلسات عادي با درخواست هر كدام از اعضا و تاييد رئيس شورا خواهد بود. در اينصورت مراتب از طريق دبيرخانه شورا به اطلاع اعضا مي‌رسد. 

۲.   جلسات شورا با حضور حداقل ۶ نفر از اعضاي شوراي عالي بيمه (حضور رئيس شورا يا قائم مقام وي الزامي است) رسمي است و تصميمات جلسات با اكثريت ۵ راي حاضر در جلسه رسمي، معتبر و قابل اجراست.

تبصره ۱: رئيس شورا مي‌تواند از رئيس كميسيون تخصصي جهت طرح و ارائه مطالب در جلسات شورا (بدون حق راي) دعوت كند.

تبصره ۲: حضور رئيس دبيرخانه شوراي عالي بيمه به عنوان دبير شورا در جلسات بلامانع است.

۳.   در صورت تمايل، دو نفر از اعضاي شورا مي‌توانند هر يك حداكثر به مدت ۱۰ دقيقه، مطالب خود را پيش از دستور جلسه مطرح نمايند. رئيس شورا نيز مي‌تواند گزارش مختصري از اهم مسائل و عملكرد صنعت بيمه، ظرف مدت ۱۰ دقيقه به شورا ارائه نمايد.

۴.   موضوع دستور جلسه و نظرات بيمه مركزي دربارة آن به همراه تصميمات متخذه دركميسيون تخصصي شوراي عالي بيمه و نظرات ساير سازمانها و دستگاههاي تخصصي ذيربط (حسب مورد) توسط بيمه مركزي حداكثر در ۳۰ دقيقه تشريح مي­شود.

۵.     رئيس شورا براي ابراز نظر هر يك از اعضاي شورا، فرصت مساوي در اختيارشان قرار مي‌دهد.

۶.     بيمه مركزي حداكثر به مدت ۳۰ دقيقه فرصت دارد تا درباره نقطه نظرات و يا سئوالات مطروحه از سوي اعضاي شورا توضيح دهد.

۷.     رياست شورا ضمن جمع بندي مباحث ارايه شده، به نحو مقتضي درباره آن اقدام به راي‌گيري از اعضاي شورا مي‌نمايد.

تبصره: در صورت درخواست راي‌گيري مخفي از سوي هر عضو شورا، نحوه راي‌گيري با نظر شورا تعيين مي‌شود.

۲- كميسيون تخصصي شوراي عالي بيمه

۲-۱- تركيب اعضاي كميسيون تخصصي شوراي عالي بيمه

۱.     معاون طرح و توسعه بيمه مركزي به عنوان رئيس كميسيون

۲.     عضو حقوقي شوراي عالي بيمه

۳.     عضو بيمه اي شوراي عالي بيمه

۴.     عضو شوراي عالي بيمه معرفي شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارائي يا نماينده رسمي و ثابت وي

۵.     عضو شوراي عالي بيمه معرفي شده از سوي وزارت بازرگاني يا نماينده رسمي و ثابت وي

۶.     عضو شوراي عالي بيمه معرفي شده از سوي وزارت كار و امور اجتماعي يا نماينده رسمي و ثابت وي

۷.     عضو شوراي عالي بيمه معرفي شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي يا نماينده رسمي و ثابت وي

۸.     مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران يا نماينده رسمي و ثابت وي

۹.     عضو شوراي عالي بيمه منتخب سنديكاي بيمه‌گران ايران يا نماينده رسمي و ثابت وي

۱۰. عضو شوراي عالي بيمه منتخب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نماينده رسمي و ثابت وي

۱۱. دبيركل سنديكاي بيمه گران ايران

تبصره: رئيس دبيرخانه شوراي عالي بيمه بدون حق راي، دبير كميسيون تخصصي خواهد بود.

۲-۲- فرآيند طرح و بررسي موضوعات در كميسيون تخصصي شوراي عالي بيمه

۱.   وظيفه كميسيون تخصصي شورا، بررسي كارشناسي دستور جلسات شوراي عالي بيمه قبل از طرح آنها در شورا و ارائه نظرات مشورتي به شورا در اين زمينه خواهد بود.

تبصره: گزارشات رئيس شوراي عالي بيمه به شورا، بنا به تشخيص وي مي‌تواند مستقيماً و بدون طرح در كميسيون تخصصي در شوراي عالي بيمه مطرح شود.

۲.     موضوعات پيشنهاد شده توسط هر يك از اعضاي شوراي عالي بيمه در دستورجلسات كميسيون قرار مي‌گيرد.

۳.   دبير كميسيون موظف است در مورد موضوعات دستور جلسه كميسيون حسب مورد نظرات ذي نفعان و صاحبنظران ذيربط را به صورت كتبي اخذ نمايد.

تبصره: در صورت تشخيص كميسيون تخصصي، از ذي نفعان و صاحبنظران براي حضور در جلسه كميسيون دعوت به عمل خواهد آمد.

۴.     دبيرخانه شوراي عالي بيمه با توجه به اولويت دستورجلسات شورا، دستور جلسات كميسيون را تنظيم و به رئيس كميسيون اعلام مي‌كند.

۵.   رئيس كميسيون دعوتنامه كميسيون تخصصي را حداقل سه روز قبل از تشكيل جلسه به همراه مستندات لازم براي اعضاي كميسيون ارسال مي‌نمايد.

تبصره: جلسات فوق‌العاده كميسيون تخصصي بنا به تشخيص شوراي عالي بيمه از شمول مفاد اين بند مستثني مي‌باشد.

۶.     جلسات كميسيون با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مي‌يابد.

۷.     تصميمات كميسيون بر مبناي نظر اكثريت نسبي اعضاي حاضر اتخاذ مي‌شود.

۸.   خلاصه مذاكرات و تصميمات متخذه در كميسيون توسط دبير كميسيون تدوين و به منظور طرح در شوراي عالي بيمه، توسط رئيس كميسيون به رئيس شوراي عالي بيمه ارائه مي‌شود.

تبصره: در صورت درخواست هر يك از اعضاي شورا، مستندات فوق در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

 ۳- دبيرخانه شوراي عالي بيمه

۳-۱- ساختار تشكيلاتي دبيرخانه شوراي عالي بيمه

۱.     رئيس دبيرخانه شوراي عالي بيمه

۲.     كارشناس ارشد بيمه

۳.     كارشناس ارشد حقوقي

۴.     مسئول امور دفتري و بايگان

تبصره: تعيين سطح سازماني رئيس و كارشناسان ارشد دبيرخانه شوراي عالي بيمه به عهده رئيس كل بيمه مركزي ج.ا.ايران خواهد بود.

۳-۲- وظايف دبيرخانه شوراي عالي بيمه

۱.         تهيه پيشنويس دعوتنامه و دستورجلسات كميسيون تخصصي شورا و شوراي عالي بيمه

۲.     هماهنگي لازم براي تسليم دعوتنامه و مستندات مربوط به اعضاي شوراي عالي بيمه يا دفاتر آنها حداقل سه روز قبل از تشكيل جلسه شورا و دريافت رسيد مربوط.

تبصره: درصورت درخواست هركدام از اعضاء، دبيرخانه دستورجلسات را براي آنها به وسيله دورنگار و يا پست الكترونيك ارسال مي‌كند.

۳.         تدوين مصوبات شورا و اخذ امضاي اعضاي حاضر در جلسه شورا

تبصره: در مواردي كه هر يك از اعضاء با برخي از مصوبات مخالف باشند، عين نظر مخالف آنها در خلاصه مذاكرات شورا درج خواهد شد.

۴.         تهيه پيشنويس ابلاغيه مصوبات شورا براي رئيس شورا و انجام ساير اقدامات لازم براي ابلاغ

۵.     ضبط مذاكرات جلسات كميسيون تخصصي و شورا، تهيه صورت‌مذاكرات، تصميمات و مصوبات كميسيون تخصصي شورا و شورايعالي بيمه و ارايه به اعضاي شورا

تبصره: مطالبي كه هر يك از اعضا اعلام كرده و تاكيد مي‌كنند كه در خلاصه مذاكرات ثبت گردد، عيناً توسط دبيرشورا در خلاصه مذاكرات درج خواهد شد.

۶.         تهيه دفتر ثبت صورتجلسات مذاكرات شوراي عالي بيمه با امضاي رياست شورا

۷.         تهيه پيشنويس مكاتبات مربوط به شوراي عالي بيمه براي رياست شورا

۸.         پاسخگويي به مكاتبات و مراجعات مربوط به دبيرخانه شوراي عالي بيمه

۹.         نگهداري صورتجلسات، مصوبات و سوابق مربوط به شوراي عالي بيمه

۱۰.    استعلام و اخذ نظر كتبي از دستگاهها و سازمان هاي تخصصي مرتبط (حسب مورد) و ارائه آن به كميسيون تخصصي شورا

۱۱.    پيگيري اخذ مصوبه مجمع عمومي براي برخي از اعضاي شورا موضوع بندهاي۷ و ۸ و ۹ و۱۰ ماده ۱۰ قانون تاسيس بيمه مركزي ج.ا.ا و بيمه‌گري

۱۲.    پيگيري درج مصوبات شورا در سايت بيمه مركزي ج.ا.ا

۱۳.    همكاري با مديريت روابط عمومي و امور بين الملل براي انعكاس اخبار مرتبط با شوراي عالي بيمه

۱۴.    پيگيري و اخذ نظرات اعضاي شورا در صورت تكليف شورا

۱۵. پيگيري و در صورت لزوم تهيه پيشنويس نامه به عنوان وزارتخانه‌هاي داراي نماينده در شورا، سنديكاي بيمه‌گران ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران براي معرفي نماينده آن مراجع در شوراي عالي بيمه موضوع بندهاي ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۱۰ ماده ۱۰ قانون تاسيس بيمه مركزي ج.ا.ا. و بيمه‌گري

۱۶.    تهيه متن سوگندنامه و ساير هماهنگي‌هاي لازم براي برگزاري مراسم تحليف اعضاي شورا

۱۷.    تهيه گزارش عملكرد شوراي عالي بيمه در مقاطع شش‌ماهه و يكساله و ارائه آن به شورا

۱۸.    ويرايش حقوقي و ادبي مصوبات شورا قبل از امضاء مصوبات مذكور

۱۹.    انجام سايرامور مربوط، محوله از طرف شورا و رئيس شورا 

 پيوست- فرآيند كلي پيشنهاد و بررسي دستور جلسات شوراي عالي بيمه 

  آيين نامه ۲/۶۶

(مكمل نظامنامه شوراي‌عالي بيمه)
شوراي‌عالي بيمه به استناد بند یک ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۱ آيين‌نامه شماره ۶۶ “نظامنامه شورای عالی بیمه” را به شرح زير اصلاح و به عنوان آيين نامه ۲/۶۶ تصویب نمود:

      ۱-   عبارت ” قوانين و مقررات جاري” جايگزين عبارت “مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومي” در جزء ۹ ذيل بند ۱-۳ و عبارت “تعاون، كار و رفاه اجتماعي”  جايگزين عبارت “كار و امور اجتماعي” در جزء ۶ ذيل بند ۲-۱ شود.
۲-   مشابه ساير اعضاي شوراي‌عالي بيمه، عضو بيمه‌اي و عضو حقوقي منتخب مجمع‌ عمومي شورا امكان معرفي”نماينده رسمي و ثابت” را براي شركت در جلسات كميسيون تخصصي شوراي‌عالي بيمه داشته باشند.

۳-      مدير عامل بيمه ايران و عضو منتخب سنديكاي بيمه­گران ايران نيز امكان معرفي “نماينده حسب موضوع” را داشته باشد.

۴-      دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران نيز بتواند بجاي خود نماينده ذيربط و مطلع سنديكا را معرفي نمايد.

۵-      تبصره ذيل جزء ۱ بند ۲-۲ به شرح زير اصلاح شود:

تبصره – بند فوق نافي اختيارات رييس شوراي عالي بيمه براي طرح مستقيم موارد و موضوعات در شوراي‌عالي بيمه نخواهد بود.

۶-      تبصره‌اي به شرح زير، ذيل جزء ۳ بند ۲-۲ اضافه شود:

 تبصره – كميسيون تخصصي مي‌تواند بنا به پيشنهاد رييس كميسيون بررسي برخي از دستور جلسات خود را به كميته‌اي متشكل از حداكثر پنج نفر از اعضاي كميسيون واگذار نمايد. تصميمات اين كميته در حكم تصميمات كميسيون محسوب مي‌شود

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها