آراء دیوانعالی، مرتبط با بیمه

شماره رایتاریخ صدورموضوعسند رای
8061399/12/25عدم تعهد بیمه گر در پرداخت خسارت به راننده مقصر فاقد گواهینامهدریافت
8041399/10/02عدم مسئوليت واردكننده صدمه اوليه، پزشك يا پرستار در جراحات ناشي از اعمال جراحيدریافت
7811398/08/08لزوم تسري و تعميم حكم مقرر در ماده 65 «قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب سال 1395 در خصوص بيمه ‌نامه‌ هاي موضوع بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1389 كه بعد از تصويب آن قانون تنظيم شده ولي خسارت بدني راننده پرداخت نگرديده – مصوب 1398/06/26دریافت
7401394/01/18تعیین دیه از بین رفتن طحالدریافت
7341393/07/22پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی از سوی صندوق تامین خسارت های بدنیدریافت
6911385/07/11چنانچه دو استخوان از يك عضو نيز شكسته شود براي هر استخوان طبق مادة مذكور بايستي ديه جداگانه تعيين شود .دریافت
6831384/10/13نصف شدن دیه و ارش بانوان چنانچه مجموع دیه و ارش بیش از یک سوم شوددریافت
6191376/08/06تعیین دیه شکستگی استخوان (ممنوعیت تعیین دیه و ارش مازاد بر سقف قانونی)دریافت

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها