آئین‌نامه‌ شماره‌ ۴۷
سرمایه گذاری دخایر و اندوخته ها

253

آئین‌نامه‌ شماره‌ ۴۷

سرمایه گذاری دخایر و اندوخته ها

ماده‌ ۱- موسسات‌ بیمه‌ موضوع‌ این‌ آئین‌نامه‌ باید دارائیهای‌ معرف‌ ذخایر فنی‌ و ذخایر واندوخته‌های‌ قانونی‌ و همچنین‌ سرمایه‌ خود را طبق‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ بطور شفاف‌ و منطبق‌ براستانداردهای‌ حسابداری‌ در صورتهای‌ مالی‌ خود منعکس‌ کنند.
ماده‌ ۲- سرمایه‌گذاریهای‌ مجاز از محل‌ ذخایر فنی‌ برای‌ موسسات‌ بیمه‌ ایرانی‌ که‌ فقط در بیمه‌های ‌غیرزندگی‌ فعالیت‌ می‌کنند عبارتست‌ از:
الف‌ – سپرده‌ بانکی‌ حداقل‌ بیست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌.
ب‌ – اوراق‌ مشارکت‌ تضمین‌ شده‌ بوسیله‌ دولت‌ یا بانکهای‌ دولتی‌ حداقل‌ ده‌ درصد و حداکثر بیست‌و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌. در صورتیکه‌ خرید اوراق‌ مشارکت‌ مندرج‌ در این‌ بند به‌ میزان‌حداقل‌ تعیین‌ شده‌ میسر نباشد، موسسات‌ بیمه‌ می‌توانند حداقل‌ مذکور را با سپرده‌ بانکی‌تامین‌ نمایند.
ج‌ – اوراق‌ مشارکت‌ تضمین‌ شده‌ توسط بانکهای‌ خصوصی‌ که‌ با مجوز مراجع‌ قانونی‌ ذیربط منتشرشده‌ باشد حداکثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ موسسات‌ بیمه‌.
د – سهام‌ شرکتهای‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ به‌ شرطی‌ که‌ میزان‌ آن‌ برای‌ هر شرکت‌ سرمایه‌پذیر از ده‌درصد سهام‌ آن‌ شرکت‌ و در مجموع‌ از سی‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ موسسات‌ بیمه‌ تجاوز نکند.
تبصره‌ – موسسات‌ بیمه‌ می‌توانند در سایر ابزارهای‌ مالی‌ و اوراق‌ بهادار پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌حداکثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ سرمایه‌گذاری‌ کنند مشروط بر اینکه‌ جمع‌ کل‌ این‌ بند از ۳۰ درصد ذخایر فنی‌ موسسه‌ بیمه‌ تجاوز نکند
ه – مشارکت‌ در طرحهای‌ ساختمانی‌ به‌ شرطی‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ در هر طرح‌ از بیست‌ درصد قیمت‌ تمام‌ شده‌ آن‌ طرح‌ و در مجموع‌ از بیست‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ موسسه‌ بیمه‌ تجاوز نکند.
و – خرید اموال‌ غیرمنقول‌ (املاک‌ و مستغلات‌) واقع‌ در محدوده‌ شهرهای‌ بزرگ‌ به‌ شرطی‌ که‌مجموع‌ آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نکند.
ز – اعطای‌ تسهیلات‌ برای‌ خرید محل‌ فعالیت‌ به‌ نمایندگان‌ موسسه‌ بیمه‌ ذیربط که‌ حداقل‌ دو سال‌از شروع‌ فعالیت‌ آنها گذشته‌ باشد به‌ شرطی‌ که‌ :
۱- مجموع‌ تسهیلات‌ اعطائی‌ از پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نکند.
۲-در هر مورد، محل‌ خریداری‌ شده‌ به‌ عنوان‌ وثیقه‌ در رهن‌ اعطاکننده‌ تسهیلات‌ قرار گیرد ورهن‌ اول‌ باشد و سقف‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ از پنجاه‌ درصد ارزش‌ محل‌ خریداری شده بیشتر باشد .
۳- مدت‌ بازپرداخت‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ حداکثر پنج‌ سال‌ و نرخ‌ سود آن‌ حداقل‌ دو درصدبیشتراز سود سپرده‌های‌ بلند مدت‌ بانکی‌ باشد.
ح‌ – سرمایه‌گذاری‌ در شرکتهای‌ خارج‌ از بورس‌ با تایید بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ به‌ شرطی‌ که‌ مجموع‌ آنهااز ده‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نکند.
ط – وام‌ به‌ کارکنان‌ موسسه‌ بیمه‌ به‌ منظور تهیه‌ مسکن‌ طبق‌ آئین‌نامه‌های‌ استخدامی‌ حداکثر تا ۵درصد ذخایر فنی‌ شرکت‌ بیمه‌.
ماده‌ ۳- سرمایه‌گذاری‌ مجاز از محل‌ ذخایر ریاضی‌ برای‌ موسسات‌ بیمه‌ ایرانی‌ که‌ فقط در بیمه‌های‌زندگی‌ فعالیت‌ می‌کنند عبارتست‌ از :
الف‌ – وام‌ به‌ بیمه‌گذاران‌ از محل‌ ذخایر ریاضی‌ آنها طبق‌ شرایط بیمه‌نامه‌ها.
ب‌ – سپرده‌های‌ بانکی‌ حداقل‌ ده‌ درصد جمع‌ ذخایر ریاضی‌.
ج‌ – اوراق‌ مشارکت‌ تضمین‌ شده‌ به‌ وسیله‌ دولت‌ یا بانکهای‌ دولتی‌ حداقل‌ ده‌ درصد و حداکثربیست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر ریاضی‌. در صورتیکه‌ خرید اوراق‌ مشارکت‌ مندرج‌ در این‌ بند به‌میزان‌ حداقل‌ تعیین‌ شده‌ میسر نباشد، موسسات‌ بیمه‌ می‌توانند حداقل‌ مذکور را با سپرده‌ بانکی‌تامین‌ نمایند
د – اوراق‌ مشارکت‌ تضمین‌ شده‌ توسط بانکهای‌ خصوصی‌ که‌ با مجوز مراجع‌ قانونی‌ ذیربط منتشر شده‌ باشد حداکثر تا ۱۰ درصد ذخایر ریاضی‌ موسسه‌ بیمه‌.
ه – سهام‌ شرکتهای‌ پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ به‌ شرطی‌ که‌ میزان‌ آن‌ برای‌ هر شرکت‌ سرمایه‌پذیر ازده‌ درصد و در مجموع‌ از چهل‌ درصد جمع‌ ذخایر ریاضی‌ تجاوز نکند.
تبصره‌ – موسسه‌ بیمه‌ می‌تواند در سایر ابزارهای‌ مالی‌ و اوراق‌ بهادار پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌حداکثر تا ۱۰ درصد ذخایر ریاضی‌ سرمایه‌گذاری‌ کند مشروط بر اینکه‌ جمع‌ کل‌ این‌ بند از۴۰ درصد ذخایر ریاضی‌ موسسه‌ بیمه‌ تجاوز نکند
و – مشارکت‌ در اجرای‌ طرحهای‌ ساختمانی‌ به‌ شرطی‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ طرحها از بیست‌درصد قیمت‌ تمام‌ شده‌ هر طرح‌ و در مجموع‌ از سی‌ درصد جمع‌ ذخایر ریاضی‌ تجاوز نکند.
ز – خرید اموال‌ غیرمنقول‌ در محدوده‌ شهرهای‌ بزرگ‌ به‌ شرطی‌ که‌ مجموع‌ آنها از ده‌ درصدجمع‌ ذخایر ریاضی‌ تجاوز نکند.
ح‌ – اعطای‌ تسهیلات‌ برای‌ خرید محل‌ فعالیت‌ نمایندگان‌ موسسه‌ ذیربط که‌ حداقل‌ دو سال‌ ازشروع‌ فعالیت‌ آنها گذشته‌ باشد طبق‌ شرایط مندرج‌ در بند (ز) ماده‌ ۲ این‌آئین‌نامه‌.
ط – سرمایه‌گذاری‌ در شرکتهای‌ خارج‌ از بورس‌ با تایید بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ به‌ شرطی‌ که‌ مجموع‌آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخایر ریاضی‌ تجاوز نکند
ی‌ – وام‌ به‌ کارکنان‌ موسسه‌ بیمه‌ به‌ منظور تهیه‌ مسکن‌ طبق‌ آئین‌نامه‌های‌ استخدامی‌ حداکثر تا ۵درصد ذخایر فنی‌ موسسه‌ بیمه‌.
ماده‌ ۴- سرمایه‌گذاری‌ مجاز از محل‌ ذخایر فنی‌ برای‌ موسسات‌ بیمه‌ای‌ که‌ همزمان‌ در بیمه‌های‌زندگی‌ و غیرزندگی‌ (مختلط) فعالیت‌ می‌کنند عبارتند از
الف‌ – وام‌ به‌ بیمه‌گذاران‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ طبق‌ شرایط بیمه‌نامه‌های‌ زندگی‌ از محل‌ ذخایرریاضی‌ آنها.
ب‌ – سپرده‌های‌ بانکی‌ حداقل‌ ۲۰ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌.
ج‌ – اوراق‌ مشارکت‌ تضمین‌ شده‌ بوسیله‌ دولت‌ یا بانکهای‌ دولتی‌ حداقل‌ ده‌ درصد و حداکثربیست‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌. در صورتیکه‌ خرید اوراق‌ مشارکت‌ مندرج‌ در این‌ بند به‌ میزان‌حداقل‌ تعیین‌ شده‌ میسر نباشد، موسسات‌ بیمه‌ می‌توانند حداقل‌ مذکور را با سپرده‌ بانکی‌تامین‌ نمایند.
د – اوراق‌ مشارکت‌ تضمین‌ شده‌ توسط بانکهای‌ خصوصی‌ که‌ با مجوز مراجع‌ قانونی‌ ذیربط منتشر شده‌ باشد حداکثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ موسسه‌ بیمه‌.
ه – سهام‌ شرکتهای‌ پذیرفته‌ در بورس‌ بشرطی‌ که‌ میزان‌ آن‌ برای‌ هر شرکت‌ سرمایه‌پذیر از ده‌درصد و در مجموع‌ از سی‌ و دو درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نکند.
تبصره‌ – موسسه‌ بیمه‌ می‌تواند در سایر ابزارهای‌ مالی‌ و اوراق‌ بهادار پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌حداکثر تا ۱۰ درصد ذخایر فنی‌ سرمایه‌گذاری‌ کند مشروط بر اینکه‌ جمع‌ کل‌ این‌ بند از ۳۲ درصد ذخایر فنی‌ موسسه‌ بیمه‌ تجاوز نکند
و – مشارکت‌ در اجرای‌ طرحهای‌ ساختمانی‌ به‌ شرطی‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ در هر طرح‌ از بیست‌درصد قیمت‌ تمام‌ شده‌ آن‌ و در مجموع‌ از بیست‌ و پنج‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نکند.
ز – خرید اموال‌ غیرمنقول‌ واقع‌ در محدوده‌ شهرهای‌ بزرگ‌ به‌ شرطی‌ که‌ مجموع‌ آنها از ده‌درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نکند.
ح‌ – اعطای‌ تسهیلات‌ برای‌ خرید محل‌ فعالیت‌ به‌ نمایندگان‌ موسسه‌ بیمه‌ ذیربط که‌ حداقل‌ دوسال‌ از شروع‌ فعالیت‌ آنها گذشته‌ باشد، طبق‌ شرایط مندرج‌ در بند (ز) ماده‌ ۲ این‌ آئین‌نامه‌
ط – سرمایه‌گذاری‌ در شرکتهای‌ خارج‌ از بورس‌ با تایید بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ به‌ شرطی‌ که‌ مجموع‌آنها از ده‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ تجاوز نکند.
ی‌ – وام‌ به‌ کارکنان‌ موسسه‌ بیمه‌ به‌ منظور تهیه‌ مسکن‌ طبق‌ آئین‌نامه‌های‌ استخدامی‌ حداکثر تا ۵درصد جمع‌ ذخایر فنی‌ موسسه‌ بیمه‌
ماده‌ ۵- موسسات‌ بیمه‌ای‌ که‌ فقط در بیمه‌های‌ اتکائی‌ فعالیت‌ می‌کنند، موظفند طبق‌ مفاد ماده‌ ۴ این‌آئین‌نامه‌ ذخایر فنی‌ خود را سرمایه‌گذاری‌ کنند
ماده‌ ۶- موسسات‌ بیمه‌ می‌توانند موارد زیر را جزء سرمایه‌گذاری‌ خود منظور نمایند
الف‌ – سپرده‌هایی‌ که‌ این‌ موسسات‌ به‌ موجب‌ قراردادهای‌ بیمه‌ اتکائی‌ نزد موسسات‌ بیمه‌گر واگذارنده‌ دارند
ب‌ – بدهی‌ موسسات‌ بیمه‌گر واگذارنده‌ به‌ این‌ موسسات‌ بابت‌ معاملات‌ بیمه‌ اتکائی‌ حداکثر تابیست‌ درصد جمع‌ ذخایر مربوط به‌ این‌ معاملات‌
ج‌ – بدهی‌ بیمه‌گذاران‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ قراردادهای‌ بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ حداکثر تا ده‌ درصد ذخایر فنی‌ بیمه‌های‌ غیرزندگی
د – بدهی‌ وزارتخانه‌ها و موسسات‌ دولتی‌ حداکثر تا بیست‌ درصد جمع‌ ذخایر فنی‌
ماده‌ ۷- خرید دارائیهای‌ مورد نیاز برای‌ فعالیت‌ موسسه‌ بیمه‌ حداکثر تا ۳۰% ارزش‌ ویژه‌ مجازخواهد بود. بقیه‌ ارزش‌ ویژه‌ موسسات‌ بیمه‌ با رعایت‌ درصدهای‌ مذکور در مواد ۲ الی‌ ۵سرمایه‌گذاری‌ می‌شود.
ماده‌ ۸- موسسات‌ بیمه‌ای‌ که‌ در خارج‌ از کشور فعالیت‌ دارند نسبت‌ به‌ ذخایر فنی‌ وسرمایه‌گذاری هایی‌ که‌ مربوط به‌ عملیات‌ آنها در خارج‌ است‌، تابع‌ مقررات‌ محل‌ فعالیت‌ خواهند بود در صورتیکه‌ در کشور خارجی‌ محل‌ فعالیت‌ موسسه‌ بیمه‌ ایرانی‌ مقرراتی‌ در این‌ موارد وجودنداشته‌ باشد موسسه‌ بیمه‌ مربوط تابع‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ خواهد بود.
ماده‌ ۹- در موسسات‌ بیمه‌ مختلط، حسابهای‌ بیمه‌های‌ زندگی‌ و یا بیمه‌های‌ متضمن‌ پرداخت‌مستمری‌ باید به‌ طور کامل‌ جدای‌ از حسابهای‌ بیمه‌های‌ غیرزندگی‌ نگاهداری‌ شود
ماده‌ ۱۰- بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ بخشی‌ از وظایف‌ نظارتی‌ خود تمام‌ یا قسمتی‌ ازاموال‌ خریداری‌ شده‌ از محل‌ سرمایه‌ و ذخایر فنی‌ و ذخایر و اندوخته‌های‌ قانونی‌ موسسات‌ بیمه‌را در هر زمان‌ که‌ مقتضی‌ بداند ارزشیابی‌ کند.
ماده‌ ۱۱- موسسات‌ بیمه‌ مکلفند در صورتهای‌ مالی‌ هر سال‌ سرمایه‌گذاریهای‌ انجام‌ شده‌ از محل‌سرمایه‌ و ذخایر فنی‌ و ذخایر و اندوخته‌های‌ قانونی‌ خود را به‌ تفکیک‌ تعیین‌ و ضمیمه‌ صورتهای‌مالی‌ به‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ ارسال‌ کنند

نوشته های مرتبط

آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۴۲
آیین‌نامه‌سرمایه‌گذاری‌ مؤسسات‌ بیمه‌ (نحوه‌ به‌کار افتادن‌ ذخایرو اندوخته‌ها)

آیین‌ نامه‌ شماره‌ ۴۲ آیین‌نامه‌سرمایه‌گذاری‌ مؤسسات‌ بیمه‌ (نحوه‌ به‌کار افتادن‌ ذخایرو اندوخته‌ها) ماده‌۱ـمؤسسات‌ بیمه‌ باید دارایی‌های‌ معرف‌ ذخایر فنی‌ و ذخایر و اندوخته‌های‌ قانونی‌ وهمچنین‌…

دیدگاه‌ها