آئين نامه شماره ۱۸
نمایندگی بیمه

آئين نامه شماره ۱۸

نمایندگی بیمه

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر ۴۶ ماده و ۱۹ تبصره است در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۲۵۳۴ (۱۳۵۴ ) تصويب نمود:        
فصل اول – نمايندگي بيمه و صدور پروانه       
ماده ۱- نماينده بيمه شخصي است حقيقي يا حقوقي كه يكي از موسسات بيمه مجاز براي انجام تمام يا قسمتي از امور بيمه اي خود وي را در حدود اختيارات و شرايط قرارداديكه با او منعقد مينمايد نماينده خود قرار ميدهد و امضاء نماينده براي موسسه بيمه الزام اور است .     
تبصره ۱- شغل معمولي نماينده بيمه بايد عرضه بيمه باشد.        
تبصره ۲- نماينده بيمه بايد داراي پروانه نمايندگي بيمه باشد.     
تبصره ۳- نماينده بيمه نميتواند نمايندگي بيش از يكي از موسسات بيمه را دارا باشد.
ماده ۲- نماينده بيمه موظف است طبق قوانين و مقررات جاري معاملات مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايد. 
ماده ۳- پروانه نمايندگي بيمه طبق مقررات اين ايين نامه از طرف موسسات بيمه مجاز پس از جلب موافقت بيمه مركزي ايران صادر و به اشخاص حقيقي حائز شرايط مندرج در مواد ۷ و ۹ و به اشخاص حقوقي حائز شرايط مندرج در مواد ۸ و ۹ اين ايين نامه داده ميشود. 
ماده ۴- پروانه نمايندگي بيمه براي مدت يك سال صادر ميشود و هر سال برابر مقررات اين ايين نامه تمديد خواهد شد.
ماده ۵- پروانه نمايندگي بيمه براي رشته بيمه هاي زندگي و يا يك يا چند نوع از انواع رشته بيمه هاي غير زندگي كه در ان ذكر شده باشد معتبر است.        
ماده ۶- نمونه پروانه نمايندگي بيمه را بيمه مركزي ايران تهيه خواهد كرد . در اين پروانه نام موسسه بيمه مربوط , مدت اعتبار , غير قابل انتقال بودن , شماره , نام و نام خانوادگي , شماره و محل صدور شناسنامه , تاريخ و محل تولد, نشاني محل كار و اقامت نماينده , بيمه ذكر و عكس نماينده بيمه به ان الصاق خواهد شد.
ماده ۷- شخص حقيقي براي گرفتن پروانه نمايندگي بيمه بايد واجد شرايط زير باشد:
الف _ انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني.        
ب – تابعيت ايران .
ج – دارا بودن ليسانس در رشته بيمه .
دارا بودن ليسانس در رشته هاي ديگر با حداقل دو سال سابقه كار در يكي از موسسات بيمه و يا در نمايندگيهاي بيمه و يا در دلالي رسمي بيمه      .
دارا بودن ديپلم كامل متوسطه با حداقل چهار سال سابقه كار در يكي موسسات بيمه و يا در نمايندگيهاي بيمه و يا در دلالي رسمي بيمه            .
دارا بودن مدرك تحصيلي كمتر از ديپلم با حداقل هشت سال سابقه كار در يكي از موسسات بيمه و يا در نمايندگي هاي بيمه و يا در دلالي رسمي بيمه         .
د- عدم شهرت به نادرستي .
هـ – نداشتن سابقه محكوميت به ارتكاب جنايت و يا ورشكستگي به تقصير و يا كلاه برداري و يا خيانت در امانت و يا دزدي و يا صدور چك بلا محل و يا اختلاس و يا معاونت در يكي از جرائم فوق به گواهي اداره سجل كيفري وزارت دادگستري .
ماده ۸- شخص حقوقي براي گرفتن پروانه نمايندگي بيمه بايد واجد شرايط زير باشد:
الف – بصورت يكي از شركتهاي مندرج در قانون تجارت تشكيل شده و حداقل داراي سرمايه اسمي پنج ميليون ريال باشد.
ب- اساسنامه شركت به تاييد بيمه مركزي ايران رسيده باشد.      
ج – مدير عامل شركت داراي شرايط مندرج در ماده ۷ اين ايين نامه باشد.  
د- موضوع شركت منحصرا” مربوط به نمايندگي بيمه و خدمات مربوط به فعاليت بيمه و سرمايه گذاري از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي شركت باشد.       
ماده ۹- شخص حقيقي يا حقوقي كه بعنوان نماينده بيمه شناخته ميشود ، بايد در درجه اول تضميني بصورت وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا اوارق قرضه دولتي يا سهام يا اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس و در درجه دوم وثيقه ملكي براي هر يك از دو رشته بيمه هاي زندگي و غيرزندگي نزد موسسه بيمه مربوط توديع نمايد.           
تبصره ۱- ميزان تضمين مذكور در اين ماده متناسب با حجم كار هر نماينده بيمه خواهد بود و به هر حال براي هر يك از دو رشته بيمه هاي زندگي و غيرزندگي در مورد شخص حقيقي كمتر از يك ميليون ريال و در مورد شخص حقوقي كمتر از دو ميليون ريال نخواهد بود. و در صورتيكه نماينده بيمه بخواهد در هر دو رشته بيمه هاي زندگي و غيرزندگي فعاليت نمايد در اينصورت ميزان تضمين براي شخص حقيقي كمتر از يك ميليون و پانصد هزار ريال و براي شخص حقوقي كمتر از سه ميليون ريال نخواهد بود. 
تبصره ۲- مدت تضمين هاي مذكور در اين ماده بايد معادل سه برابر مدت اعتبار پروانه نمايندگي بيمه باشد.
تبصره ۳- چنانچه شركتي پروانه نمايندگي بيمه گرفته باشد مدير عامل اين شركت مادام كه در سمت مذكور انجام وظيفه ميكند نميتواند شخصا” و به نفع خود به عنوان دلال رسمي بيمه يا نمايندگي بيمه فعاليت داشته باشد           .
ماده ۱۰- تضمين مذكور در ماده ۹ اين ايين نامه تضمين حقوق و مطالبات بیمه گذاران ، بيمه شدگان يا صاحبان حقوق انان و يا افراد ذينفع در بيمه نامه ها و موسسه بيمه مربوط با حق رجحان نسبت به ساير بستانكاران نماينده بيمه ميباشد و در ميان انها حق تقدم با بيمه عمر است            .
ماده ۱۱- استرداد تضمين مندرج در ماده ۹ ايين نامه پس از ارائه مفاصا حساب عمليات مربوط به نماينده بيمه و موافقت بيمه مركزي ايران خواهد بود.         
ماده ۱۲- تقاضاي صدور پروانه نمايندگي بيمه از طرف اشخاص حقيقي بايد روي نمونه هاي مخصوصي كه بوسيله بيمه مركزي ايران تهيه و از طريق موسسات بيمه در دسترس متقاضي قرار ميگيرد نوشته شود و بضميمه مدارك زير به موسسه بيمه مربوط تسليم گردد.
الف – رونوشت مصدق يا فتوكپي شناسنامه      .
ب – رونوشت مصدق ، يا فتوكپي دفترچه پايان خدمت وظيفه عمومي يا برگ معافيت قانوني    .
ج – چهار قطعه عكس        .
د- مدارك مندرج در بندهاي (ج ) و (هـ ) ماده ۷ اين ايين نامه      .
هـ – تعهد نامه دائر بر اينكه اسرار طرفين معامله را محفوظ داشته و افشا ننمايد و با رعايت اصول معمول و متداول نمايندگي و بر طبق مقررات مربوط رفتار نموده و از هر نوع اظهار خلاف واقع يا گفتار و يا عملي كه موجب اشتباه بيمه گزار و يا بيمه گر شود خودداري كنند.       
تبصره – در مورد اشخاص حقوقي تقاضاي صدور پروانه نمايندگي بيمه از طرف مدير عامل شركت و بترتيب مقرر در اين ماده بعمل خواهد امد                        .
ماده ۱۳- نمايندگي بيمه و پروانه نمايندگي بيمه پس از دريافت مدارك مذكور در مواد ۹ و ۱۲ و ۱۹ اين ايين نامه و انعقاد قرارداد نمايندگي كه نمونه ان از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و به موسسات بيمه ابلاغ ميشود پس از موافقت بيمه مركزي ايران داده خواهد شد. اعطاي نمايندگي بيمه در شركتهاي بيمه بايد منحصرا” با تصويب هيات مديره يا هيات عامل شركت و در نمايندگيهاي موسسات بيمه خارجي در ايران بايد با تصويب نماينده تام الاختيار موسسه بيمه خارجي در ايران انجام گيرد.       
تبصره – اعطاي نمايندگي بيمه و لغو ان و حدود اختيارات نماينده بيمه بايد از طرف موسسه بيمه مربوط در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل اگهي شود.       
ماده ۱۴- موسسات بيمه مكلفند قبل از صدور پروانه نمايندگي بيمه يك نسخه از مدارك مذكور در مواد ۹ و ۱۲ و ۱۹ اين ايين نامه را بانضمام رونوشت قرارداد منعقده به بيمه مركزي ايران ارسال دارند.
فصل دوم – تكاليف نماينده بيمه و موسسات بيمه                    
ماده ۱۵- نماينده بيمه بايد تكاليف مقرر در قرارداد منعقده با موسسه بيمه مربوط و قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و ايين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه و دستورالعمل هاي بيمه مركزي ايران و ساير قوانين و مقررات جاري را رعايت نمايد و برخلاف انها عملي انجام ندهد      .
ماده ۱۶- بيمه مركزي ايران ميتواند هر موقع كه لازم بداند دفاتر نمايندگي بيمه را مورد بازرسي قرار دهد و توضيحات لازم را نيز بخواهد.           
ماده ۱۷- نماينده بيمه بايد عضو سنديكاي نمايندگان بيمه باشد   .
تبصره : اساسنامه سنديکاي مذكور بايد به تاييد بيمه مركزي ايران برسد و سنديكاي نمايندگان بيمه مكلف است دستورالعملهاي مربوط به امر بيمه را كه از طرف بيمه مركزي ايران ابلاغ خواهد شد اجرا و هر سال گزارشي از فعاليتها و عمليات خود را به بيمه مركزي ايران تسليم نمايد.           
ماده ۱۸- نماينده بيمه مسئول عمليات و جبران خسارا ت ناشي از تقصير ، غفلت و يا قصور خود و بازارياب ها و كاركنان خود در امور مربوط ميباشد. 
ماده ۱۹- نماينده بيمه اعم از شخص حقيقي يا حقوقي پس از سپردن تضمين مندرج در ماده ۹ اين ايين نامه طبق سند رسمي و ضمن عقد خارج لازم بايد به بيمه مركزي ايران و موسسه بيمه مربوط وكالتي بدهد كه بيمه مركزي ايران يا موسسه بيمه مربوط با توجه به مدلول ماده ۱۰ اين ايين نامه بنا به تصميم هيات موضوع ماده ۳۶ براي جبران خسارات وارده ناشي از تقصير و يا غفلت و يا قصور نماينده و يا بازارياب ها و يا كاركنان وي از تضمين مذكور منفردا” و يا مشتركا” استفاده نمايند.      
ماده ۲۰ – نماينده بيمه ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتي است كه به مناسبت شغل خود بدست مي اورد . در صورت افشاء اين اسرار هيات مذكور در ماده ۳۶ اين ايين نامه ميتواند نسبت به عدم تجديد يا لغو پروانه نمايندگي بيمه او اقدام نمايد.

ماده ۲۱- نماينده بيمه مكلف است تمام اطلاعات لازم در باره بيمه مورد پيشنهاد از جمله نرخ ، شرايط ، خطرات بيمه شده و حدود خسارت احتمالي قابل پرداخت را براي بیمه گذار تشريح و به او ارائه و اعلام نمايد و بيمه نامه را برابر با شرايط و پيشنهادات ييمه گذار از موسسه بيمه مربوط اخذ و يا صادر نمايد و در غير اينصورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.           
تبصره : نرخ حق بيمه و شرايط برابر با تعرفه مصوب شوراي عالي بيمه خواهد بود و در موارديكه نرخ و يا شرايط تعيين نشده باشد موسسه بيمه قبلا” نرخ و يا شرايط را از بيمه مركزي ايران گرفته و در اختيار نماينده بيمه خواهد گذاشت.
ماده ۲۲- نماينده بيمه نمي تواند حق بيمه را نقدي يا ضمن چك بانك در وجه حامل و يا بنام خود دريافت كند مگر اينكه در قرارداد نمايندگي اين اجازه به نماينده بيمه داده شده باشد . در هر حال هرگاه نماينده بيمه برخلاف دستور اين ماده عمل نمايد فقط در مقابل موسسه بيمه مربوط مسئول خواهد بود.   
ماده ۲۳- نماينده بيمه حق ندارد از خسارتي كه موسسه بيمه به بیمه گذار مي پردازد مبلغي به هر عنوان دريافت دارد .
ماده ۲۴- نماينده بيمه بايد از رقابت مكارانه و ناسالم با دلالان رسمي بيمه و نمايندگان بيمه و از انجام تبليغات سوء عليه موسسات بيمه خودداري كند.     
ماده ۲۵- نماينده بيمه مكلف است نشاني و محل كار و سكونت خود را به موسسه بيمه مربوط اعلام نمايد و در صورت تغيير محل كار و سكونت بلافاصله نشاني جديد خود را اطلاع دهد و موسسات بيمه بايد تغيير نشاني نماينده بيمه را به بيمه مركزي ايران اعلام دارند.
ماده ۲۶- نماينده بيمه مكلف است هر سال يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه خود را به بيمه مركزي ايران تسليم نمايد.           
ماده ۲۷- نماينده بيمه مكلف است نام و شماره پروانه دلال رسمي بيمه را در بيمه نامه ايكه بنا به پيشنهاد او صادر ميشود قيد نمايد. 
ماده ۲۸- نماينده بيمه مكلف است نام و شماره پروانه نمايندگي خود را در بيمه نامه ايكه صادر ميكند قيد نمايد و همچنين موسسه بيمه موظف است نام و شماره پروانه نماينده خود را در بيمه نامه ايكه بنا به پيشنهاد او صادر ميشود درج كند.

ماده ۲۹- پرداخت حق بيمه به نماينده بيمه در حكم پرداخت حق بيمه به موسسه بيمه ميباشد.          
ماده ۳۰- موسسه بيمه نميتواند بيمه اي را كه وسيله نماينده موسسه پيشنهاد شده است از طريق مستقيم يا وسيله نماينده ديگر خود يا دلال رسمي بيمه قبول نمايد مگر اينكه بیمه گذار عدم تمايل خود را از صدور بيمه نامه از طريق نماينده مذكور كتبا اعلام دارد و در اينصورت نيز موسسه بيمه يا نماينده ديگر موسسه نميتوانند تخفيفي براي بیمه گذار منظور نموده و يا به وي پرداخت كنند.     
ماده ۳۱- در صورتيكه موسسه بيمه پيشنهاد بيمه نماينده بيمه اي را رد نمايد نميتواند همان بيمه را با همان شرايط از دلال رسمي بيمه و يا نماينده بيمه ديگري قبول كند.        
ماده ۳۲- اگر براي بيمه اي چند نماينده بيمه نرخ و شرايط خواسته باشند موسسه بيمه بايد در كمال بيطرفي عمل نمايد.
ماده ۳۳- موسسه بيمه كارمزد نماينده بيمه را به ترتيبي كه در قرارداد نمايندگي بيمه تعيين ميشود پرداخت خواهد نمود.
تبصره – ميزان كارمزد نمايندگان بيمه طبق ايين نامه و مقررات مصوب شوراي عالي بيمه قابل پرداخت است .
ماده ۳۴- هرگاه تغييراتي در بيمه نامه داده مي شود و اين تغييرات باعث افزايش حق بيمه گردد كارمزد نماينده بيمه نيز به همان نسبت افزايش خواهد يافت و در صورتيكه بعلل موجه , بيمه نامه فسخ و يا باطل شود و يا مبلغ حق بيمه تقليل يابد كارمزد نماينده بيمه نيز به همان نسبت برگشت داده خواهد شد. موسسه بيمه بايد اين تغييرات را به نماينده بيمه مربوط اطلاع دهد.   
ماده ۳۵- بيمه نامه هايي كه راسا” از طرف نماينده بيمه بدون داشتن دلال رسمي بيمه و يا به پيشنهاد نماينده بيمه از طرف موسسه بيمه مربوط صادر ميشود پرتفو و نماينده بيمه خواهد بود و موسسات بيمه حقوق نماينده بيمه را نسبت به پرتفوي او در حدود عرف و اصول جاري بيمه رعايت خواهند نمود.  
تبصره – نماينده بيمه ميتواند پرتفوي خود را با نظر بيمه مركزي ايران و موسسه بيمه مربوط به همان بيمه و يا به نماينده ديگر همان موسسه انتقال دهد.         
فصل سوم مقررات مختلف   
ماده ۳۶- مرجع رسيدگي به تخلفات نماينده بيمه يا موسسات بيمه از مقررات اين ايين نامه و قرارداد منعقده هياتي است مركب از سه نفر به شرح زير:           
الف – نماينده بيمه مركزي ايران      
ب‌- نماينده سنديكاي بيمه گران ايران           
ج – نماينده سنديكاي نمايندگان بيمه           .
جلسات اين هيات به دعوت نماينده بيمه مركزي ايران در محل بيمه مركزي ايران تشكيل خواهد شد. تصميمات هيات با اكثريت ارا معتبر است.    
تبصره۱- يكنفر نماينده تام الاختيار از طرف موسسه بيمه مربوط و همچنين نماينده بيمه يا وكيل تام الاختيار او بدون حق راي مجاز به شركت در جلسه خواهند بود          .
تبصره ۲- در صورتيكه نماينده سنديكاي بيمه گران ايران نماينده موسسه بيمه اي باشد كه ان موسسه شاكي يا مشتكي عنه است و همچنين نماينده سنديكاي نمايندگان بيمه كه خود شاكي يا مشتكي عنه است نميتواند بعنوان نمايندگان سنديكاي خود عضويت هيات مذكور را داشته باشند و در اين موارد سنديكاهاي مذكور بايد افراد ديگري را براي شركت در جلسه هيات معرفي نمايند.  
ماده ۳۷- صدور و لغو پروانه نماينده بيمه در هر مورد علاوه بر انتشار در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل توسط موسسه بيمه مربوط به بيمه مركزي ايران و سنديكاي بيمه گران ايران و سنديكاي نمايندگان بيمه و سنديكاي دلالان رسمي بيمه اعلام خواهد شد.      
ماده ۳۸- پروانه نماينده بيمه در موارد زير به تصميم هيات مذكور در ماده ۳۶ اين ايين نامه لغو ميشود :
الف – بدرخواست نماينده بيمه و يا موسسه بيمه           .
ب – در صورت معروفيت به فساد اخلاق          .
ج – در صورتيكه شكايتي از طرف بیمه گذار و يا موسسه بيمه يا از طرف سنديكاي بيمه گران و يا سنديكاي نمايندگان بيمه و يا سنديكاي دلالان رسمي بيمه از عمليات نماينده بيمه به بيمه مركزي ايران واصل شو.د و مورد شكايت در هيات مذكور در ماده ۳۶ اين ايين نامه تاييد گردد.    
د- در صورت عدم اجراي مقررات اين آيين نامه و تاييد ان در هيات مذكور در ماده ۳۶ اين ايين نامه .
تبصره ۱- تعيين تكليف پرتفوي نماينده بيمه ايكه پروانه وي لغو ميشود با هيات مذكور در ماده ۳۶ خواهد بود.
تبصره ۲- تضمين مذكور در ماده ۹ اين ايين نامه با رعايت شرايط مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ پس از لغو پروانه نماينده بيمه مسترد خواهد شد.           
ماده ۳۹- در صورت محكوميت به ارتكاب جنايت و ورشكستگي به تقصير و يا كلاه برداري و يا خيانت در امانت و يا دزدي و يا صدور چك بلا محل و يا اختلاس و يا معاونت در يكي از جرائم فوق پروانه نماينده بيمه لغو خواهد شد.
ماده ۴۰- در صورت فقدان پروانه نمايندگي رسمي بيمه موسسه بيمه ميتواند المثني صادر و مراتب را به بيمه مركزي ايران اعلام نمايد.           
ماده ۴۱- وظائف و اختياراتي كه بموجب اين ايين نامه بعهده سنديكاي نمايندگان بیمه گذارنده شده تا تصويب اساسنامه و ثبت سنديكاي مزبور بعهده سنديكاي نمايندگان و دلالان بيمه خواهد بود.         
ماده ۴۲- مديران عامل و اعضاء هيات هاي مديره و عامل شركتهاي بيمه و همچنين نمايندگان موسسات بيمه خارجي در ايران و بازرسان (حسابرسان ) و كاركنان موسسات بيمه و نيز همسران انان نميتوانند بعنوان نماينده بيمه فعاليت كنند و يا در موسسات نمايندگي بيمه اصالتا” و يا وكالتا” مشاركت و يا فعاليت نمايند.         
تبصره – عدم رعايت مفاد اين ماده موجب لغو پروانه نمايندگيهاي مربوط خواهد شد. 
ماده ۴۳- موسسات بيمه موظفند حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين ايين نامه صورت نمايندگان بيمه فعلي خود را به بيمه مركزي ايران تسليم دارند. اين عده از نمايندگان فقط از شرط بند ج ماده ۷ معاف خواهند بود و ميتوانند با موافقت بيمه مركزي ايران و موسسات بيمه مربوط بكار نمايندگي بيمه ادامه دهند و به هر حال اجراي ساير مقررات اين ايين نامه در مورد اين عده نيز حداكثر تا سه ماه از تاريخ ابلاغ اين ايين نامه الزامي است    .
ماده ۴۴- ذكر نام موسسه بيمه ايكه نماينده بيمه نمايندگي ان موسسه را دارد در تابلو و سر كاغذها و اگهي ها الزامي است و نام موسسه بيمه مربوط بايد با حروف درشتتر از حروف نام نماينده يا نمايندگي بيمه باشد.   
تبصره – نام نمايندگي بيمه بايد از نامهاي ايراني انتخاب شود.      
ماده ۴۵- بانكهاي ايراني فقط در مورد تمديد بيمه نامه هاي باربري ميتوانند نمايندگي موسسات بيمه را داشته باشند و در اينمورد از شمول مقررات ايين نامه نمايندگي بيمه باستثناي ماده ۱ (بجز تبصره هاي ان ) و مواد ۲ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۹ و ۳۳ و ۳۴ مستثني هستند و نمايندگي اين موسسات در امر تمديد بيمه نامه هاي باربري تابع قراردادي خواهند بود كه در هر مورد با موسسات بيمه منعقد ميكنند             .
مفاد قرارداد بايد قبلا به تاييد بيمه مركزي ايران برسد.   
تبصره – حكم ماده ۴۲ و تبصره ن در مورد مديران عامل و اعضاء هيات هاي مديره و عامل و بازرسان (حسابرسان ) و كاركنان بانكها و همسران انان نيز جاري است.          
ماده ۴۶- نسبت به موارديكه در اين ايين نامه پيش بيني نشده است در امر نمايندگي , نماينده بيمه موسسه بيمه مربوط تابع قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و قانون تجارت و ساير قوانين مربوط و عرف بيمه خواهد بود.

آيين نامه شماره ۱/۱۸
مقررات مكمل آيين نامه نمايندگي بيمه
درتاريخ ۹/۶/۷۱ ملغي و ۲۸ جايگزين آن شد

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۴/۹/۲۵۳۵ تصويب نمود: تبصره زير به ماده ۵ آيين نامه شماره ۱۸ اضافه شود:
تبصره – نماينده بيمه كه داراي پروانه فعاليت براي رشته بيمه هاي زندگي باشد ميتواند در مورد بيمه هاي حوادث شخصي نيز بعنوان نماينده بيمه گر اقدام كند.

آيين نامه شماره ۲/۱۸
مقررات مكمل آيين نامه نمايندگي بيمه
درتاريخ ۹/۶/۷۱ ملغي و ۲۸ جايگزين آن شد

شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۸ و بند ۵ ماده قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ تصويب كرد كه            :
تبصره ۴ به ماده ۹ آيين نامه شماره ۱۸ اضافه شود:       
تبصره ۴- در صورتيكه دانشجويان و فارغ التحصيلان بيمه داوطلب شغل نمايندگي بيمه قادر به دادن تضمين مقرر در اين ماده نباشند , شركت طرف قرارداد نماينده ميتواند به تشخيص مدير عامل شركت از آنان سفته اخذ نمايد.
از كارمزدهاي اين نماينده بعنوان سپرده در حساب مخصوص نزد شركت بيمه نگهداري خواهد شد تا به تدريج سپرده به مبلغ پيش بيني شده در قرارداد برسد . كسر كارمزد ماهانه نميتواند از كمتر از ده درصد كارمزد مربوط به نماينده باشد و حداكثر ظرف مدت دو سال بايد به حد نصاب لازم برسد

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها