آئین‌نامه ‌شماره ‌۴۵
ذخایر و اندوخته ها

253

آئین‌نامه ‌شماره ‌۴۵

ذخایر و اندوخته ها

ماده‌۱- موسسات‌ بیمه‌ موضوع‌ این‌ آئین‌نامه‌ مکلفند برای‌ تقویت‌ سرمایه‌ و بنیه‌ مالی‌ خود، ذخایرو اندوخته‌های‌ قانونی‌ زیر را نگهداری‌ و در ستون‌ بدهی‌ ترازنامه‌ ثبت‌ نمایند  :
الف‌ – ذخائر :
۱-ذخیره‌ استهلاک‌ دارائیهای‌ ثابت ‌.
۲-ذخیره‌ برای‌ مطالبات‌ مشکوک ‌الوصول‌ و جبران‌ کاهش‌ احتمالی ‌ارزش‌ سایراقلام ‌دارائی‌ و هزینه های‌ احتمالی‌
ب‌-اندوخته ‌ :
۱- اندوخته‌ قانونی‌
۲- اندوخته‌ سرمایه‌ای‌
ماده‌ ۲- ذخیره‌ استهلاک‌ دارائیهای‌ ثابت‌ براساس‌ مقررات‌ قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم‌ تعیین‌ می‌شود .
ماده‌۳- ذخیره‌ برای‌ مطالبات‌ مشکوک‌ الوصول‌ و جبران‌ کاهش‌ احتمالی‌ ارزش‌ سایر اقلام‌ دارائی‌ و هزینه‌های‌ احتمالی‌ براساس‌ اطلاعات موجود تعیین‌ می‌شود .
ماده‌ ۴- اندوخته‌ قانونی‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۴۰ لایحه‌ قانونی‌ اصلاح‌ قسمتی‌ از قانون‌ تجارت‌ حداقل ‌۵% سود ویژه‌ تعیین‌ می‌شود
ماده‌ ۵- موسسات‌ بیمه‌ در مناطق‌ آزاد تجاری‌ – صنعتی‌ موظفند تا زمانی‌ که‌ اندوخته‌ قانونی‌موضوع‌ ماده‌ ۴ به‌ ده‌ درصد سرمایه‌ نرسیده‌ است‌ هر سال‌ لااقل‌ پنج‌ درصد سود ویژه‌ و پس‌ از آن‌ ده‌درصد سود ویژه‌ خود را بعنوان‌ اندوخته‌ سرمایه‌ای‌ منظور دارند تا میزان‌ اندوخته‌ سرمایه‌ای‌ به‌ صددرصد سرمایه‌ برسد.
تبصره‌ ۱- در صورتیکه‌ اندوخته‌ سرمایه‌ای‌ به‌ سرمایه‌ افزوده‌ شود کسر اندوخته‌های‌ موضوع‌ مواد چهار و پنج‌ به‌ ترتیب‌ مذکور ادامه‌ خواهد داشت‌.
تبصره‌ ۲- موسسات‌ بیمه‌ای‌ که‌ در اساسنامه‌ آنها نصاب‌ بالاتری‌ برای‌ اندوخته‌های‌ قانونی‌ وسرمایه‌ای‌ تعیین‌ شده‌ باشد اندوخته‌های‌ مذکور را با نصاب‌های‌ مقرر در اساسنامه‌ منظورخواهند نمود .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها