• محسن آذری آغویه

  عضو
  20 تیر 1400 در 2:01 بعد از ظهر
  بخش یازدهم

  امتیازات ورود به باشگاه

  با عضویت در باشگاه می توان از امتیازات زیر بهره مند شد

  • کنترل:

  مالکيت کلوب ها از آن اعضا و توسط نمايندگان آنها اداره می شوند و اين امتياز را دارند که پوشش های واقعی مورد نياز اعضايشان را در اختيارشان قرار دهند.

  • سودآوری:

  کلوب ها بدليل غيرانتفاعی بودنشان سود رسانی به شخص يا سرمايه گذاری را ندارند. هرگونه حق عضويت صرفا” صرف پوشش ريسک های اعضا و هزينه های اداری مرتبط مي گردد، در نتيجه مي توان حق عضويت ها را در حداقل خود نگه داشت.

  • حق عضویت:

  با توجه به ماهيت تعاونی کلوب ها و اينکه در زمان وقوع يک خسارت بزرگ حق عضويت مکمل از کليه اعضا به نسبت پرداخت های قبلی و سابقه خسارتی آنها دريافت مي گردد، لذا کلوب توانايی آنرا دارد تا با تکيه بر اعضای خود از پس خسارات بزرگی که معموال طبيعت ريسک های مسئوليت هستند، بر آيد.

  • صدور ضمانت نامه:

  در صورت بروز حادثه ای که مسئوليت مالک کشتی تهديد شود کلوب می تواند با صدور ضمانت نامه از توقيف شناور جلوگيری نمايد و بقيه کار بررسی حادثه را توسط نمايندگان خود در سراسر بنادر دنيا پيگيری نمايد.

  • دامنه پوشش های کلوب:

  دامنه پوشش های کلوب تنها به ريسک هايی که در کتابچه قانون کلوب آورده شده ختم نمی گردد و در زمانی که حادثه ای خارج از ريسک های عنوان شده در متن کتابچه قوانين حادث گردد، مديران کلوب پس از بررسی های لازم دارای صلاحیت تصميم گيری برای تخصيص پوشش در آن مورد خاص می باشند.

  • خدمات:

  1- کلوب های P&I متخصصين مجرب دريايی، حقوقی و بيمه ای را در بخش خسارات و مشاوره خود در اختيار دارند که آماده ارائه هرگونه مشاوره مجانی و کمک به اعضا در خصوص هر مشکلی حتی خارج از پوشش های کلوب می باشند.

  2- همچنين اعضا می توانند از خدمات و مشاوره کارگزاران کلوب Correspondents در سراسر بنادر دنيا در برابرمشکلاتی که روبرو می شوند استفاده نمايند.

  3- ارتقاء ايمنی شناورها و کاهش خسارات با انجام بازرسی های اوليه شناورها و مميزی سيستم مديريت دفاتر مرکزی دريافت بولتن های ايمنی، حقوقی و امنيت دريايی بطور مستمر

  4- اطلاع رسانی بروز الزامات و مقررات ملی و بين المللی به جهت آگاهی اعضا.

  پایان.

  امیدوارم این مطالب براتون مفید بوده باشه.