آبین نامه شماره ۲۴
نرخ بیمه نامه های حوادث انفرادی و گروهی

253

آبین نامه شماره ۲۴

نرخ بیمه نامه های حوادث انفرادی و گروهی

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , آیین نامه زیر را که مشتمل بر ۹ ماده و ۷ تبصره است در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۸ تصویب نمود:         
ماده یک – موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه های حوادث انفرادی و گروهی را براساس مقررات و نرخهای تعیین شده در این آیین نامه صادر نمایند.  
ماده دو – حداقل نرخ بیمه حوادث انفرادی (موضوع آیین نامه شماره ۰۰۲۳۰۰ ) بشرح زیر تعیین میشود:

الف خطر فوت , نقص عضو جزیی و کلی و از کارافتادگی دائم

 طبقه بندی مشاغل نرخ بیمه برای هر هزار ریال سرمایه بیمه
 طبقه یک :این طبقه شامل اشخاصی میگردد که در فعالیتهای روزمره خود با حداقل خطر متصوره روبرو میباشند . از قبیل کارکنان اداری و دفتری وافرادیکه صرفا در دفتر کار خود به عرضه خدمات می پردازند. ۲/۱
 طبقه دو:این طبقه شامل اشخاصی میگردد که در فعالیتهای روزمره خوددر مقایسه با اشخاص موضوع طبقه یک با خطرات نسبی بیشتری روبرو هستند و معمولا علاوه بر استفاده از نیروی فکری با دستشان کا رمیکنند , لیکن کار آنها با ماشین آلات صنعتی نخواهد بود. از قبیل دندان پزشکان , مهندسین ناظر , بازاریابها ، دوزندگان و انبارداران. ۵/۱
 طبقه سه :این طبقه شامل اشخاصی میگردد که متخصص یا نیمه متخصص میباشد و اکثر آنها معمولا با ماشین و ادوات صنعتی کار میکنند . از قبیل کشاورزان , رانندگان و کارکنان ساختمانی. ۲/۲
 طبقه چهار:این طبقه شامل اشخاصی میگردد که با ماشین و ادوات صنعتی پرخطر کار میکنند و یا نوع کار آنها پر خطر میباشد . کارگران غیرماهر صنعتی که به کارهای مختلف گمارده شده و با خطرات متعدد روبرو هستند نیز در این طبقه قرار دارند. از قبیل پرس کار فلز , دکل بند , مامورین آتش نشانی , رفتگر و بارانداز . ۸/۲
 طبقه پنج :این طبقه شامل اشخاصی میگردد که در فعالیت روزمره خودبا بیشترین خطر روبرو هستند . از قبیل خلبانان آزمایشی وکارگران معادن زیر زمینی .
تبصره :بیمه مرکزی ایران موظف است فهرست مشاغل را براساس خطر طبقه بندی و جهت اجراء در اختیار موسسات بیمه قرار دهد.
 ۵/۳

ب هزینه پزشکی

طبقه شغلنرخ بیمه برای هر ۱۰۰ ریال هزینه پزشکی
طبقه یک۸/۰
طبقه دو۱/۱
طبقه سه۵/۱
طبقه چهار۵/۲
طبقه پنج۳

 تبصره : حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر برای هر حادثه نمیتوانداز ده درصد سرمایه بیمه موضوع بند الف ماده دو تجاوز نماید            .
ج غرامت روزانه عمومی

طبقه شغلنرخ بیمه برای هر ۱۰۰ ریال غرامت روزانه
طبقه یک۱۸۰
طبقه دو۲۷۰
طبقه سه۵۴۰
طبقه چهار۷۲۰
طبقه پنج۹۰۰

  تبصره :حداکثر غرامت روزانه مورد تعهد بیمه گر نمیتواند از ۱۲/۰ درصد سرمایه بیمه موضوع بند الف ماده دو تجاوز نماید.
حد نصاب یاد شده در مدت بستری شده در بیمارستان تا ۲۴/۰ درصد سرمایه بیمه موضوع بند الف افزایش مییابد.
د-غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان

طبقه شغلنرخ بیمه برای هر۱۰۰ریال غرامت بیمارستان
  طبقه یک۵۵
 طبقه دو ۷۰
  طبقه سه ۱۲۰
  طبقه چهار ۲۲۵
 طبقه پنج ۲۷۰

تبصره : حداکثر غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان مورد تعهد بیمه گر نمیتواند از ۲۴/۰ درصد سرمایه بیمه موضوع بند الف ماده دو تجاوز نماید.   
ماده سه – در صورتیکه بیمه شده علاوه بر فعالیتهای عادی حرفه ای خویش بطور متناوب و یا مستمر به امور زیر مبادرت نماید, موسسات بیمه میتوانند با اعمال نرخهای ذیل خطرات مشدد را نیز در تعهد خود قرار دهند.

موضوع خطرحداقل نرخ اضافی نسبت به طبقه یکم مندرج در ماده ۲
شکار۱۵
سوارکاری۲۰
قایقرانی۳۰
هدایت موتورسیکلت دنده ای۸۰
هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی (باستثنای هواپیمای نظامی اکتشافی و غیرتجاری۱۵۰
هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی ( مسابقه ای )۱۷۰
هدایت و یا سرنشینی هلکوپتر ( باستثناءهلیکوپترنظامی)۲۰۰
غواصی۲۰۰
پرش با چتر نجات ( بجز سقوط آزاد ) , هدایت کایت یا هواپیما سایر…. وسائط پرواز بدون موتور۳۰۰

تبصره :در مورد سایر خطرات اضافی عنوان نشده , موسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه نامه موافقت بیمه مرکزی ایران را در مورد حداقل نرخ اضافی اخذ نمایند.       `

ماده چهار- بیمه نامه حوادث گروهی برای گروههای بیش از ده نفر صادر میشود و نرخ آن قبل از اعمال تخفیف گروهی موضوع ماده پنج به شرح جدول زیر خواهد بود.

نرخ بیمهنوع اشتغالردیف
برای هر ۱۰۰ ریال سرمایه غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستانبرای هر ۱۰۰ریال سرمایه غرامت روزانه عمومیبرای هر ۱۰۰ ریال سرمایه هزینه پزشکیرای هر ۱۰۰۰ریال سرمایه خطر فوت , نقص عضو و از کار افتادگی
۵۵۱۸۰۸/۰۲/۱موسساتی که بیش از ۷۵% درصد از کارکنان آنها مشمول تعریف طبقات یکم و دوم موضوع ماده ۲ هستن۱
۱۲۰۵۴۰۵/۱۶/۱سایر موسسات۲

تبصره ۱-در صورتیکه بیمه شدگان گروهی از پوشش دیگری برای هزینه پزشکی استفاده نمایند, بیمه گر ذیربط میتواند در موارد اعطای تامین زائد بر پوشش مزبور حداکثر تا ۲۰ درصد نسبت به نرخهای گروهی هزینه پزشکی مقرر در این تعرفه تخفیف منظور نماید.
تبصره ۲- موسسات بیمه موظفند در صورتیکه نوع اشتغال بیمه گذار با تعاریف یاد شده فوق مطابقت ننماید قبل از صدور بیمه نامه موافقت بیمه مرکزی ایران را در مورد نرخ اخذ نمایند.

ماده پنج -حداکثر کاهش حق بیمه در بیمه نامه های گروهی براساس جدول زیر تعیین میگردد.

تعداد گروه بیمه شدگاندرصد تخفیف
۱۰ الی ۱۵۰ نفر۵
۱۵۱ الی ۳۰۰ نفر۶
۳۰۱ الی ۶۰۰ نفر۸
۶۰۱ الی ۱۰۰۰ نفر۱۰
۱۰۰۱ الی ۲۰۰۰ نفر۱۲
۲۰۰۱ الی ۵۰۰۰ نفر۱۵
۵۰۰۱ الی ۱۰۰۰۰ نفر۱۸
۱۰۰۰۱ الی ۲۰۰۰۰ نفر۲۰
۲۰۰۰۱ الی ۵۰۰۰۰ نفر۲۳
۵۰۰۰۱ و بیشتر۲۵

 ماده شش – (تعرفه بیمه کوتاه مدت ): حق بیمه برای بیمه نامه هایی که مدت اعتبار آنها کمتر از یکسال باشد بشرح زیر تعیین میشود:

مدت بیمه نامهدرصدحق بیمه سالانه
تا پنج روز۵
از شش روز تا پانزده روز۱۰
از شانزده روز تا یکماه۲۰
از یکماه تا دو ماه۳۰
از دو ماه تا سه ماه۴۰
از دو ماه تا سه ماه۵۰
از چهارماه تا پنج ماه۶۰
از پنج ماه تا شش ماه۷۰
از شش ماه تا نه ماه۸۵
از نه ماه تا بالا۱۰۰

 ماده هفت -نرخ بیمه در این تعرفه سالیانه میباشد . در صورت صدور بیمه نامه به مدت کمتر از یکسال , مقررات ماده شش (تعرفه بیمه کوتاه مدت ) اعمال میگردد.        
ماده هشت -موسسات بیمه موظفند در مورد بیمه نامه هایی که حداکثر پس از ۱۸۰ روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه صادر و یا تمدید میشوند, نسبت به اعمال مقررات این آیین نامه اقدام نمایند.       
ماده نه -کلیه مقررات مغایر با این آیین نامه از تاریخ اجرای این آیین نامه ملغی است.

آئین نامه شماره ۱ /۲۴
مکمل آئینامه شماره ۲۴
مکمل آیین نامه تعرفه بیمه حوادث
اصلاح نرخ های مندرج در آیین نامه
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۸ موارد زیر را به عنوان مکمل آیین نامه شماره ۲۴ (تعرفه بیمه حوادث ) مورد تصویب قرار داد:           
۱- نرخ و شرایط مندرج در این آیین نامه در مورد افرادی قابل اعمال است که سن آن ها کمتر از ۷۵ سال تمام باشد و در صورتی که سن فرد متقاضی بیمه بیشتر از ۷۵ سال باشد شرکتهای بیمه باید به ازای هر سال سن اضافه بر ۷۵ سال ؛ ده درصد حق بیمه اضافی دریافت نمایند.           
۲- بیمه مرکزی ایران میتواند در موارد خاص برای بیمه نامه های گروهی براساس نرخ دیگری موافقت نماید .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها