• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  21 شهریور 1400 در 10:21 قبل از ظهر

  نظر برخی از اعضای انجمن حرفه ای؛

  دکتر حجاریان:

  هیات حل اختلاف بین شرکتها می تواند در سندیکا تشکیل شود .‌ اما حل اختلاف بین نماینده و شرکت بیمه باید داخل خود شرکت باشد . چون رابطه آنها بر اساس یک قرارداد و درونی است . ربطی هم خارج شرکت ندارد .‌

  پیشنهاد من آن است که بیمه مرکزی در نظام حاکمیت شرکتی ، هیات داوری را زیر نظر هیات مدیره شرکتها قرار دهد که شامل اعضای مستقل باشد .

  این هیات به شکایت نماینده رسیدگی کند.

  اگر نماینده حکم هیات را نپذیرفت می تواند به قوه قضائیه مراجعه کند .