• امیرحسن کریم الدین

  عضو
  11 شهریور 1400 در 12:25 بعد از ظهر
  بخش ده

  ارسال کالا از بندر پناه

  محموله در بندرپناه توسط شناور دیگری بارگیری شده در نتیجه پس از اتمام تخلیه محموله شناور در بندر نهایی، سفر به پایان می رسد، در نتیجه تمامی کسانی که در زیان همگانی نفع دارند مسئول مشارکت در زیان همگانی به ارزش اعلامی در آن زمان و مکان، صرف نظر از آنچه ممکن است برای محموله ای که به مقصد ارسال شده است اتفاق بیفتد می باشند. براین اساس، برای احتیاط هم که شده بیمه نامه GD برای پوشش هزینه های انتقال محموله تهیه شود تا هرگونه حوادث احتمالی تحت پوشش قرار گیرد.

  “در گزارش نهایی که توسط ارزیاب خسارت تنظیم می شود هزینه های انتقال کالا نیز به آن اضافه می گردد.”