• امید کاظم پور

    عضو
    3 آبان 1399 در 11:48 قبل از ظهر

    این تفاوت در شرکتهای بیمه در نوع نگاه به این پوشش ها با بخشنامه بیمه مرکزی دارای وحدت رویه گردیده و شرکتها موظف می باشند صرفاً پوششی تحت عنوان ارزش وسیله نقلیه را با میزان 25، 50و 100 درصد و در یافت حق بیمه به ترتیب 15، 40 و 50 در صد حق بیمه پایه به بیمه گذاران ارائه دهند شرط ارائه این پوشش به قیمت روز بیمه نمودن وسیله نقلیه در هنگام خرید بیمه نامه بوده و پوشش مذکور کلیه خسارت های جزئی و کلی را تحت پوشش قرار می دهد