آبین نامه شماره ۲۴
نرخ بیمه نامه های حوادث انفرادی و گروهی

آبین نامه شماره ۲۴

نرخ بیمه نامه های حوادث انفرادی و گروهی

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري , آيين نامه زير را كه مشتمل بر ۹ ماده و ۷ تبصره است در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۸ تصويب نمود:         
ماده يك – موسسات بيمه مكلفند بيمه نامه هاي حوادث انفرادي و گروهي را براساس مقررات و نرخهاي تعيين شده در اين آيين نامه صادر نمايند.  
ماده دو – حداقل نرخ بيمه حوادث انفرادي (موضوع آيين نامه شماره ۰۰۲۳۰۰ ) بشرح زير تعيين ميشود:

الف خطر فوت , نقص عضو جزيي و كلي و از كارافتادگي دائم

 طبقه بندي مشاغل نرخ بيمه براي هر هزار ريال سرمايه بيمه
 طبقه يك :اين طبقه شامل اشخاصي ميگردد كه در فعاليتهاي روزمره خود با حداقل خطر متصوره روبرو ميباشند . از قبيل كاركنان اداري و دفتري وافراديكه صرفا در دفتر كار خود به عرضه خدمات مي پردازند. ۲/۱
 طبقه دو:اين طبقه شامل اشخاصي ميگردد كه در فعاليتهاي روزمره خوددر مقايسه با اشخاص موضوع طبقه يك با خطرات نسبي بيشتري روبرو هستند و معمولا علاوه بر استفاده از نيروي فكري با دستشان كا رميكنند , ليكن كار آنها با ماشين آلات صنعتي نخواهد بود. از قبيل دندان پزشكان , مهندسين ناظر , بازاريابها ، دوزندگان و انبارداران. ۵/۱
 طبقه سه :اين طبقه شامل اشخاصي ميگردد كه متخصص يا نيمه متخصص ميباشد و اكثر آنها معمولا با ماشين و ادوات صنعتي كار ميكنند . از قبيل كشاورزان , رانندگان و كاركنان ساختماني. ۲/۲
 طبقه چهار:اين طبقه شامل اشخاصي ميگردد كه با ماشين و ادوات صنعتي پرخطر كار ميكنند و يا نوع كار آنها پر خطر ميباشد . كارگران غيرماهر صنعتي كه به كارهاي مختلف گمارده شده و با خطرات متعدد روبرو هستند نيز در اين طبقه قرار دارند. از قبيل پرس كار فلز , دكل بند , مامورين آتش نشاني , رفتگر و بارانداز . ۸/۲
 طبقه پنج :اين طبقه شامل اشخاصي ميگردد كه در فعاليت روزمره خودبا بيشترين خطر روبرو هستند . از قبيل خلبانان آزمايشي وكارگران معادن زير زميني .
تبصره :بيمه مركزي ايران موظف است فهرست مشاغل را براساس خطر طبقه بندي و جهت اجراء در اختيار موسسات بيمه قرار دهد.
 ۵/۳

ب هزينه پزشكي

طبقه شغلنرخ بيمه براي هر ۱۰۰ ريال هزينه پزشكي
طبقه يك۸/۰
طبقه دو۱/۱
طبقه سه۵/۱
طبقه چهار۵/۲
طبقه پنج۳

 تبصره : حداكثر هزينه پزشكي مورد تعهد بيمه گر براي هر حادثه نميتوانداز ده درصد سرمايه بيمه موضوع بند الف ماده دو تجاوز نمايد            .
ج غرامت روزانه عمومي

طبقه شغلنرخ بيمه براي هر ۱۰۰ ريال غرامت روزانه
طبقه يك۱۸۰
طبقه دو۲۷۰
طبقه سه۵۴۰
طبقه چهار۷۲۰
طبقه پنج۹۰۰

  تبصره :حداكثر غرامت روزانه مورد تعهد بيمه گر نميتواند از ۱۲/۰ درصد سرمايه بيمه موضوع بند الف ماده دو تجاوز نمايد.
حد نصاب ياد شده در مدت بستري شده در بيمارستان تا ۲۴/۰ درصد سرمايه بيمه موضوع بند الف افزايش مييابد.
د-غرامت روزانه بستري شدن در بيمارستان

طبقه شغلنرخ بيمه براي هر۱۰۰ريال غرامت بيمارستان
  طبقه يك۵۵
 طبقه دو ۷۰
  طبقه سه ۱۲۰
  طبقه چهار ۲۲۵
 طبقه پنج ۲۷۰

تبصره : حداكثر غرامت روزانه بستري شدن در بيمارستان مورد تعهد بيمه گر نميتواند از ۲۴/۰ درصد سرمايه بيمه موضوع بند الف ماده دو تجاوز نمايد.   
ماده سه – در صورتيكه بيمه شده علاوه بر فعاليتهاي عادي حرفه اي خويش بطور متناوب و يا مستمر به امور زير مبادرت نمايد, موسسات بيمه ميتوانند با اعمال نرخهاي ذيل خطرات مشدد را نيز در تعهد خود قرار دهند.

موضوع خطرحداقل نرخ اضافي نسبت به طبقه يكم مندرج در ماده ۲
شكار۱۵
سواركاري۲۰
قايقراني۳۰
هدايت موتورسيكلت دنده اي۸۰
هدايت و يا سرنشيني هواپيماي آموزشي (باستثناي هواپيماي نظامي اكتشافي و غيرتجاري۱۵۰
هدايت و يا سرنشيني اتومبيل كورسي ( مسابقه اي )۱۷۰
هدايت و يا سرنشيني هلكوپتر ( باستثناءهليكوپترنظامي)۲۰۰
غواصي۲۰۰
پرش با چتر نجات ( بجز سقوط آزاد ) , هدايت كايت يا هواپيما ساير…. وسائط پرواز بدون موتور۳۰۰

تبصره :در مورد ساير خطرات اضافي عنوان نشده , موسسات بيمه موظفند قبل از صدور بيمه نامه موافقت بيمه مركزي ايران را در مورد حداقل نرخ اضافي اخذ نمايند.       `

ماده چهار- بيمه نامه حوادث گروهي براي گروههاي بيش از ده نفر صادر ميشود و نرخ آن قبل از اعمال تخفيف گروهي موضوع ماده پنج به شرح جدول زير خواهد بود.

نرخ بيمهنوع اشتغالردیف
براي هر ۱۰۰ ريال سرمايه غرامت روزانه بستري شدن در بيمارستانبراي هر ۱۰۰ريال سرمايه غرامت روزانه عموميبراي هر ۱۰۰ ريال سرمايه هزينه پزشكيراي هر ۱۰۰۰ريال سرمايه خطر فوت , نقص عضو و از كار افتادگي
۵۵۱۸۰۸/۰۲/۱موسساتي كه بيش از ۷۵% درصد از كاركنان آنها مشمول تعريف طبقات يكم و دوم موضوع ماده ۲ هستن۱
۱۲۰۵۴۰۵/۱۶/۱ساير موسسات۲

تبصره ۱-در صورتيكه بيمه شدگان گروهي از پوشش ديگري براي هزينه پزشكي استفاده نمايند, بيمه گر ذيربط ميتواند در موارد اعطاي تامين زائد بر پوشش مزبور حداكثر تا ۲۰ درصد نسبت به نرخهاي گروهي هزينه پزشكي مقرر در اين تعرفه تخفيف منظور نمايد.
تبصره ۲- موسسات بيمه موظفند در صورتيكه نوع اشتغال بیمه گذار با تعاريف ياد شده فوق مطابقت ننمايد قبل از صدور بيمه نامه موافقت بيمه مركزي ايران را در مورد نرخ اخذ نمايند.

ماده پنج -حداكثر كاهش حق بيمه در بيمه نامه هاي گروهي براساس جدول زير تعيين ميگردد.

تعداد گروه بيمه شدگاندرصد تخفيف
۱۰ الي ۱۵۰ نفر۵
۱۵۱ الي ۳۰۰ نفر۶
۳۰۱ الي ۶۰۰ نفر۸
۶۰۱ الي ۱۰۰۰ نفر۱۰
۱۰۰۱ الي ۲۰۰۰ نفر۱۲
۲۰۰۱ الي ۵۰۰۰ نفر۱۵
۵۰۰۱ الي ۱۰۰۰۰ نفر۱۸
۱۰۰۰۱ الي ۲۰۰۰۰ نفر۲۰
۲۰۰۰۱ الي ۵۰۰۰۰ نفر۲۳
۵۰۰۰۱ و بيشتر۲۵

 ماده شش – (تعرفه بيمه كوتاه مدت ): حق بيمه براي بيمه نامه هايي كه مدت اعتبار آنها كمتر از يكسال باشد بشرح زير تعيين ميشود:

مدت بيمه نامهدرصدحق بيمه سالانه
تا پنج روز۵
از شش روز تا پانزده روز۱۰
از شانزده روز تا يكماه۲۰
از يكماه تا دو ماه۳۰
از دو ماه تا سه ماه۴۰
از دو ماه تا سه ماه۵۰
از چهارماه تا پنج ماه۶۰
از پنج ماه تا شش ماه۷۰
از شش ماه تا نه ماه۸۵
از نه ماه تا بالا۱۰۰

 ماده هفت -نرخ بيمه در اين تعرفه ساليانه ميباشد . در صورت صدور بيمه نامه به مدت كمتر از يكسال , مقررات ماده شش (تعرفه بيمه كوتاه مدت ) اعمال ميگردد.        
ماده هشت -موسسات بيمه موظفند در مورد بيمه نامه هايي كه حداكثر پس از ۱۸۰ روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه صادر و يا تمديد ميشوند, نسبت به اعمال مقررات اين آيين نامه اقدام نمايند.       
ماده نه -كليه مقررات مغاير با اين آيين نامه از تاريخ اجراي اين آيين نامه ملغي است.

آئين نامه شماره ۱ /۲۴
مكمل آئينامه شماره ۲۴
مكمل آيين نامه تعرفه بيمه حوادث
اصلاح نرخ هاي مندرج در آيين نامه
شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۸ موارد زير را به عنوان مكمل آيين نامه شماره ۲۴ (تعرفه بيمه حوادث ) مورد تصويب قرار داد:           
۱- نرخ و شرايط مندرج در اين آيين نامه در مورد افرادي قابل اعمال است كه سن آن ها كمتر از ۷۵ سال تمام باشد و در صورتي كه سن فرد متقاضي بيمه بيشتر از ۷۵ سال باشد شركتهاي بيمه بايد به ازاي هر سال سن اضافه بر ۷۵ سال ؛ ده درصد حق بيمه اضافي دريافت نمايند.           
۲- بيمه مركزي ايران ميتواند در موارد خاص براي بيمه نامه هاي گروهي براساس نرخ ديگري موافقت نمايد .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها