• فرهاد عظیمی

  عضو
  4 مهر 1400 در 10:39 بعد از ظهر
  چکیده: 

  بر اساس یک اصل کلی هر کس ملزم به جبران زیانی است که به دیگری وارد می کند. این التزام تحت عنوان مسئولیت مدنی شناخته می شود که بیشتر اوقات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار دارد.

  از طرف دیگر انواع مختلف بیمه های اشخاص نیز در زمان بروز خسارت به کمک زیاندیده آمده و در جبران خسارت وارد نقش اساسی ایفا می کنند. گاهی شرایط بگونه ای است که باعث تداخل این دو حوزه جبران خسارت (بیمه مسئولیت مدنی با انواع بیمه های اشخاص) می شود.

  اکنون این سوال مطرح است که در چنین مواقعی اولویت با کدام یک از انواع بیمه است، مسئولیت یا اشخاص و چنانچه به هر دلیل خسارت از محل یکی از روش های مذکور پرداخت گردد، آیا جبران خسارت از محل دیگر نیز امکانپذیر است یا خیر ؟

  در این زمینه عقاید مختلفی وجود دارند. برخی معتقدند این دو حوزه کاملاً منفک از یکدیگر می باشند و هرگز تداخلی با یکدیگر ندارند و اساساً بحث پیرامون آن منتفی است و برخی دیگر بر این باورند که این دو تکنیک با یکدیگر تداخل داشته و از هر کدام از دو شیوه فوق می توان استفاده نمود . نظریات بیابینی نیز ارائه شده است.

  در این گفتمان به بررسی این دیدگاه ها پرداخته خواهد شد.