• امیرحسن کریم الدین

  عضو
  29 تیر 1400 در 9:34 قبل از ظهر
  بخش پنجم

  قرارداد اجاره با هزینه ثابت و زیان همگانی

  در قرارداد اجاره با هزینه ثابت اجاره، مالکان یدک کش نمی توانند چنین ریسک هایی را به خودشان منتقل کنند. در این شرایط عادلانه و منطقی به نظر می رسد که آنها مطالبه و درخواست غرامت نمایند. یکی از منفعت های قراداد اجاره برای مالک کشتی این است که چنانچه عملیات نجات موفقیت آمیز باشد او هزینه بسیار کمتر از آنچه که باید در قراردادهای نجات بپردازد، پرداخت کرده است اما در عوض او باید خسارت وارده به یدک کش و مالکان آن را جبران نماید. در این شرایط هیچ تردیدی وجود ندارد که قرارداد یدک کشی بخشی از زیان همگانی را تشکیل می دهد. این قانون به صورت منطقی برای امنیت عمومی تدوین شده است. زمانی که کاپیتان شناور اعلام زیان همگانی می کند در واقع او چنین پیش بینی می نماید که چنین خسارت هایی از این دست اتفاق خواهد افتاد و یا احتمال واضحی نیز در این خصوص وجود دارد. بنابراین تصادف تبعی نمی تواند زنجیره علت ها را از بین ببرد. زیان و یا خسارت نتیجه مستقیم در قانون زیان همگانی است.

  درحالی مسئولیت ناشی از خسارت های غیرمستقیمی که به عنوان زیان همگانی پذیرفته شده است طبق قاعده C یورک آنتورپ 1994، به بیان استثنائات مسئولیت های محیط زیستی اشاره می نماید:

  در هیچ شرایطی خسارت و آسیب و یا هزینه های متحمل شده در ارتباط با خسارت وارده به محیط زیست یا در نتیجه رها سازی مواد آلوده کننده از کشتی که در یک خطر دریایی عمومی اتفاق افتاده است شامل قانون زیان همگانی نمی شود.

  در این شرایط پیشنهاد می شود که مالکان شناور با بیمه گر P&I خود مذاکره نمایند که ریسکهایی که مربوط به آلودگی دریایی است را همانطور که در بالا گفته شد بیمه نمایند. حق بیمه بیمه نامه P&I و یا حق بیمه پوشش های اضافی بیمه نامه P&I ، مطابق بند VI قانون یورک آنتورب در هزینه های زیان همگانی به عنوان هزینه های نجات محاسبه می شود.