• فرهاد عظیمی

    عضو
    27 خرداد 1400 در 10:37 بعد از ظهر

    بله رویه ای که اخیراً تعدادی از مدیران بیمه های مسئولیت در راستای رفتار متحدالشکل در قبال درخواست های سازمان نظام مهندسی یکی از استانها گرفتند، دقیقا مطابق با همین نظر جنابعالی است و توافق کردند که بجز ردیف های 1 و 6 و 7 سایر ردیف ها را جزو عوامل اجرائی قلمداد نمایند.

    اما همانطور که عرض کردم توافق کردند و ما اینجا می خواهیم بحث کنیم که چه چیزی درست است.