• محمدتقی آرام فر

    عضو
    27 تیر 1400 در 10:00 بعد از ظهر

    بحث جالبیست، به نظر شما این شرط ممنوعیت و محرومیت است یا از شروطی مانند استفاده از عینک و … ؟