• محمد جواد خسروپور

  عضو
  10 مهر 1399 در 3:53 بعد از ظهر

  تکلیف بیمه گر مسئولیت در مثالی که آقای آرام فر زدند به نظرم بستگی به تعریف پوشش اضافی وسیله نقلیه موتوری در بیمه نامه مسئولیت دارد.

  با توجه به تعریف پوشش حوادث نقلیه موتوری که در حال حاضر در شرکت بیمه نوین فروخته می شود که بر اساس ویرایشی است سندیکای بیمه گران آن را تهیه نمودند

  “به موجب اين پوشش با رعايت شرايط بيمه نامه و مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه ، برخلاف بند دو ماده هجدهم شرايط عمومي بيمه نامه(آئین نامه 80)، خسارات جاني وارده به کارکنان ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري چه در زمان استفاده و حرکت چه در زمان سکون و خاموشي، در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار با شرايط ذيل تحت پوشش است.

  اين پوشش هرگز جايگزين و مشمول شرايط بيمه نامه شخص ثالث اجباري موضوع قانوني بيمه اجباري خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (مصوب 20/02/1395) و تعهدات صندوق تأمين خسارت هاي بدني نيست و پوشش آن محدود به مواردي است که عليرغم وجود بيمه نامه شخص ثالث، مسئوليت حادثه بر عهده بيمه گذار بوده و از محل بيمه نامه اجباري فوق الذکر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني قابل پرداخت نباشد.

  درخصوص حوادث خارج از محدوده مکاني موضوع بيمه، خسارت در صورتي قابل پرداخت است که علاوه بر احراز مسئوليت بيمه گذار و شرط فوق، بيمه نامه در زمان وقوع حادثه داراي کلوز پوشش مأموريت کارکنان بوده باشد.

  تبصره 1: منظور از وسيله نقليه موتوري زميني تمام وسايلي است که داراي چرخ و قدرت حرکت و انتقال نيرو اعم از سواري، بارکش، صنعتي، کشاورزي و کارگاهي مانند تراکتور، گريدر، لودر، ليفتراک، دامپر، ميکسر، جرثقيل و امثالهم ميباشد.

  تبصره 2: بيمه گذار موظف است کارکنان داراي گواهينامه متناسب با وسيله نقليه را به عنوان راننده به کار گيرد،درغير اينصورت خسارات وارده تحت پوشش نمي باشد.”

  اگر در حادثه ناشی از وسیله نقلیه در کارگاهی کارگری آسیب ببیند و راننده وسیله نقلیه فاقد گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه باشد و خسارت از محل بیمه گر ثالث و یا صندوق تامین گردد در صورت بازیافت خسارت توسط بیمه گر ثالث و صندوق از راننده باز هم خسارت از محل بیمه مسئولیت قابل جبران نخواهد بود

  زیرا مطابق تعریف پوشش حوادث نقلیه موتوری فوق در صورتی که مسئوليت حادثه بر عهده بيمه گذار بوده و از محل بيمه نامه اجباري شخص ثالث يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني قابل پرداخت نباشد شرط پرداخت این است که بيمه گذار موظف است کارکنان داراي گواهينامه متناسب با وسيله نقليه را به عنوان راننده به کار گيرد،درغير اينصورت خسارات وارده تحت پوشش نمي باشد.