• فرهاد عظیمی

  عضو
  7 مهر 1400 در 10:04 بعد از ظهر

  گفتار دوم : 

  اصول بیمه

  هر دانشی بر پایه هایی سوار است که صاحبنظران آن دانش از آنها با عبارات چون اصول، قواعد، بنیانها و … نام می برند. بیمه نیز به عنوان یک دانش تخصصی دارای پایه هایی هایی است که دانشمند این رشته به آنها اصول بیمه می گویند.

  اصول بيمه همچون ستونهایی است که بيمه بر آن استوار است بی اعتنایی بر آنها می توان بنیان بیمه را براندازد و که در ادامه به برخی از آنها خواهیم پرداخت.