• مدیریت شاب

    مدیریت
    9 آبان 1399 در 11:53 قبل از ظهر

    در حقوق ایران نیز دو کلید واژه به نام های “مباشر” و م”مسبب” داریم. اصولاً مباشر یعنی کسی که کاری را انجام داده (در این مثال راننده لاین دو که از پشت زده به راننده جلویی) مقصر است ولی در جایی که مسبب قوی تر از مباشر باشد، مسبب (راننده لاین سه که پیچیده جلوی راننده لاین دو و سبب تصادف شده است) را مسئول قلمداد می کند.