• فرهاد عظیمی

    عضو
    11 مرداد 1400 در 3:09 بعد از ظهر

    اگر با دیدگاهی که معتقد است «بیمه گر که نباید از عملیات بیمه گر سود ببرد» موافق باشیم با توجه به ضریب خسارت پنجساله، باید نرخ همه رشته ها بجز مسئولیت و کشتی را کاهش داد. ولی اگر معتقد باشیم که عملیات بیمه گر باید سود داشته باشد، دست کم باید در نرخ های مسئولیت و کشتی بازنگری کرد. شما با کدام دیدگاه موافقید و چرا؟