آئين‌نامه ‌شماره ‌۴۵
ذخایر و اندوخته ها

آئين‌نامه ‌شماره ‌۴۵

ذخایر و اندوخته ها

ماده‌۱- موسسات‌ بيمه‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌نامه‌ مكلفند براي‌ تقويت‌ سرمايه‌ و بنيه‌ مالي‌ خود، ذخايرو اندوخته‌هاي‌ قانوني‌ زير را نگهداري‌ و در ستون‌ بدهي‌ ترازنامه‌ ثبت‌ نمايند  :
الف‌ – ذخائر :
۱-ذخيره‌ استهلاك‌ دارائيهاي‌ ثابت ‌.
۲-ذخيره‌ براي‌ مطالبات‌ مشكوك ‌الوصول‌ و جبران‌ كاهش‌ احتمالي ‌ارزش‌ سايراقلام ‌دارائي‌ و هزينه هاي‌ احتمالي‌
ب‌-اندوخته ‌ :
۱- اندوخته‌ قانوني‌
۲- اندوخته‌ سرمايه‌اي‌
ماده‌ ۲- ذخيره‌ استهلاك‌ دارائيهاي‌ ثابت‌ براساس‌ مقررات‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ تعيين‌ مي‌شود .
ماده‌۳- ذخيره‌ براي‌ مطالبات‌ مشكوك‌ الوصول‌ و جبران‌ كاهش‌ احتمالي‌ ارزش‌ ساير اقلام‌ دارائي‌ و هزينه‌هاي‌ احتمالي‌ براساس‌ اطلاعات موجود تعيين‌ مي‌شود .
ماده‌ ۴- اندوخته‌ قانوني‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۴۰ لايحه‌ قانوني‌ اصلاح‌ قسمتي‌ از قانون‌ تجارت‌ حداقل ‌۵% سود ويژه‌ تعيين‌ مي‌شود
ماده‌ ۵- موسسات‌ بيمه‌ در مناطق‌ آزاد تجاري‌ – صنعتي‌ موظفند تا زماني‌ كه‌ اندوخته‌ قانوني‌موضوع‌ ماده‌ ۴ به‌ ده‌ درصد سرمايه‌ نرسيده‌ است‌ هر سال‌ لااقل‌ پنج‌ درصد سود ويژه‌ و پس‌ از آن‌ ده‌درصد سود ويژه‌ خود را بعنوان‌ اندوخته‌ سرمايه‌اي‌ منظور دارند تا ميزان‌ اندوخته‌ سرمايه‌اي‌ به‌ صددرصد سرمايه‌ برسد.
تبصره‌ ۱- در صورتيكه‌ اندوخته‌ سرمايه‌اي‌ به‌ سرمايه‌ افزوده‌ شود كسر اندوخته‌هاي‌ موضوع‌ مواد چهار و پنج‌ به‌ ترتيب‌ مذكور ادامه‌ خواهد داشت‌.
تبصره‌ ۲- موسسات‌ بيمه‌اي‌ كه‌ در اساسنامه‌ آنها نصاب‌ بالاتري‌ براي‌ اندوخته‌هاي‌ قانوني‌ وسرمايه‌اي‌ تعيين‌ شده‌ باشد اندوخته‌هاي‌ مذكور را با نصاب‌هاي‌ مقرر در اساسنامه‌ منظورخواهند نمود .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها