• بهزاد توژان

    عضو
    27 مهر 1399 در 2:18 بعد از ظهر

    به نظر جنابعالی آیا برای کارشناسان ارزیاب خسارت نوع پرونده ( یعنی خسارت مالی شخص ثالث باشد و یا بدنه ) اهمیتی دارد؟؟ آیا این تفاوت در ارزیابی خسارت موثر خواهد بود ؟