آئین نامه شماره ۲۰
آیین نامه کارمزد

253

آئین نامه شماره ۲۰

آیین نامه کارمزد

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر۷ ماده و ۵ تبصره است در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ تصویب کرد:          
ماده ۱- حداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف موسسات بیمه در انواع بیمه های غیرزندگی برای معاملات بیمه ای که توسط دلالان رسمی بیمه و نمایندگان بیمه انجام میگیرد بشرح زیر است:

کارمزدنمایندگان بیمه که اجازه صدور بیمه نامه ندارند (ارقام به درصد)کارمزددلالان رسمی اشخاص حقوقی (ارقام به درصد)کارمزددلالان رسمی بیمه اشخاص حقیقی (ارقام به درصد)انواع بیمه
الف-آتش سوزی وخطرات اضافی
۵/۱۱۱۱۱۰خطرات صنعتی۱
۲۳۲۲۲۰خطرات غیرصنعتی۲
۵/۱۱۱۱۱۰انبارها۳
ب-باربری
۱۰۶۸باربری واردات۱
۱۸۵/۱۶۱۵باربری صادرات وداخلی۲
۱۱,۵۱۱۱۰اتومبیل وسایروسائط نقلیه موتوری زمینیپ
۵/۷۵/۶۵مسئولیت مدنی اجباری وسائط نقلیه موتوری زمینیت
۲۳۲۲۲۰انواع مسئولیت مدنی (بجزمسیولیت مدنی اجباری وسائط نقلیه موتوری زمینی)ث
ج-حوادث شخصی
۲۳۲۲۲۰انفرادی۱
۱۷۵/۱۶۱۵جمعی۲
سایرانواع
۱۷۵/۱۱۱۵صداقت وامانتچ
۵/۱۱۱۱۱۰پول درگردشح
۱۰۹۸درمانی دسته جمعیخ
۵/۱۱۱۱۱۰سایرانواع بیمه های مجازازقبیل بیمه های هواپیما تمام خطر مقاطعه کار شکست ماشین آلات صنعتی وعدم النفعد

تبصره ۱- پرداخت هرگونه کارمزدی بیش از میزان مذکور در این ماده غیر مجاز و ممنوع است    .
تبصره ۲- علاوه بر کارمزد مقرر برای نمایندگان فاقد اجازه صدور بیمه نامه موسسات بیمه میتوانند به نمایندگانی که اجازه صدور بیمه نامه دارند به شرط صدور بیمه نامه پنج درصد بعنوان کارمزد صدور در رشته هایی که بیمه نامه صادر میکنند به آنان بپردازند.

ماده ۲- موسسات بیمه مجاز نیستند جز به دلالان رسمی بیمه و نمایندگان بیمه ها کارمزد بپردازند        .
تبصره : مستخدمین شاغل موسسات بیمه نمیتوانند به هیچ عنوان از موسسات بیمه هیچگونه کارمزدی دریافت دارند.
ماده ۳- مبنای پرداخت کارمزدهای مقرر در ماده یک , حق بیمه پرداخت شده خواهد بود.       
ماده ۴- در صورتیکه به هر علت میزان حق بیمه بیمه نامه ای که توسط نماینده بیمه یا دلال رسمی بیمه انجام شده است افزایش یا کاهش یابد به همان نسبت نیز کارمزد نماینده بیمه یا دلال رسمی بیمه افزایش یا کاهش خواهد یافت.

تبصره : در موردی که تمدید بیمه نامه باربری بوسیله بانک افتتاح کننده اعتبار صورت میگیرد پنج درصد حق بیمه تمدیدی به بانک و مابه التفاوت کارمزد بر حسب مورد به دلال رسمی بیمه یا نماینده بیمه پرداخت خواهد شد            .
ماده ۵- تخفیف در میزان حق بیمه خواه در مورد بیمه هایی که مستقیما” و بدون دخالت دلالان رسمی بیمه یا نماینده بیمه انجام میشود و خواه در مورد بیمه هایی که با دخالت آنان انجام میشود به هر صورت ممنوع است.    
تبصره : تخفیف در نرخ حق بیمه در موردی که تعرفه مربوط آنرا مجاز دانسته است مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده ۶- کارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه نمایندگان بیمه برای بیمه های زندگی تابع آیین نامه بیمه های زندگی خواهد بود.

ماده ۷- این آیین نامه در مورد بیمه نامه هاییکه از تاریخ ۱/۱/۱۳۵۹ صادر میشود لازم الاجرا است و از تاریخ اجرا , این آیین نامه جایگزین آیین نامه شماره ۳ خواهد شد .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها