آئین نامه شماره ۲۹
آیین نامه کارمزد نمایندگی بیمه

253

آئین نامه شماره ۲۹

آیین نامه کارمزد نمایندگی بیمه

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , آیین نامه کارمزد نمایندگی بیمه مشتمل بر دو فصل , ۱۴ ماده و ۳ تبصره را در جلسه مورخ ۲/۹/۱۳۷۱ به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – کارمزد بیمه های غیر زندگی      

ماده ۱- حداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف موسسات بیمه در انواع بیمه های غیر زندگی برای معاملات بیمه ای که توسط دلالان رسمی بیمه و نمایندگان بیمه انجام می گیرد به شرح زیر است:

انواع بیمه

الف- آتش سوزیکارمزدحق بیمه به درصد
۱منازل مسکونی۲۵
۲خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره یک آیین نامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه۱۰
۳خطرات غیر صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره دو آیین نامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه۱۵

میزان کارمزد مربوط به کالاهای نامبرده در جداول ضمیمه شماره ۳, ۴ و ۵ آیین نامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه بسته بمورد , معادل اقلام مندرج در بندهای ۲ و ۳ فوق می باشد. 
در مورد کارمزد خطرات تبعی بندهای ۲ و ۳ فوق حسب مورد ۵/۲% افزوده می گردد.          
میزان کارمزد مربوط به کالاهای نامبرده درجداول ضمیمه شماره ۳و۴و۵ آئین نامه شماره ۲۵ شورایعالی بیمه بسته بمورد معادل اقلام مندرج دربندهای ۲و۳ می باشد.     

درمورد کارمزد خطرات تبعی بندهای ۲و۳ فوق حسب مورد۲,۵درصد اضافه میگردد.

ب– بیمه باربری :
۱بیمه کالاهای وارداتی۱۰
۲بیمه کالاهای داخلی و صادراتی۱۵
۳بیمه های باربری به نفع بانک۵
۴مواردی که بیمه نامه بوسیله بانک افتتاح کننده اعتبار تمدیدمی گردد از کارمزد حق بیمه تمدیدی قابل پرداخت به بانک و مابه التفاوت آن بر حسب مورد به نماینده یا دلال رسمی بیمه پرداخت می گردد.۵۰
ج – بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری
۱وسائط نقلیه سواری۱۵
۲بارکش۱۲
۳اتوبوس – مینی بوس۱۱
د- بیمه مسئولیت :
۱بیمه مسئولیت مدنی اجباری (شخص ثالث ) و دیه۱۰
۲سایر انواع بیمه مسئولیت (بجز مسئولیت کشتی و هواپیما)۲۵
هـ – بیمه حوادث شخصی و درمانی
۱بیمه حوادث انفرادی۲۸
۲بیمه حوادث گروهی۲۵
۳بیمه درمان انفرادی۱۵
۴بیمه درمان گروهی۱۰
و – سایر انواع بیمه
۱پول در صندوق و گردش۱۵
۲صداقت و امانت۱۷
۳تمام خطر مقاطعه کاری , تمام خطر نصب و شکست ماشین آلات۱۰
۴عدم النفع (بصورت مستقل )۱۵
۵بدنه و مسئولیت کشتی و هواپیما۳
۶دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان۲۰
۷اکتشاف و استخراج نفت و گاز۵
۸دزدی با شکست حرز (بصورت مستقل )۱۰
۹شکست شیشه (بصورت مستقل۱۰
و – سایر انواع بیمه
۱پول در صندوق و گردش۱۵
۲صداقت و امانت۱۷
۳تمام خطر مقاطعه کاری , تمام خطر نصب و شکست ماشین آلات۱۰
۴عدم النفع (بصورت مستقل )۱۵
۵بدنه و مسئولیت کشتی و هواپیما۳
۶دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان۲۰
۷اکتشاف و استخراج نفت و گاز۵
۸دزدی با شکست حرز (بصورت مستقل )۱۰
۹شکست شیشه (بصورت مستقل۱۰

ماده ۲- مبنای پرداخت کارمزد های موضوع این آیین نامه حق بیمه پرداخت شده می باشد . در صورتی که به هر علت میزان بیمه بیمه نامه افزایش یا کاهش یابد به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت.
ماده ۳- حداکثر کارمزد نمایندگان بیمه , کارمزد مندرج در ماده یک می باشد و حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه که بصورت شخصیت حقیقی و حقوقی فعالیت می نمایند , بترتیب ۹۰ و ۹۵ درصد از کارمزد های مندرج در این آیین نامه می باشد.
ماده ۴- چنانچه موسسات بیمه میزان کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دلالان رسمی را در قرارداد فیمابین قید ننمایند کارمزد قابل پرداخت معادل حداکثر یاد شده در این آیین نامه خواهد بود.    
ماده ۵- موسسات بیمه می توانند به شرط صدور بیمه نامه توسط نماینده علاوه بر کارمزد مقرر در این آیین نامه هزینه صدور به میزان حداکثر ۵ درصد پرداخت نمایند.     
ماده ۶- موسسات بیمه میتوانند نمایندگان دلالان رسمی بیمه را در سود حاصل از پرتفوی آنها بشرح زیر مشارکت دهند:
– بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری مندرج در بند “ج” از ماده یک این آیین نامه      
– سایر انواع بیمه مسئولیت موضوع ردیف ۲ بند “د” از ماده یک این آیین نامه      
– بیمه حوادث انفرادی و بیمه درمان انفرادی موضوع ردیفهای ۱ و ۳ بند “هـ” از ماده یک این آیین نامه
– بیمه پول در صندوق و گردش , صداقت و امانت و شکست شیشه موضوع ردیفهای ۱, ۲ و ۹ بند “و ” از ماده یک این آیین نامه 
سود قابل پرداخت نباید از ۱۵ درصد کارمزد پرداختی به نماینده بابت عملیات بیمه هر سال وی بیشتر شود.
ماده ۷- موسسات بیمه مکلفند نسبت به مواردی که در این آیین نامه کارمزدی برای آن پیش بینی نگردیده است قبل از پرداخت کارمزد , موافقت بیمه مرکزی ایران را جلب نمایند.   
ماده ۸- حداکثر مبالغ پرداختی تحت عناوین کارمزد و یا سایر هزینه های پیش بینی شده در این آیین نامه , نمی تواند از ۳۵ درصد بیمه تجاوز نماید.       
تبصره ۱- پرداخت هرگونه کارمزدی بیش از میزان مذکور در این آیین نامه غیر مجاز و ممنوع می باشد.
تبصره ۲-موسسات بیمه مجاز به پرداخت کارمزد بجز به نمایندگان و دلالان رسمی بیمه نمی باشند.
ماده ۹- تخفیف در میزان حق بیمه خواه در مورد بیمه هایی که مستقیما” و بدون دخالت دلالان رسمی بیمه یا نماینده بیمه انجام می شود و خواه در مورد بیمه هایی که با دخالت آنان انجام می شود به هر صورت ممنوع است.
تبصره – تخفیف در نرخ حق بیمه در موردی که تعرفه مربوط آن را مجاز دانسته است مشمول این ماده نخواهد بود.
فصل دوم – کارمزد بیمه های زندگی
ماده ۱۰- کارمزد قابل پرداخت برای تحصیل انواع مختلف بیمه های زندگی به شرح زیر تعیین می شود:
الف – برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی انفرادی با حق بیمه سالانه , حداکثر ۲۵% حق بیمه وصولی .
ب – برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه سالانه , حداکثر ۱۰% حق بیمه وصولی .
ج – برای سایر انواع بیمه های زندگی با حق بیمه سالانه حداکثر ۷۵% حق بیمه سال اول مشروط بر این که از ۳۰ در هزار سرمایه تجاوز نکند.    
۴۰% این کارمزد پس از وصول حق بیمه سال اول در سالهای دوم تا یک پنجم هر سال ۱۵% کارمزد پس از وصول حق بیمه های مربوطه قابل پرداخت است.          
د- برای سایر انواع بیمه های زندگی با حق بیمه یکجا , حداکثر ۲%حق بیمه          .
ماده ۱۱- حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه معادل ۱۰۰% کارمزد های معین شده در ماده ۱۰ و حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه معادل ۹۰% آن است.   
ماده ۱۲- موسسات بیمه می توانند جز درموارد بیمه های با حق بیمه یکجا حداکثر ۳ درصد حق بیمه را بابت هزینه وصول حق بیمه به نمایندگان بیمه و یا دلالان رسمی بیمه و مامورین وصول پرداخت نمایند  .
ماده ۱۳- در صورتی که کارمزد پرداختی به نمایندگان یا دلالان رسمی بیمه در مورد یک یا چند بیمه نامه کمتر از میزان کارمزدپیش بینی شده در ماده ۱۰ و ۱۱ باشد موسسه بیمه می تواند از محل ما به التفاوت آن بعنوان کارمزد تشویقی به نمایندگان خود یا دلالان رسمی بیمه به تناسب اهمیت بیمه هایی که تحصیل کرده اند پرداخت نماید.        
در هر حال جمع کارمزد و کارمزد تشویقی دریافتی نمایندگان و دلالان رسمی بیمه نمی تواند از میزان مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ تجاوز کند.           
ماده ۱۴- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به شرکتهای بیمه آیین نامه شماره ۲۰ کارمزد نمایندگی مصوب جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ شورای عالی بیمه ملغی می باشد .

(آیین نامه شماره ۱/۲۹)

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۱ تصویب نمود که تبصره ای به شرح زیر به ماده ۱ آیین نامه شماره ۲۹ افزوده گردد.      
تبصره : میزان کارمزد کلیه مرهونات به نفع بانک حداکثر ۵% حق بیمه میباشد.

آیین نامه شماره ۲/۲۹)

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۳ تصویب نمود که تبصره ای به شرح زیر در خصوص تعیین میزان کارمزد نمایندگان حقوقی به ماده ۱ آیین نامه شماره ۲۹ افزوده گردد.

تبصره ۲ – حداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف موسسات بیمه در انواع بیمه های غیر زندگی برای معاملات بیمه ای که توسط شرکتهای نمایندگی بیمه انجام می گیرد , به شرح زیر میباشد:

انواع بیمهشرکتهای بیمه
الف- بیمه آتش سوزیدرجه ۱درجه ۲درجه ۳
۱منازل مسکونی۵۳۲۲۹
۲خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره یک آئین نامه شماره ۲۵ شورایعالی بیمه۱۴۱۳۱۲
۳خطرات غیرصنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره دوآئین نامه شماره ۲۵ شورایعلی بیمه۲۲۱۹۱۷
ب – بیمه باربری :درجه ۱درجه ۲درجه ۳
۱بیمه کالاهای وارداتی۱۴۱۳۱۲
۲بیمه کالاهای داخلی و صادراتی۲۲۱۹۱۷
۳بیمه باربری به نفع بانک۷۶,۵۶
ج – بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوریدرجه ۱درجه ۲درجه ۳
۱وسائط نقلیه سواری۲۲۱۹۱۷
۲بارکش۱۷۱۶۱۴
۳اتوبوس – مینی بوس۱۶۱۴۱۳
د- بیمه مسئولیتدرجه ۱درجه ۲درجه ۳
۱بیمه مسئولیت مدنی اجباری (شخص ثالث ) و دیه۱۴۱۳۱۲
۲سایر انواع بیمه مسئولیت (بجز مسئولیت کشتی و هواپیما)۳۵۳۲۲۹
هـ – بیمه حوادث شخصی و درمانی :درجه ۱درجه ۲درجه ۳
۱بیمه حوادث انفرادی۴۰۳۶۳۲
۲بیمه حوادث گروهی۳۵۳۲۲۹
۳بیمه درمان انفرادی۲۲۱۹۱۷
۴بیمه درمان گروهی۱۴۱۳۱۲
و – سایر انواع بیمه :درجه ۱درجه ۲درجه ۳
۱پول در صندوق و گردش۲۲۱۹۱۷
۲صداقت و امانت۲۵۲۲۲۰
۳تمام خطر مقاطعه کاری , تمام خطر نصب و شکست ماشین آلات۱۴۱۳۱۲
۴عدم النفع (بصورت مستقل )۲۲۱۹۱۷
۵بدنه و مسئولیت کشتی و هواپیما۴,۵۴۳,۵
۶دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان۲۹۲۶۲۳
۷اکتشاف و استخراج نفت و گاز۷۶,۵۶
۸دزدی با شکست حرز (بصورت مستقل )۱۴۱۳۱۲
۹شکست شیشه (بصورت مستقل )۱۴۱۳۱۲
۱۰مرهونات به نفع بانک۷۶,۵۶

آیین نامه شماره ۳/۲۹)

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۴ تصویب نمود:           
حداکثر کارمزد نمایندگان و شرکتهای نمایندگی در رشته اتومبیل (بدنه و شخص ثالث ) به میزان ۵ واحد از ارقام فعلی موضوع بند “ج ” و شماره ۱ از بند “د” ماده یک آیین نامه شماره ۲۹ شورای عالی بیمه کاهش می یابد.       
این مصوبه از تاریخ ابلاغ ( ۱/۹/۱۳۷۴) جاری خواهد بود .

آیین نامه شماره ۴/۲۹)


شورایعالی بیمه دراجرای بند۴ازماده ۱۷قانون تاسیس بیمه مرکزی  وبیمه گری درجلسه مورخ ۲۸/۶/۷۹تصویب نمود برای بیمه نامه هایی که ازاول آبانماه ۱۳۷۹صادرمی شود هزینه صدور وکارمزدنمایندگی بارعایت مواردزیر محاسبه وپرداخت شود:
 کارمزد فروش هر بیمه نامه با توجه به مقدار حق بیمه و طبقه بندی زیر:  
 الف- تاپانصد میلیون ریال حق بیمه ,حداکثرصددرصد کارمزدمصوب        
 ۱- بیش ازپانصدمیلیون ریال تا یک میلیارد ریال حق بیمه ,حداکثرپنجاه درصدکارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.
 ۲-بیش ازیک میلیاردریال جق بیمه ,حداکثربیست وپنج درصدکارمزدمصوب نسبت به حق بیمه مازاد. 
 ۳-هزینه صدور هربیمه نامه باتوجه  به مقدار حق بیمه  وطبقه بندی زیر:  
 ب -تایکصدمیلیون ریال حق بیمه حداکثرصددرصدهزینه صدور مصوب.   
 ۱-بیش از یکصدمیلیون ریال  تا پانصدمیلیون ریال حق بیمه حداکثربیست وپنج درصد هزینه صدور مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.           
 ۲-بیش ازپانصدمیلیون ریال حق بیمه ,حداکثرده درصد هزینه صدور مصوب  نسبت به حق بیمه مازاد.
 ۳-چنانچه مدت پوشش بیمه ای دربیمه نامه  هایی که عرفا به صورت سالانه صادر میشودکمترازیکسال باشد کارمزدویاهزینه صدوربایدبراساس  حق بیمه سالیانه وبارعایت بندهای الف وب فوق به ترتیب زیرمحاسبه وپرداخت شود:

کارمزدیا هزینه صدور
(کارمزد سالیانه/حق بیمه سالیانه) *حق بیمه کوتاه مدت

د مدت اجرای این مقررات تاپایان مهرماه است وشرکتهای بیمه باید تا آخر شهریور ۱۳۸۰ نتیجه اجرای این مقررات راهمراه نظر وپیشنهاد خودبه بیمه مرکزی گزارش نمایند .

آیین نامه شماره ۵/۲۹)

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ تصویب نمود.           
بند (د) آئین نامه شماره ۴/۲۹ لغو می شود و شرکتهای بیمه موظفند مفاد آئین نامه مذکور را همچنان رعایت نمایند .

آیین نامه شماره ۶/۲۹)

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ تصویب نمود            .
از ابتدای سال ۱۳۸۲ مصوبه مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۸ و قسمت ًاولاً در مصوبه مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ شورای عالی بیمه موضوع کارمزد موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی لغو و متن زیر جایگزین آنها می گردد .
۱ – پرداخت کارمزد برای بیمه های مربوط به وزارتخانه و موسسات وشرکتهای دولتی که نام آنها در قانون بودجه ذکر می شود و پیمانکاران هریک از آنها و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است .
۲- قراردادهای بیمه که دستگاههای مذکور برای کارکنان خود منعقد می نمایند اعم از اینکه کارکنان در تامین حق بیمه مشارکت داشته یا نداشته باشند مشمول ممنوعیت پرداخت کارمزد خواهد بود .

(آیین نامه شماره ۷/۲۹)

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‎ گری در جلسه مورخ ۱۳۸۴,۰۵.۰۴  تصویب نمود از ابتدای شهریور ۱۳۸۴ آیین نامه ‎های شماره ۱/۲۹، ۲/۲۹ و ۳/۲۹ مصوب شورای عالی بیمه لغو و مواد ۱ و ۳ آیین نامه شماره ۲۹ به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۱- حداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسات بیمه در انواع بیمه غیرزندگی برای معاملات بیمه ‎ای که توسط نمایندگان بیمه انجام می‎گیرد بر اساس درصدی از حق بیمه پرداخت شده بشرح زیر است :

 درصد کارمزد
شرکت نمایندگی بیمه
درصد کارمزد
نماینده حقیقی بیمه
 الف- بیمه آتش سوزی
 ۲۹۲۵۱- منازل مسکونی
 ۱۲۱۰۲-خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره یک آیین نامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه
 ۱۷۱۵۳-خطرات غیر صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره دو آیین نامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه

 تبصره بند الف – میزان کارمزد مربوط به کالاهای نامبرده در جداول ضمیمه شماره ۳، ۴ و ۵ آیین نامه شماره ۲۵ مصوب شورای عالی بیمه بسته به مورد ، معادل اقلام مندرج در بندهای ۲ و ۳ فوق می‎باشد و درمورد کارمزد خطرات تبعی بندهای ۲ و ۳ فوق حسب مورد ۵/۲ درصد افزوده می‎گردد.

ب- بیمه باربری:
۱۲۱۰۱- کالاهای وارداتی
۱۷۱۵۱- کالاهای داخلی و صادراتی
۶۵۳- باربری به نفع بانک

 تبصره بند ب _ در مواردی که بیمه نامه باربری بوسیله بانک افتتاح کننده اعتبار تمدید می‎گردد، شرکت بیمه می‎تواند ۵۰ درصد ازکارمزد حق بیمه بیمه نامه تمدیدی را به بانک و مابه ‎التفاوت آن را حسب مورد به نماینده یا دلال رسمی بیمه پرداخت کند.

ج – بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری:
۱۲۱۰۱- وسائط نقلیه سواری
۹۷۲- بارکش
۸۶۳- اتوبوس – مینی بوس
د – بیمه مسئولیت:
۷۵۱- مسئولیت مدنی اجباری (شخص ثالث) و دیه
۲۹۲۵۲- سایر انواع مسئولیت ( بجز مسئولیت کشتی و هواپیما )
هـ – بیمه حوادث شخصی و درمانی:
۳۲۲۸۱- حوادث انفرادی
۲۹۲۵۲- حوادث گروهی
۱۷۱۵۳- درمان انفرادی
۱۲۱۰۴- درمان گروهی
و- سایر انواع بیمه:
۱۷۱۵۱- پول در صندوق و گردش
۲۰۱۷۲- صداقت و امانت
۱۲۱۰۳- تمام خطر مقاطعه کاری، تمام خطر نصب و شکست ماشین ‎آلات
۱۷۱۵۴– عدم‎ النفع (بصورت مستقل)
۵/۳۳۵- بدنه و مسئولیت کشتی و هواپیما
۲۳۲۰۶- دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان
۶۵۷- اکتشاف و استخراج نفت و گاز
۱۲۱۰۸- دزدی با شکست حرز (بصورت مستقل)
۱۲۱۰۹- شکست شیشه (بصورت مستقل)
۶۵۱۰- مرهونات به نفع بانک

ماده ۳- حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه که به صورت شخص حقوقی یا حقیقی فعالیت می‎کنند به ترتیب معادل کارمزد نماینده حقیقی و ۹۵ درصد کارمزد نماینده حقیقی مندرج در این آیین نامه است.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها