آئین نامه شماره ۱۸
نمایندگی بیمه

253

آئین نامه شماره ۱۸

نمایندگی بیمه

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر ۴۶ ماده و ۱۹ تبصره است در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۲۵۳۴ (۱۳۵۴ ) تصویب نمود:        
فصل اول – نمایندگی بیمه و صدور پروانه       
ماده ۱- نماینده بیمه شخصی است حقیقی یا حقوقی که یکی از موسسات بیمه مجاز برای انجام تمام یا قسمتی از امور بیمه ای خود وی را در حدود اختیارات و شرایط قراردادیکه با او منعقد مینماید نماینده خود قرار میدهد و امضاء نماینده برای موسسه بیمه الزام اور است .     
تبصره ۱- شغل معمولی نماینده بیمه باید عرضه بیمه باشد.        
تبصره ۲- نماینده بیمه باید دارای پروانه نمایندگی بیمه باشد.     
تبصره ۳- نماینده بیمه نمیتواند نمایندگی بیش از یکی از موسسات بیمه را دارا باشد.
ماده ۲- نماینده بیمه موظف است طبق قوانین و مقررات جاری معاملات مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید. 
ماده ۳- پروانه نمایندگی بیمه طبق مقررات این ایین نامه از طرف موسسات بیمه مجاز پس از جلب موافقت بیمه مرکزی ایران صادر و به اشخاص حقیقی حائز شرایط مندرج در مواد ۷ و ۹ و به اشخاص حقوقی حائز شرایط مندرج در مواد ۸ و ۹ این ایین نامه داده میشود. 
ماده ۴- پروانه نمایندگی بیمه برای مدت یک سال صادر میشود و هر سال برابر مقررات این ایین نامه تمدید خواهد شد.
ماده ۵- پروانه نمایندگی بیمه برای رشته بیمه های زندگی و یا یک یا چند نوع از انواع رشته بیمه های غیر زندگی که در ان ذکر شده باشد معتبر است.        
ماده ۶- نمونه پروانه نمایندگی بیمه را بیمه مرکزی ایران تهیه خواهد کرد . در این پروانه نام موسسه بیمه مربوط , مدت اعتبار , غیر قابل انتقال بودن , شماره , نام و نام خانوادگی , شماره و محل صدور شناسنامه , تاریخ و محل تولد, نشانی محل کار و اقامت نماینده , بیمه ذکر و عکس نماینده بیمه به ان الصاق خواهد شد.
ماده ۷- شخص حقیقی برای گرفتن پروانه نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:
الف _ انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی.        
ب – تابعیت ایران .
ج – دارا بودن لیسانس در رشته بیمه .
دارا بودن لیسانس در رشته های دیگر با حداقل دو سال سابقه کار در یکی از موسسات بیمه و یا در نمایندگیهای بیمه و یا در دلالی رسمی بیمه      .
دارا بودن دیپلم کامل متوسطه با حداقل چهار سال سابقه کار در یکی موسسات بیمه و یا در نمایندگیهای بیمه و یا در دلالی رسمی بیمه            .
دارا بودن مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم با حداقل هشت سال سابقه کار در یکی از موسسات بیمه و یا در نمایندگی های بیمه و یا در دلالی رسمی بیمه         .
د- عدم شهرت به نادرستی .
هـ – نداشتن سابقه محکومیت به ارتکاب جنایت و یا ورشکستگی به تقصیر و یا کلاه برداری و یا خیانت در امانت و یا دزدی و یا صدور چک بلا محل و یا اختلاس و یا معاونت در یکی از جرائم فوق به گواهی اداره سجل کیفری وزارت دادگستری .
ماده ۸- شخص حقوقی برای گرفتن پروانه نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:
الف – بصورت یکی از شرکتهای مندرج در قانون تجارت تشکیل شده و حداقل دارای سرمایه اسمی پنج میلیون ریال باشد.
ب- اساسنامه شرکت به تایید بیمه مرکزی ایران رسیده باشد.      
ج – مدیر عامل شرکت دارای شرایط مندرج در ماده ۷ این ایین نامه باشد.  
د- موضوع شرکت منحصرا” مربوط به نمایندگی بیمه و خدمات مربوط به فعالیت بیمه و سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های شرکت باشد.       
ماده ۹- شخص حقیقی یا حقوقی که بعنوان نماینده بیمه شناخته میشود ، باید در درجه اول تضمینی بصورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا اوارق قرضه دولتی یا سهام یا اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و در درجه دوم وثیقه ملکی برای هر یک از دو رشته بیمه های زندگی و غیرزندگی نزد موسسه بیمه مربوط تودیع نماید.           
تبصره ۱- میزان تضمین مذکور در این ماده متناسب با حجم کار هر نماینده بیمه خواهد بود و به هر حال برای هر یک از دو رشته بیمه های زندگی و غیرزندگی در مورد شخص حقیقی کمتر از یک میلیون ریال و در مورد شخص حقوقی کمتر از دو میلیون ریال نخواهد بود. و در صورتیکه نماینده بیمه بخواهد در هر دو رشته بیمه های زندگی و غیرزندگی فعالیت نماید در اینصورت میزان تضمین برای شخص حقیقی کمتر از یک میلیون و پانصد هزار ریال و برای شخص حقوقی کمتر از سه میلیون ریال نخواهد بود. 
تبصره ۲- مدت تضمین های مذکور در این ماده باید معادل سه برابر مدت اعتبار پروانه نمایندگی بیمه باشد.
تبصره ۳- چنانچه شرکتی پروانه نمایندگی بیمه گرفته باشد مدیر عامل این شرکت مادام که در سمت مذکور انجام وظیفه میکند نمیتواند شخصا” و به نفع خود به عنوان دلال رسمی بیمه یا نمایندگی بیمه فعالیت داشته باشد           .
ماده ۱۰- تضمین مذکور در ماده ۹ این ایین نامه تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران ، بیمه شدگان یا صاحبان حقوق انان و یا افراد ذینفع در بیمه نامه ها و موسسه بیمه مربوط با حق رجحان نسبت به سایر بستانکاران نماینده بیمه میباشد و در میان انها حق تقدم با بیمه عمر است            .
ماده ۱۱- استرداد تضمین مندرج در ماده ۹ ایین نامه پس از ارائه مفاصا حساب عملیات مربوط به نماینده بیمه و موافقت بیمه مرکزی ایران خواهد بود.         
ماده ۱۲- تقاضای صدور پروانه نمایندگی بیمه از طرف اشخاص حقیقی باید روی نمونه های مخصوصی که بوسیله بیمه مرکزی ایران تهیه و از طریق موسسات بیمه در دسترس متقاضی قرار میگیرد نوشته شود و بضمیمه مدارک زیر به موسسه بیمه مربوط تسلیم گردد.
الف – رونوشت مصدق یا فتوکپی شناسنامه      .
ب – رونوشت مصدق ، یا فتوکپی دفترچه پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت قانونی    .
ج – چهار قطعه عکس        .
د- مدارک مندرج در بندهای (ج ) و (هـ ) ماده ۷ این ایین نامه      .
هـ – تعهد نامه دائر بر اینکه اسرار طرفین معامله را محفوظ داشته و افشا ننماید و با رعایت اصول معمول و متداول نمایندگی و بر طبق مقررات مربوط رفتار نموده و از هر نوع اظهار خلاف واقع یا گفتار و یا عملی که موجب اشتباه بیمه گزار و یا بیمه گر شود خودداری کنند.       
تبصره – در مورد اشخاص حقوقی تقاضای صدور پروانه نمایندگی بیمه از طرف مدیر عامل شرکت و بترتیب مقرر در این ماده بعمل خواهد امد                        .
ماده ۱۳- نمایندگی بیمه و پروانه نمایندگی بیمه پس از دریافت مدارک مذکور در مواد ۹ و ۱۲ و ۱۹ این ایین نامه و انعقاد قرارداد نمایندگی که نمونه ان از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به موسسات بیمه ابلاغ میشود پس از موافقت بیمه مرکزی ایران داده خواهد شد. اعطای نمایندگی بیمه در شرکتهای بیمه باید منحصرا” با تصویب هیات مدیره یا هیات عامل شرکت و در نمایندگیهای موسسات بیمه خارجی در ایران باید با تصویب نماینده تام الاختیار موسسه بیمه خارجی در ایران انجام گیرد.       
تبصره – اعطای نمایندگی بیمه و لغو ان و حدود اختیارات نماینده بیمه باید از طرف موسسه بیمه مربوط در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل اگهی شود.       
ماده ۱۴- موسسات بیمه مکلفند قبل از صدور پروانه نمایندگی بیمه یک نسخه از مدارک مذکور در مواد ۹ و ۱۲ و ۱۹ این ایین نامه را بانضمام رونوشت قرارداد منعقده به بیمه مرکزی ایران ارسال دارند.
فصل دوم – تکالیف نماینده بیمه و موسسات بیمه                    
ماده ۱۵- نماینده بیمه باید تکالیف مقرر در قرارداد منعقده با موسسه بیمه مربوط و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و ایین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و دستورالعمل های بیمه مرکزی ایران و سایر قوانین و مقررات جاری را رعایت نماید و برخلاف انها عملی انجام ندهد      .
ماده ۱۶- بیمه مرکزی ایران میتواند هر موقع که لازم بداند دفاتر نمایندگی بیمه را مورد بازرسی قرار دهد و توضیحات لازم را نیز بخواهد.           
ماده ۱۷- نماینده بیمه باید عضو سندیکای نمایندگان بیمه باشد   .
تبصره : اساسنامه سندیکای مذکور باید به تایید بیمه مرکزی ایران برسد و سندیکای نمایندگان بیمه مکلف است دستورالعملهای مربوط به امر بیمه را که از طرف بیمه مرکزی ایران ابلاغ خواهد شد اجرا و هر سال گزارشی از فعالیتها و عملیات خود را به بیمه مرکزی ایران تسلیم نماید.           
ماده ۱۸- نماینده بیمه مسئول عملیات و جبران خسارا ت ناشی از تقصیر ، غفلت و یا قصور خود و بازاریاب ها و کارکنان خود در امور مربوط میباشد. 
ماده ۱۹- نماینده بیمه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی پس از سپردن تضمین مندرج در ماده ۹ این ایین نامه طبق سند رسمی و ضمن عقد خارج لازم باید به بیمه مرکزی ایران و موسسه بیمه مربوط وکالتی بدهد که بیمه مرکزی ایران یا موسسه بیمه مربوط با توجه به مدلول ماده ۱۰ این ایین نامه بنا به تصمیم هیات موضوع ماده ۳۶ برای جبران خسارات وارده ناشی از تقصیر و یا غفلت و یا قصور نماینده و یا بازاریاب ها و یا کارکنان وی از تضمین مذکور منفردا” و یا مشترکا” استفاده نمایند.      
ماده ۲۰ – نماینده بیمه ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی است که به مناسبت شغل خود بدست می اورد . در صورت افشاء این اسرار هیات مذکور در ماده ۳۶ این ایین نامه میتواند نسبت به عدم تجدید یا لغو پروانه نمایندگی بیمه او اقدام نماید.

ماده ۲۱- نماینده بیمه مکلف است تمام اطلاعات لازم در باره بیمه مورد پیشنهاد از جمله نرخ ، شرایط ، خطرات بیمه شده و حدود خسارت احتمالی قابل پرداخت را برای بیمه گذار تشریح و به او ارائه و اعلام نماید و بیمه نامه را برابر با شرایط و پیشنهادات ییمه گذار از موسسه بیمه مربوط اخذ و یا صادر نماید و در غیر اینصورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.           
تبصره : نرخ حق بیمه و شرایط برابر با تعرفه مصوب شورای عالی بیمه خواهد بود و در مواردیکه نرخ و یا شرایط تعیین نشده باشد موسسه بیمه قبلا” نرخ و یا شرایط را از بیمه مرکزی ایران گرفته و در اختیار نماینده بیمه خواهد گذاشت.
ماده ۲۲- نماینده بیمه نمی تواند حق بیمه را نقدی یا ضمن چک بانک در وجه حامل و یا بنام خود دریافت کند مگر اینکه در قرارداد نمایندگی این اجازه به نماینده بیمه داده شده باشد . در هر حال هرگاه نماینده بیمه برخلاف دستور این ماده عمل نماید فقط در مقابل موسسه بیمه مربوط مسئول خواهد بود.   
ماده ۲۳- نماینده بیمه حق ندارد از خسارتی که موسسه بیمه به بیمه گذار می پردازد مبلغی به هر عنوان دریافت دارد .
ماده ۲۴- نماینده بیمه باید از رقابت مکارانه و ناسالم با دلالان رسمی بیمه و نمایندگان بیمه و از انجام تبلیغات سوء علیه موسسات بیمه خودداری کند.     
ماده ۲۵- نماینده بیمه مکلف است نشانی و محل کار و سکونت خود را به موسسه بیمه مربوط اعلام نماید و در صورت تغییر محل کار و سکونت بلافاصله نشانی جدید خود را اطلاع دهد و موسسات بیمه باید تغییر نشانی نماینده بیمه را به بیمه مرکزی ایران اعلام دارند.
ماده ۲۶- نماینده بیمه مکلف است هر سال یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خود را به بیمه مرکزی ایران تسلیم نماید.           
ماده ۲۷- نماینده بیمه مکلف است نام و شماره پروانه دلال رسمی بیمه را در بیمه نامه ایکه بنا به پیشنهاد او صادر میشود قید نماید. 
ماده ۲۸- نماینده بیمه مکلف است نام و شماره پروانه نمایندگی خود را در بیمه نامه ایکه صادر میکند قید نماید و همچنین موسسه بیمه موظف است نام و شماره پروانه نماینده خود را در بیمه نامه ایکه بنا به پیشنهاد او صادر میشود درج کند.

ماده ۲۹- پرداخت حق بیمه به نماینده بیمه در حکم پرداخت حق بیمه به موسسه بیمه میباشد.          
ماده ۳۰- موسسه بیمه نمیتواند بیمه ای را که وسیله نماینده موسسه پیشنهاد شده است از طریق مستقیم یا وسیله نماینده دیگر خود یا دلال رسمی بیمه قبول نماید مگر اینکه بیمه گذار عدم تمایل خود را از صدور بیمه نامه از طریق نماینده مذکور کتبا اعلام دارد و در اینصورت نیز موسسه بیمه یا نماینده دیگر موسسه نمیتوانند تخفیفی برای بیمه گذار منظور نموده و یا به وی پرداخت کنند.     
ماده ۳۱- در صورتیکه موسسه بیمه پیشنهاد بیمه نماینده بیمه ای را رد نماید نمیتواند همان بیمه را با همان شرایط از دلال رسمی بیمه و یا نماینده بیمه دیگری قبول کند.        
ماده ۳۲- اگر برای بیمه ای چند نماینده بیمه نرخ و شرایط خواسته باشند موسسه بیمه باید در کمال بیطرفی عمل نماید.
ماده ۳۳- موسسه بیمه کارمزد نماینده بیمه را به ترتیبی که در قرارداد نمایندگی بیمه تعیین میشود پرداخت خواهد نمود.
تبصره – میزان کارمزد نمایندگان بیمه طبق ایین نامه و مقررات مصوب شورای عالی بیمه قابل پرداخت است .
ماده ۳۴- هرگاه تغییراتی در بیمه نامه داده می شود و این تغییرات باعث افزایش حق بیمه گردد کارمزد نماینده بیمه نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت و در صورتیکه بعلل موجه , بیمه نامه فسخ و یا باطل شود و یا مبلغ حق بیمه تقلیل یابد کارمزد نماینده بیمه نیز به همان نسبت برگشت داده خواهد شد. موسسه بیمه باید این تغییرات را به نماینده بیمه مربوط اطلاع دهد.   
ماده ۳۵- بیمه نامه هایی که راسا” از طرف نماینده بیمه بدون داشتن دلال رسمی بیمه و یا به پیشنهاد نماینده بیمه از طرف موسسه بیمه مربوط صادر میشود پرتفو و نماینده بیمه خواهد بود و موسسات بیمه حقوق نماینده بیمه را نسبت به پرتفوی او در حدود عرف و اصول جاری بیمه رعایت خواهند نمود.  
تبصره – نماینده بیمه میتواند پرتفوی خود را با نظر بیمه مرکزی ایران و موسسه بیمه مربوط به همان بیمه و یا به نماینده دیگر همان موسسه انتقال دهد.         
فصل سوم مقررات مختلف   
ماده ۳۶- مرجع رسیدگی به تخلفات نماینده بیمه یا موسسات بیمه از مقررات این ایین نامه و قرارداد منعقده هیاتی است مرکب از سه نفر به شرح زیر:           
الف – نماینده بیمه مرکزی ایران      
ب‌- نماینده سندیکای بیمه گران ایران           
ج – نماینده سندیکای نمایندگان بیمه           .
جلسات این هیات به دعوت نماینده بیمه مرکزی ایران در محل بیمه مرکزی ایران تشکیل خواهد شد. تصمیمات هیات با اکثریت ارا معتبر است.    
تبصره۱- یکنفر نماینده تام الاختیار از طرف موسسه بیمه مربوط و همچنین نماینده بیمه یا وکیل تام الاختیار او بدون حق رای مجاز به شرکت در جلسه خواهند بود          .
تبصره ۲- در صورتیکه نماینده سندیکای بیمه گران ایران نماینده موسسه بیمه ای باشد که ان موسسه شاکی یا مشتکی عنه است و همچنین نماینده سندیکای نمایندگان بیمه که خود شاکی یا مشتکی عنه است نمیتواند بعنوان نمایندگان سندیکای خود عضویت هیات مذکور را داشته باشند و در این موارد سندیکاهای مذکور باید افراد دیگری را برای شرکت در جلسه هیات معرفی نمایند.  
ماده ۳۷- صدور و لغو پروانه نماینده بیمه در هر مورد علاوه بر انتشار در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل توسط موسسه بیمه مربوط به بیمه مرکزی ایران و سندیکای بیمه گران ایران و سندیکای نمایندگان بیمه و سندیکای دلالان رسمی بیمه اعلام خواهد شد.      
ماده ۳۸- پروانه نماینده بیمه در موارد زیر به تصمیم هیات مذکور در ماده ۳۶ این ایین نامه لغو میشود :
الف – بدرخواست نماینده بیمه و یا موسسه بیمه           .
ب – در صورت معروفیت به فساد اخلاق          .
ج – در صورتیکه شکایتی از طرف بیمه گذار و یا موسسه بیمه یا از طرف سندیکای بیمه گران و یا سندیکای نمایندگان بیمه و یا سندیکای دلالان رسمی بیمه از عملیات نماینده بیمه به بیمه مرکزی ایران واصل شو.د و مورد شکایت در هیات مذکور در ماده ۳۶ این ایین نامه تایید گردد.    
د- در صورت عدم اجرای مقررات این آیین نامه و تایید ان در هیات مذکور در ماده ۳۶ این ایین نامه .
تبصره ۱- تعیین تکلیف پرتفوی نماینده بیمه ایکه پروانه وی لغو میشود با هیات مذکور در ماده ۳۶ خواهد بود.
تبصره ۲- تضمین مذکور در ماده ۹ این ایین نامه با رعایت شرایط مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ پس از لغو پروانه نماینده بیمه مسترد خواهد شد.           
ماده ۳۹- در صورت محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و یا کلاه برداری و یا خیانت در امانت و یا دزدی و یا صدور چک بلا محل و یا اختلاس و یا معاونت در یکی از جرائم فوق پروانه نماینده بیمه لغو خواهد شد.
ماده ۴۰- در صورت فقدان پروانه نمایندگی رسمی بیمه موسسه بیمه میتواند المثنی صادر و مراتب را به بیمه مرکزی ایران اعلام نماید.           
ماده ۴۱- وظائف و اختیاراتی که بموجب این ایین نامه بعهده سندیکای نمایندگان بیمه گذارنده شده تا تصویب اساسنامه و ثبت سندیکای مزبور بعهده سندیکای نمایندگان و دلالان بیمه خواهد بود.         
ماده ۴۲- مدیران عامل و اعضاء هیات های مدیره و عامل شرکتهای بیمه و همچنین نمایندگان موسسات بیمه خارجی در ایران و بازرسان (حسابرسان ) و کارکنان موسسات بیمه و نیز همسران انان نمیتوانند بعنوان نماینده بیمه فعالیت کنند و یا در موسسات نمایندگی بیمه اصالتا” و یا وکالتا” مشارکت و یا فعالیت نمایند.         
تبصره – عدم رعایت مفاد این ماده موجب لغو پروانه نمایندگیهای مربوط خواهد شد. 
ماده ۴۳- موسسات بیمه موظفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این ایین نامه صورت نمایندگان بیمه فعلی خود را به بیمه مرکزی ایران تسلیم دارند. این عده از نمایندگان فقط از شرط بند ج ماده ۷ معاف خواهند بود و میتوانند با موافقت بیمه مرکزی ایران و موسسات بیمه مربوط بکار نمایندگی بیمه ادامه دهند و به هر حال اجرای سایر مقررات این ایین نامه در مورد این عده نیز حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این ایین نامه الزامی است    .
ماده ۴۴- ذکر نام موسسه بیمه ایکه نماینده بیمه نمایندگی ان موسسه را دارد در تابلو و سر کاغذها و اگهی ها الزامی است و نام موسسه بیمه مربوط باید با حروف درشتتر از حروف نام نماینده یا نمایندگی بیمه باشد.   
تبصره – نام نمایندگی بیمه باید از نامهای ایرانی انتخاب شود.      
ماده ۴۵- بانکهای ایرانی فقط در مورد تمدید بیمه نامه های باربری میتوانند نمایندگی موسسات بیمه را داشته باشند و در اینمورد از شمول مقررات ایین نامه نمایندگی بیمه باستثنای ماده ۱ (بجز تبصره های ان ) و مواد ۲ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۹ و ۳۳ و ۳۴ مستثنی هستند و نمایندگی این موسسات در امر تمدید بیمه نامه های باربری تابع قراردادی خواهند بود که در هر مورد با موسسات بیمه منعقد میکنند             .
مفاد قرارداد باید قبلا به تایید بیمه مرکزی ایران برسد.   
تبصره – حکم ماده ۴۲ و تبصره ن در مورد مدیران عامل و اعضاء هیات های مدیره و عامل و بازرسان (حسابرسان ) و کارکنان بانکها و همسران انان نیز جاری است.          
ماده ۴۶- نسبت به مواردیکه در این ایین نامه پیش بینی نشده است در امر نمایندگی , نماینده بیمه موسسه بیمه مربوط تابع قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و قانون تجارت و سایر قوانین مربوط و عرف بیمه خواهد بود.

آیین نامه شماره ۱/۱۸
مقررات مکمل آیین نامه نمایندگی بیمه
درتاریخ ۹/۶/۷۱ ملغی و ۲۸ جایگزین آن شد

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴/۹/۲۵۳۵ تصویب نمود: تبصره زیر به ماده ۵ آیین نامه شماره ۱۸ اضافه شود:
تبصره – نماینده بیمه که دارای پروانه فعالیت برای رشته بیمه های زندگی باشد میتواند در مورد بیمه های حوادث شخصی نیز بعنوان نماینده بیمه گر اقدام کند.

آیین نامه شماره ۲/۱۸
مقررات مکمل آیین نامه نمایندگی بیمه
درتاریخ ۹/۶/۷۱ ملغی و ۲۸ جایگزین آن شد

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۸ و بند ۵ ماده قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ تصویب کرد که            :
تبصره ۴ به ماده ۹ آیین نامه شماره ۱۸ اضافه شود:       
تبصره ۴- در صورتیکه دانشجویان و فارغ التحصیلان بیمه داوطلب شغل نمایندگی بیمه قادر به دادن تضمین مقرر در این ماده نباشند , شرکت طرف قرارداد نماینده میتواند به تشخیص مدیر عامل شرکت از آنان سفته اخذ نماید.
از کارمزدهای این نماینده بعنوان سپرده در حساب مخصوص نزد شرکت بیمه نگهداری خواهد شد تا به تدریج سپرده به مبلغ پیش بینی شده در قرارداد برسد . کسر کارمزد ماهانه نمیتواند از کمتر از ده درصد کارمزد مربوط به نماینده باشد و حداکثر ظرف مدت دو سال باید به حد نصاب لازم برسد

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها