• امیرحسن کریم الدین

  عضو
  4 شهریور 1400 در 2:46 بعد از ظهر
  بخش نهم

  بیمه نامه Average Disbursement

  مالکان شناور در بندر پناه هزینه های مختلفی را متحمل می شوند که این هزینه ها صرفا با پایان سفر دریایی به عنوان زیان همگانی محسوب می شود. قاعده G یورک آنتورب می گوید:

  “زیان همگانی زمانی قابل ارزیابی می باشد (هم برای ارزیابی خسارت و هم برای مشخص شدن سهم اعضاء براساس ارزش در زمان و مکان) که سفر دریایی به پایان می رسد.”

  این گفته بدین معنی می باشد که ارزش زیان همگانی پس از رسیدن به مقصد مشخص می شود. بنابراین چنانچه شناور و محموله آن قبل از رسیدن به مقصد کاملا از بین بروند، مالکان شناور نمی توانند هزینه هایی که متحمل شده اند را از بیمه گر کالا دریافت نمایند.

  بسیار معمول است که مالکان شناور با تهیه بیمه نامه Average Disbursement ، که از این پس آن ار AD می نامیم، از خود در مقابل چنین ریسکی محافظت می کنند تا خسارتهای جزئی (Partial Loss) را نیز تحت پوشش قرار می دهد و از سهم هریک از اعضاء مشارکت کننده نیز حمایت می کند. بیمه نامه AD دارای دو کلوز A وB می باشد.

  کلوز B تعهدات محدودی دارد. این کلوز فقط خطر خسارت کلی برای تمامی کسانی که در شناور مورد بیمه سهم دارند را پوشش می دهد. این خسارت صرفا در مواقعی می تواند ادعا شود که در نتیجه یک حادثه، ارزش اموال بیمه شده پس از رسیدن به مقصد کمتر از میزان بیمه شده در بیمه نامه Average Disbursement می باشد.

  کلوز A تمام خطر می باشد این کلوز ریسک های بیشتری را تحت پوشش قرار می دهد و آن قسمت از سهم Average Disbursement که بیمه شده است را با توجه به هرگونه کاهش ارزش اموال هرچند اندک در اثر حادثه بعدی پرداخت می کند.

  مثال:

  هزینه های زیان همگانی تا سقف 30،000 دلار بیمه شده است.

  اگر هیچ حادثه تا قبل از پایان سفر اتفاق نیفتد، سهم زیان همگانی به شرح زیر تخصیص داده می شود:

  شناور……. 100،000 پرداخت شود 10،000

  محموله…. 200،000 پرداخت شود 20،000

  در مجموع 300،000 مجموع 30،000 دلار = 10%

  چنانچه در زمان ورود شناور به بندر مقصد حادثه ای از جمله تصادم و یا برخورد اتفاق بیفتد که هزینه تعمیر آن 10،000 دلار برآورد شود سهم زیان همگانی به شرح زیر پرداخت می شود:

  شناور……. 90،000 =10،000- 100،000 پرداخت شود 9،000

  محموله….200،000 پرداخت شود 20،000

  در مجموع 290،000 مجموع 29،000

  بیمه نامه 10،000 پرداخت شود 1،000

  مجموع 300،000 مجموع 30،000 دلار = 10%

  روش صحیح برای محاسبه خسارت Average Disbursement به شرح زیر می باشد:

  ارزش شناور در زمان رسیدن به مقصد 300،000 دلار

  ارزش واقعی در زمان رسیدن به مقصد 290،000 دلار

  کاهش 10،000 دلار = 3.333 درصد از 300،000 دلار

  3.333% مبلغ بیمه شده معادل 1000 دلار می باشد.

  در عمل، ارزیاب زیان همگانی میزان خسارتی که پیش آمده را ارزیابی نموده و مالکان شناور پوشش را برای آن مقدار که ارزیابی شده است درخواست می کنند و مالکان شناور این اختیار را دارند تا مبلغ بیمه شده را تا 25% افزایش دهند. سفر بیمه شده می تواند به شرح زیر توصیف شود:

  “از زمان بندر پناه تا اتمام تخلیه کالا در بندر نهایی”

  متعاقبا، زمانی که گزارش ارزیاب خسارت نزدیک به کامل شدن می باشد، ارزش بیمه شده به صورت نهایی مشخص می شود. تکلیف بیمه گران برای مبلغ خسارت قابل پرداخت بعلاوه حق بیمه بیمه نامه Average Disbursement مشخص می شود.

  حق بیمه قابل پرداخت برای GD طبق قانون XX یورک آنتورب به شرح زیر قابل پرداخت می باشد

  ” هزینه بیمه GD که به صورت پیش پرداخت توسط
  مالکان شناورپرداخت شده در زیان همگانی قابل پرداخت خواهد بود