پاسخ به: آموزش مباحث فنی به کارشناسان شعب و نقش آن در مدیریت ریسک و ارائه ی نرخ وشرایط