• فرهاد عظیمی

  عضو
  23 تیر 1400 در 4:55 بعد از ظهر
  بخش پنجم

  ردیف های شش و هفت:

  علت اینکه ردیف های شش و هفت را قبل از چهار و پنج مطرح می کنم، ساده بودن بحث در خصوص این دو ردیف است. بعید می دانم کسی در خصوص اینکه اشخاص ثالث با آن تعریفی که در بیمه مسئولیت از آن می شود؛ یعنی اشخاصی که هیچ گونه ارتباطی با پروژه در دست انجام ندارند، عوامل اجرائی پروژه یا عوامل اجرائی بیمه گذار نیستند تردیدی داشته باشد. به همین دلیل با خیال راحت می توان گفت مطمئناً منظور از عوامل اجرائی هر که هم که باشد، اشخاص ثالث را در بر نمی گیرد.

  اما در خصوص کارکنان دلیل دیگری داریم. اینجا موضوع به همین راحتی نیست. حتی شاید عده ای اعتقاد داشته باشند که منظور از عوامل اجرائی وی تنها و تنها کارکنان هستند و دیگر هیچ. این عده بی راه نمی گویند ولی باید ببینیم آیین نامه در این خصوص چه می گوید.

  در بند 4 از ماده 2 در تعریف کارکنان می گوید:

  ۴- کارکنان: افرادي که طبق قانون کار یا سایر قوانین و مقررات کشور به عنوان کارگر یا کارمند بیمه گذار فعالیت می نمایند. در صورتی که مسئولیت عوامل اجرایی بیمه گذار تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد، کارکنان آنها نیز مشمول این تعریف می گردند.

  با این بند قضیه روشن است. شورای عالی بیمه اصلا قصد نداشته کارکنان را جزء عوامل اجرائی بداند و ترجیح داده آنها را همان کارکنان بنامد. از طرف دیگر اگر چنین قصدی داشت دست کم باید قسمت اخر عبارت را بدینگوینه می نوشت« در صورتی که مسئولیت عوامل اجرایی بیمه گذار تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد، عوامل اجرائی آنها نیز مشمول این تعریف می گردند»

  بنابراین همین شیوه نگارش کافی است تا قانع شد که کارکنان نیز عوامل اجرائی نیستند.