• جواد گیوه چین کوهی

  عضو
  11 آبان 1400 در 4:38 بعد از ظهر

  سلام.

  روز بخیر

  با عنایت به این که در فرض سئوال:

  بیمه گذار و بیمه شده شخص واحد بوده و وارث دیگری نیز ندارد لذا با توجه به مفاد ماده 873 قانون مدنی و با رعایت شرایط مذکور در این ماده به نظر می رسد چنانچه ذینفع دارای وارث باشد مبلغ بیمه به وارث ذینفع قابل پرداخت بوده و در غیر این صورت حسب مفاد ماده 866 همان قانون امر ترکه متوفی راجع به حاکم (مدعی العموم) خواهد بود.

  باید توجه داشت اگرچه سرمایه بیمه، ماترک به معنای فقهی و حقوقی آن نیست ولی از وحدت ملاک ماده 866 و سایر اصول حقوقی می توان در تقویت این استدلال استفاده کرد.

  با احترام