• فرهاد عظیمی

    عضو
    6 مهر 1400 در 4:01 بعد از ظهر
    روش تحقیق: 

    این تحقیق با توجه به نوع آن به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است و برای گرد آوری داده ها با مراجعه به منابع موجود از روش کتابخانه ای استفاده شده است.