آئين نامه شماره ۲۹
آيين نامه كارمزد نمايندگي بيمه

آئين نامه شماره ۲۹

آيين نامه كارمزد نمايندگي بيمه

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري , آيين نامه كارمزد نمايندگي بيمه مشتمل بر دو فصل , ۱۴ ماده و ۳ تبصره را در جلسه مورخ ۲/۹/۱۳۷۱ به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول – كارمزد بيمه هاي غير زندگي      

ماده ۱- حداكثر كارمزد قابل پرداخت از طرف موسسات بيمه در انواع بيمه هاي غير زندگي براي معاملات بيمه اي كه توسط دلالان رسمي بيمه و نمايندگان بيمه انجام مي گيرد به شرح زير است:

انواع بيمه

الف- آتش سوزيكارمزدحق بيمه به درصد
۱منازل مسكوني۲۵
۲خطرات صنعتي موضوع جداول ضميمه شماره يك آيين نامه شماره ۲۵ شوراي عالي بيمه۱۰
۳خطرات غير صنعتي موضوع جداول ضميمه شماره دو آيين نامه شماره ۲۵ شوراي عالي بيمه۱۵

ميزان كارمزد مربوط به كالاهاي نامبرده در جداول ضميمه شماره ۳, ۴ و ۵ آيين نامه شماره ۲۵ شوراي عالي بيمه بسته بمورد , معادل اقلام مندرج در بندهاي ۲ و ۳ فوق مي باشد. 
در مورد كارمزد خطرات تبعي بندهاي ۲ و ۳ فوق حسب مورد ۵/۲% افزوده مي گردد.          
ميزان كارمزد مربوط به كالاهاي نامبرده درجداول ضميمه شماره ۳و۴و۵ آئين نامه شماره ۲۵ شورايعالي بيمه بسته بمورد معادل اقلام مندرج دربندهاي ۲و۳ مي باشد.     

درمورد كارمزد خطرات تبعي بندهاي ۲و۳ فوق حسب مورد۲,۵درصد اضافه ميگردد.

ب– بيمه باربري :
۱بيمه كالاهاي وارداتي۱۰
۲بيمه كالاهاي داخلي و صادراتي۱۵
۳بيمه هاي باربري به نفع بانك۵
۴مواردي كه بيمه نامه بوسيله بانك افتتاح كننده اعتبار تمديدمي گردد از كارمزد حق بيمه تمديدي قابل پرداخت به بانك و مابه التفاوت آن بر حسب مورد به نماينده يا دلال رسمي بيمه پرداخت مي گردد.۵۰
ج – بيمه بدنه وسائط نقليه موتوري
۱وسائط نقليه سواري۱۵
۲باركش۱۲
۳اتوبوس – ميني بوس۱۱
د- بيمه مسئوليت :
۱بيمه مسئوليت مدني اجباري (شخص ثالث ) و ديه۱۰
۲ساير انواع بيمه مسئوليت (بجز مسئوليت كشتي و هواپيما)۲۵
هـ – بيمه حوادث شخصي و درماني
۱بيمه حوادث انفرادي۲۸
۲بيمه حوادث گروهي۲۵
۳بيمه درمان انفرادي۱۵
۴بيمه درمان گروهي۱۰
و – ساير انواع بيمه
۱پول در صندوق و گردش۱۵
۲صداقت و امانت۱۷
۳تمام خطر مقاطعه كاري , تمام خطر نصب و شكست ماشين آلات۱۰
۴عدم النفع (بصورت مستقل )۱۵
۵بدنه و مسئوليت كشتي و هواپيما۳
۶دام و طيور و پرورش زنبور عسل و آبزيان۲۰
۷اكتشاف و استخراج نفت و گاز۵
۸دزدي با شكست حرز (بصورت مستقل )۱۰
۹شكست شيشه (بصورت مستقل۱۰
و – ساير انواع بيمه
۱پول در صندوق و گردش۱۵
۲صداقت و امانت۱۷
۳تمام خطر مقاطعه كاري , تمام خطر نصب و شكست ماشين آلات۱۰
۴عدم النفع (بصورت مستقل )۱۵
۵بدنه و مسئوليت كشتي و هواپيما۳
۶دام و طيور و پرورش زنبور عسل و آبزيان۲۰
۷اكتشاف و استخراج نفت و گاز۵
۸دزدي با شكست حرز (بصورت مستقل )۱۰
۹شكست شيشه (بصورت مستقل۱۰

ماده ۲- مبناي پرداخت كارمزد هاي موضوع اين آيين نامه حق بيمه پرداخت شده مي باشد . در صورتي كه به هر علت ميزان بيمه بيمه نامه افزايش يا كاهش يابد به همان نسبت كارمزد نيز افزايش يا كاهش خواهد يافت.
ماده ۳- حداكثر كارمزد نمايندگان بيمه , كارمزد مندرج در ماده يك مي باشد و حداكثر كارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمي بيمه كه بصورت شخصيت حقيقي و حقوقي فعاليت مي نمايند , بترتيب ۹۰ و ۹۵ درصد از كارمزد هاي مندرج در اين آيين نامه مي باشد.
ماده ۴- چنانچه موسسات بيمه ميزان كارمزد قابل پرداخت به نمايندگان و دلالان رسمي را در قرارداد فيمابين قيد ننمايند كارمزد قابل پرداخت معادل حداكثر ياد شده در اين آيين نامه خواهد بود.    
ماده ۵- موسسات بيمه مي توانند به شرط صدور بيمه نامه توسط نماينده علاوه بر كارمزد مقرر در اين آيين نامه هزينه صدور به ميزان حداكثر ۵ درصد پرداخت نمايند.     
ماده ۶- موسسات بيمه ميتوانند نمايندگان دلالان رسمي بيمه را در سود حاصل از پرتفوي آنها بشرح زير مشاركت دهند:
– بيمه بدنه وسائط نقليه موتوري مندرج در بند “ج” از ماده يك اين آيين نامه      
– ساير انواع بيمه مسئوليت موضوع رديف ۲ بند “د” از ماده يك اين آيين نامه      
– بيمه حوادث انفرادي و بيمه درمان انفرادي موضوع رديفهاي ۱ و ۳ بند “هـ” از ماده يك اين آيين نامه
– بيمه پول در صندوق و گردش , صداقت و امانت و شكست شيشه موضوع رديفهاي ۱, ۲ و ۹ بند “و ” از ماده يك اين آيين نامه 
سود قابل پرداخت نبايد از ۱۵ درصد كارمزد پرداختي به نماينده بابت عمليات بيمه هر سال وي بيشتر شود.
ماده ۷- موسسات بيمه مكلفند نسبت به مواردي كه در اين آيين نامه كارمزدي براي آن پيش بيني نگرديده است قبل از پرداخت كارمزد , موافقت بيمه مركزي ايران را جلب نمايند.   
ماده ۸- حداكثر مبالغ پرداختي تحت عناوين كارمزد و يا ساير هزينه هاي پيش بيني شده در اين آيين نامه , نمي تواند از ۳۵ درصد بيمه تجاوز نمايد.       
تبصره ۱- پرداخت هرگونه كارمزدي بيش از ميزان مذكور در اين آيين نامه غير مجاز و ممنوع مي باشد.
تبصره ۲-موسسات بيمه مجاز به پرداخت كارمزد بجز به نمايندگان و دلالان رسمي بيمه نمي باشند.
ماده ۹- تخفيف در ميزان حق بيمه خواه در مورد بيمه هايي كه مستقيما” و بدون دخالت دلالان رسمي بيمه يا نماينده بيمه انجام مي شود و خواه در مورد بيمه هايي كه با دخالت آنان انجام مي شود به هر صورت ممنوع است.
تبصره – تخفيف در نرخ حق بيمه در موردي كه تعرفه مربوط آن را مجاز دانسته است مشمول اين ماده نخواهد بود.
فصل دوم – كارمزد بيمه هاي زندگي
ماده ۱۰- كارمزد قابل پرداخت براي تحصيل انواع مختلف بيمه هاي زندگي به شرح زير تعيين مي شود:
الف – براي بيمه هاي خطر فوت ساده زماني انفرادي با حق بيمه سالانه , حداكثر ۲۵% حق بيمه وصولي .
ب – براي بيمه هاي خطر فوت ساده زماني جمعي با حق بيمه سالانه , حداكثر ۱۰% حق بيمه وصولي .
ج – براي ساير انواع بيمه هاي زندگي با حق بيمه سالانه حداكثر ۷۵% حق بيمه سال اول مشروط بر اين كه از ۳۰ در هزار سرمايه تجاوز نكند.    
۴۰% اين كارمزد پس از وصول حق بيمه سال اول در سالهاي دوم تا يك پنجم هر سال ۱۵% كارمزد پس از وصول حق بيمه هاي مربوطه قابل پرداخت است.          
د- براي ساير انواع بيمه هاي زندگي با حق بيمه يكجا , حداكثر ۲%حق بيمه          .
ماده ۱۱- حداكثر كارمزد قابل پرداخت به نمايندگان بيمه معادل ۱۰۰% كارمزد هاي معين شده در ماده ۱۰ و حداكثر كارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمي بيمه معادل ۹۰% آن است.   
ماده ۱۲- موسسات بيمه مي توانند جز درموارد بيمه هاي با حق بيمه يكجا حداكثر ۳ درصد حق بيمه را بابت هزينه وصول حق بيمه به نمايندگان بيمه و يا دلالان رسمي بيمه و مامورين وصول پرداخت نمايند  .
ماده ۱۳- در صورتي كه كارمزد پرداختي به نمايندگان يا دلالان رسمي بيمه در مورد يك يا چند بيمه نامه كمتر از ميزان كارمزدپيش بيني شده در ماده ۱۰ و ۱۱ باشد موسسه بيمه مي تواند از محل ما به التفاوت آن بعنوان کارمزد تشويقي به نمايندگان خود يا دلالان رسمي بيمه به تناسب اهميت بيمه هايي كه تحصيل كرده اند پرداخت نمايد.        
در هر حال جمع كارمزد و كارمزد تشويقي دريافتي نمايندگان و دلالان رسمي بيمه نمي تواند از ميزان مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ تجاوز كند.           
ماده ۱۴- از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به شركتهاي بيمه آيين نامه شماره ۲۰ كارمزد نمايندگي مصوب جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ شوراي عالي بيمه ملغي مي باشد .

(آيين نامه شماره ۱/۲۹)

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري , در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۱ تصويب نمود كه تبصره اي به شرح زير به ماده ۱ آيين نامه شماره ۲۹ افزوده گردد.      
تبصره : ميزان كارمزد كليه مرهونات به نفع بانك حداكثر ۵% حق بيمه ميباشد.

آيين نامه شماره ۲/۲۹)

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۳ تصويب نمود كه تبصره اي به شرح زير در خصوص تعيين ميزان كارمزد نمايندگان حقوقي به ماده ۱ آيين نامه شماره ۲۹ افزوده گردد.

تبصره ۲ – حداكثر كارمزد قابل پرداخت از طرف موسسات بيمه در انواع بيمه هاي غير زندگي براي معاملات بيمه اي كه توسط شركتهاي نمايندگي بيمه انجام مي گيرد , به شرح زير ميباشد:

انواع بيمهشركتهاي بيمه
الف- بيمه آتش سوزيدرجه ۱درجه ۲درجه ۳
۱منازل مسكوني۵۳۲۲۹
۲خطرات صنعتي موضوع جداول ضميمه شماره يك آئين نامه شماره ۲۵ شورايعالي بيمه۱۴۱۳۱۲
۳خطرات غيرصنعتي موضوع جداول ضميمه شماره دوآئين نامه شماره ۲۵ شورايعلي بيمه۲۲۱۹۱۷
ب – بيمه باربري :درجه ۱درجه ۲درجه ۳
۱بيمه كالاهاي وارداتي۱۴۱۳۱۲
۲بيمه كالاهاي داخلي و صادراتي۲۲۱۹۱۷
۳بيمه باربري به نفع بانك۷۶,۵۶
ج – بيمه بدنه وسائط نقليه موتوريدرجه ۱درجه ۲درجه ۳
۱وسائط نقليه سواري۲۲۱۹۱۷
۲باركش۱۷۱۶۱۴
۳اتوبوس – ميني بوس۱۶۱۴۱۳
د- بيمه مسئوليتدرجه ۱درجه ۲درجه ۳
۱بيمه مسئوليت مدني اجباري (شخص ثالث ) و ديه۱۴۱۳۱۲
۲ساير انواع بيمه مسئوليت (بجز مسئوليت كشتي و هواپيما)۳۵۳۲۲۹
هـ – بيمه حوادث شخصي و درماني :درجه ۱درجه ۲درجه ۳
۱بيمه حوادث انفرادي۴۰۳۶۳۲
۲بيمه حوادث گروهي۳۵۳۲۲۹
۳بيمه درمان انفرادي۲۲۱۹۱۷
۴بيمه درمان گروهي۱۴۱۳۱۲
و – ساير انواع بيمه :درجه ۱درجه ۲درجه ۳
۱پول در صندوق و گردش۲۲۱۹۱۷
۲صداقت و امانت۲۵۲۲۲۰
۳تمام خطر مقاطعه كاري , تمام خطر نصب و شكست ماشين آلات۱۴۱۳۱۲
۴عدم النفع (بصورت مستقل )۲۲۱۹۱۷
۵بدنه و مسئوليت كشتي و هواپيما۴,۵۴۳,۵
۶دام و طيور و پرورش زنبور عسل و آبزيان۲۹۲۶۲۳
۷اكتشاف و استخراج نفت و گاز۷۶,۵۶
۸دزدي با شكست حرز (بصورت مستقل )۱۴۱۳۱۲
۹شكست شيشه (بصورت مستقل )۱۴۱۳۱۲
۱۰مرهونات به نفع بانك۷۶,۵۶

آيين نامه شماره ۳/۲۹)

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري , در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۴ تصويب نمود:           
حداكثر كارمزد نمايندگان و شركتهاي نمايندگي در رشته اتومبيل (بدنه و شخص ثالث ) به ميزان ۵ واحد از ارقام فعلي موضوع بند “ج ” و شماره ۱ از بند “د” ماده يك آيين نامه شماره ۲۹ شوراي عالي بيمه كاهش مي يابد.       
اين مصوبه از تاريخ ابلاغ ( ۱/۹/۱۳۷۴) جاري خواهد بود .

آيين نامه شماره ۴/۲۹)


شورايعالي بيمه دراجراي بند۴ازماده ۱۷قانون تاسيس بيمه مركزي  وبيمه گري درجلسه مورخ ۲۸/۶/۷۹تصويب نمود براي بيمه نامه هايي كه ازاول آبانماه ۱۳۷۹صادرمي شود هزينه صدور وكارمزدنمايندگي بارعايت مواردزير محاسبه وپرداخت شود:
 كارمزد فروش هر بيمه نامه با توجه به مقدار حق بيمه و طبقه بندي زير:  
 الف- تاپانصد ميليون ريال حق بيمه ,حداكثرصددرصد كارمزدمصوب        
 ۱- بيش ازپانصدميليون ريال تا يك ميليارد ريال حق بيمه ,حداكثرپنجاه درصدكارمزد مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.
 ۲-بيش ازيك ميلياردريال جق بيمه ,حداكثربيست وپنج درصدكارمزدمصوب نسبت به حق بيمه مازاد. 
 ۳-هزينه صدور هربيمه نامه باتوجه  به مقدار حق بيمه  وطبقه بندي زير:  
 ب -تايكصدميليون ريال حق بيمه حداكثرصددرصدهزينه صدور مصوب.   
 ۱-بيش از يكصدميليون ريال  تا پانصدميليون ريال حق بيمه حداكثربيست وپنج درصد هزينه صدور مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.           
 ۲-بيش ازپانصدميليون ريال حق بيمه ,حداكثرده درصد هزينه صدور مصوب  نسبت به حق بيمه مازاد.
 ۳-چنانچه مدت پوشش بيمه اي دربيمه نامه  هايي كه عرفا به صورت سالانه صادر ميشودكمترازيكسال باشد كارمزدوياهزينه صدوربايدبراساس  حق بيمه ساليانه وبارعايت بندهاي الف وب فوق به ترتيب زيرمحاسبه وپرداخت شود:

كارمزديا هزينه صدور
(كارمزد ساليانه/حق بيمه ساليانه) *حق بيمه كوتاه مدت

د مدت اجراي اين مقررات تاپايان مهرماه است وشركتهاي بيمه بايد تا آخر شهريور ۱۳۸۰ نتيجه اجراي اين مقررات راهمراه نظر وپيشنهاد خودبه بيمه مركزي گزارش نمايند .

آيين نامه شماره ۵/۲۹)

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ تصويب نمود.           
بند (د) آئين نامه شماره ۴/۲۹ لغو مي شود و شركتهاي بيمه موظفند مفاد آئين نامه مذكور را همچنان رعايت نمايند .

آيين نامه شماره ۶/۲۹)

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ تصويب نمود            .
از ابتداي سال ۱۳۸۲ مصوبه مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۸ و قسمت ًاولاً در مصوبه مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ شوراي عالي بيمه موضوع كارمزد موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي لغو و متن زير جايگزين آنها مي گردد .
۱ – پرداخت كارمزد براي بيمه هاي مربوط به وزارتخانه و موسسات وشركتهاي دولتي كه نام آنها در قانون بودجه ذكر مي شود و پيمانكاران هريك از آنها و نهادهاي عمومي غير دولتي ممنوع است .
۲- قراردادهاي بيمه كه دستگاههاي مذكور براي كاركنان خود منعقد مي نمايند اعم از اينكه كاركنان در تامين حق بيمه مشاركت داشته يا نداشته باشند مشمول ممنوعيت پرداخت كارمزد خواهد بود .

(آيين نامه شماره ۷/۲۹)

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‎ گري در جلسه مورخ ۱۳۸۴,۰۵.۰۴  تصويب نمود از ابتداي شهريور ۱۳۸۴ آيين نامه ‎هاي شماره ۱/۲۹، ۲/۲۹ و ۳/۲۹ مصوب شوراي عالي بيمه لغو و مواد ۱ و ۳ آيين نامه شماره ۲۹ به شرح زير اصلاح شود:

ماده ۱- حداكثر كارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسات بيمه در انواع بيمه غيرزندگي براي معاملات بيمه ‎اي كه توسط نمايندگان بيمه انجام مي‎گيرد بر اساس درصدي از حق بيمه پرداخت شده بشرح زير است :

 درصد كارمزد
شركت نمايندگي بيمه
درصد كارمزد
نمايندة حقيقي بيمه
 الف- بيمة آتش سوزي
 ۲۹۲۵۱- منازل مسكوني
 ۱۲۱۰۲-خطرات صنعتي موضوع جداول ضميمه شماره يك آيين نامه شماره ۲۵ شوراي عالي بيمه
 ۱۷۱۵۳-خطرات غير صنعتي موضوع جداول ضميمه شماره دو آيين نامه شماره ۲۵ شوراي عالي بيمه

 تبصره بند الف – ميزان كارمزد مربوط به كالاهاي نامبرده در جداول ضميمة شماره ۳، ۴ و ۵ آيين نامه شماره ۲۵ مصوب شوراي عالي بيمه بسته به مورد ، معادل اقلام مندرج در بندهاي ۲ و ۳ فوق مي‎باشد و درمورد كارمزد خطرات تبعي بندهاي ۲ و ۳ فوق حسب مورد ۵/۲ درصد افزوده مي‎گردد.

ب- بيمه باربري:
۱۲۱۰۱- كالاهاي وارداتي
۱۷۱۵۱- كالاهاي داخلي و صادراتي
۶۵۳- باربري به نفع بانك

 تبصره بند ب _ در مواردي كه بيمه نامه باربري بوسيله بانك افتتاح كننده اعتبار تمديد مي‎گردد، شركت بيمه مي‎تواند ۵۰ درصد ازكارمزد حق بيمه بيمه نامه تمديدي را به بانك و مابه ‎التفاوت آن را حسب مورد به نماينده يا دلال رسمي بيمه پرداخت كند.

ج – بيمه بدنه وسائط نقليه موتوري:
۱۲۱۰۱- وسائط نقليه سواري
۹۷۲- باركش
۸۶۳- اتوبوس – ميني بوس
د – بيمه مسئوليت:
۷۵۱- مسئوليت مدني اجباري (شخص ثالث) و ديه
۲۹۲۵۲- ساير انواع مسئوليت ( بجز مسئوليت كشتي و هواپيما )
هـ – بيمه حوادث شخصي و درماني:
۳۲۲۸۱- حوادث انفرادي
۲۹۲۵۲- حوادث گروهي
۱۷۱۵۳- درمان انفرادي
۱۲۱۰۴- درمان گروهي
و- ساير انواع بيمه:
۱۷۱۵۱- پول در صندوق و گردش
۲۰۱۷۲- صداقت و امانت
۱۲۱۰۳- تمام خطر مقاطعه كاري، تمام خطر نصب و شكست ماشين ‎آلات
۱۷۱۵۴– عدم‎ النفع (بصورت مستقل)
۵/۳۳۵- بدنه و مسئوليت كشتي و هواپيما
۲۳۲۰۶- دام و طيور و پرورش زنبور عسل و آبزيان
۶۵۷- اكتشاف و استخراج نفت و گاز
۱۲۱۰۸- دزدي با شكست حرز (بصورت مستقل)
۱۲۱۰۹- شكست شيشه (بصورت مستقل)
۶۵۱۰- مرهونات به نفع بانك

ماده ۳- حداكثر كارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمي بيمه كه به صورت شخص حقوقي يا حقيقي فعاليت مي‎كنند به ترتيب معادل كارمزد نماينده حقيقي و ۹۵ درصد كارمزد نماينده حقيقي مندرج در اين آيين نامه است.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها