• فرهاد عظیمی

  عضو
  30 آبان 1400 در 10:10 قبل از ظهر

  الف: جمع بیمه مسئولیت با بیمه درمان :

  در زمان همپوشانی بیمه مسئولیت با بیمه درمان یعنی استفاده همزمان از هر دو بیمه براي جبران هزینه هاي پزشکی اصل جبران خسارت یا همان اصل زیان مداخله نموده و حکم می کند که بیمه نباید منبع درآمدي براي بیمه گذار یا زیاندیده باشد و لذا حداکثر امکان بهره برداري از بیمه براي زیاندیدگان معادل مبلغی است که بابت هزینه هاي پزشکی پرداخت نموده اند. بنابراین اگر هزینه های پزشکی زیاندیده از محل بیمه درمان پرداخت شده باشد، امکان پرداخت مجدد از محل بیمه مسئولیت نیست و به همین دلیل است که در زمان پرداخت هزینه های پزشکی اصل اسناد دریافت می شود.

  اکنون این سوال مطرح است که آیا بیمه گر درمان پس از پرداخت هزینه های پزشکی می تواند به بیمه گر مسئولیت جهت بازیافت خسارت مراجعه کند؟ یا آیا می اواند ادعا کند که از آنجا که هزینه های پزشکی هم در بیمه درمان و هم در بیمه مسئولیت پوشش دارد، پس بحث بیمه مضاعف مطرح است و هر دو بیمه گر باید با مشارکت هم خسارت را جبران کنند؟
  نظر شما چیست؟