• محسن آذری آغویه

  عضو
  7 تیر 1400 در 5:26 بعد از ظهر
  بخش دهم

  مدیریت باشگاه و حق عضویت

  با توجه به اينکه سيستم کلوب ها همواره يک سيستم بسته بوده لذا اطلاعات محدودی از فرآيند عمليات آنها موجود می باشد و بايد توجه داشت که بيمه P&I در دنيا در کلوب هايی صادر می شوند که متشکل از مالکان کشتي ها هستند و به دو صورت اداره میشوند.

  • توسط اعضاء (اعضا خود مديران کلوب را انتخاب و کار اداره کلوب را بر عهده دارند).
  • توسط سازمانهای مديريتی (اعضا کلوب يا هيئت مديره مديريت کلوب را به شرکت های ارائه دهنده خدمات مديريتی (Managers) واگذار کرده و بابت اين امر هزينه و دستمزد پرداخت میکنند).

  حق عضويت های دريافتی در کلوب ها متغيير بوده و به دو صورت حق عضويت در بدو ورود و در صورت ناکافی بودن حق عضويت دريافتی از مالکين عضو،کلوب برای جبران خسارت های وارده، اعضا را برای پرداخت حق بيمه

  مجدد فرا می خواند.

  برای تعيين نرخ حق عضويت P&I با توجه به اينکه حق عضويت پرداختی بايستی متناسب با ريسک هر يک از اعضا باشد و سيستم همکاری متقابل رعايت شود بايد کاملاً منصفانه تعيين گردد.

  در تعيين نرخ حق عضويت استفاده از قانون اعداد بزرگ کاربرد بسيار دارد يعنی ميزان تناژ ثبت شده توسط يک کلوب در توانايی آن کلوب جهت پوشش خسارات وارده و کاهش ضريب خسارت خود بمنظور کاهش حق عضويت استفاده می شود از جمله عوامل تعيين کننده ديگر در تعيين نرخ حق عضويت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • سوابق خسارتی اعضا،
  • کيفيت مديريت شناورها،
  • سطح آگاهی علمی و عملی کارکنان کشتي ها،
  • سن و سال شناورها
  • مناطق تردد و
  • نوع عمليات