آئين نامه شماره ۲۰
آیین نامه کارمزد

آئين نامه شماره ۲۰

آیین نامه کارمزد

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر۷ ماده و ۵ تبصره است در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ تصويب كرد:          
ماده ۱- حداكثر كارمزد قابل پرداخت از طرف موسسات بيمه در انواع بيمه هاي غيرزندگي براي معاملات بيمه اي كه توسط دلالان رسمي بيمه و نمايندگان بيمه انجام ميگيرد بشرح زير است:

كارمزدنمايندگان بيمه كه اجازه صدور بيمه نامه ندارند (ارقام به درصد)كارمزددلالان رسمي اشخاص حقوقي (ارقام به درصد)كارمزددلالان رسمي بيمه اشخاص حقيقي (ارقام به درصد)انواع بيمه
الف-آتش سوزي وخطرات اضافي
۵/۱۱۱۱۱۰خطرات صنعتي۱
۲۳۲۲۲۰خطرات غيرصنعتي۲
۵/۱۱۱۱۱۰انبارها۳
ب-باربري
۱۰۶۸باربري واردات۱
۱۸۵/۱۶۱۵باربري صادرات وداخلي۲
۱۱,۵۱۱۱۰اتومبيل وسايروسائط نقليه موتوري زمينيپ
۵/۷۵/۶۵مسئوليت مدني اجباري وسائط نقليه موتوري زمينيت
۲۳۲۲۲۰انواع مسئوليت مدني (بجزمسيوليت مدني اجباري وسائط نقليه موتوري زميني)ث
ج-حوادث شخصي
۲۳۲۲۲۰انفرادي۱
۱۷۵/۱۶۱۵جمعي۲
سايرانواع
۱۷۵/۱۱۱۵صداقت وامانتچ
۵/۱۱۱۱۱۰پول درگردشح
۱۰۹۸درماني دسته جمعيخ
۵/۱۱۱۱۱۰سايرانواع بيمه هاي مجازازقبيل بيمه هاي هواپيما تمام خطر مقاطعه كار شكست ماشين آلات صنعتي وعدم النفعد

تبصره ۱- پرداخت هرگونه كارمزدي بيش از ميزان مذكور در اين ماده غير مجاز و ممنوع است    .
تبصره ۲- علاوه بر كارمزد مقرر براي نمايندگان فاقد اجازه صدور بيمه نامه موسسات بيمه ميتوانند به نمايندگاني كه اجازه صدور بيمه نامه دارند به شرط صدور بيمه نامه پنج درصد بعنوان كارمزد صدور در رشته هايي كه بيمه نامه صادر ميكنند به آنان بپردازند.

ماده ۲- موسسات بيمه مجاز نيستند جز به دلالان رسمي بيمه و نمايندگان بيمه ها كارمزد بپردازند        .
تبصره : مستخدمين شاغل موسسات بيمه نميتوانند به هيچ عنوان از موسسات بيمه هيچگونه كارمزدي دريافت دارند.
ماده ۳- مبناي پرداخت كارمزدهاي مقرر در ماده يك , حق بيمه پرداخت شده خواهد بود.       
ماده ۴- در صورتيكه به هر علت ميزان حق بيمه بيمه نامه اي كه توسط نماينده بيمه يا دلال رسمي بيمه انجام شده است افزايش يا كاهش يابد به همان نسبت نيز كارمزد نماينده بيمه يا دلال رسمي بيمه افزايش يا كاهش خواهد يافت.

تبصره : در موردي كه تمديد بيمه نامه باربري بوسيله بانك افتتاح كننده اعتبار صورت ميگيرد پنج درصد حق بيمه تمديدي به بانك و مابه التفاوت كارمزد بر حسب مورد به دلال رسمي بيمه يا نماينده بيمه پرداخت خواهد شد            .
ماده ۵- تخفيف در ميزان حق بيمه خواه در مورد بيمه هايي كه مستقيما” و بدون دخالت دلالان رسمي بيمه يا نماينده بيمه انجام ميشود و خواه در مورد بيمه هايي كه با دخالت آنان انجام ميشود به هر صورت ممنوع است.    
تبصره : تخفيف در نرخ حق بيمه در موردي كه تعرفه مربوط آنرا مجاز دانسته است مشمول اين ماده نخواهد بود.

ماده ۶- كارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمي بيمه نمايندگان بيمه براي بيمه هاي زندگي تابع آيين نامه بيمه هاي زندگي خواهد بود.

ماده ۷- اين آيين نامه در مورد بيمه نامه هاييكه از تاريخ ۱/۱/۱۳۵۹ صادر ميشود لازم الاجرا است و از تاريخ اجرا , اين آيين نامه جايگزين آيين نامه شماره ۳ خواهد شد .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها