• امیرحسن کریم الدین

  عضو
  5 مهر 1400 در 8:43 قبل از ظهر

  بخش یازده 

  یدک کشی از بندرپناه به بندر مقصد

  کاملا واضح و مشخص است که ریسک شناوری که با محموله خود به سمت بندر پناه کشیده می شود بسیار بیشتر از شناوری است که با محموله خود و با نیرو موتور خود به سمت بندر نهایی حرکت می کند. در این شرایط مالکان شناور همواره نگران موارد زیر هستند:

  • آسیب و هرگونه خسارت احتمالی وارده به شناور
  • هرگونه مسئولیت احتمالی مالکان شناور در مقابل صاحبان کالا به دلیل آسیب وارده به کالا
  • هرگونه مسئولیت احتمالی مالکان یدک کش تحت قرارداد یدک کشی

  احتمال خسارت و آسیب واره به شناور:

  در این زمان مالکان شناور باید به بیمه گر «بدنه و ماشین آلات و ارزش اضافی بیمه شده» موارد را اعلام نمایند. در این خصوص امکان دارد بیمه گران حق بیمه اضافی برای ریسک هایی که شناور را در زمان یدک کشی تهدید می کند طلب کنند.


  هرگونه آسیب و یا مسئولیت در قبال کالا:

  در این خصوص پیشنهاد می شود در ابتدا با بیمه گران P&I خود درخصوص شرایط ورود به بندر مقصد مذاکره و چناچه زمان اجازه می دهد اگر محموله تحت پوشش نیست، نسبت به تحت پوشش قراردادن کالا در زمان یدک کشی اقدام نمایید.

  آسیب احتمالی و مسئولیت یدک کش:

  پیشنهاد می شود تا قرارداد یدک کشی را به بیمه گران P&I ارجاع دهید تا اطمینان حاصل نمایید که هرگونه آسیب احتمالی در قبال مالکان یدک کش تحت پوشش می باشد در غیر اینصورت می توان از بیمه گر P&I درخواست نمود تا پوشش کافی را برای مسئولیت فراهم نماید.

  حق بیمه ها و یا حق بیمه های اضافی که برای خرید پوشش های فوق پرداخت می شود به عنوان بخشی از هزینه های “یدک کشی” طبق شرایط F قانون یورک آنتورب در نظر گرفته می شود. اعتباری که برای هزینه های روزانه کشتی در نظر گرفته می شود هزینه های بندر پناه شامل هزینه های تخلیه کالا، انبارداری، بارگیری مجدد و دستمزد خدمه و هزینه های متحمل در زمان بازداشت شناور به عنوان زیان همگانی در نظر گرفته می شود.