پاسخ به: دانش بیمه های مسئولیت و مهندسی – مریم انوری و مدیریک پیرصاحب