• محمدتقی آرام فر

    عضو
    23 مرداد 1400 در 4:07 بعد از ظهر

    در این صورت میتوان از محل حوادث راننده بیمه شخص ثالث استفاده کرد . همانگونه که مستحضرید امکان این وجود داشت که درصدی از تقصیر متوجه صاحب تعمیرگاه به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی باشد که در این صورت ایشان نیز در جبران خسارت متعهد بود .