آئين‌نامه‌ شماره‌ ۴۷
سرمایه گذاری دخایر و اندوخته ها

آئين‌نامه‌ شماره‌ ۴۷

سرمایه گذاری دخایر و اندوخته ها

ماده‌ ۱- موسسات‌ بيمه‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌نامه‌ بايد دارائيهاي‌ معرف‌ ذخاير فني‌ و ذخاير واندوخته‌هاي‌ قانوني‌ و همچنين‌ سرمايه‌ خود را طبق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ بطور شفاف‌ و منطبق‌ براستانداردهاي‌ حسابداري‌ در صورتهاي‌ مالي‌ خود منعكس‌ كنند.
ماده‌ ۲- سرمايه‌گذاريهاي‌ مجاز از محل‌ ذخاير فني‌ براي‌ موسسات‌ بيمه‌ ايراني‌ كه‌ فقط در بيمه‌هاي ‌غيرزندگي‌ فعاليت‌ مي‌كنند عبارتست‌ از:
الف‌ – سپرده‌ بانكي‌ حداقل‌ بيست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌.
ب‌ – اوراق‌ مشاركت‌ تضمين‌ شده‌ بوسيله‌ دولت‌ يا بانكهاي‌ دولتي‌ حداقل‌ ده‌ درصد و حداكثر بيست‌و پنج‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌. در صورتيكه‌ خريد اوراق‌ مشاركت‌ مندرج‌ در اين‌ بند به‌ ميزان‌حداقل‌ تعيين‌ شده‌ ميسر نباشد، موسسات‌ بيمه‌ مي‌توانند حداقل‌ مذكور را با سپرده‌ بانكي‌تامين‌ نمايند.
ج‌ – اوراق‌ مشاركت‌ تضمين‌ شده‌ توسط بانكهاي‌ خصوصي‌ كه‌ با مجوز مراجع‌ قانوني‌ ذيربط منتشرشده‌ باشد حداكثر تا ۱۰ درصد ذخاير فني‌ موسسات‌ بيمه‌.
د – سهام‌ شركتهاي‌ پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌ به‌ شرطي‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ براي‌ هر شركت‌ سرمايه‌پذير از ده‌درصد سهام‌ آن‌ شركت‌ و در مجموع‌ از سي‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌ موسسات‌ بيمه‌ تجاوز نكند.
تبصره‌ – موسسات‌ بيمه‌ مي‌توانند در ساير ابزارهاي‌ مالي‌ و اوراق‌ بهادار پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌حداكثر تا ۱۰ درصد ذخاير فني‌ سرمايه‌گذاري‌ كنند مشروط بر اينكه‌ جمع‌ كل‌ اين‌ بند از ۳۰ درصد ذخاير فني‌ موسسه‌ بيمه‌ تجاوز نكند
ه – مشاركت‌ در طرحهاي‌ ساختماني‌ به‌ شرطي‌ كه‌ سرمايه‌گذاري‌ در هر طرح‌ از بيست‌ درصد قيمت‌ تمام‌ شده‌ آن‌ طرح‌ و در مجموع‌ از بيست‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌ موسسه‌ بيمه‌ تجاوز نكند.
و – خريد اموال‌ غيرمنقول‌ (املاك‌ و مستغلات‌) واقع‌ در محدوده‌ شهرهاي‌ بزرگ‌ به‌ شرطي‌ كه‌مجموع‌ آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌ تجاوز نكند.
ز – اعطاي‌ تسهيلات‌ براي‌ خريد محل‌ فعاليت‌ به‌ نمايندگان‌ موسسه‌ بيمه‌ ذيربط كه‌ حداقل‌ دو سال‌از شروع‌ فعاليت‌ آنها گذشته‌ باشد به‌ شرطي‌ كه‌ :
۱- مجموع‌ تسهيلات‌ اعطائي‌ از پنج‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌ تجاوز نكند.
۲-در هر مورد، محل‌ خريداري‌ شده‌ به‌ عنوان‌ وثيقه‌ در رهن‌ اعطاكننده‌ تسهيلات‌ قرار گيرد ورهن‌ اول‌ باشد و سقف‌ تسهيلات‌ اعطايي‌ از پنجاه‌ درصد ارزش‌ محل‌ خريداري شده بيشتر باشد .
۳- مدت‌ بازپرداخت‌ تسهيلات‌ اعطايي‌ حداكثر پنج‌ سال‌ و نرخ‌ سود آن‌ حداقل‌ دو درصدبيشتراز سود سپرده‌هاي‌ بلند مدت‌ بانكي‌ باشد.
ح‌ – سرمايه‌گذاري‌ در شركتهاي‌ خارج‌ از بورس‌ با تاييد بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ به‌ شرطي‌ كه‌ مجموع‌ آنهااز ده‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌ تجاوز نكند.
ط – وام‌ به‌ كاركنان‌ موسسه‌ بيمه‌ به‌ منظور تهيه‌ مسكن‌ طبق‌ آئين‌نامه‌هاي‌ استخدامي‌ حداكثر تا ۵درصد ذخاير فني‌ شركت‌ بيمه‌.
ماده‌ ۳- سرمايه‌گذاري‌ مجاز از محل‌ ذخاير رياضي‌ براي‌ موسسات‌ بيمه‌ ايراني‌ كه‌ فقط در بيمه‌هاي‌زندگي‌ فعاليت‌ مي‌كنند عبارتست‌ از :
الف‌ – وام‌ به‌ بيمه‌گذاران‌ از محل‌ ذخاير رياضي‌ آنها طبق‌ شرايط بيمه‌نامه‌ها.
ب‌ – سپرده‌هاي‌ بانكي‌ حداقل‌ ده‌ درصد جمع‌ ذخاير رياضي‌.
ج‌ – اوراق‌ مشاركت‌ تضمين‌ شده‌ به‌ وسيله‌ دولت‌ يا بانكهاي‌ دولتي‌ حداقل‌ ده‌ درصد و حداكثربيست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخاير رياضي‌. در صورتيكه‌ خريد اوراق‌ مشاركت‌ مندرج‌ در اين‌ بند به‌ميزان‌ حداقل‌ تعيين‌ شده‌ ميسر نباشد، موسسات‌ بيمه‌ مي‌توانند حداقل‌ مذكور را با سپرده‌ بانكي‌تامين‌ نمايند
د – اوراق‌ مشاركت‌ تضمين‌ شده‌ توسط بانكهاي‌ خصوصي‌ كه‌ با مجوز مراجع‌ قانوني‌ ذيربط منتشر شده‌ باشد حداكثر تا ۱۰ درصد ذخاير رياضي‌ موسسه‌ بيمه‌.
ه – سهام‌ شركتهاي‌ پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌ به‌ شرطي‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ براي‌ هر شركت‌ سرمايه‌پذير ازده‌ درصد و در مجموع‌ از چهل‌ درصد جمع‌ ذخاير رياضي‌ تجاوز نكند.
تبصره‌ – موسسه‌ بيمه‌ مي‌تواند در ساير ابزارهاي‌ مالي‌ و اوراق‌ بهادار پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌حداكثر تا ۱۰ درصد ذخاير رياضي‌ سرمايه‌گذاري‌ كند مشروط بر اينكه‌ جمع‌ كل‌ اين‌ بند از۴۰ درصد ذخاير رياضي‌ موسسه‌ بيمه‌ تجاوز نكند
و – مشاركت‌ در اجراي‌ طرحهاي‌ ساختماني‌ به‌ شرطي‌ كه‌ سرمايه‌گذاري‌ در اين‌ طرحها از بيست‌درصد قيمت‌ تمام‌ شده‌ هر طرح‌ و در مجموع‌ از سي‌ درصد جمع‌ ذخاير رياضي‌ تجاوز نكند.
ز – خريد اموال‌ غيرمنقول‌ در محدوده‌ شهرهاي‌ بزرگ‌ به‌ شرطي‌ كه‌ مجموع‌ آنها از ده‌ درصدجمع‌ ذخاير رياضي‌ تجاوز نكند.
ح‌ – اعطاي‌ تسهيلات‌ براي‌ خريد محل‌ فعاليت‌ نمايندگان‌ موسسه‌ ذيربط كه‌ حداقل‌ دو سال‌ ازشروع‌ فعاليت‌ آنها گذشته‌ باشد طبق‌ شرايط مندرج‌ در بند (ز) ماده‌ ۲ اين‌آئين‌نامه‌.
ط – سرمايه‌گذاري‌ در شركتهاي‌ خارج‌ از بورس‌ با تاييد بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ به‌ شرطي‌ كه‌ مجموع‌آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخاير رياضي‌ تجاوز نكند
ي‌ – وام‌ به‌ كاركنان‌ موسسه‌ بيمه‌ به‌ منظور تهيه‌ مسكن‌ طبق‌ آئين‌نامه‌هاي‌ استخدامي‌ حداكثر تا ۵درصد ذخاير فني‌ موسسه‌ بيمه‌.
ماده‌ ۴- سرمايه‌گذاري‌ مجاز از محل‌ ذخاير فني‌ براي‌ موسسات‌ بيمه‌اي‌ كه‌ همزمان‌ در بيمه‌هاي‌زندگي‌ و غيرزندگي‌ (مختلط) فعاليت‌ مي‌كنند عبارتند از
الف‌ – وام‌ به‌ بيمه‌گذاران‌ بيمه‌هاي‌ زندگي‌ طبق‌ شرايط بيمه‌نامه‌هاي‌ زندگي‌ از محل‌ ذخايررياضي‌ آنها.
ب‌ – سپرده‌هاي‌ بانكي‌ حداقل‌ ۲۰ درصد جمع‌ ذخاير فني‌.
ج‌ – اوراق‌ مشاركت‌ تضمين‌ شده‌ بوسيله‌ دولت‌ يا بانكهاي‌ دولتي‌ حداقل‌ ده‌ درصد و حداكثربيست‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌. در صورتيكه‌ خريد اوراق‌ مشاركت‌ مندرج‌ در اين‌ بند به‌ ميزان‌حداقل‌ تعيين‌ شده‌ ميسر نباشد، موسسات‌ بيمه‌ مي‌توانند حداقل‌ مذكور را با سپرده‌ بانكي‌تامين‌ نمايند.
د – اوراق‌ مشاركت‌ تضمين‌ شده‌ توسط بانكهاي‌ خصوصي‌ كه‌ با مجوز مراجع‌ قانوني‌ ذيربط منتشر شده‌ باشد حداكثر تا ۱۰ درصد ذخاير فني‌ موسسه‌ بيمه‌.
ه – سهام‌ شركتهاي‌ پذيرفته‌ در بورس‌ بشرطي‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ براي‌ هر شركت‌ سرمايه‌پذير از ده‌درصد و در مجموع‌ از سي‌ و دو درصد جمع‌ ذخاير فني‌ تجاوز نكند.
تبصره‌ – موسسه‌ بيمه‌ مي‌تواند در ساير ابزارهاي‌ مالي‌ و اوراق‌ بهادار پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌حداكثر تا ۱۰ درصد ذخاير فني‌ سرمايه‌گذاري‌ كند مشروط بر اينكه‌ جمع‌ كل‌ اين‌ بند از ۳۲ درصد ذخاير فني‌ موسسه‌ بيمه‌ تجاوز نكند
و – مشاركت‌ در اجراي‌ طرحهاي‌ ساختماني‌ به‌ شرطي‌ كه‌ سرمايه‌گذاري‌ در هر طرح‌ از بيست‌درصد قيمت‌ تمام‌ شده‌ آن‌ و در مجموع‌ از بيست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌ تجاوز نكند.
ز – خريد اموال‌ غيرمنقول‌ واقع‌ در محدوده‌ شهرهاي‌ بزرگ‌ به‌ شرطي‌ كه‌ مجموع‌ آنها از ده‌درصد جمع‌ ذخاير فني‌ تجاوز نكند.
ح‌ – اعطاي‌ تسهيلات‌ براي‌ خريد محل‌ فعاليت‌ به‌ نمايندگان‌ موسسه‌ بيمه‌ ذيربط كه‌ حداقل‌ دوسال‌ از شروع‌ فعاليت‌ آنها گذشته‌ باشد، طبق‌ شرايط مندرج‌ در بند (ز) ماده‌ ۲ اين‌ آئين‌نامه‌
ط – سرمايه‌گذاري‌ در شركتهاي‌ خارج‌ از بورس‌ با تاييد بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ به‌ شرطي‌ كه‌ مجموع‌آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌ تجاوز نكند.
ي‌ – وام‌ به‌ كاركنان‌ موسسه‌ بيمه‌ به‌ منظور تهيه‌ مسكن‌ طبق‌ آئين‌نامه‌هاي‌ استخدامي‌ حداكثر تا ۵درصد جمع‌ ذخاير فني‌ موسسه‌ بيمه‌
ماده‌ ۵- موسسات‌ بيمه‌اي‌ كه‌ فقط در بيمه‌هاي‌ اتكائي‌ فعاليت‌ مي‌كنند، موظفند طبق‌ مفاد ماده‌ ۴ اين‌آئين‌نامه‌ ذخاير فني‌ خود را سرمايه‌گذاري‌ كنند
ماده‌ ۶- موسسات‌ بيمه‌ مي‌توانند موارد زير را جزء سرمايه‌گذاري‌ خود منظور نمايند
الف‌ – سپرده‌هايي‌ كه‌ اين‌ موسسات‌ به‌ موجب‌ قراردادهاي‌ بيمه‌ اتكائي‌ نزد موسسات‌ بيمه‌گر واگذارنده‌ دارند
ب‌ – بدهي‌ موسسات‌ بيمه‌گر واگذارنده‌ به‌ اين‌ موسسات‌ بابت‌ معاملات‌ بيمه‌ اتكائي‌ حداكثر تابيست‌ درصد جمع‌ ذخاير مربوط به‌ اين‌ معاملات‌
ج‌ – بدهي‌ بيمه‌گذاران‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ قراردادهاي‌ بيمه‌هاي‌ غيرزندگي‌ حداكثر تا ده‌ درصد ذخاير فني‌ بيمه‌هاي‌ غيرزندگي
د – بدهي‌ وزارتخانه‌ها و موسسات‌ دولتي‌ حداكثر تا بيست‌ درصد جمع‌ ذخاير فني‌
ماده‌ ۷- خريد دارائيهاي‌ مورد نياز براي‌ فعاليت‌ موسسه‌ بيمه‌ حداكثر تا ۳۰% ارزش‌ ويژه‌ مجازخواهد بود. بقيه‌ ارزش‌ ويژه‌ موسسات‌ بيمه‌ با رعايت‌ درصدهاي‌ مذكور در مواد ۲ الي‌ ۵سرمايه‌گذاري‌ مي‌شود.
ماده‌ ۸- موسسات‌ بيمه‌اي‌ كه‌ در خارج‌ از كشور فعاليت‌ دارند نسبت‌ به‌ ذخاير فني‌ وسرمايه‌گذاري هايي‌ كه‌ مربوط به‌ عمليات‌ آنها در خارج‌ است‌، تابع‌ مقررات‌ محل‌ فعاليت‌ خواهند بود در صورتيكه‌ در كشور خارجي‌ محل‌ فعاليت‌ موسسه‌ بيمه‌ ايراني‌ مقرراتي‌ در اين‌ موارد وجودنداشته‌ باشد موسسه‌ بيمه‌ مربوط تابع‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ خواهد بود.
ماده‌ ۹- در موسسات‌ بيمه‌ مختلط، حسابهاي‌ بيمه‌هاي‌ زندگي‌ و يا بيمه‌هاي‌ متضمن‌ پرداخت‌مستمري‌ بايد به‌ طور كامل‌ جداي‌ از حسابهاي‌ بيمه‌هاي‌ غيرزندگي‌ نگاهداري‌ شود
ماده‌ ۱۰- بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ مي‌تواند به‌ عنوان‌ بخشي‌ از وظايف‌ نظارتي‌ خود تمام‌ يا قسمتي‌ ازاموال‌ خريداري‌ شده‌ از محل‌ سرمايه‌ و ذخاير فني‌ و ذخاير و اندوخته‌هاي‌ قانوني‌ موسسات‌ بيمه‌را در هر زمان‌ كه‌ مقتضي‌ بداند ارزشيابي‌ كند.
ماده‌ ۱۱- موسسات‌ بيمه‌ مكلفند در صورتهاي‌ مالي‌ هر سال‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ انجام‌ شده‌ از محل‌سرمايه‌ و ذخاير فني‌ و ذخاير و اندوخته‌هاي‌ قانوني‌ خود را به‌ تفكيك‌ تعيين‌ و ضميمه‌ صورتهاي‌مالي‌ به‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ ارسال‌ كنند

نوشته های مرتبط

آيين‌ نامه‌ شماره‌ ۴۲
آيين‌نامه‌سرمايه‌گذاري‌ مؤسسات‌ بيمه‌ (نحوه‌ به‌كار افتادن‌ ذخايرو اندوخته‌ها)

آيين‌ نامه‌ شماره‌ ۴۲ آيين‌نامه‌سرمايه‌گذاري‌ مؤسسات‌ بيمه‌ (نحوه‌ به‌كار افتادن‌ ذخايرو اندوخته‌ها) ماده‌۱ـمؤسسات‌ بيمه‌ بايد دارايي‌هاي‌ معرف‌ ذخاير فني‌ و ذخاير و اندوخته‌هاي‌ قانوني‌ وهمچنين‌…

دیدگاه‌ها