• مصطفی ملکی

    عضو
    15 مهر 1399 در 9:58 قبل از ظهر

    معیار ریالی بهتر است ، افزایش دیه در سالهای اخیر تناسبی با افزایش قیمت خودرو نداشته، از طرفی دیدگاه حمایتی قانون از اقشار پایین جامعه هم حتما باید مورد توجه باشد.