• فرهاد عظیمی

    عضو
    9 آبان 1399 در 11:49 قبل از ظهر

    به نظرم اگر بتوان ورود ناگهانی خودرو به فاصله ایمن را ثابت کرد، افسر ما را به عدم رعایت فاصله متهم نمی کند و تقصیر تصادف را به عهده راننده آن خودرو می گذارد. البته بچه های خودرویی بهتر می توانند توضیح بدهند و حتی شاید مثال هایی از این چنین مواردی داشته باشند. زیرا یادم هست در بحث بیمه های خودرو همیشه بحثی تحت عنوان تفاوت بین تصادف و تصادم بود که موارد خیلی خاصتر از این مورد را بر عهده خاطی واقعی می انداخت. مثلاً خودروی الف در حال حرکت از تقاطعی با چراغ سبز بوده که خودروی ب بدون توجه به چراغ قرمز شروع به حرکت می کند. الف برای اینکه با ب تصادف نکند خودرو را منحرف می کند و به خودروی جیم می زند. در این حادثه با اینکه الف به جیم زده بود، ولی با پیگیری راننده الف و اثبات موضوع، راننده ب مقصر شناخته شد. در حالی که هیچ برخوردی بین راننده ب و جیم رخ نداده بود.