• امیرحسن کریم الدین

    عضو
    8 تیر 1400 در 4:13 بعد از ظهر

    جناب آقای عظیمی

    اینجانب درخصوص حمایت از زیاندیده با نظر شما مخالف هستم چون در ماده 18 آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه خودرو صراحتا به این موضوع اشاره شده است ولی همانطور که تمامی همکاران صنعت مطلع هستند معمولا بیمه گذاران زمانی را برای مطالعه شرایط عمومی بیمه نامه های خود اختصاص نمیدهند و همین موضوع در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی تبعاتی برای آنها خواهد داشت.

    درخصوص مراجعه به مالک قبلی برای بازیافت خسارت و حمایت از زیاندیده چه دلیلی می توانیم داشته باشیم؟ صرفا به دلیل عدم اعلام تخفیفات خود به خریدار خودرو که او را در زمان خسارت دچار مشکل کرده است. به نظر اینجانب برای حمایت از بیمه گذار می توانیم در زمان محاسبه ماده 13 از ارزش روز خودرو که از ارزش بیمه شده کمتر باشد در مخرج کسر استفاده کرد که مبلغ زیادی از خسارت او کسر نشود.